Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Marek Vácha. Důvody žádosti o eutanázii  strach z protahovaného umírání  strach z příliš dlouhého žití  strach ze ztráty kontroly nad sebou 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Marek Vácha. Důvody žádosti o eutanázii  strach z protahovaného umírání  strach z příliš dlouhého žití  strach ze ztráty kontroly nad sebou "— Transkript prezentace:

1 2014 Marek Vácha

2 Důvody žádosti o eutanázii  strach z protahovaného umírání  strach z příliš dlouhého žití  strach ze ztráty kontroly nad sebou  strach z toho, že se stanu zátěží finanční, psychickou i sociální pro ostatní

3 Diskuse  dříve: život člověka je pouť, cesta odněkud někam  Pro život moderního člověka je naopak typická epizodičnost a nekonsekventnost.  Životní projekt se rozpadá na „kaleidoskop samostatných epizod, jež nejsou propojeny ani kauzálně, ani logicky“. Postmoderní člověk již není cílevědomý poutník, ale zevloun, tulák, turista a hráč. Tyto dříve marginální role se stávají základními charakteristikami jeho života. Také v morálce opustil člověk všechny systematicky pojaté morální systémy a rozhoduje se případ od případu na základě aktuálního uvážení, a ještě více efektu.“ (Šimek, Špalek: Filosofické základy lékařské etiky,Grada Publishing, a.s. Avicenum 2003 p. 21)  - život jako „klip na MTV“

4 Problém důstojnosti  ontologická důstojnost  inherentní člověku  všichni lidé  vyplývá z „podstaty lidského bytí“  sociální důstojnost  nepřísluší automaticky všem  odvozuje s od určitých kvalit  výsada, která nemůže být dopřána všem

5 Důstojnost Leon Kass  samotný pojem je nedemokratický, spíše aristokratický  s důstojností je možno umírat nebo neumírat nezávisle na druhu smrti  eutanázie tedy určitě není "důstojná smrt"  dignitas = worthiness, elevation, honour, nobility, excellence

6 Argumenty pro eutanázii  každý vlastní své tělo a má právo si s ním dělat, co se mu zlíbí  život vlastníme jako jakoukoli jinou věc  každý pro sebe nejlépe ví, jaká bolest je ještě snesitelná a jaká již ne  utilitarismus: je-li život kalkul slastí a strastí, pak v něm má eutanázie své místo

7 Argumenty pro eutanázii  není-li po smrti nic, pak je zbytečné uvažovat o pozdější odpovědnosti vůči svým skutkům  eutanázie může být aktem milosrdenství  lidské bytosti mají právo zemřít kdy a kde chtějí  eutanázie může být nezbytná pro spravedlivé rozdělení lékařské péče a zdrojů

8 Argumenty pro eutanázii  právo zemřít je morálním právem každého  každý má právo sledovat své zájmy, pokud se tím nenaruší zájmy jiných  pokud je v nejlepším zájmu pacienta eutanázie není důvod ji neprovést  eutanázie tu vždy byla – je proto lépe ji regulovat zákonem  smrt není vždy zlem, jemuž je třeba se za každou cenu vyhnout

9 Argumenty pro eutanázii  umírání může být dobré nebo špatné, a pokud je umírání špatné, pacienti mají právo jej zkrátit  je to ekonomicky výhodnější než paliativní péče  v některých zemích (USA a GB) může být občan souzen, pokud ukrátí život trpícímu člověku nebo neukrátí život trpícímu laboratornímu zvířeti. Jaký je rozdíl mezi human animals a non-human animals?

10 Argumenty pro eutanázii  francouzská učitelka, 52 let, žijící v Dijonu  onemocněla vzácnou formou rakoviny  veřejně žádá Nicolase Sarkozyho o možnost eutanázie Chantal Sebire died March 19, 2008

11

12 Argumenty proti eutanázii  právo na eutanázii neexistuje  Nevyléčitelně nemocná D. Prettyová žádala, aby její manžel mohl beztrestně ukončit její život. Soud této žádosti nevyhověl, což zdůvodnil tak, že eutanázie se neslučuje s Evropskou úmluvou o lidských právech. Tento nález Evropského soudu je mimořádně důležitý, neboť je tím znovu potvrzeno, že právo na eutanázii není žádným právem - ať již ústavním, nebo mezinárodním, a že pro eutanázii neexistuje žádný právně legální podklad.

