Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

International conference CIP EQUAL – SOCIAL ENTERPRISE ROME December 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "International conference CIP EQUAL – SOCIAL ENTERPRISE ROME December 2007."— Transkript prezentace:

1 International conference CIP EQUAL – SOCIAL ENTERPRISE ROME December 2007

2 International conference CIP EQUAL – SOCIAL ENTERPRISE ROME „Social economy“ SOCIAL ENTERPRISE

3 Hlavním cílem projektu je nalezení možností, způsobů a podmínek pro vytvoření příležitostí které by umožnily skupinám ohroženým sociální exkluzí vrátit se zpět – tj. sociální inkluzi a následně i vytvořily možnosti prevence a včasného podchycení ohroženého subjektu menší investice + vyšší efektivita that would enable groups threatened/endangered by social exclusion to return back – i.e. social inclusion and subsequently also create possibilities of prevention and timely blocking of endangered subject/entity lower investment + higher effectiveness Main objective of the project is finding of possibilities, ways and conditions for creation of opportunities

4 Poznámky k výchozímu stavu – 1 Notes to the starting position – 1 Zejména v Evropě je rozmach těchto institucí historicky spojen s krizí sociálního státu, nejvíce s jeho neschopností řešit trvalou a hlavně neustále se prodlužující dlouhodobou nezaměstnanost. Někteří odborníci charakterizují krizi sociálního státu jako „výsledek souběhu několika procesů: flexibilizace trhu práce, rostoucí křehkost rodiny, proces stárnutí populace a doprovodné formy desolidarizace. S každým z nich jednotlivě by se sociální stát zřejmě dokázal vypořádat. Ony se však sbíhají - a navíc v době, kdy globalizace snižuje vládám prostor k manévrování. Výsledkem je, že ve stejné době, kdy poptávka po zajištění roste, dramaticky klesá možnost ji uspokojovat…“. Particularly in Europe the swing of these institutions is historically linked with the crisis of a social state, most of all with its inability to solve a permanent and mainly constantly extending long-term unemployment. Some experts characterize crisis of a social state as „a result of concourse of several processes: flexibilization of labour market, growing/increasing brittleness of family, process of population ageing and accompanying forms of desolidarization. Social state would obviously know how to deal/settle with each of them individually. However, they converge – and on the top of it in the time when globalization reduces manoeuvring space for the governments. The result is that at the same time, when demand for ensurance increases/grows, the posssibility to satisfy it dramatically sinks/drops…“.

5 Poznámky k výchozímu stavu – 2 Notes to the starting position – 2 Moderní státy hledají cesty k řešení tohoto problému, jednou z nich se zdá být participace nestátních subjektů – a tak dnes jsou aktuální otázky, do jaké míry a jakými způsoby mohou tyto subjekty nahradit či podstatně doplnit tradiční veřejný sociální systém.¨ Modern states are looking for ways how to solve this problem, one of them seems to be participation of non-state entities – and so today there are actual questions to what extent and in what ways can these entities replace or essentially complete the traditional public social system“.

6 Poznámky k výchozímu stavu – 3 Notes to the starting position – 3 Druhým z nástrojů řešení může a musí být kvalitativně nové zapojování obcí a samospráv obecně do procesu poskytování veřejných služeb, a to na základě: nových – vstřícných - legislativních podmínek nových – vstřícných - legislativních podmínek existence jasných a obecně akceptovaných definic SE – úroveň obce … existence jasných a obecně akceptovaných definic SE – úroveň obce … nových podmínek v oblasti přístupu k investičním možnostem nových podmínek v oblasti přístupu k investičním možnostem Daňové výjimky Daňové výjimky Daňové zvýhodnění v případě darů ve prospěch SE Daňové zvýhodnění v případě darů ve prospěch SE Přístup k veřejným financím – granty, dotace, ale i nové zatím neznámé instrumenty Přístup k veřejným financím – granty, dotace, ale i nové zatím neznámé instrumenty atd. atd. The other of solution instruments/tools may and must be a qualitatively new involvement/engagement of communities and self- administrations into the process of provision of public services, namely on the basis of: new – counter – legislative conditions new – counter – legislative conditions existence of clear and generally acceptable SE definitions – community level … existence of clear and generally acceptable SE definitions – community level … new conditions in the field of access to investment possibilities tax exemptions tax allowances in case of gifts to the SE benefit access to public finances/funds – grants, subsidies, but also new so far unknown instruments etc.

7 Postuláty SE - DRAFT 1. Sociální ekonomika je požadavkem doby, vyřčeným Maastrichtskou dohodou (1992) - podněty členským zemím Evropské unie k podpoře ekonomické a sociální soudržnosti, Amsterodamskou dohodou (1999) - cíle zajistit řádnou sociální ochranu a bojovat se sociální exkluzí a Evropskou sociální chartou (1961) – vyjádřena sociální práva. 2. Sociální ekonomika je nástroj k uplatnění specifické společenské praxe v národním hospodářství. 3. Sociální ekonomika je vedle zvykového, příkazového a tržního dalším alternativním ekonomickým systémem. Spolu s nimi je realizována ve smíšeném ekonomickém systému. 4. Sociální ekonomika má za úkol hledat možností pro vytvoření příležitostí, které by umožnily skupinám ohroženým sociální exkluzí vrátit se zpět - tj.: sociální inkluzi. Tyto možnosti vhodnými způsoby přetvářet v reálné uskutečnění a zajistit podporu nezbytného trvání po dobu, než je subjekt schopen plnohodnotně zaujmout místo na trhu práce a působit za podmínek běžných v místě a čase v tržním prostředí. 1. Social economy is a requirement of the time, pronounced by the Maastricht Agreement (1992) – incentives to EU member states for support of economic and social solidarity, the Amsterdam Agreement (1999) – the objectives to ensure social protection and fight with social exclusion and the European Social Charter (1961) – expressed social rights. 2. Social economy is an instrument for exercise of specific social practice in the national economy. 3. Social economy is – besides customary, command and market system – another alternative economic system. 4. Social economy has a task to look for possibilities to create opportunities which would allow groups threatened by social exclusion to come back – i.e.: social inclusion. These possibilities – by means of suitable methods - to be reshaped into real implementation and ensure a support of necessary duration for the period until the subject is capable to adequately take post in the labour market and function under conditions common in the location and time within the market environment.

