Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 Péče v domácnosti Význam a poslání domácí péče Nedílnou součástí poskytování zdravotnických služeb, kterou řadíme do primární péče, je komplexní domácí ošetřovatelská péče. Pojem domácí péče pochází z anglického výrazu home care – domácí péče. Komplexní domácí péče zahrnuje otevřený systém individuální péče, která se skládá ze tří složek péče – zdravotní, pečovatelské a laické. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Snahou komplexní domácí péči je podporovat zdraví, chránit jedince před nemocemi, poskytovat léčbu nemocí a rehabilitaci, rekonvalescenci a resocializaci nemocných. V dnešní době se komplexní domácí péče odlišuje od pomoci v domácím prostředí, která je zaměřena na úklid, donášku nákupů atd. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Kvalitní domácí péče poskytuje:  osoba nemusí být v ústavní péči nebo je možné její zkrácení, možnost na výběr být v domácím léčení, pokud to zdravotní stav vyžaduje  předcházení traumatizací z dlouhodobých hospitalizací a z pobytu v neosobním nemocničním prostředí, neodloučení od rodiny a domácího prostředí  snížení ekonomických nákladů na léčbu a ošetřovatelskou péči, domácí péče je levnější Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Zavedení domácí péče – DP Domácí péče se zaměřuje na podporu tzv. svépomoci. Domácí péče respektuje lidská práva a snaží se podporovat nemocného ve všech jeho aktivitách, ale v jeho domácím prostředí. Domácí péče je určena každému, pro koho je vhodná. Jestliže je domácí péče hrazena ze zdravotního pojištění, musí být předepsána příslušným ošetřujícím lékařem, převážně se jedná o praktického lékaře. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Před zavedením domácí péče je nutné se zaměřit na tyto oblasti:  zda domácí péče vede ke zkvalitnění života nemocného  zda bude zajištěna dostatečná bezpečnost nemocného v domácím prostředí  zda bude dostatečně zabezpečena možnost okamžité pomoci v případě komplikací, např. kontakt s ošetřujícím lékařem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7  zda bude rodina spolupracovat  zhodnotit frekvenci návštěv pracovníku ADP – agentur domácí péče Domácí péče je nabízena v tomto rozsahu: 1.základní domácí péče – poskytnutí osobní hygieny, prevence a léčba proleženin, podávání obkladů, zábalů, příprava léků, kontrola pitného režimu, základní domácí péče může být rozšířena o péči sociální, kterou zajišťují pečovatelky, osoby z řad dobrovolníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 2.odborná domácí péče – sem řadíme hodnocení celkového stavu klienta, přípravu a podávání léků včetně infúzí, odběr biologického materiálu, aplikování sond a katétrů 3.paliativní domácí péče – je zajišťována pacientům, u kterých základní onemocnění nezabírá na kauzální léčbu, domácí paliativní péči by měly zajišťovat speciálně edukovaní pracovníci, tato péče by měla být poskytována zejména sestrami a lékaři, Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 v rámci poskytování domácí paliativní péče musí být zajištěno: zvládnutí léčby bolesti, zvládnutí léčby doprovodných příznaků onemocnění, např. nechutenství, zabezpečení dokonalé hygieny a ostatních ošetřovatelských výkonů Vhodnost zavedení domácí péče Domácí péče je vhodná pro jedince, kteří:  mají alespoň částečně vyhovující bytové podmínky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10  jsou schopni být sami nebo mají někoho, kdo jim dělá společnost  jedincův zdravotní stav je stabilizovaný  možnost spolupráce s rodinou  nevyžadují péči ve větším rozsahu než je daný limit, tzn. ne více než 3 krát denně 60 minutovou návštěvu sestry ADP Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Komplexní domácí péče zajišťována dětem  jedná se o takovou formu domácí péče, která je schopna poskytnout a zajistit všechna specifika dětského věku  je poskytována odborníky na problematiku dětského věku – je ordinována zejména pediatrem, zajišťována dětskou sestrou  všechny zásady při poskytování péče jsou stejné jako v péči o dospělé Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Vývoj domácí péče v ČR Moderní koncept domácí péče byl vytvořen v roce 1859 v Liverpoolu – Williamem Rathbonem, byznysmenem a filantropem. Ve spolupráci s Florence Nightingalovou vznikla první škola pro sestry, která zabezpečovala ošetřovatelskou péči nemocným, potřebným a chudým lidem. V roce 1885 je ve Spojených státech amerických založena organizace sester v domácí péči, která pomáhá chudým a opuštěným lidem, kteří mají zdravotní problémy. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 V celé Evropě dochází koncem 19. století k rozvoji domácí péče – stárnutí populace, zvyšování počtu jedinců vyžadujících pomoc druhé osoby. Severská forma domácí péče se zaměřuje na servis, který přichází od státu, vládních nebo nevládních organizací, tuto péči doplňuje rodina. Naopak jižní forma domácí péče je zajišťována rodinou a doplňována státem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 Česká forma domácí péče má počátky ve 12. století. Služba potřebným byla ve špitálech zajišťována formou řeholních řádů – Řád svatého ducha, Johanitky, Alžbětinky, Milosrdní bratři, Klaristky. Za vlády Marie Terezie došlo ke zlepšení péče o poddané v sociální oblasti. Péči zajišťovaly různé útulky a spolky. V době národního obrození dochází k podpoře jak sociální, tak i odborné péče pro potřebné. V roce 1874 byla založena první ošetřovatelská škola. