Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost."— Transkript prezentace:

1 Osobnost

2 pojem osobnost v běžném jazyce se jedná o významného člověka (vědec, herec, V.I.P.,…) v psychologii mluvíme o osobnosti žáka, dospívajícího,…

3 definice individuální vzorec jednání a prožívání člověka
individuální jednotou psychologických, biologických a sociálních aspektů, je utvářena ve vztazích mezi lidmi a ve společnosti a v nich se také projevuje je poměrně stálá jednota charakteru, temperamentu, intelektu a těla, což umožňuje její adaptaci na prostředí

4 definice soustava vlastností charakterizující celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit

5 projevuje se vždy jako celek
všechny charakteristiky jsou navzájem propojené pozn. poznáváme čl. začleněného do prostředí: širšího (přírodního-lidé v Africe se projevují jinak než Evropané; společenskohistor.-čl. 21. stol. se projevuje jinak než čl. středověký : užšího (rodina, škola,…)

6 poznámka můžeme se zabývat tím, co mají určité skupiny společného (děti předškolního věku) určení typologie rozdílů nám umožní poznat chování určitých skupin lidí, naučit se s nimi jednat

7 struktura osobnosti je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti

8 psychické vlastnosti osobnosti
jsou relativně trvalé charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje a které ovlivňují jeho chování, prožívání, jednání můžeme předpokládat, jak se asi člověk zachová např. inteligence, schopnosti,…

9 rysy osobnosti psychické vlastnosti čl. projevující se v jeho chování a jednání tzv. „povahové vlastnosti“

10 psychické vlastnosti schopnosti = psych. vlastnosti, které umožňují člověku naučit se různým činnostem a vykonávat je. biologicky vrozený předpoklad pro utváření schopností je VLOHA vlohy musí být rozvíjeny (závisí tedy na okolním prostředí), působení bezděčné nebo záměrné

11 schopnosti nejsou vrozené
stupně schopností: nadání – souhrn schopností určitého druhu, které umožňují až nadprůměrné výkony v určité oblasti činnosti talent – vysoce rozvinutý souhrn schopností, vynikající výsledky ve svém oboru genialita – mimořádně rozvinutý talent, vrcholná díla

12 druhy schopností verbální – schopnost chápat a vyjadřovat složité vztahy prostřednictvím slov prostorová představivost – orientace v prostoru numerické – operace s číselnými symboly paměťové psychomotorické – koordinovat dva a více pohybů umělecké sociální

13 intelektové (rozumové)
schopnost naučit se a používat naučeného umožňuje řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se,… termín inteligence dva typy (ne) verbální

14 měření inteligence A. Binet v r. 1905 představil 1. inteligenční test
W. Stern vytvořil inteligenční kvocient IQ mentální věk IQ = X 100 chronologický věk

15 v dnešní době jsou testy složitější, propojení řady schopností (zkoumá se podíl inteligence verbální, numerické, prostorové,…) řada kritiky o neobjektivitě

16 tvořivost – zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního pozn. vztah mezi inteligencí a tvořivostí – ne všichni inteligentní lidé jsou tvořiví, ale všichni vysoce tvořiví lidé bývají vysoce inteligentní

17 senzomotorické schopnosti – přiměřená koordinace pohybů a vjemů

18 rysy osobnosti = psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování a prožívání - relativně stálé

19 extraverze X introverze
dominance X submise stabilita X labilita rozhodnost X nerozhodnost sebeovládání X nedostatek sebeovládání

20 projevují se v různé míře
krajní vyhraněnost rysů ztěžuje čl. se přizpůsobit se měnícím podmínkám života např. submisivní čl. ve vedoucí roli buď dány vrozenými charakteristikami nebo výchovou a učením temperament a charakter

21 zajímavost „Vrána k vráně sedá“, „Protipóly se přitahují“, které ze dvou rčení, týkajících se osobnostních vlastností, platí v případě výběru partnera? Psychologické výzkumy opakovaně ukazují, že ve stabilním svazku mají oba partneři spíš podobné osobnostní vlastnosti. Zejména se zdůrazňuje shoda v charakterových vlastnostech, v chápání morálky a přibližně stejná úroveň inteligence. V oblasti temperamentových vlastností už není shoda tak vysoká. Tzn. že vyhovovat si budou partneři s podobnými politickými preferencemi, podobnou úrovní vzdělání, přitom se ale můžou odlišovat ve svých zálibách a ve způsobu trávení volného času. Také se můžou více lišit celkovou reaktivitou a emočním laděním (jeden bude výbošný, druhý kliďas).