13

14 Argumenty proti eutanázii  umírající člověk jen těžko se může autonomně rozhodnout o svém bytí či nebytí  otázka nestojí v dichotomii „dlouhé a bolestiplné umírání“ versus „milosrdná smrt“  řešením je paliativní medicína a hospicová péče  eutanázie se netýká jen pacienta, nýbrž ovlivňuje i jeho okolí – lékaře a příbuzné

15 Argumenty proti eutanázii  volání po eutanázii je znamením, že nějaký rozměr pacienta není ošetřen  podobně jako vyhrožování sebevraždou nemusí znamenat, že problém je velký jako spíše to, že potřebuje okamžitou pomoc  možná to, co pacient potřebuje není eutanázie, nýbrž úleva od nějakého typu bolesti

16 Argumenty proti eutanázii  kritika eutanázie v Holandsku: kluzký svah  od terminálního stavu a nesnesitelných fyzických bolestí po žádnou fyzickou bolest  od fyzického utrpení k depresi  od vědomého pacienta k nevědomému pacientu  od pacienta schopného poskytnout souhlas k pacientovi neschopnému poskytnout souhlas  od poslední možnost jak ulevit bolestem k rané intervenci

17 Argumenty proti eutanázii  vláda by neměla dát právo jedné skupině lidí (lékařům) zabíjet jinou skupinu lidí (pacienty)  John Locke: „yet every man has a property in his own person“ je ve smyslu „nikdo nemůže vlastnit jiného ani prodat sám sebe do otroctví“  v nejhlubším smyslu mé tělo není nikoho, ani moje

18 Argumenty proti eutanázii  zastánci eutanázie počítají s idealizovaným světem ideálních rodin, lékařů a sester. 5 iluzorních představ:  eutanázie jednou legalizovaná by zůstala chtěnou a nemocní by nebyli manipulováni, aby žádali o ukončení svých životů  lékaři by trvale vzdorovali rozšíření eutanázie na ty, kteří nejsou schopni o ni požádat  legalizace eutanázie by minimalizovala pravděpodobnost soudních procesů  i při legalizaci eutanázie bychom zůstali lidumilnou společností, ochotnou investovat prostředky do paliativní medicíny  nikdy bychom nesklouzli do kluzkého svahu, jako společnosti před námi

19 Argumenty proti eutanázii  Euthanázie nemůže být bezpečně regulována  lidské bytosti by nikdy neměly být zabíjeny  akceptování eutanázie oslabí sociální respekt k lidskému životu  utrpení může být reálnou hodnotou  eutanázie dá lékařům příliš velkou moc  eutanázie způsobí, že pacienti budou mít strach z lékařů

20 Argumenty proti eutanázii  eutanázie nemusí být v nejlepším zájmu pacienta  euatanázie postaví vulnerabilní pacienty do psychologického tlaku na ukončení života  může vzniknout situace, ve které se od pacienta rozhodnutí k eutanázii „očekává“  paliativní péče činí eutanázie zbytečnou  hospicová péče a vhodné ošetření konce života činí eutanázii zbytečnou  eutanázie dává společnosti nesprávné poselství o tom, v čem spočívá kvalita života

21 Argumenty proti eutanázii  eutanázie by podminovala úsilí lékařů a sester zachraňovat životy  eutanázie se může stát ekonomicky výhodným řešením pro nemocnici  eutanázie může způsobit oslabení snahy nalézat nové typy léčiv a léčby pro terminálně nemocné  eutanázie může podminovat motivaci poskytnout umírajícím dobrou péči při umírání a poskytnout vhodnou paliativní péči  pacienti opuštěni rodinou mohou vidět v eutanázii jediné řešení

22 Argumenty proti eutanázii  i pokud by pacienti měli right to die, pak lékaři nemají duty to kill  Pacienti nejsou schopni objektivně posoudit svůj stav  Aristoteles: „Lékaři sami volají na pomoc jiné lékaře, chtějí-li být ve své nemoci léčeni a sportovci volají jiné sportovce, chtějí-li být trénováni, neboť ti i oni mají za to, že nejsou schopni rozhodnout správně, když mají posoudit vlastní situaci, a jsou-li v bolestech.“ (Politics iii 16.1287a41-b3) (cit. v Kuczewski, M.G., Polanski, R., (2000) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues, MIT Press, Cambridge, MA)

23 Dysthanasia  důvody preventivně-forenzní  v případném soudním spor spíše vyhraji, pokud jsem léčil spíše více než spíše méně

