Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPD KOMUNIKACE ADVOKÁTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPD KOMUNIKACE ADVOKÁTA."— Transkript prezentace:

1 KPD KOMUNIKACE ADVOKÁTA

2 PROČ KOMUNIKACE? ADVOCATUS, neboli přivolaný. Tak se ve starém Římě označoval přítel, či zástupce znalý práva. ​

3 OBSAH PŘEDNÁŠKY DĚLENÍ SITUACÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC
ROZEBRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SITUACÍ DOPORUČENÍ – ČEMU SE VYHNOUT

4 DĚLENÍ SITUACÍ S KLIENTEM S PROTISTRANOU (fo, po, úřad, atd.)
S DALŠÍM ADVOKÁTEM SE SOUDEM

5 PRÁVNÍ RÁMEC LZPS – právo na právní pomoc ZÁKON O ADVOKACII
ETICKÝ KODEX

6 LZPS Čl. 37 odst. 2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

7 ZÁK. O ADVOKACII § 5 odst. 1) písm. j) – SLIB – podmínka pro zápis
"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu."

8 POVINNOST MLČENLIVOSTI
NEJZÁSADNĚJŠÍ POVINNOST ADVOKÁTA ZE SLIBU! Můžeme určitou informaci „vyzradit“ při komunikaci s protistranou? Co když o nás klient lže? Jak celou věc ošetřit?

9 DŮSTOJNOST ADVOKÁTNÍHO STAVU
Vážený úřade, … to, že jste uvedli, že správní řízení zahajuje účastník ex offo je ještě možná přehlédnutelné, ale Váš ředitel, který pětkrát neudělal správu, to už mluví samo za sebe, navíc, když ve věci vůbec nečiníte …

10 DŮSTOJNOST ADVOKÁTNÍHO STAVU
Ani případná nečinnost státních orgánů neopravňuje advokáta k urážlivým výrokům, které jsou v rozporu s profesionální etikou a které snižují důstojnost advokátního stavu.- č.19/97

11 DŮSTOJNOST ADVOKÁTNÍHO STAVU
Jestliže advokát ve věci, v níž je sám jako prodávající účastníkem smlouvy, nezaplatí daň z převodu nemovitosti, snižuje vážnost a důstojnost advokátního stavu a dopouští se tak kárného provinění. – č.5/00 Advokát, který neplní své závazky z půjček, které uzavřel, nejedná čestně, slušně ani poctivě a nesplněním převzatých závazků snižuje vážnost a důstojnost advokátního stavu.- č.15/03

12 DŮSTOJNOST ADVOKÁTNÍHO STAVU
Vážený pane kolego, víte, co mi můžete? Vaše znalosti neodpovídají realitě a Vaše náklonost k alkoholu Vás také zřejmě ovlivnila. Bez pozdravu JUDr. Petr Král, advokát

13 DŮSTOJNOST ADVOKÁTNÍHO STAVU
Použití urážlivých výroků advokáta, které se ve smyslu ust. § 11 obč.zák. týkají občanské cti konkrétních osob, je porušením etických norem a závažným porušením zákonné povinnosti advokáta. – č.1/94

14 ZÁK. O ADVOKACII § 21 – MLČENLIVOST
§ 25 – POVINNOST VEDENÍ DOKUMENTACE 90 % VŠECH PARAGRAFŮ – HÁJENÍ ZÁJMŮ KLIENTA

15 ETICKÝ KODEX Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku,  ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex)

16 ETICKÝ KODEX Čl. 4 odst. 3) Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. nemůžeme si tedy vymýšlet nelze nabádat klienty ke lži POKUD PROHRAJEME, NĚKTEŘÍ NÁM TO BUDOU CHTÍT OPLATIT – chráníme i sebe !!!

17 ETICKÝ KODEX Čl. 6 Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.

18 ETICKÝ KODEX KOMUNIKACE S KLIENTEM JE NUTNÁ !!!
Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.

19 KOMUNIKACE S KLIENTEM NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLNÍM NEPŘÍTELEM ADVOKÁTA MŮŽE BÝT JEHO KLIENT !!!

20 KOMUNIKACE S KLIENTEM NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLNÍM NEPŘÍTELEM ADVOKÁTA MŮŽE BÝT JEHO KLIENT !!! - zájmy klienta jsou nad našimi vlastními

21 KOMUNIKACE S KLIENTEM NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLNÍM NEPŘÍTELEM ADVOKÁTA MŮŽE BÝT JEHO KLIENT !!! zájmy klienta jsou nad našimi vlastními nejsme autodílna, neprodáváme zboží, na to je nutno pamatovat

22 KOMUNIKACE S KLIENTEM NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLNÍM NEPŘÍTELEM ADVOKÁTA MŮŽE BÝT JEHO KLIENT !!! zájmy klienta jsou nad našimi vlastními nejsme autodílna, neprodáváme zboží, na to je nutno pamatovat S KLIENTEM JEDNÁME NA ROVINU !!!

