Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konkurence schopnost města Ostravy ve vazbě na stav životního prostředí Ing. Dalibor Madej náměstek primátora leden 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konkurence schopnost města Ostravy ve vazbě na stav životního prostředí Ing. Dalibor Madej náměstek primátora leden 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz."— Transkript prezentace:

1 Konkurence schopnost města Ostravy ve vazbě na stav životního prostředí Ing. Dalibor Madej náměstek primátora leden 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz

2 2 Ovzduší na území města Ostravy Kvalitu ovzduší na území města Ostravy ovlivňují zejména:  průmyslové zdroje  doprava  lokální topeniště  vliv Polska

3 3 REZZO 1 - 4 Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO):  REZZO 1: velké stacionární zdroje znečišťování (stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů),  REZZO 2: střední stacionární zdroje znečišťování (stac. zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, uhelné lomy, plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu zneč. látek),  REZZO 3: malé stacionární zdroje znečišťování (stac. zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW zařízení technologických procesů nespadajících do velkých a středních zdrojů),  REZZO 4: mobilní zdroje znečišťování (pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla). Zdroj : www.chmi.cz

4 4 Graf znázorňující vývoj množství emisí TZL v ovzduší na území města Ostravy v letech 1994 - 2010, kde je patrné výrazné snižování v létech 1994 - 1999, na počátku nového tisíciletí, až po rok 2010 nedochází k významnějšímu kolísání množství emisí TZL. Poslední emisní bilance pro REZZO 1-3 je dostupná pro rok 2009. Emise kategorie REZZO 3 jsou ČHMÚ zjišťovány ze statistických údajů, které za rok 2010 nejsou k dispozici, proto uvádíme v grafu pro rok 2010 množství TZL dle REZZO 1-2. Zdroj dat: www.chmi.cz Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek v tunách/rok (dle REZZO 1 - 3) na území města Ostravy v letech 1994 - 2010

5 5 Iniciativa města Ostravy Statutární město Ostrava nad rámec svých zákonných povinností činí následující kroky:  pořádá pravidelné odborné konference, za účasti předních odborníků, politiků, zástupců občanských sdružení i průmyslových podniků s cílem navrhnout řešení konkrétních problémů, způsobených znečištěním ovzduší,  vytvořilo pracovní skupinu pod vedením náměstka primátora ing. Madeje ze zástupců města, kraje, odborníků a hlavně zástupců největších znečišťovatelů ovzduší s cílem společně navrhnout a realizovat Integrovaný projekt zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu,  vzhledem k vysokému spadu „prachu“ přistoupilo město k nadlimitnímu čištění silnic a komunikací na svém území, včetně silnic v majetku státu a kraje. Silnice I. až III. třídy jsou od roku 2008 čištěné samosběry a kropicími vozy 2 x měsíčně, místní komunikace v majetku města pak 8 x měsíčně. Od roku 2008 investuje město do intenzivního čištění komunikací ročně přes 20 mil. Kč,

6 6 Iniciativa města Ostravy  vedle zvýšeného čištění komunikací ve městě, zakoupilo město Ostrava speciální samosběr se schopností záchytu prachových částic PM 10, jež plní svůj program v nejzatíženějších obvodech Ostravy,  vynakládá ročně z rozpočtu města na údržbu veškeré veřejné zeleně v jeho majetku, formou neúčelových dotací cca 84 mil. Kč, K tomuto je nutno připočíst možnost čerpání až cca 12 mil. Kč ročně z Fondu životního prostředí, který byl zřízen Zastupitelstvem města Ostravy pro účely péče o životní prostředí. Z tohoto fondu byly financovány například projekty Rekonstrukce zeleně Třebovického parku, Výsadba dřevin podél Jantarové stezky v Martinově, Úprava okolí Slezskoostravského hradu, Obnova zeleně v Sadu Milady Horákové a mnoho dalších,  hradí provoz dvou měřicích stanic, a to v Mariánských Horách a Bartovicích, které provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Stanice jsou účelově umístěné pro podchycení znečištění, které emitují do ovzduší společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s.,