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 V roce 1919 za pomoci Alice Masarykové byl založen Československý červený kříž. V období první republiky se s nárůstem vysokých nákladů v péči o nemocné v nemocnicích zrodila myšlenka odborné ošetřovatelské pomoci v domácím prostředí. Po druhé světové válce organizují ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách Ústavy národního zdraví. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Výnosem ministerstva zdravotnictví v roce 1950 byl Československý červený kříž pověřen, aby postupně převzal veškerou ošetřovatelskou a zdravotní péči v rodinách. V roce 1952 dle zákona 103/1951 odpovědnost za provádění domácí péče na sebe přebírá stát. Po sametové revoluci v roce 1989 se začínáme vracet k demokratickým principům. Domácí péče se stala symbolem lidské vzájemnosti, profesionality, lásky a pomoci. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 V roce 1991 umožňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v zákonné normě – Vyhlášce MPSV č. 182/91. Sb., upravující poskytování sociální péče a pomoci – finanční úhradu i nestátním subjektům, a tím se otvírá možnost pro poskytování sociální péče a pomoci umírajícím agenturami domácí péče a charitativními organizacemi. Domácí zdravotní péče je od roku 1993 hrazena ze zdravotního pojištění. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 Agentury domácí péče už v roce 1993 poskytují v rámci své činnosti i domácí hospicovou péči umírajícím a jejich blízkým. Poskytovatelé domácí péče  péče v domácím prostředí je zajišťována zdravotníky – lékaři, sestrami, nižšími zdravotními pracovníky, rehabilitačními pracovníky, doplněna sociálními pracovnicemi, psychology, duchovními Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 složení zaměstnanců se bude odvíjet od typu poskytované organizace, rozsahu registrace organizace poskytující domácí péči, na složení klientely  poskytovatelé domácí ošetřovatelské péče musí splňovat určité požadavky – např. vzdělání, délku předchozí praxe v lůžkovém zdravotnickém zařízení, tato kritéria jsou stanovena legislativními podmínkami danými příslušným ministerstvem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20  sestry jsou registrovány a mají zákonnou povinnost zdravotníka pracujícího bez odborného dohledu – zákon č. 94/2004 Organizační forma domácí péče Podmínky pro zřizování agentur  zřizovatelem ADP – agentury domácí péče se mohou stát státní instituce  agentura může být založena i jednotlivcem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21  vznik nestátních ADP se odvíjí od norem o vzniku nestátní instituce, která se musí registrovat na krajském úřadě jako NZZ – nestátní zdravotnické zařízení  v rámci registrace je stanoveno a vymezeno materiální vybavení a zabezpečení ADP  agentura domácí péče může nabízet určité služby za úhradu, výkony, které jsou poskytovány výslovně na žádost klienta, jsou považovány za nadstandardní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 jsou hrazeny přímo klientem, pojišťovna je nehradí, je vytvořen písemný smluvní vztah mezi klientem a agenturou  většina agentur domácí péče má půjčovnu pomůcek – za mírnou úhradu – např. nemocniční lůžka, ortopedické pomůcky, protetické pomůcky, pomůcky usnadňující péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23 Financování domácí péče  z fondu veřejného zdravotního pojištění a dle vyhlášky MZČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění  sponzorskými dary, z nadací, grantů apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24  přímou platbou pacienta (u pacientů, kteří nejsou pojištěni, nebo za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, nebo u pacientů, u kterých zdravotní pojišťovna nemá smluvní vztah se zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí péči, pokud pacient vědomě a záměrně zvolil nesmluvní zařízení ) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Hlavní zásady osobní asistence Na konci 60. let vzniklo ve Spojených státech amerických hnutí Independent Living – nezávislý život. Cílem bylo dosáhnout úplné rovnoprávnosti zdravých lidí a lidí s handicapem. Nezávislý způsob života osob s handicapem znamenalo rovnoprávnost v oblasti sociální, politické, ekonomické a kulturní. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 Hlavní zásady osobní asistence jsou:  podporovat nezávislý život – proces sebezdokonalování, zvyšování sebedůvěry, emancipace  handicapovaní lidé by měli tento proces individuálně i kolektivně kontrolovat  osobám handicapovaným by měly být zabezpečeny všechny základní lidské potřeby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27  handicapovaným lidem musí být dán prostor, aby se podíleli na stanovení vlastních potřeb, na jejich volbě i rozsahu  podporovat boj proti systémům, které podporují institucionalizaci  zdravotně handicapovaní by měli spolupracovat na výzkumu, vývoji, plánování a rozhodování v záležitostech, které se týkají jejich života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 Osobní asistence se řídí těmito principy  delimitace – osobní asistence není dána určenými výkony, jež se mají uskutečnit v daném čase  deprofesionalizace – klient řídí sám asistenta, asistent není profesionál  demedikalizace – osoba s handicapem vyhledá lékařskou pomoc pouze v souvislosti se zdravotními problémy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Náplň práce osobních asistentů Hlavním posláním osobní asistence je kompenzovat důsledky především tělesných postižením. Osobní asistent je pouze nápomocen při určitých činnostech zdravotně handicapovaného, a tím se docílí svoboda a nezávislost takto postižené osoby. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní potřeby:  biologické – jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod.  kulturní – vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

