Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace státní energetické koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor energetické politiky Ing. Jan Pouček 18.března 2003 PODĚBRADY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace státní energetické koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor energetické politiky Ing. Jan Pouček 18.března 2003 PODĚBRADY."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace státní energetické koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor energetické politiky Ing. Jan Pouček 18.března 2003 PODĚBRADY

2 Legislativní základ prací Energetická politika ČR byla schválená usnesením vlády ČR č. 50 dne 12.ledna 2000. Obsahovala 7 hlavních cílů a 40 sektorových cílů. Pojetí a funkce energetické politiky jsou od roku 2001 upraveny zákonem č. 406/2000 sb. o hospodaření energií.

3 Legislativní základ prací Znění hlavy II - energetická koncepce, § 3 zákona: (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 20 let, vyjasňujícím cíle státu v energetickém hospodářství, v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, vč. ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí, (2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává MPO a předkládá jej ke schválení vládě, (3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje MPO nejméně jedenkrát za dva roky a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby MPO zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je vládě ke schválení.

4 Historie energetických politik – 1 První energetická politika ČR byla schválená usnesením vlády ČR č.112/92 dne 19.2.1992. Položila programový základ řadě dlouhodobých kvantitativních, kvalitativních a institucionálních změn v energetickém hospodářství, rozvojovým a útlumovým programům, především: -snižování rozměru energetického hospodářství ČR, neúměrného potřebám její malé ekonomiky, -dlouhodobé diverzifikaci energetických zdrojů, -programu zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů, -ekologizačním programům získávání a užití energie, -založení České energetické agentury, -přípravě druhé vlny privatizace, -programu restrukturalizace uhelného průmyslu, -rozhodnutí o dostavbě JE Temelín, o ukončení výstavby dolů Frenštát a Slaný a pod.

5 Historie energetických politik - 2 Druhá energetická politika ČR byla schválená usnesením vlády ČR č. 50 dne 12.ledna 2000. Její přijetí bylo urychleno souběžnou přípravou a schválením obou energetických zákonů (458/2000 a 406/2000), které se staly základem úkolů a cílů této energetické politiky. Energetickou politiku z roku 2000 lze charakterizovat jako soubor spíš krátkodobých úkolů a požadavků k dokončení ekonomické transformace energetického hospodářství (program dokončení privatizace, etapový program liberalizace trhu s elektřinou a se zemním plynem, dokončení dlouhodobého procesu nápravy a deregulace cen elektřiny a zemního plynu) a kroků zajišťujících přibližování se české energetické legislativy požadavkům EU, v naplňování cílů ochrany životního prostředí a podpory konkurenceschopnosti ekonomiky, včetně podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.

6 Důvody pro aktualizaci státní energetické koncepce Výsledky analýz plnění cílů stávající energetické politiky, konstatující nedostatečné tempo snižování energetické náročnosti, která je stále dvojnásobná ve srovnání s průměrem zemí EU, Stále vysoké měrné emise škodlivin na hlavu, na HDP ve srovnání se zeměmi EU, Splnění většiny cílů Energetické politiky z roku 2000, Absence dlouhodobého výhledu, státní vize strategického mixu primárních zdrojů energie, Neukončená transformace energetického hospodářství Požadavky spojené s připravovaného členství v EU, závazky přijaté v mezinárodních smlouvách

7 Filosofie aktualizace státní energetické koncepce V rámci aktualizace nejde o volbu zcela nové energetické strategie, ale o doplnění o její nové priority. Ty by měly vytvořit komplexnější pilíře ekonomicky životaschopného, bezpečného a ekologicky vyhovujícího energetického hospodářství, pro zajištění udržitelného rozvoje České republiky.

8 Priority aktualizované státní energetické koncepce Aktualizovaný soubor priorit státní energetické koncepce: Priorita 1:Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů, Priorita 2:Ochrana životního prostředí před negativními vlivy energetického hospodářství, vč. zvýšení podpory obnovitelným zdrojům energie, Priorita 3:Spolehlivé a dlouhodobě bezpečné zajišťování potřeb ekonomiky a společnosti v druzích a formách energie, Priorita 4:Programovost v zajišťování a krytí budoucích energetických potřeb zdroji energie a vymezení úlohy domácích zdrojů energie, Priorita 5:Určení směrů a opatření pro dokončení transformace energetického hospodářství.