23 KLIENT JE VŠE ! Vědomě nepravdivé informování klienta o postupu advokáta ve věci a o stavu vyřizované věci je závažným porušením povinnosti advokáta, je v rozporu s jeho povinností jednat čestně a svědomitě, a poškozuje pověst advokacie jako celku. – č.2/92 NAUČIT SE PŘÍSLUŠNOST V O.S.Ř.!

24 NEBEREME VĚCI DO VLASTNÍCH RUKOU…
Je porušením povinnosti advokáta , jestliže se osobně zúčastní akce své klientky, směřující ke vstupu do místností, užívaných na základě soudního smíru bývalým manželem klientky. č.16/96 Advokát je povinen odmítnout pokyn klienta, aby se zúčastnil organizované akce, jejímž cílem bylo zabránit zaměstnancům protistrany ve vstupu do objektu podniku a zastavit tak výrobu. Výkon takovéto činnosti je neslučitelný s poskytováním právních služeb. – č.7/05

25 POVINNOST MLČENLIVOSTI!
Pokud jednáme s protistranou, musíme pamatovat na to, že nemůžeme říci úplně vše ! KLASICKÉ SITUACE: Klient se vymlouvá na nás, že nemáme čas, ale přitom je důvodem prodlení to, že sám nemá na zaplacení právních služeb S protistranou komunikujeme o záležitostech klienta, ačkoli k tomu nejsme zmocněni. NUTNO ZBAVIT MLČENLIVOSTI

26 VÉST SI ZÁZNAMY Klient může zapomenout, co nám říkal, resp. pro kterou variantu řešení se sám rozhodl a celá věc pak bude na nás.

27 VYBRANÉ DELIKTY: Poskytnutí informací třetí osobě o skutečnostech, týkajících se věci vlastního klienta, je závažným porušením povinností advokáta. – č.14/97 Porušení povinnosti mlčenlivosti je jedním z nejzávažnějších porušení povinnosti advokáta. Tuto povinnost je třeba bezpodmínečně dodržet i ve vztahu k jinému advokátovi.- č.4/98 Sdělí-li advokát soudu, že klientovi vypovídá plnou moc proto, že ten jej nabádal k úkonům, které jsou v rozporu s posláním a úkoly advokacie, porušuje zásadu mlčenlivosti a zásadu etiky povolání a dopouští se tak kárného provinění. – č.2/99 Nečinnost při vyřizování klientské věci a nedbání příkazů klienta je závažným porušením povinnosti advokáta. – č.8/95 Je porušením povinnosti advokáta, jestliže se – ač řádně obeslán – bez omluvy nedostaví k soudnímu jednání a nereaguje ani na žádosti klienta o komunikaci. – č.1/96

28 MLČENLIVOST JE NEOMEZENÁ
Prolomena je pouze: Kárné řízení Palmární žaloby – jen v přiměřeném rozsahu Pokud klient mlčenlivosti zbaví

29 KOMUNIKACE S PROTISTRANOU
I kdyby to byl sebevětší neznalec, komunikujeme uctivě! I kdyby nás sebevíc uráželi, jednáme důstojně. I kdyby sebevíc lhali, nelžeme. V ostatním platí to, co je uvedeno pro klienta.

30 KOMUNIKACE S JINÝM ADVOKÁTEM
VŠE JE V ETICKÉM KODEXU, nejvíce v čl. 11 Nesmíme osočovat jiného advokáta Nesmíme jednat s protistranou bez advokáta, pokud je avokátem zastoupen

31 ČL. 11 ETICKÉHO KODEXU (1) Advokát nesmí jiného advokáta osočovat a nesmí proti němu zahájit právní spor bez závažného důvodu. Je-li osoba, se kterou poskytovaná právní služba souvisí, zastoupena advokátem, nesmí s ní advokát jednat přímo bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje, ani odmítnout s tímto advokátem jednat. (2) Poskytování právních služeb pro klienta, kterému v téže věci poskytuje právní služby již jiný advokát, nesmí advokát bez souhlasu již pověřeného advokáta převzít; chybí-li takový souhlas, smí být poskytnutí právních služeb převzato teprve po řádném ukončení vztahu k již pověřenému advokátovi. (3) Advokát se nesmí podílet na činnosti osob, které poskytují právní služby, ačkoliv k tomu nejsou oprávněny, ani takovou činnost podporovat. Ve zvlášť závažných případech oznámí osobu, provádějící takovou činnost, Komoře.

32 VYBRANÉ DELIKTY Nerespektování právního zastoupení druhého účastníka jiným advokátem a přímé osobní, telefonické či písemné jednání s druhým účastníkem, který je zastoupen jiným advokátem, je porušením jedné ze základních etických povinností advokáta. – č.3/93 Je v rozporu s pravidly advokátské etiky, jestliže advokát v korespondenci s druhým advokátem používá nevhodných výrazů a písemné projevy druhého advokáta nevhodně ironizuje. – č.8/97

33 VYBRANÉ DELIKTY Osočování jiného advokáta bez závažného důvodu, k němuž chybí dostatek konkrétních a prokazatelných poznatků, je v rozporu s pravidly profesionální etiky. Pokud k takovému postupu advokáta dá příkaz sám klient, je advokát povinen takový příkaz odmítnout a klienta o tom přiměřeně poučit. – č.21/98 Je závažným porušením stavovské kolegiální povinnosti, jestliže advokát neodpovídá na korespondenci advokáta protistrany, byť by tak činil na přání svého klienta. – č.3/00