22 temperament soubor převážně vrozených vlastností osobnosti, které ovlivňují dynamiku chování a prožívání jedince je tvořen vzrušivostí, rychlostí reakce, sílou reakce a jejím trváním správný temperament je vyvážený, obsahuje od každého něco (pozn.ze slova temperamentum = správné smísení)

23 v průběhu života vlivem socializace může docházet k posunům temperamentu (pozn. ve stáří je čl. klidnější, projevy živého, družného temperamentu – extroverze-lze působením činitelů zmírnit, nelze je však zcela změnit, z extroverta introverta neuděláme)

24 typologie osobnosti Hippokrates: melancholik, cholerik, sangvinik, flegmatik podle tělesných tekutin Hans J. Eysenck pozn. obrázek

25 Máte rád(a) způsob života, ve kterém se stále „něco děje“? E ano – ne
Nepříjemné „maličkosti“ vás dokážou rozladit nebo vyvést z rovnováhy? N ano – ne Jednáte bezprostředně a otevřeně, než abyste vyčkával(a) na nejvhodnější chvíli k jednání? E ano – ne Děláte si starosti, abyste někomu neublížil(a)? N ano – ne Řekl(a) byste o sobě, že jste společenský člověk? E ano – ne Jen málokdo vám opravdu rozumí? N ano – ne Dokážete pohotově odpovědět, když se do vás někdo pustí? E ano – ne Míváte často výčitky, že jste mohl(a) situaci řešit jinak a lépe? N ano – ne Při poznávání nových prostředí a seznamování s lidmi se cítíte jako ryba ve vodě? E ano – ne Někdy sršíte nápady a energií a jindy jste zase bez aktivity a plný(á) skepse? N ano – ne Máte rád pohyb, změnu a plno nových zážitků? E ano – ne Po rozhodnutí zjišťujete, že existovala jiná lepší řešení, a mrzí vás, že vám to nedošlo? Do veselé společnosti se rychle zapojíte a přidáte se spontánně k zábavě? E ano – ne Přílišná odpovědnost vám svazuje nohy? N ano – ne Vyhovovala by vám práce „obchodního cestujícího“? E ano – ne Vadí vám neshody mezi lidmi, které lhostejná většina ani nevnímá? N ano – ne Vyhovuje vám práce se změnami prostředí a kontaktem s více lidmi spíše než zaměstnání v tichu vlastní pracovny? E ano – ne Míváte různé obavy, úzkosti či předtuchy? N ano – ne Máte rád nové situace, které vyžadují průbojnost a dávají možnost soutěžit s jinými?

26 Býváte někdy tak roztěkaný, že vám to brání v práci? N ano – ne
Navazujete rád(a) kontakty s neznámými lidmi? E ano – ne Trpíte bolestmi břicha či žaludku nebo různými zažívacími potížemi? N ano – ne Dokážete hodit starosti za hlavu a žít přítomností? E ano – ne Máte pocit odpovědnosti, který vám při náročných úkolech přináší problémy se spánkem či usínáním? N ano – ne Dáváte přednost novým a zajímavým setkáním před stálým kontaktem s dlouholetými známými? E ano – ne Míváte závratě nebo bolesti hlavy? N ano – ne Dokážete se prosadit s vlastním vyjádřením tam, kde je diskutérů více než času na všechny příspěvky? E ano – ne Nepříjemné zážitky ve vás dlouho doznívají? N ano – ne

