Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU, její poslání a funkce Možnosti EU a jejich skutečné využití Ing. Josef Zbořil, člen představenstva SP ČR, člen EHSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU, její poslání a funkce Možnosti EU a jejich skutečné využití Ing. Josef Zbořil, člen představenstva SP ČR, člen EHSV."— Transkript prezentace:

1 EU, její poslání a funkce Možnosti EU a jejich skutečné využití Ing. Josef Zbořil, člen představenstva SP ČR, člen EHSV

2 EU, její poslání a funkce ► Úvod, pozice EU a jejích orgánů ► Vliv na život v členských zemích ► Ekonomický rozvoj, podnikání a průmysl ► Předpokládaný vývoj, priority

3 Úvod, pozice EU a jejích orgánů ► EU představuje jedno z rozhodujících globálních hospodářsko-politických uskupení ► Členské státy zůstávají suverénními, ale svou suverenitu zčásti sdílejí pro získání větší společné síly a vlivu ► Sdílí se některé rozhodovací pravomoci tak, aby rozhodování ve věcech společného zájmu mohlo probíhat demokraticky na Evropské úrovni

4 Úvod, pozice EU a jejích orgánů Poslání EU ve 21. století je: ► Zajistit mír stabilitu a prosperitu pro své občany; ► Překonat to, co kontinent rozděluje; ► Zajistit, aby její občané mohli žít v bezpečí;

5 Úvod, pozice EU a jejích orgánů ► Prosazovat vyvážený ekonomický a sociální rozvoj; ► Vypořádat se s výzvami globalizace a zachovat rozmanitost občanů v Evropě; ► Rozvíjet hodnoty, které Evropané sdílejí, jako jsou udržitelný rozvoj a zdravé životní prostředí, respektování lidských práv a sociálně tržní ekonomika.

6 Úvod, pozice EU a jejích orgánů Tři pilíře výkonné a zákonodárné moci ► Evropský parlament (EP), representuje občany EU a je jimi přímo volen ► Rada Evropské unie, representuje jednotlivé členské státy, ► Evropská komise, usiluje o prosazení zájmů Unie jako celku

7 Úvod, pozice EU a jejích orgánů ► Pro fungování EU je důležitý rozhodovací proces a implementace ► Proces je založen na demokratických principech – proto vnitřní problémy ► Dobré je proces znát a dokázat uhájit v jeho průběhu své oprávněné zájmy ► Po jeho ukončení jsou zbytečné jakékoliv nářky

8 Rozhodovací procedura

9

10 Vliv na život v členských zemích ► Sdílené pravomoci a otevřený Evropský hospodářský prostor ovlivňují jednotlivce i podniky ► Nutno brát jak pozitivní ovlivňování, tak vlivy, které se nám nelíbí ► Vždy třeba kriticky hodnotit, zda „omezení“ je skutečně dílem „Bruselu“ nebo vlastní administrativy – a chtít nápravu! ► Konečně, nic není zadarmo!

11 Vliv na život v členských zemích ► Je zcela jasné, že za daných okolností je přeregulováno a EU má snahu věci měnit ► Změny jsou však pomalé, projekt Better Regulation nemá potřebný tah na branku ► Po prvních zrušených nařízeních, směrnicích a rozhodnutích stagnace, zatím nevíme, co bude zrušeno ► Cestou – větší uplatnění principu subsidiarity za jasných pravidel

12 Vliv na život v členských zemích ► Abychom nebyli je trpnými příjemci regulace – nutná široká aktivní účast. ► Ovlivňování musí začít už ve fázi zpracování a diskusí o koncepčních dokumentech – zelených knihách ► Nepominout fázi veřejné diskuse na webu – „zelení“ jsou v tom mnohem lepší ► Koordinace přes zaměstnanecké svazy

13 Vliv na život v členských zemích ► Když je návrh aktu/politiky na světě – úsilí musí narůst  Vliv přes nás EHSV (EESC) a Výbor regionů  Působení směrem k Evropskému parlamentu, po celou dobu procesu, nutno hledat spojence  Kritické je působení směrem k Radě EU: zástupci státní administrativy v pracovních orgánech musí mít instrukci k jednání – skoro se nevyužívá (podmínky)