8 Postuláty SE - DRAFT 5. Sociální ekonomika umožňuje ekonomické aktivity cílovým skupinám za definovaných zvýhodněných podmínek. 6. Sociální ekonomika, tak jako i ostatní systémy má zájem na zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou prioritou. Vytvořený zisk (akumulovaný kapitál) je přednostně směrován k naplnění primárního cíle, k tvorbě rezervního fondu a obecně přednostně rozvoji ve prospěch cílové skupiny před rozdělováním mezi jednotlivce. 7. Sociální ekonomiku charakterizuje akcentování sociálních cílů. 8. Sociální ekonomika považuje za základní hodnoty solidaritu, sociální soudružnost a sociální zodpovědnost 5. Social economy enables economic activities to target groups under defined advantaged conditions. 6. Social economy, as well as also other systems, is interested in profit, but its maximization or turnover are not priority. The generated profit (accumulated capital) is preferentially directed towards completion of the primary objective, to generate a surplus fund and generally preferentially to development to the benefit of a target group prior to distribution among individuals. 7. Social economy characterizes accentuation of social objectives. 8. Social economy considers as fundamental values solidarity, social coherence and social responsibility.

9 9. Sociální ekonomika je prosazována cestou demokratického řízení, participace občanů na podnikání a rozhodování a autonomie vycházející z kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu - public interest 10. Sociální ekonomika nemůže být konkurenčně schopná na volném trhu. 11. Sociální ekonomika bez vědomé a účinné podpory vlády, orgánů státní správy a samosprávy nemůže být efektivně realizována. 12. Sociální ekonomika je zaměřena na cílové skupiny. Složení (definici) skupin, které tuto speciální podporu potřebuji (kterým bude poskytována), definuje vláda ve vzájemné součinnosti se samosprávou a občanským sektorem. Postuláty SE - DRAFT 9. Social economy is enforced by means of democratic management, participation of citizens in enterprising and decision- making and autonomy coming out from the combination of entrepreneurial concern and respects towards the public interest. 10. Social economy cannot be competitive in the free market. 11. Social economy cannot be effectively implemented without conscious and efficient support of the government, bodies of state administration and self- administration. 12. Social economy is aimed at target groups. The composition (definition) of groups, which need special support (and will be provided to them), is defined by the government in mutual cooperation with self-administration and civic sector.

10 13. Sociální ekonomika potřebuje speciální pojmový aparát, výkladový slovník, který jí bude v ekonomickém prostředí charakterizovat, na který se mohou odkazovat legislativní a další normy. 14. Sociální ekonomika je v rámci ekonomických systému podpořena legislativními, daňovými a jinými úpravami, zjednodušenými správními řízeními, včetně oblasti zajišťujícími vznik, provozování i ukončování činností subjektů Postuláty SE - DRAFT 13. Social economy needs a special conceptual device, an explanatory dictionary, which will characterize it in economic environment, to which legislative and other standards can refer. 14. Social economy is – in the framework of economic systems – supported by legislative, tax and other modifications/amendments, simplified administrative proceedings, including the spheres securing origination, operation and termination of subjects´ activities.

11 15. Sociální ekonomika pro dlouhodobý efekt potřebuje pochopení podnikatelského prostředí v regionu. V tomto směru mohou aktivně přispět hospodářské komory, profesní svazy a profesní a odborové organizace. 16. Sociální ekonomika potřebuje neustálou a širokou mediální podporu, která vytvoří a udrží vstřícné nebo tolerantní prostředí pro tyto aktivity v celé společnosti. 17. Sociální ekonomika nemůže existovat (plnit svůj účel) bez aktivního zapojení cílových skupin. 18. Sociální ekonomika se liší od profesionálních nebo komunitních služeb i tím, že je do ní zapojena nejméně jedna, ale obyčejně více různých skupin ohrožených sociální exkluzi Postuláty SE - DRAFT 15. Social economy needs – for a long-term effect – comprehension of an entrepreneurial environment in the region. In this direction economic chambers, vocational unions and professional and trade union organizations can actively help. 16. Social economy needs continuous and wide medial support which will create and maintain helpful or tolerant environment for these activities in the entire society. 17. Social economy cannot exist (fulfil its purpose) without active engagement of target groups. 18. Social economy differs from professional or community services also with engagement of at least one, but usually more different groups threatened by social exclusion.

