Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Podnik Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova Základní pojmy ‒ podnikání, podnikatel, podnik, právní, ekonomická a organizační samostatnost,obchodní rejstřík, předpoklady pro podnikání, cíle podnikání, právní formy podnikání, zrušení a zánik podniku, organizace podniku, informace

3 § § § Právní úprava podnikání
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

4 Základní pojmy Podnikání znamená
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

5 Základní pojmy právnická osoba fyzická osoba Podnikatel je
zapsaná v obchodním rejstříku nebo zapsaná v živnostenském rejstříku. právnická osoba fyzická osoba

6 Základní pojmy Podnik je tvořen souborem všech hmotných (stavby, stroje), nehmotných (patenty, know how) a osobních složek (znalosti, schopnosti) patřících podnikateli a určených k jeho podnikání.

7 Základní pojmy Právní samostatnost – podnik jedná
v rámci předpisů samostatně svým jménem, vstupuje do právních vztahů, má práva a povinnosti. Podnikatel nabývá právní samostatnosti: FO dovršením plnoletosti získáním živnostenského oprávnění PO zápisem do obchodního rejstříku.

8 Základní pojmy Ekonomická samostatnost podnik vede povinně o svém hospodaření účetnictví, volí si předmět činnosti, vybírá dodavatele, vybírá odběratele, vybírá zaměstnance, stanovuje ceny.

9 Základní pojmy Organizační samostatnost Dělí se na organizační útvary (vrcholový management, ekonomický úsek, výrobní úsek, ...). Podnik sám rozhoduje o organizační struktuře (popis viz níže). Útvary Struktura

10 Základní pojmy Obchodní rejstřík je veřejný seznam,
do kterého se zapisují: povinně obchodní společnosti PO dobrovolně na základě žádosti FO. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem. Firma (PO a FO) získává identifikační (IČ) číslo pod kterým je vedena.

11 Základní předpoklady pro podnikání
Podnikatel podnik zakládá, samostatně provozuje, volí obchodní jméno a nese podnikatelské riziko. Mít potřebné znalosti a dovednosti. Umět se rozhodovat, organizovat a jednat s lidmi. Být pracovitý, důsledný,vytrvalý, odolný vůči stresu. Každý podnikatel by měl průběžně zkoumat své podnikatelské prostředí, např.: konkurenci a její ceny, dodavatele a odběratele, hledat nové trhy. Předpoklady:

12 Cíle podnikání ÚSPĚCH V dlouhodobém horizontu dosahovat zisk. Dodržovat zásady efektivnosti. Udržovat dobré jméno. Vytvářet a udržovat dobré postavení na trhu.

13 Právní forma podnikání
Určuje typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání. 1. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) – živnostník 2. Obchodní společnosti 3. Družstva 4. Státní podniky 5. Nadace – neziskové organizace

14 Podnikání FO - druhy živností
OHLAŠOVACÍ – vznikají dnem ohlášení řemeslné vázané volné KONCESOVANÉ – vznikají dnem nabytí právní moci, rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenské oprávnění podnikatel prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku (dříve živnostenským listem).

15 Podmínky pro provozování živnosti
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) bezúhonnost (související s předmětem podnikání)

16 Podmínky pro provozování živnosti
2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon vyžaduje. Týká se živností: řemeslných vázaných koncesovaných

17 Výhody FO Snadné zahájení podnikání. Nízké výdaje na založení živnosti. Snadné přerušení a ukončení podnikání. Možnost volby mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Volba mezi skutečnými výdaji, nebo paušální částkou z příjmů. Zisk po zdanění může podnikatel čerpat pro svou potřebu. Pružná reakce na změny.

18 Nevýhody FO Podnikatel ručí celým svým majetkem. Pro obchodní partnery může působit jako nedůvěryhodný a finančně slabý partner. Omezené možnosti zaměstnávat odborníky.

19 Zánik, pozastavení, přerušení živnosti
Zánik (resp. zrušení) představuje úplné ukončení výkonu živnosti, např. sám o to podnikatel požádá, nebo rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnosti – nastanou-li překážky pro provozování živnosti... Pozastavení živnostenského oprávnění ve svém důsledku znamená, že podnikatel dočasně nesmí provozovat svou živnost či živnosti (např. z důvodu dočasné platební neschopnosti živnostníka). Přerušení znamená, že živnost lze i přerušit, tj. fakticky ji neprovozovat. Provozování živnosti můžeme přerušit i na několik měsíců např. u sezonních prací. Oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu je dobrovolné. 