31 Finanční náklady spojené s asistenční službou jsou nižší než v ústavech sociální péče, handicapovaný člověk tak může zůstat v přirozeném domácím prostředí. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32 Rozvoj osobní asistence  je potřeba provést analýzu systému osobní asistence k ostatním institutům sociální podpory a pomoci  zmapovat instituce, agentury a charitativní organizace, které se starají o potřeby zdravotně handicapovaných osob  zajistit efektivnost osobní asistence Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

33  podporovat nové investice, navrhnout zdroje pro financování osobní asistence  zajistit, aby se systém osobní asistence stal obligatorním způsobem péče o osoby zdravotně postižené, pokud si to osoba zdravotně handicapovaná přeje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

34 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších služeb sociální péče poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým osobám, kteří si z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

35 Cíle pečovatelské služby  posláním je být lidem na blízku, pomáhat jim v problémech které prožívají z důvodu stáří či nemoci  pečovatelská služba pomáhá při zvládání těžkostí spojených s péčí o sebe i domácnost  pečovatelská služba ponechává možnost aktivně se podílet na tom, aby lidé mohli důstojně žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

36 Pečovatelská služba pro děti Pečovatelská služba dětem se poskytuje, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky. Za vážné překážky se považují:  nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba, úmrtí nebo náhlé odloučení jednoho z rodičů  porod, šestinedělí při péči o tři a více dětí předškolního věku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