12 19. Sociální ekonomice pro zapojení cílových skupin předchází jejich aktivní vyhledávání, následně přesvědčování, školení a nepřetržitá, nevtíravá, vysoce odborná pomoc, možnost supervize 20. Sociální ekonomika se nejefektivněji uskutečňuje na nejnižší správní úrovni – na úrovni obcí a pověřených obcí. 21. Sociální ekonomika je založena na subjektech, které jsou rizikové v čase, místě, způsobu života, nebo s nedostatečným vzděláním a zázemím. Její nutné předpokládat, že výkon může být nižší a riziko ztrát či neúspěchu vyšší. 22. Sociální ekonomika má tendenci k dlouhodobějšímu než nutnému, využívání zdrojů a legislativních i ostatních zvýhodnění. S tím je nutno kalkulovat i ve zdrojích. Předčasné ukončení podpory, většinou na základě prvních pozitivních ekonomických výsledků, vede ke zhroucení aktivity. Postuláty SE - DRAFT 19. Social economy – for engagement of target groups – precedes their active searching, subsequently persuading, training and continuous, unobtrusive, highly professional assistance, possibility of supervision. 20. Social economy is most effectively implemented at a lowest administrative level – at the level of communities and entrusted communities. 21. Social economy is based on subjects which are risky in time, location, way of life, or with insufficient education and background. It is necessary to assume that the performance may be lower and risk of losses or failure may be higher. 22. Social economy has a tendency to a rather longer- term than necessary use of resources and legislative as well as other advantages. It is necessary to calculate with it even in the resources. Premature termination of support, mostly on the basis of first positive economic results, leads tothe break down of activity.

13 23. Sociální ekonomika musí mít měřitelné výstupy, které nejsou jenom nebo prioritně „ekonomické“. S ohledem na charakter cílových skupin jsou stanovena měřítka pro posouzení míry úniku od sociální exkluze a míry postupu sociální inkluze. 24. Sociální ekonomika není sociální podporou. Sociální dávky jednotlivci, rodinám a osobám žijícím ve společné domácnosti nejsou sociální ekonomikou. 25. Sociální ekonomika a její podpora není adresována v legislativních a dalších institutech pro jednotlivce, přestože je cílem zabránit sociální exkluzi každého jednotlivého občana. Postuláty SE - DRAFT 23. Social economy must have measurable outputs which are not only „economic“. With regard to the character of target groups the criteria for examination of rate of escape from social exclusion and rate of advancement of social inclusion are determined. 24. Social economy is not social support. Social benefits to individuals, families and persons living in a common household are not social economy. 25. Social economy and its support is not addressed in legislative and other institutes for an individual, even though the objective is to prevent each single citizen from social exclusion.

14 26. Sociální ekonomika pro úspěšné dlouhodobé trvání, ve smyslu naplnění záměrů a k umožnění vytvářených synergických efektů, potřebuje odborníky na tuto oblast, jak v rámci veřejné správy, tak v oblasti ekonomiky a dalších. Je nutno provést změny a doplnění v učebních osnovách škol vychovávajících profesionály v těchto oblastech. 27. Sociální ekonomika ve své struktuře naplňuje horizontální témata jako jsou udržitelný rozvoj, informační společnost, podpora místním iniciativám, rovné příležitosti a další požadavky, například v oblasti gender mainstreamingu apod. 28. Sociální ekonomika je potřebná při jakékoliv míře nezaměstnanosti. Cílové skupiny mají specifika, která se vymykají běžnému rámci společnosti, zejména možnosti přístupu na trhy práce a rovnost příležitostí. 29. Sociální ekonomika nediskriminuje ani neupřednostňuje žádnou z forem „podnikání“. Předpokládá, že každá forma je v čase a místě odpovídající možnostem a potřebám. Postuláty SE - DRAFT 26. Social economy for successful long-term duration, in the sense of completion of intents and for enabling synenergic effects being created, needs esperts for this sphere, both within the framework of public administration as well as in the sphere of economy and others. It is necessary to carry out changes and supplementation in curriculums of the schools educating professionals in these spheres. 27. Social economy in its structure completes horizontal themes as for example sustainable development, information society, support to local initiatives, equal opportunities and other requirements, for instance in the sphere of gender, mainstreaming, and the like. 28. Social economy is needed in any rate of unemployment. The target groups have some specifics which are beside a common framework of the society, particularly the possibilities of access in the labour market and equality of opportunities. 29. Social economy doesn´t discriminate nor gives priority to any forms of „enterprising“.It assumes that each form is in time and location corresponding to possibilities and needs.

15 DŮLEŽITÉ IMPORTANT Poznatky k naplňování horizontálních témat, gender a dalších ukazatelů v této oblasti Poznatky pro dlouhodobost – pokračování aktivit i po skončení projektu – podpora místním inicitaivám Návrh zcela nových typů ekonomických subjektů, s novými vzorci chování -§ možné § ??? NUTNÉ §§§ Další postupně ujasnit a dopracovat – pokračování 2008 - 2013 to obtain Findings/Pieces of knowledge for implementation of horizontal themes, gender and other indicators in this field Findings/Pieces of knowledge for a long-term process – continuation of activities even after termination of the project – support to local initiatives to suggest Draft/Proposal of quite new types of economic entities, with new formulas of behaviour – and is it possible in existing systems of economic bahaviour and legislation??? IT IS UNCONDITIONALLY NECESSARY!!! Further experiences originated from implementation of projects to be gradually clarified and finalized – to create conditions for continuation 2008 – 2013