14 Vliv na život v členských zemích  Stejné instrukce mají i ministři, oficiálně zastupující ČR v Radě  Už Společná pozice by měla obsahovat řadu našich podnětů a názorů ► Musíme hledat a působit směrem k prioritám, i když ani zdánlivé maličkosti by nám neměly unikat ► Spojenci jsou nejen v evropských podnikatelských institucích, ale i v členských zemích

15 Ekonomický rozvoj, podnikání a průmysl ► Ekonomický rozvoj je navržen v Lisabonské strategii a v její aktualizaci ► S novou komisí přece jen větší důraz na konkurenceschopnost ► Snaha po lepším vyvážení ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje je patrná, přesto…

16 Ekonomický rozvoj, podnikání a průmysl ► Realizace Lisabonské strategie bohužel kulhá: příčinou jsou jednak „smělé“ cíle a dále nedostatek vhodných nástrojů ► Implementace je vážným problémem v celé EU: nedostatek vhodných nástrojů nebo nedostatek vůle a zaměření? ► Patrně obojí: nic se nestane samo od sebe a jenom dobře unijní plánování je málo

17 Ekonomický rozvoj, podnikání a průmysl ► Namísto odstraňování překážek – jejich stavění (nové předpisy – REACH, ovzduší, voda, odpady, ….) ► Problém již v nevyváženém hodnocení dopadů, i když mnohem důslednějším, než u nás ► Často virtuální přínosy versus reálné náklady

18 Ekonomický rozvoj, podnikání a průmysl ► Malá pozornost realizaci rozvoje vzdělávání ► Málo na vědu a výzkum ► Zaostáváme v lobbování! ► Občanské iniciativy mistři v líčení katastrof, měli bychom se přiučit! ► Za vstřícnost hospodářské sféře nejsou politické body – změníme to? ► O vývoji a názorech – Eurobarometer!!!

19 Předpokládaný vývoj, priority ► Barrosova komise – v polovině mandátu. ► Jakkoliv není vizionář, je pragmatik a proto i větší důraz na procesy implementace ► Priority jsou:  Energie  Migrace a  Bezpečnost

20 Předpokládaný vývoj, priority ► Energie – klimatické změny – udržitelný rozvoj ► Souvisí s bezpečností, nelze vydělovat ► Obecně – nutno přejít od proklamací k reálným a realistickým krokům ► Mluví se o post-industriální revoluci ► Nutnost seznámit se podrobně a kriticky zhodnotit – balíček z 10. ledna t.r.

21 Předpokládaný vývoj, priority Energie – politika změny klimatu by měla mít následující aspekty: ► Ambiciózní a realistický přístup k cílům snižování emisí – nesmí podkopat konkurenceschopnost – realistický cíl -20% (2020)??? ► CDM a JI – efektivnější nástroje?!? ► Dobudování vnitřního trhu s energiemi?!?

22 Předpokládaný vývoj, priority ► Všechny způsoby výroby energií musí zůstat otevřeny, zvláště s nízkými emisemi uhlíku (bude to stačit???) ► Další posílení a zdokonalení EU-ETS – kdy se uzná, že to je jen dobrý motivační prvek, zatím s řadou problémů??? ► Plné využití potenciálu hospodárnějšího využití energií – je závazný cíl řešením???

23 Předpokládaný vývoj, priority ► Vývoj nových, environmentálně příznivých technologií vč. diferencovaného přístupu k energeticky náročným oborům – jak se odrazí v 7FWP VaV??? ► Závazný cíl na podíl obnovitelných zdrojů – známe fyzické meze a při čerpání ze třetích zemí jejich problémy??? ► Vytvoření rámce, jak se obyvatelé přihlásí k tomuto tématu – bez lidí to nepůjde!!!

24 Předpokládaný vývoj, priority ► Energetický balíček/klimatické změny jsou velmi ambiciózním programem – kritické studium ► Na něm průkaz, zda EU jako celek má sílu podniknout významnou společnou akci – zatím však i na něm je vidět:  Resortizmus  Malá schopnost poučit se rychle z chyb  Ideologické meze ► Úspěch potřebuje širší mysl a opravdové odhodlání

25 Energie a USA


Stáhnout ppt "EU, její poslání a funkce Možnosti EU a jejich skutečné využití Ing. Josef Zbořil, člen představenstva SP ČR, člen EHSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google