20 Osobní obchodní společnosti Kapitálové obchodní společnosti
Podnikání PO Obchodní společnosti vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku. Veřejná obchodní společnost v. o. s. Komanditní společnost k. s. Společnost s ručením omezeným s. r. o. spol. s r. o. Akciová společnost a. s. Osobní obchodní společnosti Kapitálové obchodní společnosti

21 Obchodní společnosti se zakládají
Společenskou smlouvou v. o. s., k. s., s. r. o. Zakladatelskou smlouvou pouze u a. s. vždy v písemné formě. Formou zakladatelské listiny s. r. o., a. s. je-li společnost založena jedním zakladatelem, musí být sepsána notářem ve formě notářského zápisu.

22 osobních obchodních společností
Základní znaky osobních obchodních společností Osobní účast společníků na podnikání společnosti. Společníci mohou jednat jménem společnosti a ručí neomezeně za její závazky. Tvorba rezervního fondu není povinná.

23 kapitálových obchodních společností
Základní znaky kapitálových obchodních společností Majetková účast společníků na podnikání. Společnost řídí orgány společnosti. Společníci neručí za závazky společnosti (resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu). Tvorba rezervního fondu je povinná.

24 Výhody PO U více společníků spojeny znalosti, schopnosti a dovednosti. Navenek může působit jako stabilnější a důvěryhodnější firma. Finanční možnosti, zvláště přístup K cizím zdrojům.

25 Nevýhody PO Administrativně a finančně náročnější založení společnosti. Nároky na počáteční kapitál (dle rozsahu podnikových aktivit). Rozsáhlejší administrativa. Daňové zatížení (přímé a nepřímé daně).

26 Zrušení a zánik podniku 1. Na základě rozhodnutí společníků
Obchodní společnost může být zrušena: 1. na základě rozhodnutí společníků 2. proti vůli společníků. může být společnost zrušena: bez likvidace, např. sloučení společnosti nebo rozdělení s likvidací, např. vyhlášení konkurzu 1. Na základě rozhodnutí společníků

27 Zrušení a zánik podniku
2. Proti vůli společníků Obchodní společnost může zrušit pouze soud z důvodů uvedených v zákoně, např. společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti... Pokud společnost zruší soud, musí být provedena likvidace. Zánik obchodní společnosti nastane dnem výmazu z obchodního rejstříku.

28 Veřejná obchodní společnost
Zakládá se uzavřením společenské smlouvy, kterou uzavírají a podepisují minimálně dva společníci, a to buď dvě fyzické osoby, nebo dvě právnické osoby, nebo jejich kombinace. Nejvyšší počet – neomezeno. Není dána povinnost tvorby minimálního základního kapitálu, a tedy není ani dána povinnost vkladu každého společníka. Ručí za závazky neomezeně. Statutární orgán ‒ společníci. Rezervní fond ze zákona nevytváří.

29 Komanditní společnost
Zakládá se uzavřením společenské smlouvy, kterou uzavírají a podepisují minimálně 2 společníci, a to nejméně jeden komplementář (společník, který ručí celým svým majetkem) a nejméně jeden komanditista (společník, který ručí do výše svého nesplaceného vkladu v obchodním rejstříku). Nejvyšší počet – neomezeno. Minimální výše základního kapitálu Kč Nejnižší možný vklad Kč. Statutární orgán – komplementář(i). Rezervní fond ze zákona nevytváří.

30 Společnost s ručením omezeným
Může být založena i jediným zakladatelem (jak fyzická, tak i právnická osoba), který sepisuje zakladatelskou listinu, je-li založena dvěma nebo více zakladateli, zakládá se podepsáním společenské smlouvy. Max. počet společníků je 50. Minimální výše základního kapitálu je Kč. Nejnižší možný vklad společníka je Kč. Za závazky ručí do výše nesplacených vkladů. Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatelé, dozorčí rada. Povinně vytváří rezervní fond.

31 Akciová společnost Nejnižší počet zakladatelů, dvě fyzické nebo jedna právnická osoba, sepisuje se zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina (ve formě notářského zápisu). Minimální výše základního kapitálu je Kč, (s veřejnou nabídkou akcií až Kč). Nejnižší možný vklad je Kč. Doba splacení vkladu je do jednoho roka od vzniku. Za závazky akcionáři neručí. Orgány společnosti valná hromada, představenstvo, dozorčí rada. Povinně vytváří rezervní fond.