16 POSTULÁTY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY DRAFT PILOTNÍ PROJEKTY Mediální aktivity Dotazníková a evaluační šetření POSTULÁTY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY ČISTOPIS Návrhy pro legislativu, školství, samosprávu … Mediální aktivity, Příručky …

17 2005200620071. pololetí 2008 A2 Zahájení, Zpracování postulátů POSTULÁTY METODIKY atd komise atd. (draft a rozpracování) (čistopisy) LOBBING Harmonogram Evaluace Konference (ZÚ Pha) (dot.průz) Dotazníkový workshop (ZÚ) Konference (ROME) průzkum Pilotní projekty ---- přesah za projekt Seminář HK Výstupy pro EU A3 Zahájení (MA) Diseminační aktivity mediálních aktivit Krajské workshopy MA-informační MA MA MA Zahr. MA Evaluace mediální Výstupy pro EU Skupina expertů – příjemce a partneři Řídící výbor ------Organizační úsek ------ Realizační úsek Úsek monitorovací a kontroly HARMONOGRAM / graphic schedule

18 2005200620071st half of 2008 A2 Beginning, Elaboration of POSTULATES METHODOLOGIES etc. commissions,etc. postulates (fair copy) LOBBING Working (draft and elaboration) Evaluation schedule (Questionnaire investigation) Conference Praque (with foreign participation) 04.-09.12.Conference ROME (with foreign participation) Questionnaire investigation Pilot projects – (overlap behind project) (Outputs for EU) A3 Beginning of media activities Dissemination activities Regional workshops Foreign international activities Media evaluation Outputs for EU Group of experts – recipient and partners Steering committee – Organizational section – Implementation section Section of monitoring and control HARMONOGRAM / graphic schedule

19 HLAVNÍ VÝSTUPY PŘÍRUČKA PRO OBCE A NNO GLOSÁŘ LEGISLATIVA MEDIALIZACE DISEMINACE LEGISLATION HANDBOOK FOR MUNICIPALITIES AND NGO GLOSSARY ŠKOLSTVÍ EDUCATIONAL SYSTEM MEDIA AND DISSEMINATION ACTIVITIES

20 EXISTENCE OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ NA DANÉM TERITORIU, REGIONU, V OBCI KONKRÉTNÍ VYMEZENÍ SE MŮŽE V ČASE MĚNIT – URČUJE VLÁDA EXISTENCE POTŘEBY, OCHOTY, SNAHY A POVINNOSTI ZE ZÁKONA POMOCI OSOBÁM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ NA DANÉM TERITORIU, REGIONU, V OBCI ZÁKONY, NAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKY, STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA OBČANSKÝ SEKTOR, PODNIKATELSKÁ SFÉRA ATD. 1. nutná podmínka pro realizaci procesu2. nutná podmínka pro realizaci procesu POSTUP FÁZE PŘÍPRAVNÁ PŘEDKONTAKTN Í 1. FÁZE KONTAKTNÍ DIAGNOSTICKÁ 2. FÁZE KONTAKTNÍ REALIZAČNÍ 3. FÁZE KONTAKTNÍ SUPERVIZNÍ FÁZE ZÁVĚREČNÁ VYHODNOCOVACÍ PODMÍNKY A FÁZE - ČJ

21 EXISTENCE OF PEOPLE ENDANGERED BY SOCIAL EXCLUSION IN CONCRETE TERRITORY, REGION, MUNICIPALITY CONCRETE SPECIFICATION MAY VARY IN TIME – GOVERNMENT DESIGNATES EXISTENCE OF NEEDS, WILLINGNESS, EFFORT AND RESPONSIBILITIES FROM THE LAW TO HELP PEOPLE ENDANGERED BY SOCIAL EXCLUSION IN CONCRETE TERRITORY, REGION, MUNICIPALITY LAWS, ACTS, PUBLIC NOTICES, STATE ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT CITIZEN SEGMENT, BUSINESS SPHERE ETC. 1. neccessary term / condition for the process realization 2. neccessary term / condition for the process realization ADVANCEMENT PREPARATORY STAGE PRE-CONTACT CONTACT STAGE DIAGNOSTIC 2. STAGE CONTACT REALIZATION 3. STAGE CONTACT SUPERVISION FINAL STAGE EVALUATION process stages – scheme EL

