Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného"— Transkript prezentace:

1 Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 26. února 2013 – IFA

2 Osnova Obecně k rekodifikaci soukromého práva
Daňové zákony související s rekodifikací Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Rekodifikační novela daňových zákonů 2

3 1. Obecně k rekodifikaci soukromého práva hmotného
Zákony platné ve Sbírce zákonů Připravovaná navazující legislativa Rekodifikační změny 3

4 1) Zákony platné ve Sbírce zákonů
platné zákony ve Sbírce zákonů NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.) ZOK (zákon č. 90/2012 Sb.) ZMPS (zákon č. 91/2012 Sb.) navrhovaná účinnost 1. ledna 2014 4

5 2) Připravovaná navazující legislativa
připravovaná doprovodná legislativa MSp nový katastrální zákon nový zákon o nesporných řízeních soudních novela o.s.ř. novela insolvenčního zákona doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného (neobsahuje změny daňových zákonů) nový zákon o veřejných rejstřících nový zákon o statusu veřejné prospěšnosti nový zákon o rejstříku spolků předpokládané projednání vládou dne 27. února (výjimka zákon o statusu veřejné prospěšnosti a zákon o rejstříku spolků – vnější připomínkové řízení) 5

6 Rekodifikační změny 3) Rekodifikační změny soukromého práva
hmotného procesního veřejného práva daňového práva ostatní 6

7 3) Rekodifikační změny věcné terminologické
§ 3029 NOZ (1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva. 7

8 Příklad – vymezení věci v právním smyslu
živé zvíře není věcí, ustanovení o věcech se použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze věc v právním smyslu obdobně Ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje přiměřené použití ustanovení o věcech hmotných hmotná ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu nehmotná práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty přiměřeně lidské tělo nebo části lidského těla nemovitá pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci stanoví zákon movitá veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná 8

9 2. Daňové zákony související s rekodifikací
A. zákon o dani z nabytí nemovitých věcí B. rekodifikační novela daňových zákonů 9

10 3. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
Základní informace Obsah zákona Struktura zákona Hlavní změny Sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele Základ daně Změny snižující administrativní náročnost Zvláštní procesní ustanovení 10

11 I. Základní informace daň z nabytí nemovitých věcí nahradí daň z převodu nemovitostí daň dědická a daň darovací – integrace do daní z příjmů návrh nového zákona forma novely stávajícího zákona s ohledem na rozsah změn zcela nevyhovující předložen k projednání vládě - projednáván v komisích LRV 11

12 změny související s rekodifikací soukromého práva hmotného
II. Obsah zákona změny související s rekodifikací soukromého práva hmotného ostatní změny 12

13 III. Struktura zákona 13 Část první Daň Subjekt daně Předmět daně
Osvobození od daně Základ daně Sazba, výpočet a rozpočtové určení daně Část druhá Správa daně Obecná ustanovení Základní ustanovení Daňové přiznání Výjimka ze stanovení a placení daně Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně Část třetí Společná ustanovení Vzájemné darování Odstoupení od smlouvy Neplatnost právního jednání Zánik daňové povinnosti Jednotky Část čtvrtá Přechodná a zrušovací ustanovení Přechodná ustanovení Zrušovací ustanovení Část pátá Účinnost 1. ledna 2014 13

14 IV. Hlavní změny vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku sjednocení osoby poplatníka daně zrušení institutu ručení redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj změny snižující administrativní náročnost daně 14

15 V. Sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele
možnost zrušení institutu ručitele daně snazší vymahatelnost daně soulad právní úpravy s úpravou platnou ve většině zemí EU nabyvatel (16 států) nabyvatel i převodce (2 státy – Německo a Rakousko) převodce (2 státy – Slovinsko a Polsko) 15

16 srovnávací daňová hodnota
VI. Základ daně nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje zvláštní cena taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota výlučnost zjištěné ceny 16

17 VII. Změny snižující administrativní náročnost
zjednodušení postupu při stanovení základu daně u nejčastěji převáděných nemovitých věcí (platba zálohy na daň) možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj redukce počtu povinných příloh daňového přiznání přílohy daňového přiznání postačí v prostých kopiích 17

18 VII. Zvláštní procesní ustanovení
Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru 18

19 4. Rekodifikační novela daňových zákonů
Základní informace Východiska Obsah zákona Legislativní pojetí Hlavní změny Vybrané věcné otázky (hmotné) Vybrané věcné otázky (procesní) 19