37 Úkony a úhrady při poskytování pečovatelské služby: 1.pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = 85 Kč  pomoc a podpora při podávání jídla a pití  pomoc při oblékání a svlékání  pomoc při prostorové orientaci  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

38 2.pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu = 85 Kč  pomoc při úkonech osobní hygieny  pomoc při základní péči o vlasy a nehty  pomoc při použití WC 3.poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  zajištění stravy 55 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

39  dovoz nebo donáška jídla od 6 do16 Kč  pomoc při přípravě a podání jídla a pití 85 Kč 4.pomoc při zajištění chodu domácnosti  běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů = 85 Kč  pomoc při velkém úklidu domácnosti = 85 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

40  běžné nákupy, pochůzky, donáška vody = 85Kč  topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba topných zařízení = 85 Kč  velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti = 85 Kč  praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy = 50 Kč za 1kilo prádla  praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy = 50 Kč za 1kilo prádla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

41 5.zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 85 Kč  doprovázení dospělých k lékaři a k různým institucím 6.fakultativní úkony se poskytují klientům, kteří mají základní úkony pečovatelské služby  dohled nad dospělým občanem = 85 Kč  mytí oken = 100 Kč  zapůjčení jídlonosičů = 10 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

42  jednoduché ošetřovatelské úkony= 85 Kč  vyřízení příspěvku na péči = 20 Kč  pedikúra = 100 Kč  příprava klienta k převozu do nemocnice nebo na vyšetření = 10 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

43 Poznámka: V rámci pečovatelské služby se ceny za jednotlivé úkony mění! Sazebník pečovatelské služby Centrum sociálních služeb Tišnov platný od 1. 6. 2011. Péče o osobní hygienu klienta a kompenzační pomůcky viz kapitola 1 Osobní péče o mobilního i imobilního klienta. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

44 Péče o domácnost klienta Zanedbaná domácnost  úklid se bude odvíjet od rozsahu zanedbávání ploch v kuchyni, na nábytku, WC, vany  v zanedbané domácnosti se usazuje velké množství prachu, které později vytváří mastnou vrstvu, pečovatel musí mastnotu vyčistit pískem na nádobí  v bytě se také mohou hromadit nepotřebné věci a zbytky jídla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

45  pro pečovatele také může být náročný úklid toalety a sociálního zařízení, protože keramické plochy nelze běžnými prostředky vyleštit Úklid domácnosti lze rozdělit do čtyř částí: 1. údržba kuchyně  mytí sporáku – pečovatel dle míry znečištění použije vodu nebo písek, popř. speciální přípravky na odstranění mastnot, např. Drana plus s dávkovačem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

46  pracovní deska jídelního stolu, kuchyňské linky, kde se připravují nebo konzumují potraviny – pečovatel denně otírá vlažnou vodou, odstraňuje mastnoty, např. přípravkem Qualt na nádobí, Lemon apod., po nanesení přípravku proti mastnotě je pak nutné důkladné opláchnutí, tzn. otření čistou vodou, pečovatel také musí dostatečně máchat textilii, kterou umývá plochy v kuchyni, po použití textilie vymáchá pod tekoucí vodou a vyždímá, jídelní stůl by měl být pokrytý ubrusem z plastu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

47  omývání baterie a dřezu – pečovatel odstraňuje nečistoty, mastnoty, zbytky jídel, další plochy omývá pečovatel dle potřeby  úklid podlahy – pečovatel zamete a setře mokrou textilií pomůcky k dennímu úklidu  malá mycí houba Merida, houbová utěrka  víceúčelová utěrka, suché textilie  kartáček na nádobí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

48 týdenní úklid kuchyně  péče o domácí spotřebiče – především o rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu  mytí digestoře  péče o odpadkový koš, zajištění odpadních pytlů – odpadky vynášíme dle potřeby, ne však méně než 1 – 2 krát týdně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

