Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Pravěk Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.102 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Pravěk jako nejstarší období dějin od vzniku člověka až po stěhování národů na našem území.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje - literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2001, 174 s. Učebnice pro střední školy (Albra). ISBN

5 Zdroje - literatura Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Světové dějiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 1994, 173 s ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN

6 Zdroje - obrázky Obrázek č. 1
[online].[cit ]. Dostupné z: Apollo_17.jpg Obrázek č. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 3 [online]. [cit ]. Dostupné z:

7 Zdroje - obrázky Obrázek č. 4
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 5 [online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 6 [online]. [cit ]. Dostupné z:

8 Zdroje - obrázky Obrázek č. 7
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 8 [online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 9 [online]. [cit ]. Dostupné z:

9 Zdroje - obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 11 [online].[cit ]. Dostupné z:

10 Zdroje - obrázky Obrázek č. 12
[online].[cit ]. Dostupné z: Matzhausen.jpg Obrázek č. 13 [online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 14 [online]. [cit ]. Dostupné z:

11 Zdroje - obrázky Obrázek č. 15
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 16 [online].[cit ]. Dostupné z:

12 Pravěk

13 Vývoj planety Stáří naší planety je odhadováno na 4,5 miliardy let.
Obr. 1 – planeta Země Stáří živé přírody je odhadováno na 1,5 – 2 miliardy let.

14 Vývoj člověka Vývoj člověka začal před 2 – 3 milióny let, v období čtvrtohor. V období čtvrtohor se střídali doby ledové s dobami meziledovými a s vysokými teplotami, což donutilo člověka rychle se přizpůsobovat prostředí – výroba a používání nástrojů, péče o potomky – vznik rodů, kmenů, různé metody získávání potravy, atd. Hlavní postavení ve společnosti měla žena –MATRIARCHÁT Předchůdci člověka byli – Ramapithecus, Australopithecus, Homo

15 Vývoj člověka Vznik rodu Homo byl podmíněn tzv. HOMINIZACÍ (polidštění) – zvětšení a změna tvaru lebky – což vedlo ke zvětšení mozkovny a mozku, masitá potrava, postavení palce proti prstům, vzpřímení postavy, vznik kráčivé nohy, vytvoření ruky jako orgánu práce, vznik řeči a společenský způsob života. Obr. 2 - Australopithecus

16 Vývoj člověka – rod Homo
1) Homo habilis – člověk zručný 2) Homo erectus – člověk vzpřímený 3) Homo sapiens – člověk rozumný 4) Homo sapiens sapiens – člověk dnešního typu

17 Pravěk Dějiny pravěku dělíme podle způsobu získávání potravy a materiálu pro výrobu nástrojů na 2 období 1) Období přisvojovací (paleolit, mezolit) 2) Období výrobní (neolit, eneolit, doba bronzová a železná) Pravěk dělíme na tři základní období 1) Doba kamenná 2) Doba bronzová 3) Doba železná Dějiny pravěku jsou odlišné v celosvětovém pojetí a na našem území.

18 Doba kamenná 1) Paleolit – starší doba kamenná – od vzniku člověka do
10000 př.n.l. 2) Mezolit – střední doba kamenná – od př.n.l. do 7000 př.n.l. 3) Neolit – mladší doba kamenná – od 7000 př.n.l. do 5000 př.n.l. 4) Eneolit – pozdní doba kamenná – od 5000 př.n.l. do 3500 př.n.l.

19 Paleolit – starší doba kamenná
1) nejstarší paleolit – 2,5mil. let – př.n.l. Objevují se první nástroje vyráběné štípáním a otloukáním dvou stejně tvrdých kamenů. 2) starý paleolit – – př.n.l. Objevují se štípané kamenné nástroje, úštěpy, pěstní klíny. 3) střední paleolit – – 40000př.n.l. Objevují se mamuti, specializované kamenné nástroje jako nože, škrabadla, hroty, zpracování kůže, dřeva a kostí.