20 I. Základní informace zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách soubor novel daňových zákonů reagujících na rekodifikaci soukromého práva hmotného obsahující další změny (zejména realizace I. fáze jednoho inkasního místa) dalších souvisejících zákonů návrh zákona vnější připomínkové řízení lhůta pro připomínky do 25. února 2013 20

21 II. Východiska přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného realizovat I. fázi jednoho inkasního místa realizovat další změny daňových zákonů platný, ale neúčinný zákon č. 458/2011 Sb. 21

22 III. Obsah zákona novely všech daňových zákonů
586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 397/2012 Sb., 16/1993 Sb., 235/2004 Sb., 353/2003 Sb., 261/2007 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb. výjimka – zrušení zákona č. 357/1992 Sb. specifické řešení u daně z nemovitostí starý režim ještě pro rok 2014 (novela 338/1992 Sb.) od roku 2015 – nový zákon o dani z nemovitých věcí 22

23 IV. Legislativní pojetí 1/2
možnosti striktně věcně rekodifikační pojetí věcné a terminologicky rekodifikační pojetí věcné a terminologicky rekodifikační pojetí a navazující věcné a terminologické změny terminologická příprava na změny od 1. ledna 2015 23

24 IV. Legislativní pojetí 2/2
novelizační body vysoký počet 586/1992 Sb. – 904 bodů 235/2004 Sb. – 327 bodů 353/2003 Sb. – 135 bodů 280/2009 Sb. – 149 bodů přehlednost a posloupnost rušení poznámek pod čarou závěrečné body jednotlivých částí obecné přechodné ustanovení 24

25 Obecné přechodné ustanovení
Skutečnosti, poměry, vztahy, instituty, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona č. …/…. Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která jim svou povahou nejblíže odpovídají. 25

26 V. Hlavní změny Terminologické rekodifikační změny
Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů Věcné rekodifikační změny Ostatní změny 26

27 1) Terminologické rekodifikační změny
obchodní společnost a družstvo  obchodní korporace sdružení bez právní subjektivity  společnost závazek  dluh půjčka  zápůjčka byt  jednotka podnik  obchodní závod nemovitost  nemovitá věc domácnost  společně hospodařící domácnost jméno a příjmení  jméno 27

28 2) Věcné rekodifikační změny
svěřenský fond veřejně prospěšní poplatníci dědictví 28

29 3) Ostatní změny 1/2 předsunutí účinnosti již platných bodů ze zákona č. 458/2011 Sb. sjednocení rozhodné částky pro srážkovou daň rušení legislativních zkratek „daň“ cena zjištěná x cena určená řešení problematiky  „kurzových rozdílů“ 29

30 3) Ostatní změny 2/2 související terminologické změny
zákon o daních z příjmů (příprava na 2015) příjmy ze závislé činnosti příjmy ze samostatné činnosti daňový rezident České republiky a daňový nerezident pojmenování slev na dani fyzických osob nepřímé daně Evropské společenství  Evropská unie celní úřad  správce daně rušení odkazů v zákoně o spotřebních daních 30

31 VI. Vybrané věcné otázky (hmotné)
Svěřenský fond Veřejně prospěšní poplatníci Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů Vymezení zboží pro účely zákona o DPH Osvobození dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí od DPH 31

32 1) Svěřenský fond zákon o daních z příjmů
poplatníkem daně z příjmů právnických osob daňový režim obdobný jako je např. u podílových fondů zákon o dani z přidané hodnoty hledí se na něj jako na právnickou osobu zákon o dani z nabytí nemovitých věcí poplatník 32

33 2) Veřejně prospěšní poplatníci
vymezení v zákoně o daních z příjmů (§ 17a) pozitivní vymezení status veřejné prospěšnosti veřejně prospěšná činnost negativní vymezení zachováno zvláštní ustanovení o předmětu daně (§ 18a) možnost snížení základu daně (§ 20 odst. 7) bezúplatná plnění veřejně prospěšným poplatníkům (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) veřejně prospěšní poplatníci se statusem nemusí „klíčovat“ činnosti 33

34 3) Integrace daně darovací a daně dědické do daní z příjmů
vypuštění příjmů z darování a dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a) osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a) osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II. skupině od daně z příjmů fyzických osob § 10 odst. 3 písm. d) zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 34

35 4) Vymezení zboží pro účely zákona o dani z přidané hodnoty
hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů právo stavby živé zvíře lidské tělo a části lidského těla plyn, elektřina, teplo a chlad 35

36 5) Osvobození dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí od DPH
taxativně vypočtených nemovitých věcí (většina) pozemek bez stavby nebo možnosti stavby ostatní po uplynutí 5 let od kolaudace nebo užívání možnost uplatnit daň osvobození nájmu všechny nemovité věci s několika výjimkami možnost uplatnit daň při nájmu jinému plátci 36