27 Vyhodnocení: za každou odpověď „ano“ si započtěte 1 bod. Zvlášť sečtěte kladné odpovědi u otázek označených písmenem E, zvlášť kladné odpovědi u otázek označených písmenem N. Získáte dva součty v rozpětí od 0 do 14 bodů. Tyto součty zaneste na příslušné osy. (Součet kladných odpovědí E na vodorovnou osu (I-E), součet kladných odpovědí N na svislou osu (S-L). Vodorovná osa (I-E) je rozdělena na dvě poloviny od krajní introverze po výraznou extroverzi. Extrovert: Člověk otevřený, společenský, družný, komunikativní, rychle navazující nové kontakty a známosti. Ve společnosti se cítí jako ryba ve vodě, rád se seznamuje s novými lidmi, vyhledává neznámé situace, miluje pohyb, vzruch, změnu. Nejvíce extrovertů se proto logicky vyskytuje v povoláních, kde je základem jednání s lidmi (např. obchodníci, prodejci, nákupčí, manažeři, herci atd.) Introvert: Je naopak člověk uzavřený, který dává přednost pravidelnosti, řádu a pořádku. Nemá rád změny, cítí se dobře ve stabilním, známém prostředí. Spokojen bývá v malém kolektivu, kde se všichni znají. Obtížněji navazuje nové kontakty, má malý počet přátel či důvěrných známých, k těm však někdy chová hlubší vztah s větším očekáváním. Dává přednost samostatné práci. Introverti obvykle vyhledávají profese, které nepřinášejí nutnost komunikace s množstvím neznámých lidí, přílišný shon a překotné změny (např. některá úřednická povolání, účetní, programátoři, archiváři apod.) Příslušnost k některému z těchto dvou typů sama osobě není zárukou ani překážkou úspěchu v povolání. Ve všech oblastech lidské činnosti se setkáváme s úspěšnými představiteli obou těchto typů. A ne každý herec je bavičem i po představení.

28 Svislá osa (S-L) vyjadřuje stabilitu (S) a labilitu (L).
Nelze si myslet, že dolní polovina osy je oproti horní polovině ve vztahu klad – zápor. V dolní části (0-6) se nacházejí klidní, nevzrušiví lidé, které hned tak něco nevyvede z rovnováhy. V blízkosti bodu označeného nulou to budou jedinci až neteční, pomalu reagující až pasivní. V horní polovině osy (8-14) mají své místo osoby emočně vzrušivé. Mohou to být lidé vitální, dynamičtí, vznětliví až impulzivní, ovládaní afekty. Druhou možnost představují lidé zvýšeně vnímaví, citliví až přecitlivělí, prožívající niterně každou maličkost, emočně zranitelní a málo psychicky odolní. Podobně jako extroverze, introverze, problém přináší krajní hodnoty. Přílišná nevyrovnanost vede k vnitřním či vnějším konfliktům. Krajní stability zavání již spíše lhostejností, nemotivovaností, pasivitou. Člověk s maximálním počtem bodů na této ose by se měl zamyslet nad otázkami duševní hygieny, režimu práce a odpočinku.

29

30 E. Kretschmer: vztah mezi tělesnou konstitucí a znaky člověka
Typy: pyknický somatotyp- kulatá hlava, zavalité tělo, měkké svalstvo, vyklenuté bříško – tzv. cyklotymní typ = střídání nálad, otevření, společenští, realistického pohledu na život ohroženi maniodepresivními stavy

31 astenický typ: dlouhá, štíhlá postava, úzká ramena, ploché břicho, slabě vyvinuté svalstvo
tzv. schizoidní typ charakteru – uzavření až nepřístupní, vytváří si často svůj vnitřní fantazijní svět trpí schizofrenními stavy (rozpad osobnosti)

32 atletický typ: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široká ramena, menší lebka, …
tzv. viskózní typ charakteru- pohybově a mentálně těžkopádní zvýšený sklon k duševním nemocem není zřejmý

33

34 charakter složka osobnosti, která se projevuje v jednání čl.
vztahují se k morálním aspektům chování a jednání lidí spjat s temperamentem, se svědomím formuje se výchovou a společenskými vlivy

35 Charakter čl. se vztahuje k:
vztah k sobě samému k druhým lidem (společnosti, prostředí, tedy i příroda) (tolerance, důvěra,…) k práci (rozhodnost, svědomitost, lenost,…) k hodnotám „K tomu, aby člověk měl rád ostatní lidi, musí mít rád a respektovat sám sebe.“

36 zajímavost Charakter se odhaluje v krizi.
Vzpomínáte, jak velká voda v roce 2002 ukázala, kdo je kdo? Stáhla lidem masku z tváře a odhalila jejich charaktery. Mnoho lidí dobrovolně a nezištně pomáhalo obětem povodně zachraňovat a vysušovat domy, na druhou stranu se našly hyeny, které vykrádaly nezabezpečený majetek vyplaveným domácnostem.

