Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost."— Transkript prezentace:

1 Osobnost

2 pojem osobnost v běžném jazyce se jedná o významného člověka (vědec, herec, V.I.P.,…) v psychologii mluvíme o osobnosti žáka, dospívajícího,…

3 definice individuální vzorec jednání a prožívání člověka
individuální jednotou psychologických, biologických a sociálních aspektů, je utvářena ve vztazích mezi lidmi a ve společnosti a v nich se také projevuje je poměrně stálá jednota charakteru, temperamentu, intelektu a těla, což umožňuje její adaptaci na prostředí

4 definice soustava vlastností charakterizující celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit

5 projevuje se vždy jako celek
všechny charakteristiky jsou navzájem propojené pozn. poznáváme čl. začleněného do prostředí: širšího (přírodního-lidé v Africe se projevují jinak než Evropané; společenskohistor.-čl. 21. stol. se projevuje jinak než čl. středověký : užšího (rodina, škola,…)

6 poznámka můžeme se zabývat tím, co mají určité skupiny společného (děti předškolního věku) určení typologie rozdílů nám umožní poznat chování určitých skupin lidí, naučit se s nimi jednat

7 struktura osobnosti je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti

8 psychické vlastnosti osobnosti
jsou relativně trvalé charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje a které ovlivňují jeho chování, prožívání, jednání můžeme předpokládat, jak se asi člověk zachová např. inteligence, schopnosti,…

9 rysy osobnosti psychické vlastnosti čl. projevující se v jeho chování a jednání tzv. „povahové vlastnosti“

10 psychické vlastnosti schopnosti = psych. vlastnosti, které umožňují člověku naučit se různým činnostem a vykonávat je. biologicky vrozený předpoklad pro utváření schopností je VLOHA vlohy musí být rozvíjeny (závisí tedy na okolním prostředí), působení bezděčné nebo záměrné

11 schopnosti nejsou vrozené
stupně schopností: nadání – souhrn schopností určitého druhu, které umožňují až nadprůměrné výkony v určité oblasti činnosti talent – vysoce rozvinutý souhrn schopností, vynikající výsledky ve svém oboru genialita – mimořádně rozvinutý talent, vrcholná díla

12 druhy schopností verbální – schopnost chápat a vyjadřovat složité vztahy prostřednictvím slov prostorová představivost – orientace v prostoru numerické – operace s číselnými symboly paměťové psychomotorické – koordinovat dva a více pohybů umělecké sociální

13 intelektové (rozumové)
schopnost naučit se a používat naučeného umožňuje řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se,… termín inteligence dva typy (ne) verbální

14 měření inteligence A. Binet v r. 1905 představil 1. inteligenční test
W. Stern vytvořil inteligenční kvocient IQ mentální věk IQ = X 100 chronologický věk

15 v dnešní době jsou testy složitější, propojení řady schopností (zkoumá se podíl inteligence verbální, numerické, prostorové,…) řada kritiky o neobjektivitě

16 tvořivost – zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního pozn. vztah mezi inteligencí a tvořivostí – ne všichni inteligentní lidé jsou tvořiví, ale všichni vysoce tvořiví lidé bývají vysoce inteligentní

17 senzomotorické schopnosti – přiměřená koordinace pohybů a vjemů

18 rysy osobnosti = psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování a prožívání - relativně stálé

19 extraverze X introverze
dominance X submise stabilita X labilita rozhodnost X nerozhodnost sebeovládání X nedostatek sebeovládání

20 projevují se v různé míře
krajní vyhraněnost rysů ztěžuje čl. se přizpůsobit se měnícím podmínkám života např. submisivní čl. ve vedoucí roli buď dány vrozenými charakteristikami nebo výchovou a učením temperament a charakter

21 zajímavost „Vrána k vráně sedá“, „Protipóly se přitahují“, které ze dvou rčení, týkajících se osobnostních vlastností, platí v případě výběru partnera? Psychologické výzkumy opakovaně ukazují, že ve stabilním svazku mají oba partneři spíš podobné osobnostní vlastnosti. Zejména se zdůrazňuje shoda v charakterových vlastnostech, v chápání morálky a přibližně stejná úroveň inteligence. V oblasti temperamentových vlastností už není shoda tak vysoká. Tzn. že vyhovovat si budou partneři s podobnými politickými preferencemi, podobnou úrovní vzdělání, přitom se ale můžou odlišovat ve svých zálibách a ve způsobu trávení volného času. Také se můžou více lišit celkovou reaktivitou a emočním laděním (jeden bude výbošný, druhý kliďas).

