Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Christian Huygens (1629 -1695) FYZIKA. BOFY Druhy vlnění:  mechanické – vlny na vodě, vlajka, zvukové vlny, …  elektromagnetické – světlo, radiové vlny,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Christian Huygens (1629 -1695) FYZIKA. BOFY Druhy vlnění:  mechanické – vlny na vodě, vlajka, zvukové vlny, …  elektromagnetické – světlo, radiové vlny,"— Transkript prezentace:

1 Christian Huygens (1629 -1695) FYZIKA

2 BOFY Druhy vlnění:  mechanické – vlny na vodě, vlajka, zvukové vlny, …  elektromagnetické – světlo, radiové vlny, UV, rentgen …  De Broglieho vlny – hmota má také charakter vlnění

3 Mechanické vlnění je fyzikální děj, při němž se kmitavý rozruch šíří pružným prostředím. Příčinou mechanického vlnění v prostředí je existence vazebných sil mezi částicemi prostředí. BOFY

4 směr pohybu vlnění k m i t y Příčné postupné mechanické vlnění je děj, při němž částice kmitají ve směru kolmém ke směru, jímž se vlnění šíří. BOFY

5 směr pohybu vlnění kmity Podélné postupné mechanické vlnění je děj, při němž částice kmitají ve směru šíření vlnění. BOFY

6 nejkratší vzdálenost dvou bodů kmitajících se stejnou fází vzdálenost, do níž vlnění dospěje za periodu T kmitání zdroje vlnění, v je fázová rychlost vlnění. BOFY

7 Kulička kmitá na hladině, nepostupuje s vlněním. Při postupném mechanickém vlnění se nepřenáší hmota, ale pouze energie. BOFY

8 x y Bod ve vzdálenosti x od zdroje začne kmitat o dobu t / později než zdroj. BOFY

9 x y t = const a x se mění, dostáváme okamžité výchylky různých bodů v tom samém čase, „fotografie“ vlny. x y x = const a t se mění, dostáváme okamžité výchylky jednoho bodu v různých časech. BOFY

10 Nastává v místech, jimiž současně postupuje více vlnění. Při skládaní vlnění používáme princip superpozice: Koná-li těleso současně několik harmonických pohybů stejného směru s výchylkami y 1, y 2,y 3 …y n, je okamžitá výchylka výsledného kmitání y v = y 1 +y 2 + y 3 +…+ y n. BOFY

11 x y Z2Z2 Z1Z1 Fázový rozdíl interferujících vlnění x1x1 x2x2 d d - dráhový rozdíl je vzdálenost dvou bodů, v nichž mají obě vlnění stejnou fázi. Fázový rozdíl je přímo úměrný dráhovému rozdílu. Je-li fázový rozdíl interferujících vlnění konstantní, jsou vlnění koherentní. BOFY

12 =Z 2 Z1Z1 x y Z2Z2 d d Z2Z2 Je-li dráhový rozdíl interferujících vlnění rovný sudému násobku půlvln, nastane zesílení vlnění – interferenční maximum. BOFY

13 Výsledná amplituda při interferenci dvou stejných vlnění je největší v místech, v nichž se obě vlnění potkávají se stejnou fází. BOFY

14 Z2Z2 Z1Z1 d x y Z2Z2 d Rovná-li se dráhový rozdíl interferujících vlnění lichému násobku půlvln, nastane zeslabení vlnění – interferenční minimum. BOFY

15 Výsledná amplituda při interferenci dvou stejných vlnění je nejmenší v místech, v nichž mají obě vlnění opačnou fázi. BOFY

16 Při odrazu na pevném konci se mění fáze na opačnou. Při odrazu na volném konci fáze zůstává. BOFY

17 Vlnění mají stejné amplitudy a vlnové délky. Vlnění postupující v bodové řadě proti sobě přímá vlna odražená vlna BOFY

18 Vlnění postoupí o čtvrt vlnové délky. oblast interference BOFY

19 Vlnění se interferencí zesiluje. BOFY

20 Vlnění postoupí o jednu polovinu vlnové délky. oblast interference BOFY

21 Vlnění se interferencí zeslabuje, resp. ruší. BOFY

22 Vlnění postoupí o tři čtvrtiny vlnové délky. oblast interference BOFY

23

24 Vlnění postoupí o jednu celou vlnovou délku. oblast interference BOFY

25

26 Uzly - body, které při stojatém vlnění nekmitají. Kmitny - body, které kmitají s maximální amplitudou. je vlnění, které vznikne interferencí dvou proti sobě postupujících vlnění. uzel kmitna BOFY

27 Porovnání postupného a stojatého mechanického vlnění Postupné vlněníStojaté vlnění Body kmitají se stejnou amplitudou výchylky. Body kmitají s různou amplitudou výchylky. Body kmitají s různou fází. Body kmitají se stejnou fází (mezi dvěma uzly). Přenáší se mechanická energie. Energie se nepřenáší, periodicky se mění potenciální energie na kinetickou a naopak.