37 VI. Vybrané věcné otázky (procesní)
Rekodifikační Jednání a zastupování Přechod daňové povinnosti u fyzických osob Další změny Nová úprava daňové informační schránky Lhůty v daňovém řádu Změna určení výše úroku hrazeného správcem daně Nová varianta zajišťovacího příkazu Elektronické dražby Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy Moderace sankcí ex lege Pokuta za opožděné tvrzení daně 37

38 1) Jednání a zastupování
zachování stávajícího konceptu lišícího mezi přímým (§ 24) a nepřímým (§ 25 an.) jednáním, tj. zastoupením nutnost rozlišovat zákonného zástupce fyzické osoby a opatrovníka od statutárního orgánu, který je nově považován za zákonného zástupce právnické osoby 38

39 2) Přechod daňové povinnosti u fyzických osob
daňová povinnost přechází na dědice rozhodnutím soudu o dědictví (obdoba historického institutu ležící pozůstalosti) daňovou povinnost zůstavitele plní osoba spravující pozůstalost na účet pozůstalosti daňová povinnost vzniklá mezi smrtí zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti – hledí se na ní, jako by vznikla zůstaviteli 39

40 40 40

41 Další změny soubor různorodých změn vycházejících z nashromážděných podnětů část změn je vyvolána potřebou reagovat na změny právního řádu (zejm. novela OSŘ 2013) je zde poptávka po opatřeních, která bývají svodně označována jako „opatření vedoucí ke zvýšení ochoty daňových subjektů k plnění daňových povinností“ 41

42 3) Nová úprava daňové informační schránky
současný koncept umožňuje nahlížení pouze přes tzv. uznávaný elektronický podpis (využívá cca 30 tis. uživatelů) navrhuje se rozšíření přístupu tak, aby do DIS bylo možné nahlížet i pomocí přístupových údajů k datové schránce probíhají diskuse o vhodnosti konceptu zřizování schránek ex offo 42

43 4) Lhůty v daňovém řádu § 32 odst. 2 – odstranění podmínky souhlasu s lhůtou kratší než 1 den § 34 – prodloužení zastavené lhůty vždy o 5 dní § 148 odst. 4 – sjednocení stavení lhůty pro stanovení daně po dobu, kdy v dané věci probíhá mezinárodní dožádání (dnes nedopadá na nepřímé daně) 43

44 5) Změna určení výše úroku hrazeného správcem daně
cílem je sjednotit „cenu peněz“ u náhrady škody a této paušalizované náhrady škody vyplácené formou úroku tak, aby nedocházelo k nerovnosti výše úroku koncipována odkazem na výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku (stanovuje vláda nařízením) týká se: úroku z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 DŘ) úroku z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 DŘ) 44

45 6) Nová varianta zajišťovacího příkazu
blokace peněžních prostředků na účtu daňového subjektu, aniž by došlo k jejich transferu na účet správce daně eliminace exekučních nákladů a snížení rizika případných náhrad škod možné negativum – zavedení diskrece stran volby způsobu zajištění 45

46 7) Elektronické dražby současná úprava je předpokládá, avšak podmiňuje vydáním prováděcího předpisu, který je však limitován tím, že nemůže modifikovat normy vyšší právní síly navrhuje se proto úprava zákona zohledňující specifikum elektronických dražeb vyhláška se již nepředpokládá; technické podmínky budou zveřejněny na internetu 46

47 8) Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
vydělení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ze současné pořádkové pokuty výše do Kč nově též za nesplnění registrační, oznamovací, ohlašovací a záznamní povinnosti pouze pro případy, kdy zákon nestanoví jiný následek (např. úrok, penále atd.); tímto následkem není stanovení daně 47

48 9) Moderace sankcí ex lege
cíl – rozlišit mezi těmi, u nichž je porušení povinnosti ojedinělým jevem a kteří se svou aktivní součinností snaží škodlivý následek napravit, od daňových subjektů nesoučinných či opakovaně porušujících své povinnosti tento krok by skýtal řadu negativ i pozitiv, které je nutné zvážit 48

49 10) Pokuta za opožděné tvrzení daně
poloviční výše pokuty za opožděné tvrzení daně, v případě kumulativního splnění podmínek: podání do 30 dnů po lhůtě, první opožděné podání v roce u správce daně, bezdlužnost 49

50 Děkuji za Vaši pozornost.
50


Stáhnout ppt "Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného"

Podobné prezentace


Reklamy Google