37 psychické jevy např. vnímání, uvažování, paměť, projevy vůle,…
jsou různorodé u každého člověka jsou fcí mozku, když ovlivníme činnost mozku, ovlivníme i průběh psych. jevů (poškození při úrazu, drogy, alkohol, hypnóza,…)

38 v průběhu života se mění, vlivem vývoje čl.
tvoří propojený systém psych. systému dělí se na: 1) psych. procesy 2) psych. stavy 3) dílčí psych. předpoklady (vlastnosti)

39 psychické procesy krátké i delší trvání, mají konec i začátek
poznávací paměti motivační

40 a) poznávací vývojově nejstarší
1) názorné poznávání (čl. dostává info o svém okolí) vnímání (percepce) vjem počitek (výsledek čití) počitek – nejjednodušší element našeho vnímání vnímání je psych. proces, kterým poznáváme to, co v přítomném čase působí na naše smysly

41 pozn. červená barva jablka, není počitek „červenosti“ sám o sobě, ale červené jablko, tedy předmět, který poznáváme,který nemá pro nás jen barvu,ale také tvar a chuť. červenost je počitek, červené jablko pak vjem

42 vnímání souvisí s představivostí (názorný obraz něčeho, co nepůsobí zrovna v daný moment na naše smysly) vnímání také souvisí se sněním (přirozené ve spánku, bdělé) vnímání je tvořivý proces (senzorické stádium-syntetické) vliv mají postoje, emoce, zkušenosti (např. když mám hlad, místo zeleného míčku, vidím jablko) vnímání zrakové, sluchové, čichové,…

43 představivost je vzpomínková nebo fantazijní (představa něčeho nového – (ne)záměrná)
představivost je vybavení si něčeho viděného, fantazie – vytvoření něčeho originálního, neviděného (největší mají děti od 3 do 6 let)

44 poznámka zákony: dobrého tvaru (vnímaný předmět co nejjednodušší, uspořádaný, lehce zapamatovatelné)

45 blízkosti: prvky, které jsou blízko sebe, vnímáme, jako by patřily k téže skupiny ( XX XX XX)
podobnosti uzavřenosti: jestliže schází část tvaru, máme tendenci ji doplnit

46 zajímavost Fakt, že vnímáné skutečnosti sami ovlivňujeme a vybíráme si to, co „chceme vnímat“, je dobře ilustrován tzv. syndromem fantomového údu. Jedná se o poruchu vnímání, která se vyskytuje u pacientů po amputaci končetiny. Pacient nevnímá, že má končetinu amputovanou, v chybějící části těla cítí např. bolest a svrbění, pohybuje jejími prsty. Časem se fantom může zkracovat, ruka nasedá hned u lokte nebo u ramene. Někdy se také vyskytuje bolest zubů, které čl. už dávno nemá. Obraz reality vytvořený v našem vědomí tak může být více obrazem vlastního přání než skutečnosti.

47 Porucha vnímání Smyslové (optické) klamy = matoucí vnímání reality
(oko snímá obraz, mozek ho však interpretuje jinak)

48 perseonův trojúhelník

49 iluze tvaru

50 iluze pohybu

51

52 iluze barev

53 iluze perspektivy

54

55

56 dvojsmyslné obrázky

57

58

59

60

61 iluze v umění

62

63 paobrazy

64

65 akustické (zvukové) klamy
šumění mušle, slyšíte šumět moře (ve skutečnosti slyšíte svoje vlastní pulzování krve, které se odráží na hladkých stěnách mušle) Dopplerův jev (siréna – čím je siréna blíž, tím je tón vyšší)

66 i televize, přijde nám, že vidíme souvislý, plynulý obraz, jde však o jednotlivé statické obrázky (25/s)

67 halucinace vznikají jako obranný mechanismus proti tomu, co člověka vnitřně rozkládá. je to totiž projekce něčeho z nitra do vnějšího okolí způsobeny špatným stavem metabolismu, organismu (působení opiátů – marihuana, LSD,…)

68 2) myšlení vyšší stupeň výsledkem je pojem – soubor vztahů, info, jde o abstraktní záležitost zákl. myšlenkové operace: analýza, syntéza; indukce, dedukce; abstrakce, konkretizace; třídění, srovnávání

69 3) řeč – prostředek dorozumívání
zákl. podmínka pro život, forma mluvení úzce souvisí s myšlením V mozkové kůře se nachází centrum řeči a odtud vycházejí složitě koordinované instrukce (signály) do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, přičemž pro tvorbu řeči je patrně podstatnější činnost obličejových svalů než hrtanu poruchy řeči spojeny s poškozením řečových center v mozku (foniatrie, logopedie)