7 7 Iniciativa města Ostravy  nechalo zpracovat na náklady města studii tj. „Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší“, která podrobně popisuje úroveň zatížení ovzduší na území města Ostravy a jeho vývoj. Analýza se zabývala také vyhodnocením úrovně znečištění ovzduší, která je transportována na a z území města a také z a do jeho okolí. Plné znění je dostupné na www.ostrava.cz,  poskytlo příspěvek z fondu životního prostředí na pilotní projekt „Emulzní motorová nafta“,kde budou autobusy do EURO 3 (norma) a autobusy po záruční době upraveny na provoz s emulzní motorovou naftou, která snižuje obsah pevných částic ve výfukových plynech až o 50 a více procent,  usnesením zastupitelstva města byl v roce 2010 zřízen Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Tyto prostředky lze použít na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol na ozdravné pobyty, školy v přírodě apod. Peníze z fondu zatím využilo celkem 15 ostravských škol (1448 dětí),

8 8 Iniciativa města Ostravy  podalo žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podle části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, kde žalovaným je Česká republika (Vláda České republiky, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy),  zpracovalo materiál „Konkrétní opatření k zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy“ v němž vyčíslilo náklady na realizaci konkrétních opatření pro zlepšení kvality ovzduší, jež bude požadovat po vládě ČR, v částce cca 28 013 mil. Kč. Předmětná částka zahrnuje dobudování významných silničních staveb na území města Ostravy, vybudování nových terminálů, obnovu a ekologizaci vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s., výstavbu parkovacích domů, nákup tří samosběrů na PM 10 a náklady na realizaci projektu „Zelený prstenec“.  Přehled kompetencí SMO v ochraně ovzduší a další odkazy jsou dostupné na www.ostrava.cz v sekci životní prostředí.

9 9 Projekty města Ostravy v oblasti životního prostředí Zelená osa Vítkovic, Zajištění prostorové stability systému zeleně statutárního města Ostravy - 1. etapa, Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy - 1.etapa, část A, Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy - 1.etapa, část B, Sanace svahu Heřmanice, Snižování rizik při potencionální havárii s amoniakem v městském enviromentu Ostravy, EKOTERMO I, Analýza rizika ochrany vodního zdroje Stará Bělá, Rekonstrukce topné soustavy a topného zdroje s instalací obnovitelného zdroje energie, Rekonstrukce pavilónu ZŠ Gen. Píky 13a, Obnova aleje v Nové Vsi, ZŠ Provaznická 64 Ostrava-Hrabůvka (realizace úspor energie), ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh (realizace úspor energie), Revitalizace zeleně hřbitova, Ostrava – Zábřeh, Rekonstrukce parku u kostela sv. Anny v Polance nad Odrou, Revitalizace zeleně hřbitova v Polance nad Odrou, Energetické úspory v objektech MOb Poruba, Sanace ekologické zátěže areál Nad Porubkou, Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě I., Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě, Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě – Radvanicích, Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích, Obnova lesoparku – Matuškův park, ul. Lipinská v Ostravě – Radvanicích,

10 10 Projekty města Ostravy v oblasti životního prostředí Regenerace sadu J. Jabůrkové, Ostrava- Vítkovice, Zateplení dětského pavilonu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, Technologické zařízení pro kompostárnu a úpravu stavebních sutí v Ostravě, Vytvoření nízkoenergetických budov pro využívání volného častu SVČ Korunka, Zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce střechy, Odbahnění a úpravy rybníka č. 1 v areálu ZOO, Výstavba bioplynové stanice v ZOO Ostrava Slezská Ostrava - pořízení techniky na snížení prašnosti, Ostrava - pořízení techniky na snížení prašnosti Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Revitalizace bytového domu Úprkova 18 Moravská Ostrava a Přívoz - pořízení techniky na snížení prašnosti, Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice – Bartovice, Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01, Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02, I zolační zeleň města Ostrava - projekt 03, Regenerace zeleně v oblasti ul. Lumírova- k.ú. Výškovice, Regenerace plocha zeleně 29.dubna x středisko ODRA Budova úřadu městské části Ostrava- Nová Ves - stavební úpravy, zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a zajištění bezbariérového přístupu, EKOTERMO – Jih, Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice,