22 temperament soubor převážně vrozených vlastností osobnosti, které ovlivňují dynamiku chování a prožívání jedince je tvořen vzrušivostí, rychlostí reakce, sílou reakce a jejím trváním správný temperament je vyvážený, obsahuje od každého něco (pozn.ze slova temperamentum = správné smísení)

23 v průběhu života vlivem socializace může docházet k posunům temperamentu (pozn. ve stáří je čl. klidnější, projevy živého, družného temperamentu – extroverze-lze působením činitelů zmírnit, nelze je však zcela změnit, z extroverta introverta neuděláme)

24 typologie osobnosti Hippokrates: melancholik, cholerik, sangvinik, flegmatik podle tělesných tekutin Hans J. Eysenck pozn. obrázek

25 Máte rád(a) způsob života, ve kterém se stále „něco děje“? E ano – ne
Nepříjemné „maličkosti“ vás dokážou rozladit nebo vyvést z rovnováhy? N ano – ne Jednáte bezprostředně a otevřeně, než abyste vyčkával(a) na nejvhodnější chvíli k jednání? E ano – ne Děláte si starosti, abyste někomu neublížil(a)? N ano – ne Řekl(a) byste o sobě, že jste společenský člověk? E ano – ne Jen málokdo vám opravdu rozumí? N ano – ne Dokážete pohotově odpovědět, když se do vás někdo pustí? E ano – ne Míváte často výčitky, že jste mohl(a) situaci řešit jinak a lépe? N ano – ne Při poznávání nových prostředí a seznamování s lidmi se cítíte jako ryba ve vodě? E ano – ne Někdy sršíte nápady a energií a jindy jste zase bez aktivity a plný(á) skepse? N ano – ne Máte rád pohyb, změnu a plno nových zážitků? E ano – ne Po rozhodnutí zjišťujete, že existovala jiná lepší řešení, a mrzí vás, že vám to nedošlo? Do veselé společnosti se rychle zapojíte a přidáte se spontánně k zábavě? E ano – ne Přílišná odpovědnost vám svazuje nohy? N ano – ne Vyhovovala by vám práce „obchodního cestujícího“? E ano – ne Vadí vám neshody mezi lidmi, které lhostejná většina ani nevnímá? N ano – ne Vyhovuje vám práce se změnami prostředí a kontaktem s více lidmi spíše než zaměstnání v tichu vlastní pracovny? E ano – ne Míváte různé obavy, úzkosti či předtuchy? N ano – ne Máte rád nové situace, které vyžadují průbojnost a dávají možnost soutěžit s jinými?

26 Býváte někdy tak roztěkaný, že vám to brání v práci? N ano – ne
Navazujete rád(a) kontakty s neznámými lidmi? E ano – ne Trpíte bolestmi břicha či žaludku nebo různými zažívacími potížemi? N ano – ne Dokážete hodit starosti za hlavu a žít přítomností? E ano – ne Máte pocit odpovědnosti, který vám při náročných úkolech přináší problémy se spánkem či usínáním? N ano – ne Dáváte přednost novým a zajímavým setkáním před stálým kontaktem s dlouholetými známými? E ano – ne Míváte závratě nebo bolesti hlavy? N ano – ne Dokážete se prosadit s vlastním vyjádřením tam, kde je diskutérů více než času na všechny příspěvky? E ano – ne Nepříjemné zážitky ve vás dlouho doznívají? N ano – ne