22 Přípravná fáze - Preparatory stage – pre-contact Proces, při kterém připravíme všechny dostupné podklady, které mohou být v kterékoliv další fázi potřebné k úspěšné realizaci záměru. Je to čas a prostor věnovaný zpracovávání, upřesňování a propojování vhodných databází a jejich udržování v „živém“stavu. V základní podobě se jedná o databázi: První - s přehledem osob ohrožených sociálním vyloučením s využitím informací od vlastního úřadu obce, úřadu práce, informací od NNO, od Policie městské a České republiky. Druhá databáze poskytuje údaje o možnostech zaměstnání jednotlivců v rámci regionu a obce. Její součástí je i databáze možných podnikatelských aktivit na bázi sociální ekonomiky v regionu a obci – za podpory zejména samosprávy a následně i státní správy. Další její součástí je přehled podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, které by mohly na zaměstnáváni participovat a jejich reálné možnosti. Třetí databáze zahrnuje přehled tutorů a expertů, kteří mohou být využiti k naplnění cílů systematickou pomoci po různě dlouhou dobu. Dle možností vyplývajících ze zákonů a možností samospráv mohou být jak na dobrovolnické bázi, tak i na definovaný úvazek. Čtvrtá databáze poskytuje přehled nejpotřebnějších zákonů, vyhlášek, ale i různé dotazníky, formuláře například životopisů apod. Process, in which we prepare all available data, which may be in any other stage needed for successful realization of the object which is: „descovering possibilities, methods and terms for creating occassions which would allow groups threatened by social exclusion to return back to the labour market – that is: social inclusion.“ This stage – pre-contact – appears as a time and space dedicated to compile, specify and combine proper database and their keeping in state „alive“. In basic form we speak of a database with a survey of people endangered by social exclusion with the use of information from municipality´s own office, labour office, information from NNO, from municipal police and police of Czech Rep. Second database provides data about possibilities of employing individuals in the region and municipality. Its part is also database of possible business activities based on social economy in region and municipality – with the particular support of local government and further also state administration. Its next part is a survey of business and non- business subjects which could participate in employing and their realistic possibilities. Third database contains list of tutors and experts who can be used to fullfill aims by systematic help during variously long period of time. According to possibilities rising from the laws and possibilities of local governments can be based on voluntary basis as well as on defined duty. Fourth database provides an overview of the most needful laws, acts, but also other questionnaires, forms as for example curriculum etc. Part of the pre-contact stage is non-stop study of relevant literature, coefficient visits of corresponding institutions for security still functional database, informal and frequent cooperation with representatives from local governments and state administration in various forms, for example like requested visit, participation at a council, participation at events held by these bodies for public. Also self-education in other areas, for example assertivity in business, doing basic psycho and other tests and their evaluation, doing PR etc. Very important is securing of media and disseminative activities.

23 Přípravná fáze - Předkontaktní DATAB Á ZE Osob ohrožených soci á ln í exkluz í detailně dle možnost í aktivn í a pasivn í vyhled á v á n í DATAB Á ZE Z á konů, vyhl áš ek, formul á řů, dotazn í ků apod. DATAB Á ZE Tutorů a expertů DATAB Á ZE Možnost í zaměstn á n í v regionu zpracov á v á n í, upřesňov á n í a propojov á n í vhodných datab á z í a jejich udržov á n í v „ živ é m “ stavu Medi á ln í a diseminačn í aktivity novinov é čl á nky v m í stn í m tisku let á ky na vhodných m í stech vystoupen í na veřejnosti web, videoprezentace a jin é SEBEVZDĚL Á V Á N Í SOUČINNOSTN Í N Á V Š TĚVY INSTITUC Í TĚSN Á A NEFORM Á LN Í SPOLUPR Á CE S OBC Í PRŮBĚŽN É PROM Í T Á N Í RELEVANTN Í CH VÝSLEDKŮ Z VYHODNOCOV Á N Í PROBĚHLÝCH AKTIVIT UDRŽOV Á N Í VHODN É HO ADMINISTRATIVN Í HO Z Á ZEM Í PRO JEDN Á N Í S KLIENTY

24 Přípravná fáze – Předkontaktní – Preparatory phase – Pre-contact - EL

25 První kontaktní fáze – First contact stage - Diagnostical Proces, při kterém se snažíme zjistit co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho nejoptimálnější začlenění do pracovních aktivit. Prostřednictvím využití zejména individuálních a v některých vhodných případech skupinových konzultací budeme společně s klientem hledat cesty, které mu usnadní jeho návrat na trh práce při jeho relativním uspokojení s navrženým řešením. Jedním z důležitých výstupů je ujištění se, že klient je nejen ochoten podstoupit tyto aktivity, ale současně se i řídit navrženými postupy plánu, neboť je třeba respektovat základní definici poradenství: „Poradenství je pomoc ke svépomoci.“ V tomto stupni by mělo se vyjasnit, zda bude pomoc probíhat na bázi hledání vhodného zaměstnání u existující firmy (neztotožňovat či nezaměňovat s činnosti úřadů práce a pracovních agentur), či zařazení do již existující organizace s jistou mírou ochrany (například chráněné dílny) nebo vytváření nového subjektu na bázi tzv. „sociálního podniku“ (v době tvorby této příručky ještě legislativně není tento pojem vydefinován) a v jaké funkci, na jaké pozici apod. Process at which we try to find the most suitable usage of skills, abilities, interests and motivation of a client for his optimal integration into work activities. Through the usage of particularly individual and in some proper cases group consultation, we will look with the client for ways which will ease his return to a labour market with his relative satisfaction with proposed resolution. One of the important exits is assurance that the client is not only willing to undergo these activities, but at the same time to follow proposed procedure of the plan since it is neccessary to respect the basic definition of consultancy. „Consultancy is a help to self-help.“ In this level should become clear if the help will be based on search for adequate employer in existing company (do not change for activities of labour office and employment agencies) or inclusion into already existing organization with certain level of security (e.g. Protected workshops) or creation of new subjects based on „social business“ (at time of creating this handbook this term is legislatively not defined) and in what function and what position etc.