32 Družstva Nejnižší počet zakladatelů je 5 fyzických nebo 2
právnické osoby. Družstvo se zakládá konáním ustavující schůze, která: určí zapisovaný základní kapitál družstva, schválí stanovy, zvolí orgány družstva (představenstvo a kontrolní komisi). Minimální výše kapitálu je Kč. Společník za závazky neručí. Povinně se vytváří nedělitelný fond již při vzniku, nejméně 10 % základního kapitálu, který se ročně doplňuje do výše 50 % zapisovaného základního kapitálu.

33 Otázky 1. Čím se zabývá podniková ekonomika?
2. Které právní normy upravují podnikání? 3. Charakterizuj ekonomický pojem podnikání. 4. Charakterizuj ekonomický pojem podnikatel. 5. Charakterizuj ekonomický pojem podnik. 6. Charakterizuj právní samostatnost. 7. Charakterizuj ekonomickou samostatnost.

34 Otázky 8. Charakterizuj obchodní rejstřík.
9. Popiš základní předpoklady pro podnikání. 10. Vyjmenuj cíle podnikání. 11. Charakterizuj právní formy podnikání. 12. Výhody a nevýhody při podnikání FO. 13. Výhody a nevýhody při podnikání PO. 14. Zánik, pozastavení, přerušení živnosti 15. Zánik a zrušení PO 16. Charakterizuj obchodní společnosti a družstva.

35 Organizace podniku specializaci koordinaci pravomoc zodpovědnost
Organizace podniku koordinuje nezbytné činnosti lidí při plnění firemních cílů. Úkolem organizačních struktur je zajistit: cíle podniku specializaci koordinaci pravomoc zodpovědnost

36 Organizační struktury podniku
V úvahu přicházejí následující způsoby uspořádání: Liniový způsob organizace Funkcionální způsob organizace Liniově štábní způsob organizace

37 Liniový způsob organizace
Nejjednodušší organizační struktura podniku. Vhodný pro podniky s malým počtem zaměstnanců (max. 25). Jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Malá odbornost vedení, limitující počet podřízených. Výhody Nevýhody

38 Liniový způsob organizace
TOP manažer Podřízení A Podřízení B Podřízení C Podřízení D

39 Funkcionální způsob organizace
Vhodný pro podniky střední velikosti do 200 zaměstnanců. Jedná se o složitější organizační strukturu, kde jsou zaměstnanci podřízeni odborným útvarům. Vysoká odbornost vedení, která je zajištěna jednotlivými útvary. Menší koordinace mezi funkcemi, řízení z více míst. Výhody Nevýhody

40 Funkcionální způsob organizace
TOP manažer Technický útvar Podřízení A Podřízení B Ekonomický útvar Personální útvar Podřízení C Podřízení D

41 Liniově štábní způsob organizace
Vhodný pro velké podniky. Nejsložitější organizační struktura, která se skládá: z liniové části a štábu, který zajišťuje odborné řízení podřízených. Koordinace činností, informační kanály a způsob jejich předávání mezi útvary. Zatěžování liniových vedoucích příliš velkým množstvím odborných informací. Výhody Nevýhody

42 Další stupně řízení podniku
Dílna – základní organizační stupeň, řídí ji vedoucí dílny, směnoví mistři. Provoz – vyšší organizační stupeň, probíhá v něm ucelování větší části výroby, v čele vedoucí provozu. Závod – představuje v celku funkční celek, v čele top manažer řídí manažery jednotlivých útvarů.

43 Informace Řízení podniku Nelze uskutečňovat bez potřebných informací. Informace spojují řídící a řízenou složku. Typy informací: ekonomické technické obchodní výrobní právní a finanční

44 VŽDY ZŮSTÁVÁ RIZIKO NEÚSPĚCHU !!!
Podnikatelský záměr Informace související se založením podniku Vymezení předmětu činnosti ‒ jestli je místo na trhu. Strategický plán v oblasti financí ‒ jaké zdroje je možno mít. Sociálně psychologické předpoklady pro podnikání. VŽDY ZŮSTÁVÁ RIZIKO NEÚSPĚCHU !!!

45 Otázky 1.Charakterizuj tvorbu organizačních jednotek a které způsoby uspořádání přichází v úvahu? 2. Charakterizuj liniovou organizaci podniku. 3. Charakterizuj funkcionální organizaci podniku. 4. Charakterizuj liniově štábní organizaci. 5. Charakterizuj ekonomický pojem informace.

46 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, ISBN: NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 3. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM

47 Prameny Internet:


Stáhnout ppt "Podnik Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google