Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzd ě lanosti Č íslo šablony: III/2 Datum vytvo ř ení:16.01.2013 Autor:Mgr. Petra Zemánková Ur č eno pro p ř edm ě t:Literatura Tematická oblast: Č eská literatura po roce 1945 Obor vzd ě lání:Masér sportovní a rekondi č ní (69-41-L/02) 4. ro č ník Název výukového materiálu: Václav Havel - u č ební materiál s úkoly Popis využití: výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Č as: 20 minut

2 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) spisovatel dramatik mluv č í Charty 77 poslední prezident Č eskoslovenska první prezident Č eské republiky dvakrát ženat na p ř ímluvu Jana Wericha byl p ř ijat do Divadla ABC jako jevištní technik pak ve stejné funkci v Divadle Na Zábradlí – tam pozd ě ji také jako dramaturg ÚKOL Č. 1 – CO BYLA CHARTA 77? obr. 1

3 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) zde byla uvedena první Havlova celove č erní hra ZAHRADNÍ SLAVNOST (1963) 1975 – vznik samizdatové edice EDICE EXPEDICE (s první ženou Olgou) 1974 – pracoval v trutnovském pivovaru (inspirace k jednoaktové h ř e AUDIENCE, napsanou ve stejném roce) 1977 - stal se spolu s Janem Pato č kou a Ji ř ím Hájkem mluv č ím Charty 77, na jejímž vzniku se podílel byl obvin ě n z trestného č inu podvracení republiky za otev ř ený dopis G. Husákovi z dubna 1975 a jako „hlavní iniciátor a organizátor Charty 77“ ÚKOL Č. 2 - VYSV Ě TLI POJEM SAMIZDAT. obr. 2

4 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) v ř íjnu 1977 odsouzen pro údajný pokus poškození zájmu republiky v zahrani č í k trestu odn ě tí svobody na 14 m ě síc ů s podmín ě ným odkladem na t ř i roky 1979 - obžalovaný z trestného č inu podvracení republiky - odsouzen k trestu v ě zení na č ty ř i a p ů l roku nepodmín ě n ě 1980 - p ř evezen z pražské v ě znice do v ě zení v He ř manicích u Ostravy 1983 - samizdatová publikace DOPISY OLZE sestavená ze souboru 144 dopis ů V. H. napsaných ve v ě zení od č ervna 1979 do zá ř í 1982 1989 - odsouzen k devítim ě sí č nímu trestu v ě zení v druhé nápravné skupin ě pro trestný č in podn ě cování a zt ě žování výkonu pravomoci ve ř ejného č initele

5 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) po sametové revoluci spoluzaložil protikomunistické hnutí Ob č anské fórum, za které byl navržen na prezidenta republiky - tím byl do roku 2003 pr ůř ez tvorbou – psal poezii (tou za č ínal – kaligramy - sb. Antikódy), divadelní hry (zejména absurdní drama), eseje (hlavn ě politického zam ěř ení) poslední hrou bylo ODCHÁZENÍ, které bylo také zfilmováno samotným autorem po jeho smrti byl v republice vyhlášen t ř ídenní státní smutek a uspo ř ádán oficiální poh ř eb se všemi prezidentskými poctami ÚKOL Č. 3 - CO JE KALIGRAM? obr. 3

6 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) ZAHRADNÍ SLAVNOST (1963) typické absurdní drama hlavní postava – Hugo Pludek rodi č i vyslán na zahradní slavnost Likvida č ního ú ř adu, aby se setkal s vlivným č lov ě kem nenajde ho – místo toho se setkává se zvláštním jazykem všech zú č astn ě ných, složených pouze z frází – tzv. funkcioná ř štinou b ě hem slavnosti si ji osvojí natolik, že jej ustanoví p ř edsedou v č ele nov ě ustavené Úst ř ední komise pro zahajování a likvidování po návratu dom ů ho díky ztrát ě vlastní identity rodi č e nepoznávají ÚKOL Č. 4 – OBJASNI POJEM ABSURDNÍ LITERATURA. NAJDI ZNAKY ABSURDNÍ LITERATURY V TOMTO DRAMATU.

7 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) AUDIENCE (1975) jednoaktové absurdní drama ÚKOL Č. 5 – VYSV Ě TLI POJEM JEDNOAKTOVÁ HRA A OBJASNI, V Č EM JE HRA ABSURDNÍ. odehrává se v 70. letech 20. stol. ve sládkov ě kancelá ř i vystupující postavy – Ferdinand Van ě k (V. Havel) a Sládek Van ě k – intelektuál, Havlovo alter ego, mluví p ř ísn ě spisovn ě ; sledován tajnou policií; valí s cikány sudy Sládek – p ř edstavitel jednoduchého, primitivního č lov ě ka; i když je Va ň k ů v nad ř ízený, cítí k V. respekt, snaží se mu podlézat; b ě hem hry se víc a víc opíjí http://www.youtube.com/watch?feature=player_d etailpage&v=J_UxQzkGT0Q

8 VÁCLAV HAVEL (1936-2011) zápletka – Sládek se snaží p ř esv ě d č it V., aby psal na sebe zprávy a udání – úto č í na V. sv ě domí a city – slíbí mu povýšení na skladníka, aby mohl nerušen ě psát své hry; Van ě k to odmítá, Sládek se na n ě j zlobí, že nemá pochopení opilý Sládek v záv ě ru hry usne; V. odchází, S. se probouzí a dialog za č íná od za č átku (S. netuší, že už s V. mluvil) hra kon č í Va ň kovými slovy „Je to celé na hovno.“ p ů vodn ě hráli tyto dv ě role samotný Václav Havel a Pavel Landovský (tzv. bytové divadlo) hra je o propastném rozdílu mezi intelektuály a primitivy

9 Použitá literatura: PROKOP, V.: P ř ehled č eské literatury 20. století. Sokolov 2001. http://www.youtube.com – ukázka z Audience http://www.vaclavhavel.cz http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel Obrázky [cit. 16.01.2013] obr. 1 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File/V%C3%A1clav_Havel_cut_ out.jpg obr. 2 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File/Vaclav_Havel_Signature.svg uselang=cs

10 Obrázky [cit. 16.01.2013] obr. 3 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File/Rozlouceni_s_vaclavem_hav lem_vladislavsky_sal_022.jpguselang=cs Videoukázka [cit. 16.01.2013] http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=J_UxQ zkGT0Q


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google