26 První kontaktní fáze – Diagnostická PRACOVIŠTĚ pověřené pro práci s klientem vhodně upravené DATABÁZE, PŘEHLEDY, ZÁKONY, POMŮCKY, ČAS, NÁLADA, AKTIVNÍ hledání „klientů“ (streetworkerství) PRVNÍ POHOVOR -navázání důvěry -údaje o klientovi (možnost dotazníku) -zařazení do cílové skupiny -ujasnění jeho zájmu -seznámení s našimi možnostmi ANO NE ZPRÁVA Z DIAGNOSTIKY A URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU REALIZAČNÍ PLÁN – tzv. CESTOVNÍ MAPA DALŠÍ POHOVORY -hlubší rozbor situace s klientem, hledání cesty -přizvání expertů -návštěva jiných institucí za účelem hledání řešení -supervize ANO POSTOUPIT DO DRUHÉ – REALIZAČNÍ FÁZE NE stačí tento jeden kontakt? dospělo se k řešení? PŘIMOUT ROZHODNUTÍ -zda opakovat další pohovory, detailně připravit s kým, kde, podmínky, co řešit NEBO UKONČIT pohovory, detailně analyzovat situaci, uvést v Závěrečné zprávě a dát informaci na odpovědná místa EXISTENCE KOMPETENCÍ A POVĚŘENÍ OD OBCE nebo EXISTENCE STATUTU U NNO VĚCNĚ ODBORNÁ A „LIDSKÁ“ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKA PASIVNÍ hledání klientů

27 První kontaktní fáze – Diagnostická - AJ

28 Druhá kontaktní fáze – Second contact phase – realization Je hlavní náplní celého procesu, bez úspěšnosti kterého je předchozí fáze vyzněním do prázdna a následující fáze zbytečná. Prvním krokem je prověřit klienta, zda i nadále trvá jeho zájem na realizaci navrženého postupu řešení jeho problému. Informace odpovědné osoby, nadřízeného, součinnostní subjekty o zahájení realizační fáze Jako druhý krok bude následovat některý z možných dalších postupů, často se budou prolínat: Zaměstnanec, OSVČ, Třetím krokem je pomoc při zajištění základních sociálních a dalších funkcí, které klientovi vzniknou v jeho prostředí tím, že bude aktivně vyhledávat zaměstnání, Čtvrtým krokem je zajištění vlastních kontrol „na pracovišti“ klienta“. Preventivní hledání možných kolizních bodů a jejich odstraňování. Pátým krokem je zajištění tutorské činnosti v případě inkubátorů a případně i jiných Šestým krokem je uzavření realizační fáze, zpracování informace stanoveným adresátům a vyhodnocení It is the main thing of the whole process without which the previous stage would be for nothing and the following stage unneccessary. First step is to check the client if his interest still lasts on realization proposed advancement of solving his problem. Information of the person responsible, the chief, interactive subject about beginning of realization stage. Second step will follow one of other possible advancements, they will connect often. If the client is interested in being an employee, agreement with possible employers follows and going through the situation with concrete facts that are known from the diagnosis. Very important is to secure help and support for personnel occupation of the company. All these forms may precede or follow requalification. Third step is help during security basic social and other functions which arise for the client in his surrounding because of active search for work, or because of his participation in requalification, to have trial work time, give time to establishment of social company for example to help with babysitting, care of parents or other relation while not present. From experience it´s known that many activities, even though were well prepared, didn´t get to realization stage or ended in few months. Fourth step is security of own controls „on workplace“ of the client. Preventive search of possible collision points and its removal. Every control should be carefully prepared, have set out clear program, aim and way of evaluation. Fifth step is security of tutor activity in case of incubators and eventually even other companies based on social economy, during neccessarilly and pre-set long time and known conditions. Sixth step is closing the realization stage, processing information to given addressees and evaluation

29 Druhá kontaktní fáze – realizační ZPRÁVA Z DIAGNOSTIKY A URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU REALIZAČNÍ PLÁN – tzv. CESTOVNÍ MAPA prověřit klientův zájem NE NÁVRAT K DIAGNOSTICKÉ FÁZI PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ ANO PŘÍPRAVNÁ ČÁST -rozhovory s potenciálními zaměstnavateli -rozhovory s podpůrnými organizacemi, experty, tutory -potvrzení časových a dalších bodů – síťový graf, metoda kritických bodů apod. neopomenout, že se jedná o sociální ekonomiku PROVÁDĚCÍ ČÁST -návštěvy u potenciálních zaměstnavatelů -zajištění zkušební doby k ověření funkčnosti možného vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec -pomoc při vzniklých profesních potřebách, například rehabilitace, zaškolení, přezkoušení apod. - při jiné volbě než umístění jako zaměstnance podpora k získání potřebných vstupů, například účast v podnikatelském inkubátoru, vytváření personálního a logistického zázemí SYSTÉM PODPORY, KONTROL A SUPERVIZE TUTORSKÁ A EXPERTNÍ PODPORA zajištění základních sociálních a dalších funkcí, které klientovi vzniknou v jeho prostředí tím, že bude aktivně vyhledávat zaměstnání UZAVŘENÍ REALIZAČNÍ FÁZE v případě pozitivního výsledku tato fáze postupuje do vyhodnocovací fáze v případě neúspěchu návrat do diagnostické fáze