9

10 Změny v energetickém hospodářství po roce 1990 - 1 Došlo k významnému snížení celkové výše spotřeby energetických zdrojů, prosadila se větší zdrojová diverzifikace, ve prospěch zdrojů ekologičtějších, s vyšší energetickou účinností, v dovozech energie se zvýšila teritoriální diverzifikace, Zlepšily se kvalitativní parametry energetického hospodářství (došlo ke snížení energetické náročnosti i elektroenergetické náročnosti tvorby HDP), Podařilo se rychle a zásadním způsobem ekologizovat energetické hospodářství, Došlo k zásadní změně systémových podmínek fungování energetického hospodářství, směrem k postupnému vytváření trhů energie (celý systém byl liberalizován, v postupných krocích byla provedena náprava cen paliv a energie, finanční restrukturalizace, sektor je z velké části již privatizován, byly ustaveny nové instituce - Energetický regulační úřad, Operátor trhu s elektřinou, ČEA),

11 Změny v energetickém hospodářství po roce 1990 - 2 Energetické hospodářství ČR se otevřelo zahraničním investorům, v palivech a v energetice se stále silněji projevují integrační a globalizační procesy nadnárodního charakteru, do kterých jsou tuzemské energetické firmy intenzivně vtahovány. Výrazné snížení poptávky po energii vyvolalo v řadě energetických sektorů převis nabídky, který se začal realizovat v exportu (elektřina, černé uhlí), projevuje se v odstávkách, či v likvidaci přebytečných zdrojů, nebo je tlumen pomocí státních programů útlumu (uhelného hornictví, těžba uranu), Současné vysoké exporty energie lze pozitivně hodnotit jako dočasný faktor stabilizace situace, včetně sociálních a regionálních aspektů a jako částečná kompenzace nákladných dovozů energie (zemní plyn, jaderné palivo). Neměla by však na nich být založena perspektiva, protože životnost disponibilních zásob energetických zdrojů v ČR patří k nejkratším v Evropě V palivech a energetice došlo k výraznému snížení zaměstnanosti, strukturálního charakteru, na cca 40% roku 1990

12 Vývoj spotřeby energetických zdrojů

13 Porovnání struktury spotřeby zdrojů energie ČR a průměr EU

14 Vývoj energetické a elektroenergetické náročnosti tvorby HDP

15 Energetická a elektroenergetická náročnost - ČR a vybrané země EU

16 Vývoj ekologických parametru energetického hospodářství

17 Dovozy, vývoz a paliv a energie, obchodní bilance

18 Další zaměření prací na aktualizaci státní energetické koncepce Práce na podkladech pro dlouhodobý výhled – komplexní energetické scénáře Výběr nejvhodnějších scénářů jako základu dlouhodobého energetického výhledu do roku 2030 Naplnění všech 5 priorit konkrétními dlouhodobými a střednědobými cíli Modifikace souboru zajišťujících nástrojů, ve variantním uspořádání (legislativa, státní programy, regionální koncepce a další) Projednání na resortech, se zaměstnavatelskými svazy, odbory Trvalé analýzy účinnosti cílů a nástrojů energetické koncepce

19 Stav prací na energetických scénářích V současné době je vypracováno téměř 20 komplexních energetických scénářů vycházejících z různých předpokladů a omezení Scénáře predikují vývoj energetického hospodářství při dvou nových společných vstupech: - výrazné zrychlení růstu energetické efektivnosti, - vysokou dynamiku nasazování obnovitelných zdrojů energie Přibližně do roku 2015 predikují scénáře podobný růst, poté se věcná řešení rozcházejí (prouhelné, proimportní, projaderné) Energetický výhled je zatím navržen variantně Při hodnocení scénářů budou použity indikativní cíle

20 Stav prací na formulaci cílů v rámci priorit státní energetické koncepce Smyslem prací na formulaci cílů v rámci 5 priorit státní energetické koncepce je navrhnout dlouhodobé a střednědobé cíle, v řadě případů konkrétní, kontrolovatelné indikativní cíle: vyšší diverzifikaci struktury zdrojů a výroby elektřiny (energetický mix), minimální limitní tempa růstu energetické efektivnosti, nepřekročení platných emisních stropů, minimální podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie, maximální limitní míru dovozní energetické závislosti,

21 Návrh souboru zajišťujících nástrojů pro priority a cíle státní energetické koncepce Nástrojů zajišťujících priority a cíle energetické koncepce je řada (legislativní, ekonomické, normativní a další), Samostatně je uveden soubor cca 19 zákonů, vyhlášek, programů a postupů, na kterých bude spočívat hlavní důraz v zajištění cílů státní energetické koncepce. Jde o nové zákony, novelizace zákonů určeným směrem, způsob provádění činnosti. Je navržena odpovědnost za jejich zpracování, termín zpracování. Úpravy uvedených nástrojů budou provedeny po schválení koncepce


Stáhnout ppt "Aktualizace státní energetické koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor energetické politiky Ing. Jan Pouček 18.března 2003 PODĚBRADY."

Podobné prezentace


Reklamy Google