Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aspekty společenské odpovědnosti firem v bakalářských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aspekty společenské odpovědnosti firem v bakalářských."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aspekty společenské odpovědnosti firem v bakalářských pracích studentů MVŠO zaměřených na Logistický management Anežka Machátová Olomouc 2011

2 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kritéria výběru bakalářských prací pro hodnocení: - ochrana životního prostředí, - optimalizace logistických nákladů, - odstranění fyzické námahy, - zlepšení organizace práce.

3 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Ochrana životního prostředí V ochraně životního prostředí se bakalářské práce zaměřují na odpadové hospodářství v regionech, v obcích nebo ve firmách. Odpady jsou materiály, které prošly výrobním procesem a pro podnik ztrácejí význam, protože se jedná o vedlejší produkty ve výrobě nebo vedlejší produkty při poskytování služeb a podnik je již nemůže využívat. Povinností firem je: - snižovat množství produkovaných odpadů, - důsledně odpady třídit, - využívat – materiálově (druhotné suroviny) nebo energeticky (teplo, elektrická energie), - skládkovat – bioodpady (plyn, kompost) a ostatní komunální odpady. S nebezpečnými odpady se musí nakládat podle zvláštních předpisů.

4 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1.1 Odpadové hospodářství v obci nebo regionu Pavlína Kladivová: Tuhý komunální odpad v okrese Prostějov Popisuje nakládání s odpady v EU, v ČR, v Olomouckém kraji, v okrese PV. Zdůrazňuje nutnou spolupráci všech regionů v olomoucké aglomeraci. Navazuje na předchozí autorčinu práci (1992) o skládkách na Prostějovsku a uvádí současný stav. Skládka v Určické ulici je zcela rekultivovaná.Skládka v Němčicích nad Hanou, založena 1994, je moderní, řízená.

5 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Společenská odpovědnost: - rekultivovaná, zalesněná skládka, - moderní, odborně řízená skládka, bezpečná, slouží nejen pro prostějovský region. Iveta Skrbková: Odpadové hospodářství v regionu Prostějov Uvádí přehled odpadů a zpracovává SWOT analýzu nakládání s odpady v PV. V praktické části zpracovává projekt sběrného dvora, její návrh by měl sloužit pro případné investory. Společenská odpovědnost: - nutnost výstavby sběrných dvorů ve všech obcích, kam občané mohou ukládat komunální odpad, který je tak tříděn a separován v souladu se zákonnými předpisy.

6 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Lada Látalová: Odpadové hospodářství v obci Plumlov a enviromentální výchova na ZŠ Plumlov Popisuje odpadové hospodářství v EU, v CR, v OK, v Plumlově. ZŠ Plumlov má enviromentální výchovu jako téma zařazenu v každém ročníku a v každém předmětu, zapojuje se do různých vzdělávacích akcí, např. Recyklohraní. Autorka provedla dotazníkový průzkum, z něhož vyplynulo, že znalosti žáků o ochraně ŽP a o nakládání s odpady jsou dobré, v průměru bylo 75% správných odpovědí.

8 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Společenská odpovědnost: Aby firmy byly společensky odpovědné, musí být takoví její zaměstnanci a pokud jsou k tomu vychováváni již jako děti ve škole, stane se pro ně ochrana životního prostředí samozřejmostí. Ilona Segečová: Odpadové hospodářství v Olomouckém kraji Zaměřuje se na firmy, které mají ochranu ŽP přímo v popisu své činnosti a to ASEKOL a EKO-KOM, ty se zabývají sběrem a tříděním odpadu pro recyklaci. Organizují různé propagační a informační akce, např. Prostějovský odpadový den, Dětský den s odpady, Barevné dny, Tonda Obal na cestách, Recyklohraní. Olomouc město řeší sběr komunálních odpadů úklidem kontejnerů do dvorů domů, aby nenarušovaly historický ráz města. Nová úvaha je o výstavbě podzemních kontejnerů, která však naráží na problémy s archeologickým průzkumem.

9 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Společenská odpovědnost: Firmy zajišťují sběr a třídění odpadů pro recyklaci, tím se zajistí využití druhotných surovin. Firma ASEKOL má zřízené chráněné dílny, kde jsou zaměstnáni občané se sníženou pracovní schopností.

10 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1.2 Odpadové hospodářství ve firmách Blanka Sadílková: Optimalizace kovového odpadu ve firmě Mubea IT Spring Wire, s.r.o., Prostějov Popisuje strojírenskou výrobu pružinových per pro automobilový průmysl a vypočítává snížení výrobních nákladů zavedením nové technologie. Společenská odpovědnost: Snížení výrobních odpadů, úspora energie, odstranění namáhavé fyzické práce, snížení výrobních nákladů. Markéta Staňková: Odpadové hospodářství ve firmě KOVOTINVEST, s.r.o. Služín Popisuje odpady, které vznikají při nanášení práškové barvy na kovové výrobky. Odpady jsou nebezpečné, náklady na likvidaci vysoké. Autorka navrhuje nákup nové linky s novou technologií, propočítává návratnost investice a úspory.

11 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Společenská odpovědnost: Zvýšení kvality výroby, snížení výrobních nákladů, snížení výskytu odpadů a tím snížení ekologické zátěže. Aleš Koranda: Odpadové hospodářství ve Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje Zdravotnictví má velmi specifické odpady, kromě běžných komunálních, jsou to odpady nebezpečné. Žádný odpad nesmí být při výjezdu ponechán na místě, ostré předměty jsou ukládány do malých pevnostěnných kontejnerů, zdravotnický odpad se ukládá do plastových sáčků, které jsou po návratu likvidovány jako infekční odpad. Společenská odpovědnost: Zacházení s odpady splňuje požadavky ČSN EN ISO 14001:2005, odpovědnost je velmi vysoká.

