Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 26. února 2013 – IFA. 1. Obecně k rekodifikaci soukromého práva 2. Daňové zákony související s rekodifikací 3. Zákon o dani z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 26. února 2013 – IFA. 1. Obecně k rekodifikaci soukromého práva 2. Daňové zákony související s rekodifikací 3. Zákon o dani z."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 26. února 2013 – IFA

2 1. Obecně k rekodifikaci soukromého práva 2. Daňové zákony související s rekodifikací 3. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí 4. Rekodifikační novela daňových zákonů 2

3 1) Zákony platné ve Sbírce zákonů 2) Připravovaná navazující legislativa 3) Rekodifikační změny 3

4 4  platné zákony ve Sbírce zákonů ◦ NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.) ◦ ZOK (zákon č. 90/2012 Sb.) ◦ ZMPS (zákon č. 91/2012 Sb.)  navrhovaná účinnost 1. ledna 2014

5 5  připravovaná doprovodná legislativa MSp ◦ nový katastrální zákon ◦ nový zákon o nesporných řízeních soudních ◦ novela o.s.ř. ◦ novela insolvenčního zákona ◦ doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného (neobsahuje změny daňových zákonů) ◦ nový zákon o veřejných rejstřících ◦ nový zákon o statusu veřejné prospěšnosti ◦ nový zákon o rejstříku spolků  předpokládané projednání vládou dne 27. února 2013 (výjimka zákon o statusu veřejné prospěšnosti a zákon o rejstříku spolků – vnější připomínkové řízení)

6 Rekodifikační změny soukromého práva hmotnéhoprocesního veřejného práva daňového práva ostatní 6

7  věcné  terminologické ◦ § 3029 NOZ (1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva. 7

8 věc v právním smyslu hmotná ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu nemovitá pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci stanoví zákon movitá veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná nehmotná práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty živé zvíře není věcí, ustanovení o věcech se použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze Ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje přiměřené použití ustanovení o věcech hmotných obdobně přiměřeně lidské tělo nebo části lidského těla 8

9 A. zákon o dani z nabytí nemovitých věcí B. rekodifikační novela daňových zákonů 9

10 I. Základní informace II. Obsah zákona III. Struktura zákona IV. Hlavní změny V. Sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele VI. Základ daně VII. Změny snižující administrativní náročnost VIII. Zvláštní procesní ustanovení 10

11  daň z nabytí nemovitých věcí nahradí daň z převodu nemovitostí ◦ daň dědická a daň darovací – integrace do daní z příjmů  návrh nového zákona ◦ forma novely stávajícího zákona s ohledem na rozsah změn zcela nevyhovující ◦ předložen k projednání vládě - projednáván v komisích LRV 11

12 změny související s rekodifikací soukromého práva hmotného ostatní změny 12

13 Část první Daň Subjekt daně Předmět daně Osvobození od daně Základ daně Sazba, výpočet a rozpočtové určení daně Část druhá Správa daně Obecná ustanovení Základní ustanovení Daňové přiznání Výjimka ze stanovení a placení daně Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně Část třetí Společná ustanovení Vzájemné darování Odstoupení od smlouvy Neplatnost právního jednání Zánik daňové povinnosti Jednotky Část čtvrtá Přechodná a zrušovací ustanovení Přechodná ustanovení Zrušovací ustanovení Část pátá Účinnost 1. ledna 2014 13

14  vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku  sjednocení osoby poplatníka daně  zrušení institutu ručení  redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků  možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj  změny snižující administrativní náročnost daně 14

15  možnost zrušení institutu ručitele daně  snazší vymahatelnost daně  soulad právní úpravy s úpravou platnou ve většině zemí EU ◦ nabyvatel (16 států) ◦ nabyvatel i převodce (2 státy – Německo a Rakousko) ◦ převodce (2 státy – Slovinsko a Polsko) 15

16  nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje zvláštní cena taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota výlučnost zjištěné ceny 16

17  zjednodušení postupu při stanovení základu daně ◦ u nejčastěji převáděných nemovitých věcí (platba zálohy na daň)  možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj  redukce počtu povinných příloh daňového přiznání  přílohy daňového přiznání postačí v prostých kopiích 17

18 Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru 18

19 I. Základní informace II. Východiska III. Obsah zákona IV. Legislativní pojetí V. Hlavní změny VI. Vybrané věcné otázky (hmotné) VII. Vybrané věcné otázky (procesní) 19