70 řeč těla Přicházející člověk
rázná, vzpřímená chůze - odvaha, sebedůvěra, smělost   shrbený člověk, ruce v kapsách - sklíčenost, deprese  přešlapování - nejistota, submise (pokora, poslušnost) ruce zkroucené či spojené před tělem - plachost ruce překřížené před tělem - malé sebevědomí  ruce v bok - zlost, agrese  ležérní postoj, opírá se o něco - okázalý nezájem, uvolnění, relaxace

71 Ženy - stojí k sobě při komunikaci blíž - déle se dívají při hovoru do očí - vydrží déle sledovat projev, který je příliš nezajímá - více využívají úsměv - více si všímají detailů Muži - déle sledují své posluchače - méně mezi sebou volí hmatový kontakt - mnohem raději se předvádějí před osobou, která je zaujme Velmi časté situace pro muže i ženy - kousání nehtů: strach, neklid - zvednuté obočí: mírné rozladění - přímý pohled: výhružka - kousnutí do palce: koketní výzva - zkřížené kotníky: zdvořilá ležérnost - hlazení brady: přemýšlení Děti - mají větší potřebu hmatových dotyků než ženy a muži

72 Gestika: posunky (část kineziky) - Haptika: dotýkání se lidí kolem, fyzický kontakt (hlazení, líbání, bití, držení se za ruce) - Kinezika: pohyby těla - Mimika: týká se obličeje a jako jediná vyjadřuje emoce - štěstí, neštěstí, překvapení, očekávání - Paralingvistika: styl verbálního sdělení, to znamená hlasitost řeči, tón, rychlost sdělování, frázování - Posturologie: postoje těla a jeho pohyby - Proxemika: postoj při komunikaci, vzdalování se a přibližování, zacházení s prostorem kolem sebe.

73 Otestujte si své verbální myšlení
Sedět ležet stát jít klečet Brýle lupa okno sklo mikroskop Provaz lano příze šňůra vlákno

74 b) procesy paměti jedna z nejdůležitějším vlastností organismu
potřeba k učení (přežití) = soubor psych. procesů, vlastností, které umožňují si zapamatovávat zkušenosti a vybavit si zapamatované

75 fáze paměti zapamatování si uchování (utváření nervových spojů)
vybavení si ((ne)záměrné) zapomínání (přirozený proces)

76 z hlediska doby dělíme na:
krátkodobá (5-20 s) (7+,- 2 prvky), mnemotechnické pomůcky střednědobá (asi 20 min.) dlouhodobá

77 druhy paměti mechanická logická zraková sluchová hmatová,…
rozvíjíme je cvičením,(básně, pexeso,…) motivací (ne)záměrná

78 poruchy paměti amnézie (úplná ztráta paměti, časově ohraničená)
hypomnézie (snížená schopnost pamatování si) hypermnézie (nadměrné, nepřiměřené zapamatování si materiálu)

79 C A R A P A R A G I B O B A K A G A M A M O T A L

80 Které z těchto slov se nachází v řádku
Které z těchto slov se nachází v řádku? COPAK, SORAK, BOBAK, POPAK, BABAK Které z následujících slov se nachází ve sloupci? AGORO, AMAGA, AKORA, AROGO, AROMA Jaké slovo se nachází v posledním sloupci?

81 c) motivační citové volní

82 1) citové (city, emoce) = psych. jevy, které hodnotí subjekty našeho poznávání, naší činnosti, její průběh a výsledky jde o proces – má svůj začátek (rozčílení) a konec (postupné uklidnění) stav – něco, co trvá i několik dní (nálada, citové rozpoložení) vlastnost – absolutně trvalá záležitost, co nás i charakterizuje (polarita – láska X nenávist)

83 city mohou být často ambivalentí (protichůdné, ale i zároveň)
afekt = psych. proces, extrémní bouřlivá reakce na podnět - může čl. podnítit k akci, ale i ochromit nálada – spíše stav, delší trvání - projevuje se ve vztahu k ostatním lidem

84 potřeba znát své emoce a umět je regulovat

85 2) volní proces projevuje se všude tam, kde je potřeba při dosahování cíle překonat překážku záměrné, cílevědomé úsilí k dosažení cíle úzce souvisí s motivací může se rozvíjet na základě vloh z části vrozená/získaná volní vlastnosti- cílevědomost, trpělivost, vytrvalost, píle, soustředěnost, tvrdohlavost,…

86

87 Čtou emoce i malé děti? Nejen dospělí dovedou číst emoční výrazy dítěte, ale i dítě je schopno odečítat z obličejového výrazu pocity rodičů. Typické experimenty pracovaly s dětmi měsíců. Výzkumník nabízel dětem za přítomnosti jejich matky řadu hraček. Přitom s matkami předem domluven, aby vyjadřovaly radostný, úzkostný a neutrální výraz. Děti si častěji braly hračky doprovázené radostným výrazem matky a odmítaly hračky doprovázené jejím úzkostným výrazem. Tento experiment prokázal, že děti jsou schopny se při reakci na nový předmět orientovat podle matčina výrazu.