30 Druhá kontaktní fáze – realizační - AJ

31 Třetí kontaktní fáze – Third contact stage – Supervision Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. Pro supervizi však je třeba pro tento případ rozumět bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost, pomoc, pozvednutí. Toto by měl být hlavní pohled při ustanovování supervize i výběru supervizorů. Přestože supervizní činnosti počítají s jistou neformálností, v mnoha případech si supervidovaný vybírá sám supervizora, je pro úroveň obcí vhodnější mít sepsanou supervizní smlouvu, kontrakt, ve kterém budou vyjádřeny základní požadavky, cíle, struktura i obsah. Supervize je svázána s důvěrností, mlčenlivosti a ochraně údajů o klientovi. Do systému supervize podle regionálních, ekonomických ale i vztahových možností se dá zapojit i několik supervizorů. Je dobré mít zajištěn i genderový aspekt. Některé mínění jsou lépe vnímány od mužů a jiné od žen. Supervize je proces, proto se bude vždy upřesňovat podle postupně získávaných poznatků, změny subjektů účastnících se jednání, změny podmínek v obci dotýkajících se problematiky zaměstnávání apod. Vždy ale zůstane základní myšlenka supervize pomoc klientovi a jeho ochrana. Z prováděné supervize u jednoho klienta by vždy měl se na závěr pořídit zápis. Zvlášť pořizuje zápis supervizor (nebo supervizoři, pokud bylo potřebné jich použít více) a zvlášť osoba pracující s klientem. The word supervision may evoke an image of higher control, evaluation. For supervision is neccessary to understand secure, kind, enriching experience, aid and encouragement. This should be the main view in selecting supervision and supervisors. Despite the fact that supervisory activities count on certain informality, in many cases the one supervized chooses supervisor it is preferable for municipality to have a supervisory contract in which will be basic requirements, aims, structure and content. Supervision is connected with trust, discretion and security of data and client. Into the system of supervision may be included even more supervisors according to regional, economic, but also relation possibilities. It is good to have secured even gender aspect. Some opinions are viewed better by men and some by women. Supervision is a process, that is why it will be always modified according to obtained knowledge, change of subjects participating in the discussion, change of conditions in municipality touching the problem with employment etc. The basic idea of supervision which is help to the client and his protection always remains, however. From the carried out supervison of one client should always be done minutes in the end. The minutes are done separately by supervisor (or by supervisors if it was needed to use more) and separately by a person working with client.

32 Třetí kontaktní fáze – Supervizní SUPERVIZE KONTROLNÍ SLOŽKA zajištění kontroly plnění domluveného harmonogramu práce POSKYTNUTÍ POMOCI předání laskavé a obohacující zkušenosti, pozvednutí při pádu SMLOUVA o poskytování supervize -pracovníkovi Klientovi o kontrole VÝBĚR osob vhodných k supervizi ze spektra obce a regionu -pracovníkem -organizací VÝBĚR osob vhodných ke kontrolní činnosti INDIVIDUÁLNÍ supervize v tomto případě častější SKUPINOVÁ supervize PLÁN A REALIZACE kontrol a supervize ZÁPIS z provedených supervizí a kontrol

33 Třetí kontaktní fáze – Supervizní Third contact phase - Supervisory

34 Závěrečná fáze – Vyhodnocovací -Final stage - Evaluation Proces, při kterém jde o uzavření práce s klientem a o získání poznatků, které budou po analýze aplikovány do další práce s novými klienty. Jeho kvalita spočívá nejenom ve samotných analytických a syntetických schopnostech pracovníka provádějícího hodnocení, ale rovněž na zapojení celého týmu, který se účastnil diagnostické a realizační fáze. Jednou z optimálních metod je postup, kdy účastníci zpracují písemně zhodnocení postupu, kladné a záporné poznatky, chování klienta, vliv prostředí, nebo další body, které jsou vytipované pro danou obec či NNO. Vzájemně si to vymění a prostudují. Následně se provede diskuse ve skupině. Z písemných podkladů se zpracují popisné části průběhu, které dokumentují způsob práce a její provedení. Z diskuse se vezme doporučení pro další postupy a celkový závěr. Dle jednotlivých případů je vhodné přizvat k některým bodům klienta, aby se vyjádřil ze svého pohledu. Velmi pozitivně působí pro další práci, pokud se na hodnocení podílejí i zástupci firem, kteří byli osloveni a kteří s klientem přišli do styku, i když jej pak nezaměstnali. Tato metoda se aplikuje buď po realizaci několika klientů, nebo po určitém období, například pololetně. Výstupy se po zpracování, i s příklady dobré praxe a s poukazem čeho se vyvarovat, podávají na stanovená místa, do výročních zpráv a využívají pro medializaci. Process, in which is concerned to sign a contract with a client and to gain pieces of knowledge which will be applied to further work with new clients after analysis. Its quality is not only in analytical and synthetical abilities of the worker who´s doing the evaluation, but also on involvement of the whole team which participated in diagnostical and realization stage. One of the optimal methods is advaencement where participants process evaluation of the advancement in writing, positive and negative pieces of knowlegde, client´s behaviour, influence of surrounding or other points which are specified for that concrete municipality or NNO. They change it within each other and study it. Consequently comes a discussion about in a group. From the basis in writting descriptive parts of the course are processed, which document method of work and its fulfilment. Recommendation is taken from the discussion for further steps and for total conclusion. In some cases it is appropriate to invite the client to some points in order to express his own view. Also when adressed representatives from companies that were in contact with client take share in the eveluation it has very positive impact on further work even if client wasn´t employed then. This method is applied either after realization of a few clients or after some time, for eg. half-yearly. The outputs are placed at given places, to annual reports and are used for media when processed with examples of good practice and with reference what to avoid.