20  zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách ◦ soubor novel daňových zákonů  reagujících na rekodifikaci soukromého práva hmotného  obsahující další změny (zejména realizace I. fáze jednoho inkasního místa) ◦ dalších souvisejících zákonů  návrh zákona ◦ vnější připomínkové řízení ◦ lhůta pro připomínky do 25. února 2013 20

21  přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného  realizovat I. fázi jednoho inkasního místa  realizovat další změny daňových zákonů  platný, ale neúčinný zákon č. 458/2011 Sb. 21

22  novely všech daňových zákonů ◦ 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 397/2012 Sb., 16/1993 Sb., 235/2004 Sb., 353/2003 Sb., 261/2007 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb. ◦ výjimka – zrušení zákona č. 357/1992 Sb.  specifické řešení u daně z nemovitostí ◦ starý režim ještě pro rok 2014 (novela 338/1992 Sb.) ◦ od roku 2015 – nový zákon o dani z nemovitých věcí 22

23  možnosti ◦ striktně věcně rekodifikační pojetí ◦ věcné a terminologicky rekodifikační pojetí ◦ věcné a terminologicky rekodifikační pojetí a navazující věcné a terminologické změny  terminologická příprava na změny od 1. ledna 2015 23

24  novelizační body ◦ vysoký počet  586/1992 Sb. – 904 bodů  235/2004 Sb. – 327 bodů  353/2003 Sb. – 135 bodů  280/2009 Sb. – 149 bodů ◦ přehlednost a posloupnost  rušení poznámek pod čarou ◦ závěrečné body jednotlivých částí  obecné přechodné ustanovení 24

25 Skutečnosti, poměry, vztahy, instituty, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona č. …/…. Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která jim svou povahou nejblíže odpovídají. 25

26 Terminologické rekodifikační změny Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů Věcné rekodifikační změny Ostatní změny 26

27  obchodní společnost a družstvo  obchodní korporace  sdružení bez právní subjektivity  společnost  závazek  dluh  půjčka  zápůjčka  byt  jednotka  podnik  obchodní závod  nemovitost  nemovitá věc  domácnost  společně hospodařící domácnost  jméno a příjmení  jméno 27

28  svěřenský fond  veřejně prospěšní poplatníci  dědictví 28

29  předsunutí účinnosti již platných bodů ze zákona č. 458/2011 Sb.  sjednocení rozhodné částky pro srážkovou daň  rušení legislativních zkratek „daň“  cena zjištěná x cena určená  řešení problematiky „kurzových rozdílů“ 29

30  související terminologické změny ◦ zákon o daních z příjmů (příprava na 2015)  příjmy ze závislé činnosti  příjmy ze samostatné činnosti  daňový rezident České republiky a daňový nerezident  pojmenování slev na dani fyzických osob ◦ nepřímé daně  Evropské společenství  Evropská unie  celní úřad  správce daně  rušení odkazů v zákoně o spotřebních daních 30

31 1) Svěřenský fond 2) Veřejně prospěšní poplatníci 3) Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů 4) Vymezení zboží pro účely zákona o DPH 5) Osvobození dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí od DPH 31

32  zákon o daních z příjmů ◦ poplatníkem daně z příjmů právnických osob ◦ daňový režim obdobný jako je např. u podílových fondů  zákon o dani z přidané hodnoty ◦ hledí se na něj jako na právnickou osobu  zákon o dani z nabytí nemovitých věcí ◦ poplatník 32

33  vymezení v zákoně o daních z příjmů (§ 17a) ◦ pozitivní vymezení ◦ status veřejné prospěšnosti veřejně prospěšná činnost ◦ negativní vymezení  zachováno ◦ zvláštní ustanovení o předmětu daně (§ 18a) ◦ možnost snížení základu daně (§ 20 odst. 7) ◦ bezúplatná plnění veřejně prospěšným poplatníkům (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8)  veřejně prospěšní poplatníci se statusem ◦ nemusí „klíčovat“ činnosti 33

34  vypuštění příjmů z darování a dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně ◦ § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a)  osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů ◦ § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a)  osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II. skupině od daně z příjmů fyzických osob ◦ § 10 odst. 3 písm. d)  zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech ◦ § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 34

35  hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů  právo stavby  živé zvíře  lidské tělo a části lidského těla  plyn, elektřina, teplo a chlad 35