27 Vyhodnocení: za každou odpověď „ano“ si započtěte 1 bod. Zvlášť sečtěte kladné odpovědi u otázek označených písmenem E, zvlášť kladné odpovědi u otázek označených písmenem N. Získáte dva součty v rozpětí od 0 do 14 bodů. Tyto součty zaneste na příslušné osy. (Součet kladných odpovědí E na vodorovnou osu (I-E), součet kladných odpovědí N na svislou osu (S-L). Vodorovná osa (I-E) je rozdělena na dvě poloviny od krajní introverze po výraznou extroverzi. Extrovert: Člověk otevřený, společenský, družný, komunikativní, rychle navazující nové kontakty a známosti. Ve společnosti se cítí jako ryba ve vodě, rád se seznamuje s novými lidmi, vyhledává neznámé situace, miluje pohyb, vzruch, změnu. Nejvíce extrovertů se proto logicky vyskytuje v povoláních, kde je základem jednání s lidmi (např. obchodníci, prodejci, nákupčí, manažeři, herci atd.) Introvert: Je naopak člověk uzavřený, který dává přednost pravidelnosti, řádu a pořádku. Nemá rád změny, cítí se dobře ve stabilním, známém prostředí. Spokojen bývá v malém kolektivu, kde se všichni znají. Obtížněji navazuje nové kontakty, má malý počet přátel či důvěrných známých, k těm však někdy chová hlubší vztah s větším očekáváním. Dává přednost samostatné práci. Introverti obvykle vyhledávají profese, které nepřinášejí nutnost komunikace s množstvím neznámých lidí, přílišný shon a překotné změny (např. některá úřednická povolání, účetní, programátoři, archiváři apod.) Příslušnost k některému z těchto dvou typů sama osobě není zárukou ani překážkou úspěchu v povolání. Ve všech oblastech lidské činnosti se setkáváme s úspěšnými představiteli obou těchto typů. A ne každý herec je bavičem i po představení.

28 Svislá osa (S-L) vyjadřuje stabilitu (S) a labilitu (L).
Nelze si myslet, že dolní polovina osy je oproti horní polovině ve vztahu klad – zápor. V dolní části (0-6) se nacházejí klidní, nevzrušiví lidé, které hned tak něco nevyvede z rovnováhy. V blízkosti bodu označeného nulou to budou jedinci až neteční, pomalu reagující až pasivní. V horní polovině osy (8-14) mají své místo osoby emočně vzrušivé. Mohou to být lidé vitální, dynamičtí, vznětliví až impulzivní, ovládaní afekty. Druhou možnost představují lidé zvýšeně vnímaví, citliví až přecitlivělí, prožívající niterně každou maličkost, emočně zranitelní a málo psychicky odolní. Podobně jako extroverze, introverze, problém přináší krajní hodnoty. Přílišná nevyrovnanost vede k vnitřním či vnějším konfliktům. Krajní stability zavání již spíše lhostejností, nemotivovaností, pasivitou. Člověk s maximálním počtem bodů na této ose by se měl zamyslet nad otázkami duševní hygieny, režimu práce a odpočinku.

29

30 charakter složka osobnosti, která se projevuje v jednání čl.
vztahují se k morálním aspektům chování a jednání lidí spjat s temperamentem, se svědomím formuje se výchovou a společenskými vlivy

31 Charakter čl. se vztahuje k:
vztah k sobě samému k druhým lidem (společnosti, prostředí, tedy i příroda) (tolerance, důvěra,…) k práci (rozhodnost, svědomitost, lenost,…) k hodnotám „K tomu, aby člověk měl rád ostatní lidi, musí mít rád a respektovat sám sebe.“

32 E. Kretschmer: vztah mezi tělesnou konstitucí a znaky člověka
Typy: pyknický somatotyp- kulatá hlava, zavalité tělo, měkké svalstvo, vyklenuté bříško – tzv. cyklotymní typ = střídání nálad, otevření, společenští, realistického pohledu na život ohroženi maniodepresivními stavy

33 astenický typ: dlouhá, štíhlá postava, úzká ramena, ploché břicho, slabě vyvinuté svalstvo
tzv. schizoidní typ charakteru – uzavření až nepřístupní, vytváří si často svůj vnitřní fantazijní svět trpí schizofrenními stavy (rozpad osobnosti)

34 atletický typ: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široká ramena, menší lebka, …
tzv. viskózní typ charakteru- pohybově a mentálně těžkopádní zvýšený sklon k duševním nemocem není zřejmý

35

36 zajímavost Charakter se odhaluje v krizi.
Vzpomínáte, jak velká voda v roce ukázala, kdo je kdo? Stáhla lidem masku z tváře a odhalila jejich charaktery. Mnoho lidí dobrovolně a nezištně pomáhalo obětem povodně zachraňovat a vysušovat domy, na druhou stranu se našly hyeny, které vykrádaly nezabezpečený majetek vyplaveným domácnostem. zajímavost

37


Stáhnout ppt "Osobnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google