20 Paleolit – starší doba kamenná
4) mladý a pozdní paleolit – – 10000př.n.l. Člověk Homo sapiens sapiens. Vedle specializovaných kamenných nástrojů se objevují i kostěné nástroje. Lov velkých savců (kůň, bizon, mamut, medvěd atd.). Objevují se zde jeskynní malby, ozdobné předměty, první obytné stavby, využívání ohně. Naleziště: Pavlov, Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice.

21 Paleolit – starší doba kamenná
Obr. 3 – Věstonická Venuše Obr. 4 - mamut

22 Paleolit – jeskynní malby
Obr Obr. 6

23 Mezolit – střední doba kamenná
Dochází k přeměně klimatických podmínek, nakonec shodné s našimi. Doznívá období přisvojovacího hospodářství, objevuje se zemědělství. Objevuje se luk, šíp a pes. Obr. 7 – kostra v mezolitickém hrobě

24 Neolit – mladší doba kamenná
Mluvíme zde o tzv. neolitické revoluci – vznik zemědělství – vznik zemědělských společenství. Objevuje se chov ovcí, koz, později i prasat. Se zemědělstvím je spojeno vytváření stálých sídel u polí, výroba keramiky. 1) kultura s lineární keramikou 2) kultura s vypíchanou keramikou 3) kultura Moravské malované keramiky Obr. 8 – moravská malovaná keramika

25 Eneolit – pozdní doba kamenná
Vznikají zemědělská centra, zavlažovací systém, orba – dřevěný hák tažený dobytkem. Objevují se také měděné předměty a sociální diferenciace, zvyšuje se pozice muže. 1) kultura nálevkovitých pohárů 2) kultura s kanelovanou keramikou 3) kultura řivnáčská – hlavně v Čechách 4) kultura jevišovická – hlavně na Moravě 5) kultura se šňůrovou keramikou 6) kultura zvoncovitých pohárů

26 Eneolit – pozdní doba kamenná
Obr. 9 – nálevkovitý pohár Obr. 10 – šňůrová keramika

27 Doba bronzová na našem území 1900 – 700 př.nl.
Vedle starších tradičních materiálů dřeva a kamene se slitina mědi a cínu – bronz – rychle rozšířil jak při výrobě zbraní a šperků, tak i při zhotovování nástrojů. Únětická kultura – Únětice u Prahy, starší doba bronzová, kromě sídlišť a pohřebišť se objevují i depoty – sklady kovových výrobků. Rozvoj slévačství a kovotepectví. Mohylová kultura – střední doba bronzová, název podle pohřbívání pod mohylami. Vyvinula se z ní kultura Knovízská a Milevačská v Čechách a Velatická kultura na Moravě. Lužická kultura – období mladší doby bronzové Kultura popelnicových polí – období mladší doby bronzové

28 Doba železná na našem území 700 př.n.l. – přelom letopočtu
Charakteristická těžbou železné rudy a výrobou železa. Halštatská kultura – Hallstat u Salzburku, charakteristická geometrickou výzdobou Objevuje se rodová aristokracie – knížecí hroby. Laténská kultura – mladší doba železná, La Téne ve Švýcarsku, je spojena s Kelty.

29 Doba železná – Laténská kultura
Obr. 11 – náramek Obr. 12 – nádoba

30 Keltové našem území Keltové jsou původně z Pyrenejského poloostrova.
Od keltského kmene Bójů je odvozen latinský název Bohemia. Keltové se u nás objevují ve 4 st.př.n.l., byli výborní v zemědělství, chovu dobytka, těžbě rudy, hutníci, kováři, umělečtí řemeslníci. Razili mince, používali hrnčířský kruh. Koncem 2. St.př.n.l. začali budovat oppida – opevněná hospodářská a politická centra (Stradonice u Berouna, Závist u Zbraslavi). Používali už kladiva, srpy, sekery. Keltové byli ohrožováni v 1. st. př. n. l. Germány.

31 Keltové našem území Obr. 13 – keltské dýky Obr. 14 – oppidum Stradonice

32 Germáni na našem území Germánské osídlení našeho území nebylo jednotné. Z germánských kmenů na našem území byli nejznámější Markomané a Kvádové. Markomany dovedl na naše území Marobud, který byl potom svržen Katvaldem.