36  osvobození dodání ◦ taxativně vypočtených nemovitých věcí (většina) ◦ pozemek  bez stavby nebo možnosti stavby ◦ ostatní  po uplynutí 5 let od kolaudace nebo užívání  možnost uplatnit daň  osvobození nájmu ◦ všechny nemovité věci s několika výjimkami ◦ možnost uplatnit daň při nájmu jinému plátci 36

37 Rekodifikační 1) Jednání a zastupování 2) Přechod daňové povinnosti u fyzických osob Další změny 3) Nová úprava daňové informační schránky 4) Lhůty v daňovém řádu 5) Změna určení výše úroku hrazeného správcem daně 6) Nová varianta zajišťovacího příkazu 7) Elektronické dražby 8) Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy 9) Moderace sankcí ex lege 10) Pokuta za opožděné tvrzení daně 37

38  zachování stávajícího konceptu lišícího mezi přímým (§ 24) a nepřímým (§ 25 an.) jednáním, tj. zastoupením  nutnost rozlišovat zákonného zástupce fyzické osoby a opatrovníka od statutárního orgánu, který je nově považován za zákonného zástupce právnické osoby 38

39  daňová povinnost přechází na dědice rozhodnutím soudu o dědictví (obdoba historického institutu ležící pozůstalosti)  daňovou povinnost zůstavitele plní osoba spravující pozůstalost na účet pozůstalosti  daňová povinnost vzniklá mezi smrtí zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti – hledí se na ní, jako by vznikla zůstaviteli 39

40 40

41  soubor různorodých změn vycházejících z nashromážděných podnětů  část změn je vyvolána potřebou reagovat na změny právního řádu (zejm. novela OSŘ 2013)  je zde poptávka po opatřeních, která bývají svodně označována jako „opatření vedoucí ke zvýšení ochoty daňových subjektů k plnění daňových povinností“ 41

42  současný koncept umožňuje nahlížení pouze přes tzv. uznávaný elektronický podpis (využívá cca 30 tis. uživatelů)  navrhuje se rozšíření přístupu tak, aby do DIS bylo možné nahlížet i pomocí přístupových údajů k datové schránce  probíhají diskuse o vhodnosti konceptu zřizování schránek ex offo 42

43  § 32 odst. 2 – odstranění podmínky souhlasu s lhůtou kratší než 1 den  § 34 – prodloužení zastavené lhůty vždy o 5 dní  § 148 odst. 4 – sjednocení stavení lhůty pro stanovení daně po dobu, kdy v dané věci probíhá mezinárodní dožádání (dnes nedopadá na nepřímé daně) 43

44  cílem je sjednotit „cenu peněz“ u náhrady škody a této paušalizované náhrady škody vyplácené formou úroku tak, aby nedocházelo k nerovnosti  výše úroku koncipována odkazem na výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku (stanovuje vláda nařízením)  týká se: ◦ úroku z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 DŘ) ◦ úroku z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 DŘ) 44

45  blokace peněžních prostředků na účtu daňového subjektu, aniž by došlo k jejich transferu na účet správce daně  eliminace exekučních nákladů a snížení rizika případných náhrad škod  možné negativum – zavedení diskrece stran volby způsobu zajištění 45

46  současná úprava je předpokládá, avšak podmiňuje vydáním prováděcího předpisu, který je však limitován tím, že nemůže modifikovat normy vyšší právní síly  navrhuje se proto úprava zákona zohledňující specifikum elektronických dražeb  vyhláška se již nepředpokládá; technické podmínky budou zveřejněny na internetu 46

47  vydělení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ze současné pořádkové pokuty  výše do 500 000 Kč  nově též za nesplnění registrační, oznamovací, ohlašovací a záznamní povinnosti  pouze pro případy, kdy zákon nestanoví jiný následek (např. úrok, penále atd.); tímto následkem není stanovení daně 47

48  cíl – rozlišit mezi těmi, u nichž je porušení povinnosti ojedinělým jevem a kteří se svou aktivní součinností snaží škodlivý následek napravit, od daňových subjektů nesoučinných či opakovaně porušujících své povinnosti  tento krok by skýtal řadu negativ i pozitiv, které je nutné zvážit 48

49  poloviční výše pokuty za opožděné tvrzení daně, v případě kumulativního splnění podmínek: ◦ podání do 30 dnů po lhůtě, ◦ první opožděné podání v roce u správce daně, ◦ bezdlužnost 49

50 50 Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 26. února 2013 – IFA. 1. Obecně k rekodifikaci soukromého práva 2. Daňové zákony související s rekodifikací 3. Zákon o dani z."

Podobné prezentace


Reklamy Google