49 měsíční úklid kuchyně rozložený do více etap  péče o elektrospotřebiče, mikrovlnou troubu  úklid trouby a grilu  omývání vnějších ploch, skříněk, nábytku  omývaní obkladových ploch  mytí ohmatů na vypínačích, na dveřích, klikách, zrcadle  stírání nečistot uvnitř kuchyňské linky, skříně na potraviny Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

50  dezinfekce vnitřních částí odpadkových košů  vymytí lednice a mrazničky 2. údržba sociálního zařízení a WC  pečovatel čistí vnitřní části toalety nebo bidetu, používá úklidové prostředky s dezinfekčními účinky  pečovatel stírá prach namokro, nedochází tak k jeho víření Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

51  pečovatel pravidelně stírá WC sedátko, splachovadlo, zásobník toaletního papíru nebo držák na toaletní papír  pečovatel dezinfikuje kartáč na WC a nádobu na kartáč  v místnosti sociálního zařízení pečovatel alespoň 1 krát týdně vytírá podlahovou krytinu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

52 pomůcky k udržení hygieny WC  Savo Original, Savo WC Exotic 3 v 1, Savo Activ Gel, Domestos, WC Gel lemon, WC bloky, Bref Duo – Aktiv Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

53 běžný úklid koupelny  pečovatel dle potřeby čistí vanu, sprchový kout a umyvadlo speciálními prostředky nebo použije tekutý písek  pečovatel otírá ohmaty rukou na předmětech, bateriích, obkladech, vypínačích, ve sprchovém koutě  pečovatel vyleští vodovodní a sprchové baterie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

54  dle potřeby a dle domluvy s klientem pečovatel vyleští zrcadla, plochy skříněk atd.  stírání osvětlovacích a topných těles pečovatel provádí 1 krát za měsíc nebo za delší dobu 3. údržba podlahových ploch  domácnost může být vybavena linoleem, voděodolnou dlažbou, položenými koberci, dřevěnými parketami bez koberce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

55  pečovatel může použít jako přípravek na úklid Ajax Lemon, leštěnku Alex, která je určena na ošetření lina, dlažby, mramoru a korku, má protiskluzové účinky  koberce pečovatel vysává vysavačem 4.úklid nábytku a zařízení bytu  pečovatel odstraňuje ohmaty  lze použít přípravek Pronto ve spreji nebo rozprašovač Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

56  do celkového úklidu patří mytí oken, setření rámů obrazů, dekorací atd. uložení dezinfekčních a mycích prostředků v domácnosti  všechny chemikálie ukládáme mimo dosah malých dětí  nepřelévat chemikálie do Pet lahví, pokud je přelijeme, tak je musíme řádně označit Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

57 Nákupy povinnost pečovatele při nakupování  pečovatel kontroluje jakost potravin  pečovatel sleduje i vzhled potravin  pečovatel nakupuje pouze ty potraviny, které si klient přál  pečovatel pečlivě hospodaří s penězi klienta  pečovatel nakupuje v dohodnutou dobu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

58 povinnost pečovatele při manipulaci s potravinami  pečovatel uloží do chladničky ty potraviny, které se snadno kazí, např. mléko, mléčné výrobky atd.  každá potravina musí být samostatně zabalená  pečovatel ukládá do skříně ty potraviny, které se snadno nekazí  pečovatel respektuje zvyklosti klienta ukládat své potraviny na určené místo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

59  pečovatel ovoce a zeleniny před uložením omyje  klient si kromě nákupů může sjednat i obědy od pečovatelské služby, někdy může vyvstat problém s obědem, kdy klient oběd nesní, dochází k hromadění jídla, pečovatel se musí dohodnout s klientem, jak s potravinami naložit  tepelně zpracované potraviny je potřeba rozdělit na jednotlivé porce, uzavřít, po zchlazení uložit do chladničky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

60 pokud nebudou zkonzumovány během jednoho dne, pečovatel je uloží do mrazničky nebo do mrazicího boxu chladničky  pečovatel pravidelně čistí chladničku a mrazničku, pravidelně prohlíží uskladněné potraviny, zda nejsou zkažené a nemají prošlou záruční lhůtu  při tepelné úpravě potravin pečovatel nezapomíná na dobu tepelného zpracování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google