11 11 Alarmující překračování imisních limitů v ovzduší ve městě byl v dubnu roku 2007 tématem první odborné konference o kvalitě ovzduší v Ostravě za účasti předních odborníků, politiků, zástupců občanských sdružení i průmyslových podniků. Cílem bylo pojmenování konkrétních problémů, způsobených znečištěním a návrh jejich řešení. Výsledkem jednání konference bylo přijetí usnesení, které doporučilo postupné kroky k dosažení zlepšení. Statutární město Ostrava pak vytvořilo pracovní skupinu s cílem dohodnout postup města a hlavních znečišťovatelů ovzduší k dosažení zlepšení, respektive společně vytvořit Integrovaný projekt zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu. Konference a pracovní skupina

12 12 Zúčastněné podnikatelské subjekty jsou připraveny zlepšovat stav čistoty ovzduší a životního prostředí na svých provozech, mají konkrétní projekty na období let 2008 až 2012, včetně přínosu pro čistotu ovzduší. Projednávání projektů, ale často naráží na obstrukce občanských sdružení např. v územních a stavebních řízeních, přestože se účastnili předchozích zvláštních řízení (např. podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny aj.). Konference a pracovní skupina

13 13 Obstrukce v řízeních Evropská komise naprosto oprávněně kritizuje v současné době nerovné postavení občanských sdružení (účastník řízení) a nejširší veřejnosti. Diskriminační způsob postavení občanských sdružení a dotčené veřejnosti má historické kořeny od roku 1992 nejdříve v zákonu o ochraně přírody a posléze v zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Přitom účast nejširší veřejnosti v následných probíhajících řízeních není umožněna právě s odkazem na to, že její zájmy jsou hájeny prostřednictvím občanských sdružení, které jsou za tímto účelem zakládána. Občan, který se může domnívat, že rozhodnutím o umístění záměru může být porušeno jeho právo na životní prostředí, tak za stávající situace nemá možnost své připomínky vznést jinak, než-li prostřednictvím některého z občanských sdružení. Tento stav působí nerovné postavení veřejnosti a občanských sdružení v rámci řízení vedeném správním orgánem. Ministerstvo pro místní rozvoj se proto rozhodlo v rámci novely stavebního zákona o systémové řešení účastenství občanských sdružení a účasti veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona, a to nediskriminačním způsobem.

14 14 Současný stav Specifickým postavením občanských sdružení je založena nerovnost účastníků řízení, neboť na roveň vlastníkovi a vlastníkům sousedních staveb a pozemků je postavena ochrana veřejného zájmu subjektem, kterému z jeho postavení neplynou žádné povinnosti a který ani nenese žádné důsledky přijatých rozhodnutí. Nikoliv v zanedbatelném počtu případů jsou na základě procesního postavení občanských sdružení jako účastníka řízení uplatňovány obstrukce řízení, aniž by jejich připomínky směřovaly k věcnému řešení, což ve svém důsledku nepřiměřeně prodlužuje příslušná řízení. Především je třeba zdůraznit, že z definice veřejnosti, resp. „dotčené veřejnosti“ podle Aarhuské úmluvy vyplývá, že je to každý, ne tedy jen občanská sdružení, která mají z uvedeného hlediska podle platné úpravy v České republice více práv.

15 15 Děkuji za pozornost. Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava dmadej@ostrava.cz


Stáhnout ppt "Konkurence schopnost města Ostravy ve vazbě na stav životního prostředí Ing. Dalibor Madej náměstek primátora leden 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google