24

25 Lisabonská deklarace práv nemocných  Lisabon 1981 34. shromáždění WMA 1. Pacient má právo na svobodnou volbu lékaře 2. Pacient má právo být ošetřován lékařem, který je svoboden v činění klinických a etických rozhodování, bez jakéhokoliv zásahu zvenčí 3. Pacient má právo přijmout nebo odmítnout léčbu poté, co byl adekvátním způsobem informován 4. Pacient má právo očekávat, že jeho lékař bude respektovat důvěrný charakter všech jeho lékařských a osobních podrobných údajů 5. Pacient má právo zemřít v důstojnosti 6. Pacient má právo přijmout nebo odmítnout spirituální a morální útěchu, včetně pomoci duchovního patřičného vyznání

26 Etický kodex české lékařské komory  (7) Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium nejsou přípustné.

27 Hippokratova přísaha  …Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a posvátnosti budu střežit svůj život a své umění…

28 Eutanázie  THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION RESOLUTION ON EUTHANASIA  Adopted by the WMA General Assembly, Washington 2002 May 2001 20.3/2001 1. Deklarace Světové lékařské Asociace, přijaté na 38. setkání WMA v Madridu 1987 konstatuje:

29 Eutanázie „Eutanázie, která je aktem vědomého ukončení života pacienta, dokonce na jeho vlastní žádost nebo na žádost jeho blízkých příbuzných, je neetická. To ale neznamená, že lékař nemá právo respektovat přání pacienta v terminální fázi nemoci, aby se ustoupilo přirozeným procesům vedoucím ke smrti.“ „Euthanasia, that is the act of deliberately ending the life of a patient, even at the patient's own request or at the request of close relatives, is unethical. This does not prevent the physician from respecting the desire of a patient to allow the natural process of death to follow its course in the terminal phase of sickness."

30 Eutanázie 2. Deklarace WMA o asistovaném suicidiu, přijatém na 44. zasedání WMA v Marbelle (Španělsko) v září 1992 podobně konstatuje:

31 Eutanázie „Asistované suicidium, podobně jako eutanázie, je neetické a musí být odsouzeno lékařskou profesí. Kdekoli je asistence lékaře vědomá a přímo zaměřená k umožnění konce života pacienta, jedná lékař neeticky. Je ovšem třeba říci že právo na odmítnutí další léčby je základním právem pacienta a lékař nejedná neeticky, pokud takovéto přání respektuje, dokonce i když toto přání vyústí smrtí pacienta.“ „Physicians-assisted suicide, like euthanasia, is unethical and must be condemned by the medical profession. Where the assistance of the physician is intentionally and deliberately directed at enabling an individual to end his or her own life, the physician acts unethically. However the right to decline medical treatment is a basic right of the patient and the physician does not act unethically even if respecting such a wish results in the death of the patient."

32 Eutanázie 3. Světová lékařská asociace si povšimla, že praktikování eutanázie s lékařskou asistencí byla adoptována právem některých zemí: 4. BE IT RESOLVED that: 1. The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice, and

33 Eutanázie 2. Světová Lékařská Asociace silně povzbuzuje všechny Národní Lékařské Asociace a lékaře, aby se zdrželi od praktikování eutanázie, dokonce i když ji právo daného národa povoluje nebo ji za jistých podmínek dekriminalizuje. The World Medical Association strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it or decriminalizes it under certain conditions.

34 Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 "O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících."  Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na svém 24. zasedání (citován bod 9):  Shromáždění proto doporučuje, aby Výbor ministrů vyzval členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí, a to tím:že uznají a budou hájit nárok nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí na komplexní paliativní péči a že přijmou příslušná opatření:  aby zajistily, že paliativní péče bude uznána za zákonný nárok individua ve všech členských státech  aby byl všem nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám dopřán rovný přístup k přiměřené paliativní péči  http://www.ikem.cz/www?docid=1002386

35 Návrh senátorky Domšové „O důstojné smrti“ (2008) citáty:  „K této možnosti již přikročilo mezinárodní veřejnosti nemálo států, za všechny jmenujme například Nizozemí, Belgii či Oregon.“  „Návrh zákona o důstojné smrti v době nebývalých úspěchů léčby se snaží vyřešit mnohdy neúnosnou situaci pacienta, který trpí vážnou chorobou, případně se rovněž nachází ve stavu nezměnitelného bezvědomí...“  „Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení života osoby (pacienta) na její vlastní žádost.“

36

37

38 Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients 25 January 2012  5. This resolution is not intended to deal with the issues of euthanasia or assisted suicide. Euthanasia, in the sense of the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited. This resolution thus limits itself to the question of advance directives, living wills and continuing powers of attorney.  http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1859.htm http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1859.htm


Stáhnout ppt "2014 Marek Vácha. Důvody žádosti o eutanázii  strach z protahovaného umírání  strach z příliš dlouhého žití  strach ze ztráty kontroly nad sebou "

Podobné prezentace


Reklamy Google