34 VYBRANÉ DELIKTY Je nepřípustné, aby advokát kontaktoval protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem, přímo s ní sjednal schůzku, o níž jejího advokáta nijak neinformuje, této schůzky se zúčastnil a na ní s protistranou jednal. – č.11/01 Je kárným proviněním, jestliže advokát v dopise, adresovaném protistraně, jejího advokáta osočuje a snižuje jeho vážnost zpochybňováním jeho odborné způsobilosti. – č.11/01

35 JAK TO ŘEŠIT? Navrhnout osobní jednání za účasti všech stran
Dopisy zasílat na vědomí – to je povoleno

36 KOMUNIKACE SE SOUDEM K soudu by vůbec nemělo dojít … čl. 10/8 EK:
Advokát se vždy snaží o finančně nejefektivnější řešení sporu. Klientovi podle okolností případu ve vhodném okamžiku doporučí pokus o mimosoudní řešení nebo řešení v rámci rozhodčího řízení.

37 POKUD UŽ K SOUDU DOJDE ČL. 17/1 EK:
Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.

38 VAŠE CTIHODNOSTI JE V TV
Osoby v jednací síni oslovujeme jejich funkcí (pane svědku, pane státní zástupCCCCe, pane předsedo). Není žádné Vážený soude, Vaše ctihodnosti atd.

39 ODKUD KOMUNIKOVAT? ŽALOBCE SEDÍ OD SOUDCE VPRAVO ŽALOVANÝ VLEVO
ST. ZÁSTUPCE SEDÍ OD SOUDCE VPRAVO OBŽALOVANÝ VLEVO POŠKOZENÝ A JEHO PR. ZÁSTUPCE???

40 PRŮBĚH JEDNÁNÍ § 13 VYHL. 37/1992 JEDNACÍ ŘÁD
(1) Při příchodu nebo odchodu senátu (samosoudce) povstanou osoby přítomné v jednací síni. Jestliže není k dispozici poradní síň, musí být soudní osoby v úředním oděvu a na svých místech již při vyvolání věci. (2) K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje. Předseda senátu (samosoudce) však může dovolit osobám, jejichž věk nebo zdravotní stav to odůvodňuje, aby při přednesech i výpovědi seděly. (3) Ve stoje vyslechnou všichni přítomní, včetně soudních osob, vyhlášení výroku rozsudku. Jinak během jednání sedí všichni přítomní včetně soudních osob na svých místech.

41 PRŮBĚH JEDNÁNÍ § 13 VYHL. 37/1992 JEDNACÍ ŘÁD
(4) Klást otázky a vyjadřovat se lze jen se souhlasem nebo na pokyn předsedy senátu (samosoudce). (5) Slovní projevy soudců i ostatních osob, kterým bylo uděleno slovo, musí být hlasité a srozumitelné. (6) Osoby přítomné v jednací síni jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo narušit průběh soudního jednání, včetně projevování souhlasu nebo nesouhlasu s průběhem jednání, výpovědí osob, s vyhlášenými rozhodnutími aj. (7) Účastníkům a jejich zástupcům nebo zmocněncům je třeba umožnit, aby se v průběhu soudního jednání navzájem poradili o svých stanoviscích a návrzích. Za tím účelem je možno jednání na přiměřenou dobu přerušit.

42 VYBRANÁ KÁRNÁ: Urážlivé výroky vůči soudu a zástupci prokuratury, pronesené obhájcem při veřejném zasedání soudu, jsou nepřípustné a je třeba je kvalifikovat jako kárné provinění dle § 25 odst.1 zák.č.128/1990 Sb., o advokacii. – č.2/91 Pokud advokát nezajistí substituci a svoji neúčast při jednání omluví až na poslední chvíli, takže hlavní líčení musí být odročeno, nezachovává vůči soudu náležitou úctu a zdvořilost a snižuje tak vážnost a důstojnost advokátního stavu. – č.14/00

43 VYBRANÁ KÁRNÁ: Dehonestující výroky advokáta na adresu soudce jsou v rozporu s požadavkem náležité úcty a zdvořilosti, vyžadovaným etickým kodexem advokáta, a jsou proto kárným proviněním. – č. 14/07 Nedobré a napjaté vztahy, panující mezi soudcem a advokátem, v žádném případě neopravňují advokáta k tomu, aby k tomuto soudci nezachovával náležitou úctu a zdvořilost a aby jej byť jen v námitce jeho podjatosti urážel. – č. 3/09 Je závažným kárným proviněním, jestliže se advokát v televizním pořadu hrubě a vulgárně vyjadřuje o práci soudce. Takové jednání poškozuje jméno advokacie větší měrou než v jiných případech. – č. 12/09

44 VYBRANÁ KÁRNÁ: CLOUD EVIDENCE PRAETOR SYSTÉMY ÚKOLY
EKONOMIKA KANCELÁŘE


Stáhnout ppt "KPD KOMUNIKACE ADVOKÁTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google