12 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Robert Klíma: Logistické technologie používané u Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. Student u obhajoby své BP odpovídal na otázku ohledně čistírny odpadních vod. Tato čistírna je vybudována v podzemních tunelech ve skále pod hradem. Společenská odpovědnost: Loket je historické město a podzemní čistírna nenarušuje vzhled a ani neobtěžuje případným zápachem.

13 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viktor Till: Logistický řetězec, hmotný a informační tok, skladové hospodářství v konkrétním podniku Popisuje firmu Adriana – výrobce těstovin. Firma má interní směrnici o uskladnění hotových výrobků. Doba exspirace (minimální doba trvanlivosti) je 3 roky, ale pokud doba uskladnění ve firmě přesáhne 1 rok, výrobky se nesmí dostat do normální distribuce, ale jsou určeny jako krmivo pro zvířata. Společenská odpovědnost: Nedodávat na trh výrobky, u nichž je snížená doba trvanlivosti možnou chybou pracovníků ve skladech. Lukáš Masopust: Logistický řetězec, hmotné a informační toky ve Středisku hospodářské činnosti Věznice Mírov Popisuje výrobní činnosti, na kterých se podílejí odsouzené osoby, zde se jedná o výrobu nábytku. Uvádí výhody a nevýhody ve srovnání s „civilní“ výrobou. Společenská odpovědnost. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu, přínos pro společnost i pro odsouzené osoby.

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další skupinou jsou práce, které jsou ve fázi rozpracování a které se rovněž zabývají problémy s odpady a recyklací ve firmách.

15 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Robert Javůrek: Odpadové hospodářství se zaměřením na recyklaci odpadových materiálů Popisuje projekt firmy Global Recycling, a.s. na sestavení linky pro zpracování kovových odpadů, separaci jednotlivých druhů kovů, jejich recyklaci, uvádí ekonomické a ekologické vyhodnocení. Společenská odpovědnost: Zpracování a využití odpadů novými technologiemi.

16 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Martin Kyselý: Transformace biologického odpadu v obnovitelný zdroj energie (Uničov) Popisuje zpracování biologického odpadu ze starších skládek na bioplyn firmou EKO-UNIMED, s.r.o. a využití bioplynu pro výrobu elektrické energie. Společenská odpovědnost: Alternativní zdroj pro výrobu elektrické energie z biologického odpadu má celospolečenský význam. Firma staví stanice na využití bioplynu po celé republice. Ondřej Krucký: Odpadové hospodářství ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace Práce bude řešit problémy s využitím kalů z čistírny odpadních vod. Společenská odpovědnost: Kaly mohou sloužit po určité úpravě jako hnojivo, tím se zabrání ekologické zátěži.

17 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2. Optimalizace logistických nákladů V této kapitole jsou zařazeny práce, které se zabývají snížením logistických nákladů změnou organizace práce. Tato změna přináší odstranění fyzické námahy, úsporu pracovních sil, zkrácení manipulačních časů, zvýšení produktivity práce a tím další rozvoj firmy. Tomáš Janečka: Řízení obalového hospodářství v Mubea – HZP, s.r.o. Popisuje obalové hospodářství ve firmě, navrhuje nákup vlastních přepravních obalů namísto pronajatých, uvádí ekonomické propočty. Společenská odpovědnost: Zlepšení organizace práce, snížení vlastních nákladů, možnost dalšího rozvoje firmy.

18 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marcel Veisgärber: Optimalizace logistických nákladů ve firmě Jaroslav Vraštil – kovoobrábění Popisuje činnosti firmy, hledá možnosti úspor, předkládá dva návrhy a to metodu multikriteriálního výběru dodavatelů pro materiály i obráběcí nástroje a další návrh je na vybudování jeřábové dráhy ve vlastní režii pro usnadnění manipulace při skladování hutního materiálu. Návrhy jsou doplněny ekonomickými propočty. Společenská odpovědnost: Zlepšení organizace práce, odstranění fyzické námahy, úspora pracovních sil, zkrácení manipulačních časů, to vše znamená vnitřní rozvoj firmy.

19 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jan Krejčí: Toyota Production Systém – praktické využití ve firmě Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. Popisuje podrobně systém Kanban, v praktické části se věnuje zavedení systému do skladového hospodářství firmy, proškolení pracovníků, implementaci systému a kontrole jeho fungování, uvádí ekonomické propočty. Společenská odpovědnost: Zlepšení organizace práce, zjednodušení a zefektivnění určitých činností, snížení vlastních nákladů.

20 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Petr Vyvozil: Řízení skladového hospodářství ve firmě Prima Pack, s.r.o. Olomouc Popisuje činnosti v zásobování a ve skladovém hospodářství a navrhuje změnu organizace skladů nákupem paletových regálů a vysokozdižného vozíku. Propočítává návratnost investice a úspory zrušením pronájmu dalších skladových prostor. Společenská odpovědnost: Změna organizace práce, snížení fyzické námahy, snížení nákladů, modernizace a rozvoj firmy.

21 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěr Studenti ve svých bakalářských pracích řešili nebo řeší konkrétní problémy v regionech nebo ve firmách, společenská odpovědnost nebyla hlavním tématem prací a doposud nebyla ani vyžadována. Přesto se v řadě prací toto téma objevuje. I v souvislosti s konáním této konference je již požadavek na společenskou odpovědnost formulován a studenti, kteří řeší bakalářské práce v tomto akademickém roce, se nad společenskou odpovědností zamýšlejí. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aspekty společenské odpovědnosti firem v bakalářských."

Podobné prezentace


Reklamy Google