35 Závěrečná fáze - Vyhodnocovací SDĚLENÍ jaký byl docílen výsledek VYHODNOCENÍ komplexně všech fází POPIS problému doneseného klientem ROZBOR poznatků získaných diagnostikou ROZBOR poznatků získaných v realizační fázi ANALYTICKÝ A SYNTETICKÝ ROZBOR zapojení celého týmu, který se účastnil diagnostické a realizační fáze. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VYUŽITÍ -informace pro vedení obce, pro součinnostní subjekty -výroční a jiné zprávy -pro vlastní poučení a pro školení -k poděkování vybraným subjektům -k široké a účinné medializaci

36 Závěrečná fáze – Vyhodnocovací – The final phase - evaluation

37 PŘÍLOHY Seznam zvláště vhodných pracovních pozic podle jednotlivých druhů zdravotního postižení List of particularly suitable work positions According to particular type of health disability Osoby se sluchovým postižením Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání: Neslyšící (velmi těžké a těžké sluchové postižení) Středně těžké sluchové postižení (středně těžká nedoslýchavost) Lehké sluchové postižení (lehká nedoslýchavost) Obecná charakteristika: Největším problémem v souvislosti s pracovním uplatněním je komunikace neslyšících. Potenciální zaměstnavatelé a další zúčastněné strany by měly vědět, že neslyšící mají státem uzákoněný nárok na tlumočnické služby. Vytypované pozice práce v administrativě, s PC intelektuální obory manuální obory malíř pokojů,,, obuvník,,,, švadlena – krejčí,,,, klempíř,,,, soustružník Apod. PŘÍKLAD EXAMPLE PŘÍLOHA Č. 1 Appendix 1 People with hearing disability Inrenal differentiation from employment view: Deaf (very heavy and heavy hearing disability) Medium heavy hearing disability (medium heavy ceruminous deafness) Light hearing disability (light ceruminous deafness) General characteristics: The biggest problem of operating at work is communication of deaf people. Potential employers and other parties should know that deaf people have a constitutional right for interpretation Suitable positions Administration, work on the computer Worker in services Intelectual specialization Manual specialization Dekorator …shoemaker … sewer - dressmaker …. tinsmith Turner …. computer operator …. dental laboratory technician Upholsterer …. cooking work Etc.

38 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 2 Appendix 2 Záznam ze supervize - subjekt (klient) – vzor 且 Record from supervision - subject (client) - example Supervizor: Počet setkání: Datum a místo: Přítomni: Forma supervize: Téma supervize (stručný popis případu - situace): Průběh supervize a její reflexe: Výsledek (byla zakázka splněna, byl splněn cíl?): Závěry a doporučení: Shrnutí: Zapsal (–a): Supervisor: Number of meetings: Date and place: Attendance: Form of supervision: Topic of supervision (brief description of the case - situation): Course of supervision and its reflexion: Outcome (was the order fulfilled, was the aim fulfilled?): Conclusion and recommendation: Summary: Recorded by:

39 PŘÍRUČKA HANDBOOK Dotazník pro cílovou skupin – vzor 且 Questionnaire for target group - example PŘÍLOHA Č. 3 Appendix 3 Kdybyste si mohl(a) vybrat, o jakou práci byste nyní měl(a) zájem? řadového dělníka/zaměstnance bez odpovědnosti  administrativní práci  Chtěl bych svoji firmu l bych svoji firmu  nechci již pracovat  If you could choose what kind of work would you be interested in at the moment? ordinary worker/employee without responsibility  administration work  I would like to have my own company  I don't wish to work any longer 

40 PŘÍRUČKA HANDBOOK PŘÍLOHA Č. 4 Appendix 4 PŘÍLOHA Č. 5 Appendix 5 Přehled postulátů sociální ekonomiky 且 Survey of social economy postulates Přehled zákonů dotýkajících se cílových skupin (každý stát zařadit své vlastní zákony, potažmo je možné doplnit něco z EU) Survey of laws concerning target groups every state to include own laws, or it is possible to complete something from EU PŘÍLOHA Č. 5 Appendix 6 Glosář Glossary a and others etc.

41 „síť sítí“, „network of networks“ která umožňuje například that enables for example Národní tématické sítě National thematic networks Sdílení informací s RP a TCA Prezentace vlastních výstupu RP Prosazení „best practices“ do národních programu Sdružení sil pro společný lobbying a mediální prezentace Zjednodušení komunikace s ministerstvy a odborovými institucemi Zajištění kontaktu s politiky Získání informací o strategii ministerstva Udržitelný rozvoj (financování) Zkvalitnění metod a individuálního přístupu k cílovým skupinám) Spolupráce NNO, institucí a další …………….. Sharing information with DP and TCA Presentation of own DP outcomes Enforcement of „best practices“ into national programmes Association of powers for common lobbying and media presentation Simplification of communication with Ministries and Trade Union institutions Ensurance of contact with politicians Achievement of information about strategy of the Ministry Sustainable development (financing/funding) Improvement of methods and individual access to target groups Cooperation of NNO, institutions and others……………………

42 „nadnárodní síť sítí“, „transnational network of networks“, která umožňuje například that enables for example Nadnárodní tématické sítě Transnational thematic network Základní způsob „best practices“ do národních programů Sdružení sil pro společný lobbying a mediální prezentace Získání relevantních informací o strategii EU a jejich aplikace a další … Fundamental way of „best practices“ into national programmes Association of powers for common lobbying and media presentation Achievement of relevant information about the EU strategy and their application and others………………….

43 International conference CIP EQUAL – SOCIAL ENTERPRISE ROME December 2007


Stáhnout ppt "International conference CIP EQUAL – SOCIAL ENTERPRISE ROME December 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google