33 Římané na našem území V letech 12 – 9 př.n.l. se usadili Římané v Panonii (uherská kotlina na západ od Dunaje) a v dnešním východním Rakousku vytvořili provincii Norcium. Kolem roku 114 vznikl římský opevněný tábor u Mušova na Moravě. Germáni se dostali do konfliktu s Římem a od roku do roku 180 probíhaly markomanské války, které zasáhly i na naše území (Trenčín). Římská vojska vedl Marcus Aurelius. Ve 4 – 6.století probíhá na našem území období stěhování národů.

34 Římané na našem území Obr. 15 – nápis na hradě Trenčín Obr. 16 – Marcus Aurelius

35 Kvíz 1. Stáří naší planety je odhadováno na a) 3 miliardy let
b) 4,5 miliardy let c) 1,5-2 miliardy let 2. Stáří živé přírody je odhadováno na a) 4,5 miliardy let b) 2 – 3 milióny let c) 1,5 – 2 miliardy let

36 Kvíz 3. Proces vývoje člověka začal před a) 1 miliónem let
b) 2 – 3 milióny let c) 300tisíci lety 4. Matriarchát znamená a) nejvyšší osobou ve společnosti je muž b) nejvyšší osobou ve společnosti je žena c) muž i žena jsou si rovni

37 Kvíz 5. Hominizace znamená a) nejvyšší osobou ve společnosti je muž
b) označení pro vývoj člověka c) polidštění 6. Správné pořadí ve vývoji člověka je a) Homo Erectus, Habilis, Sapiens, Sapiens Sapiens b) Hamo Habilis, Sapiens, Erectus, Sapiens Sapiens c) Homo Habilis, Erectus, Sapiens, Sapiens Sapiens

38 Kvíz 7. Pravěk dělíme ve správném pořadí na
a) doba kamenná, železná, bronzová b) doba bronzová, kamenná, železná c) doba kamenná, bronzová, železná 8. Pravěk podle způsobu získávání potravy a materiálu dělíme na a) období přisvojovací a výrobní b) období přisvojovací c) období výrobní

39 Kvíz 9. Dobu kamennou ve správném pořadí na
a) Paleolit, Mezolit, Neolit, Eneolit b) Paleolit, Neolit, Mezolit, Eneolit c) Paleolit, Neolit, Eneolit, Mezolit 10. Paleolit je a) starší doba kamenná b) střední doba kamenná c) mladší doba kamenná

40 Kvíz 11. Mezolit je a) starší doba kamenná b) mladší doba kamenná
c) střední doba kamenná 12. Neolit je a) střední doba kamenná c) pozdní doba kamenná

41 Kvíz 13. Eneolit je a) pozdní doba kamenná b) mladší dona kamenná
c) střední doba kamenná 14. Člověk Homo Sapiens Sapiens se objevil v období a) Mezolitu b) Neolitu c) Paleolitu

42 Kvíz 15. Mamut se objevil v období a) Paleolitu b) Mezolitu c) Neolitu
16. Věstonická Venuše je památka z období a) Mezolitu b) Paleolitu

43 Kvíz 17. Vznik zemědělství je spojen s obdobím a) Paleolitu
b) Eneolitu c) Neolitu 18. Bronz je slitina a) mědi a zinku b) mědi a cínu c) mědi a železa

44 Kvíz 19. Doba bronzová na našem území byla a) 3500 – 5000 př.n.l.
b) 700 př.n.l. – přelom letopočtu c) 1900 – 700 př.n.l. 20. Keltové se na našem území objevili v době a) Eneolitu b) bronzové c) železné

45 Kvíz 21. Oppidum je a) opevněné hospodářské a politické centrum
b) pohřebiště c) místo pro oběti bohům 22. Doba železná na našem území byla a) 1900 – 700 př.l. b) 700 př.n.l. – přelom letopočtu c) v období našeho letopočtu

46 Kvíz 23. Z Germánských kmenů se na našem území objevili a) Markomané
b) Kvádové c) Markomané a Kvádové 24. Římané na naše území zasáhli a) Markomanskými válkami b) postavením opevněného tábora u Mušova c) Markomanskými válkami a opevněným táborem u Mušova


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google