Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ (ÚZEMNÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ (ÚZEMNÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ (ÚZEMNÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1

2 Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území – komplexní pohled na to, co se v prostoru děje Studium RP: organizace lidských aktivit v prostoru a jejich vzájemné vlivy Studium změn organizace lidských aktivit v prostoru – jejich predikce a dopady a integrace do rozhodování veřejných politik (např. migrace) Cílem RP: nejvhodnější využití podmínek daného prostředí pro další usměrňování rozvoje 2

3 Regionální plánování Regionální (prostorové) plánování je na budoucnost orientované komplexní a z prostorového hlediska nadřazené, celistvě pojaté plánování (A. Slepička) Úkol RP: zpracovávat pro tzv. plánovací regiony plány a programy nadmístního a nadrezortního charakteru Plánovací regiony – specificky definované dle vybraných ukazatelů (Francie) x regionálně pojaté (Německo) 3

4 Plánovací regiony v Sasku 4

5 Prostorové plánování ve Francii metropolitní oblasti 5

6 JV Anglie 6

7 Regionální plánování Koordinace všech územně relevantních aktivit v regionu s cílem podpořit/usměrnit proces lokálního nebo regionálního rozvoje Definovat prostorové dopady i zdánlivě „neprostorových“ veřejných politik (např. sociální politika) – vazba na kohezní politiku Integrace hospodářské, sociální, kulturní a ekologické politiky společnosti 7

8 8

9 Regionální plánování, územní plánování, strategické plánování ≠ (T) UR --- PRINCIP, NE POLITIKA ≠ Územní plánování, strategické plánování, regionální politika duální pojetí řešení prostoru X Německo, Francie Instituce, legislativa Koordinace 9

10 10

11 CÍL RP Ovlivňovat prostorovou a sídelní strukturu území Vytvářet a obnovovat podmínky pro dosahování rovnováhy mezi základními životními podmínkami:  Uspokojování základních životních a existenčních potřeb (výživa, bydlení …)  Život ve zdravém, bezpečném a příjemném prostředí  Utváření života v bohatých vztazích vzájemné spolupráce mezi lidmi (sociální kapitál), sociální spravedlnost a rovnost  Podílet se na moderních vymoženostech – kultuře, vědě, technice firmy, investoři i obyvatelé pod tlakem vzrůstajících globalizačních trendů hodnotí kvalitu prostoru a rozhodují se ke stále rychlejším změnám lokalizace – připravenost území, role PP 11

12 Přístup Espon k prostorovému plánování 12

13 13

14 Úrovně regionálního plánování 14

15 Kontext regionálního plánování Evropská koncepce prostorového uspořádání/vývoje Evropy (EUREK) Evropská charta územního/prostorového plánování (The European Regional/Spatial Planning Chart), 1983  Podpora vytváření vyváženého sociálního a hospodářského rozvoje oblastí, zlepšování životních podmínek, zodpovědné zacházení s přírodní zdroji a ochranu životního prostředí ČR: strategie regionálního rozvoje, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 15

16 Předpoklady regionálního plánování jasné vize; dobré nástroje provádění; zapojení všech účastníků; flexibilita; Schopnosti systému reagovat na vnější změny 16

17 17 Problémy regionálního plánování v ČR Nedostatečně diskutovaná koncepce, příliš technický pohled na území (sociální inženýrství) Nedostatečná koordinace mezi jednotlivými resorty i odbory (cílené programování, horizontální řídící struktury, kompetenční zákon) Nekoordinované rozdělení kompetencí, které může způsobit obtíže veřejné správě na nižších úrovních. Konkurenční plánovací prostředí v lokalitách způsobuje nežádoucí směry rozvoje. Jestliže decentralizace není provázena nástroji k integraci rozdílných sektorů politiky, pak dochází k neúspěchu politické integrace a koordinace, přenášející se z centrální na nižší úrovně.

18 Problémy regionálního plánování v ČR Vazba územní plánování, strategické plánování Dominance (pseudo)liberálních přístupů: liberalizace trhu – oslabování administrativního institucionálního rámce – oslabení pilířů sociální soudržnosti (komunitní plánování, rozvoj občanských forem řešení sociální inkluze) Profesionální poradní útvary (ministerstva, regionální a lokální samosprávy), centra pro analýzu a tvorbu politik v jednotlivých sektorových oblastech, odhad důsledků regionálních, národních i mezinárodních politik 18

19 Problémy regionálního plánování v ČR Plánování bylo dříve prováděno veřejnými institucemi. Nyní se do procesu zapojuje stále více soukromých agentur (občané, byznysmeni, asociace podporující jednotlivé zájmy, developeři). Současné plánovací procesy vyžadují vyvinout nové typy vztahů mezi soukromou a veřejnou sférou. ODPOVĚDNOST Absence centrální směrnice pro vytváření strategií je překážkou celkové koordinace plánování. Je nutno stanovit měřítko pro paralelní koordinaci činností ve více územních lokalitách. Prostorové plánování na nižší úrovni musí mít multiplikativní zaměření, ze kterého lze odvodit účinky na vyšší prostorové úrovně, od lokální až po národní (celostátní) a dokonce globální. Národní rámec je důležitý pro více informovaný sektorový přístup, při kterém fyzické investice (např. do bydlení a infrastruktury) musejí být kombinovány s dalšími strategiemi a sektory (školství, životní prostředí, zaměstnanost) tak, aby bylo dosaženo trvale udržitelného rozvoje. 19

20 Vazby mezi hlavními faktory utváření prostoru v současnosti a v blízké budoucnosti Výrazná dominace (nadvláda) lidské společnosti (obyvatelstva a jeho životních způsobů) nad prostorem v celosvětové, kontinentální, národní, regionální i lokální úrovni Ve vztahu vnitřních a vnějších podmínek na úrovni jednotlivých států, regionů a municipalit zaujímají rozhodující postavení vnější podmínky (europeizace a globalizace), jimž se vnitřní podmínky přizpůsobují Rozvoj společnosti je determinován tržním hospodářstvím v němž zaujímají rozhodující postavení nadnárodní korporace Stupňuje se expanze urbanizovaných ploch na úkor volné krajiny Nedaří se uspokojivě překonávat nežádoucí diference v úrovni hospodářského, sociálního, ekologického a kulturního rozvoje Hlavní formou rozvoje osídlení se stává suburbanizace, k jejímž základním rysům patří lavinovitý růst velkoměstských aglomerací 20

21 21

22 Organizace prostoru v důsledku suburbanizace 22

23 Faktory ovlivňující změnu prostorové organizace výzvy PP Rozvoj vědy, techniky, informatiky – přehodnocení místa bydliště, pracoviště, trávení VČ apod. Vyčerpanost tradičních zdrojů energie, tlak na přírodní zdroje a volnou krajinu Diferenciace rozvoje sídel ve vztahu k lokalizaci dopravních, technických sítí Změny světové populace, urbanizace v RZ Světová migrace Stagnace a degradace venkova 23

24 Celková populace světa 1950-2030 24

25 25


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ (ÚZEMNÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google