28 Rozkmitáme-li strunu, vznikne v ní stojaté vlnění. l - délka struny Struna je na obou koncích upevněna, v těchto místech nekmitá - jsou tam vždy uzly. Délka struny je rovna celočíselným násobkům poloviny vlnové délky stojaté vlny. f z - základní frekvence kmitání f k - vyšší harmonické frekvence BOFY

29 Má ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti. Rychlost vlnění je ve všech směrech stejná. BOFY

30 Vlnoplocha je množina bodů, do nichž se vlnění dostane z bodového zdroje za stejný čas. Vlnoplocha je množina bodů, v nichž má vlnění v jistém časovém okamžiku stejnou fázi. BOFY

31 Paprsek je kolmice k vlnoploše v daném bodě. Určuje směr šíření vlnění. Z  1  2 3  Paprsky tvoří rozbíhavý svazek vycházející ze zdroje. BOFY

32 Otvor se jeví jako zdroj nového vlnění. Z ZZ Rovinná vlnoplocha – zdroj je v nekonečnu nebo aspoň hodně daleko, na překážce ale vyvolá stejný efekt. BOFY

33 Z Každý bod vlnoplochy, do něhož se dostalo vlnění v jistém okamžiku, můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch. BOFY

34 Z 1

35 Z 1 2 2/2/

36 Z 2 2/2/ 1 3 3/3/

37 Z 1 2 2/2/ 3 3/3/ 4 4/4/

38 Z 1 2 2/2/ 3 3/3/ 4 4/4/ Z/Z/

39 Z Z/Z/

40 Vlnění se dostalo do bodu 1. Bod 1 se stává zdrojem elementárního vlnění. 1 BOFY

41 Vlnění se dostalo do bodu 2. Body 1 a 2 jsou zdroje elementárního vlnění. 1 2 BOFY

42 12 Vlnění se dostalo do bodu 3. Body 1, 2 a 3 jsou zdroje elementárního vlnění. 3 BOFY

43 1 2 3 Vlnění je v bodu 4. Vnější obalová plocha elementárních vlnoploch je vlnoplocha odraženého vlnění. 4 BOFY

44 12 3 4 Kolmice k vlnoploše po odrazu vlnění na rozhraní prostředí jsou odražené paprsky. BOFY

45  k k - kolmice dopadu p 1 - dopadající paprsek p 2 - odražený paprsek p1 p1 p2 p2  - úhel dopadu    - úhel odrazu  Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.    BOFY

46 1 Vlnění se dostalo do bodu 1. Bod 1 se stává zdrojem elementárního vlnění. BOFY

47 Elementární vlnoplocha má menší poloměr r než je vzdálenost d, kterou urazilo vlnění v prvním prostředí, protože v druhém prostředí je rychlost vlnění menší. 1 BOFY

48 Vlnění se dostalo do bodu 2. Body 1 a 2 jsou zdroje elementárního vlnění. 12 BOFY

49 Vlnění se dostalo do bodu 3. Body 1, 2 a 3 jsou zdroje elementárního vlnění. 123 BOFY

50 Vlnění se dostalo do bodu 4. 1234 BOFY

51 1234 Vnější obalová plocha elementárních vlnoploch je vlnoplocha lomeného vlnění. BOFY

52 1234 Kolmice k vlnoploše jsou lomené paprsky. Průchodem vlnění přes rozhraní prostředí, v nichž se vlnění šíří různými rychlostmi, nastává lom vlnění. BOFY

53  A B C D  Z pravoúhlých trojúhelníků ABD a ABC vyplývá... BOFY

54 Dělením rovnic dostaneme: BOFY

55  k p1 p1 p2 p2  Poměr sinu úhlu dopadu k sinu úhlu lomu je pro dvě daná prostředí veličina stálá a rovná se poměru rychlostí v obou prostředích. BOFY

56  p1 p1 p2 p2  Jestli v 1 >v 2, pak α>β nastává lom ke kolmici. p/1 p/1  p/2 p/2 k  k Jestli v 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/10/2907282/slides/slide_56.jpg", "name": " p1 p1 p2 p2  Jestli v 1 >v 2, pak α>β nastává lom ke kolmici.", "description": "p/1 p/1  p/2 p/2 k  k Jestli v 1

57 Děkuji za pozornost BOFY


Stáhnout ppt "Christian Huygens (1629 -1695) FYZIKA. BOFY Druhy vlnění:  mechanické – vlny na vodě, vlajka, zvukové vlny, …  elektromagnetické – světlo, radiové vlny,"

Podobné prezentace


Reklamy Google