88 motivace každé chování/jednání čl. je motivováno
= souhrn činitelů, který jedince podněcuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti nebo chování k sobě i k ostatním nebo ji naopak tlumí, nerozvíjí složitá (souvisí se zráním, s učením i výchovou)

89 těžké odhadnout motivace druhých lidí (stejné chování lidí může být výsledkem odlišné motivační síly) některé pohnutky si čl. (ne)uvědomuje

90 motivy: potřeby; zájmy a záliby; návyky; perspektiva a cíle; hodnoty a postoje; city a citové vztahy

91 vnější / vnitřní pobídky motivace
např. jí člověk jen tehdy, má-li hlad (ozve-li se vnitřní potřeba potravy)? Z běžného života víme, že nikoli. Člověk dostane chuť na něco lákavého, o čem se mluví, a on právě tohle jídlo má tak rád (to jsou vnější pobídky, které potřebu potravy probouzejí).

92 potřeby základní motivační síla (motiv)
dělení: a) základní životní potřeby (kyslík, teplo, světlo, potrava, spánek,…) b) potřeba jistoty, bezpečí c) podnětů d) sociálního styku e) výkonu a uznání f) uskutečnění svých cílů (seberealizace)

93 Maslowova pyramida potřeb

94 všechny jednotlivé potřeby jsou propojeny (rozdělení spíše uměle vytvořené)
časté rozdělení na: a) biologické (teplo, strava,…) b) psychosociální (seberealizace,…) propojenost (např. nechce se pouze najíst (biol.) se najíst se v hezkém, příjemném prostředí (estetika) a s přáteli (sociál.))

95 poznámka činnost v zájmovém kroužku uspokojuje:
potřebu sociální interakce potřeby výkonu a společenského uznání potřebu činnosti potřebu poznávací potřeby vztahující se k realizace životních záměrů

96 zájmy = motivy získané, v nichž se projevuje vztah jedince k určitému druhu činnosti, k určité skutečnosti vztahují se k oblastem činností čl. (sportovní, ve vztahu k přírodě, umělecké, technické,…) důležitý aspekt při hledání sebe sama a při socializaci vliv na volbu profese

97 hodnoty: (zdraví, láska, práce,…)
vyjadřují cíle, ke kterým se vztahují potřeby čl. každý má svoji hierarchii hodnot (čemu dáváme přednost)

98 motivační struktura čl
motivační struktura čl. se během života mění (vliv sociálního prostředí – pozitivní/negativní)

99 Zkuste doplnit bez dlouhého přemyšlení větné začátky
Nejčastěji musím …. Nejraději bych …… Častěji bych měl(a)………. Rád(a) bych udělal(a), ale nejdříve musím…. Nebaví mě, když musím…….. Když něco musím, tak……… Měl(a) bych víc………… Když něco chci a nemohu toho dosáhnout, tak………

100 Slova chci, mohu, musím, měl(a) bych jsou vzájemně propojené, vztahují se k motivačním i volním aspektům chování a jednání člověka.

101 2) psychické stavy vyjadřují aktuální úroveň fční zdatnosti psychiky jedince projevují se delší dobu jsou ovlivnitelné např. biorytmy, vnitřním a vnějším prostředím (události,…)

102 druhy psychických stavů
nálada pozornost – souvisí s poznávacími procesy, soustředění jedince bezděčná (podnět z vnějšku) a záměrná (souvisí s vůli) pozornost poruchy pozornosti – roztěkanost, roztržitost, ADHD (hyperaktivita)

103 vlastnosti pozornosti
vytrvalost soustřednost rozsah hloubka intenzita

104 (ne)rozhodnost – souvisí s volními procesy

105 3) dílčí vlastnosti osobnosti
schopnosti rysy osobnosti viz. tabulka


Stáhnout ppt "Osobnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google