Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné zásady terapie otrav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné zásady terapie otrav"— Transkript prezentace:

1 Obecné zásady terapie otrav

2 Bezpečnostní předpisy v chemii
zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích Vyhlášky k zákonu 356/2003 220/2004 oznamování nebezpečných látek a vedení evidence 222/2004 metody zkoušení fyzikálních vlastností, výbušnosti a nebezpečnosti pro ŽP 223/2004 hodnocení rizika pro životní prostředí 231/2004 obsah bezpečnostního listu 234/2004 alternativní značení, výjimky v balení 426/2004 registrace chemických látek 427/2004 hodnocení rizika pro zdraví člověka 428/2004 získání odborné způsobilosti 443/2004 metody zkoušení toxicity

3 Bezpečnostní předpisy v chemii
Vyhlášky k zákonu 356/2003 221/2004 seznamy zakázaných látek 232/2004 klasifikace, balení a označování Příloha 1 Seznam Příloha 2 Postupy hodnocení a označování Příloha 3 Konvenční výpočtová metoda Příloha 4 Výstražné symboly Příloha 5 R-věty Příloha 6 S-věty Příloha 7 Označování skupin nebezpečných přípravků Příloha 8 Označování výrobků obsahujících azbest Příloha 9 Označování skupin nebezpečných látek Příloha 10 Označování nebezpečných látek a přípravků pro zdraví člověka a životní prostředí

4 Hořlavé látky Nebezpečné vlastnosti chemických látek (odpadů)
Bod vzplanutí - při přiblížení plamene nad nádobu s hořlavou kapalinou její páry vzplanou a zase uhasnou Teplota vznícení - nejnižší teplota, při které hořlavá kapalina začne hořet otevřeným plamenem, bez vnější iniciace Samovznícení - zdrojem energie pro ohřev látky na teplotu vznícení je samozahřívání hořlaviny (biologické, chemické, fyzik.) Meze výbušnosti - horní a dolní mez výbušnosti, koncentrace látky ve směsi se vzduchem Nebezpečné vlastnosti chemických látek (odpadů) Nebezpečné vlastnosti látek a přípravků se dělí na a) fyzikálně-chemické vlastnosti - látky výbušné (E), oxidující (O) - látky extrémně hořlavé (F+), vysoce hořlavé (F) - látky hořlavé (R 10) b) toxikologické vlastnosti - látky vysoce toxické (T+), toxické (T) - látky zdraví škodlivé (Xn) - látky žíravé (C), dráždivé (Xi), senzibilující (R 42) - látky karcinogenní (R 45 a 49) a mutagenní (R 46) - látky toxické pro reprodukci (R 60 a 61) c) ekotoxikologické vlastnosti - látky nebezpečné pro ŽP (N)

5 Nebezpečné vlastnosti chemických látek
232/2004 Příloha 4: Nebezpečné vlastnosti chemických látek Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo přípravku přiřazují a) výstražné symboly nebezpečnosti b) označení specifické rizikovosti v podobě R-vět, c) pokyny pro bezpečné nakládání v podobě S-vět. R - věty (Risk phrases) 232/ příloha 5 R 26 Vysoce toxický při vdechování R 28 Vysoce toxický při požití Kombinace R - vět R 26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití S - věty (Safety phrases) 232/2004-příloha 6 S 1 Uchovávejte pod uzamčením S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření Kombinace S - vět S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý

6 Informační zdroje Databáze nebezpečných látek - ČR
DANCE - Databáze nebezpečných látek - EU EINECS/ESIS - Přehled nebezpečných vlastností látek PENTA -

7 Terapie otrav Postup terapie
Stabilizace - podpora základních životních funkcí Analýza stavu a jeho příčin Zabránění další absorpce TL Urychlení eliminace TL Specifická antidota

8 Zajištění životně důležitých fysiologických funkcí
Hlavní biologická rizika vydechovaný vzduch - TBC tělní tekutiny - žloutenka, HIV Během záchranné akce pokud možno nezachraňovat, jsem li sám poraněn minimalizovat kontakt se vzduchem, který zachraňovaný vydechuje (vykašlává) - rouška zamezit kontaktu s tělními tekutinami a sekrety postiženého - gumové rukavice při umělém dýchání použít obličejovou masku Po záchranné akci umýt se mýdlem, desinfekčními prostředky předepsaným způsobem zlikvidovat ochranné pomůcky důkladně vyprat oděv Zajištění životně důležitých fysiologických funkcí zachraňujeme tak, abychom sami nemuseli být zachraňováni !!!!!!!! Resuscitace 1. Umělé dýchání (někdy postačí uvolnění dýchacích cest) 2. Nepřímá masáž srdce 3. Stabilizovaná poloha Protišoková opatření

9 Procento zachráněných
Umělé dýchání Počet minut po zástavě dechu Procento zachráněných Reakční čas 0 až 4 minuty - zástava srdce 4 až 6 minut - začíná poškození mozkových buněk 6 až 10 minut - nevratné poškození mozkových buněk 10 minutes +

10 Uvolnění dýchacích cest
Obstrukce Uvolnění dýchacích cest Heimlichův hmat Nemocného přidržíme v předklonu, postavíme se za něj a obejmeme jej v oblasti břicha, jedna ruka je mezi pupkem a hrudní kostí a je sevřená v pěst, druhá ruka uchopí první. Prudce zatlačíme rukama šikmo vzhůru. Zapadlý jazyk Nečistoty

11 Uvolnění dýchacích cest
Záklon hlavy Uvolnění dýchacích cest Přistoupíme ke zraněnému z boku. Jedna ruka uchopí čelo zraněného, druhá zespoda dolní čelist, při záklonu se dolní čelist přesunuje, pozor na zranění páteře Trojitý manévr Přistoupíme ke zraněnému ze zadu. Úhel dolní čelisti se na obou stranách uchopí prsty, brada palci, tlakem prstů na úhel se vysunuje dolní čelist dopředu a nahoru, palce otvírají ústa, současně se zaklání hlava.

12 Umělé dýchání Záklon hlavy, ucpání nosu, jeden vdech za vteřin, kontrola hrudníku Nutné sledovat puls - při zástavě srdce nepřímá srdeční masáž

13 Nepřímá srdeční masáž Dlaň jedné ruky přiložíme na hrudní kost ve vzdálenosti asi dvou prstů od konce mečovitého výběžku a druhou přeložíme přes ní Paže napneme v loktech a nakloníme se nad zraněným tak, aby naše ruce byly kolmo nad hrudní kostí. Rytmicky stlačujeme hrudník s frekvencí 80 krát za minutu. Resuscitaci zahájíme 3-5 rychlými stlačeními

14 Kříšení 1 a 2 zachránci Stabilizovaná poloha
V obou případech stejné - nejprve 3-5 rychlých vdechů a poté 15 krát stlačení hrudníku, poté frekvence 2 vdechy na 15 stlačení Stabilizovaná poloha

15 Šok a protišoková opatření
- stav při němž dochází k selhání krevního oběhu a mikrocirkulace s těžkou poruchou prokrvení tkání a orgánů Příznaky šoku - snížení krevního tlaku, ospalost, bledost - slabý nitkovitý zrychlený puls tepů/min a více - studený pot na čele - někdy afektovanost, jindy apatie - pocit chladu, zimnice Protišoková opatření - protišoková poloha - tepelný komfort - zabránit přehřátí i podchlazení - volné dýchací cesty - uvolnit oděv - klid, minimální manipulace - s postiženým rozmlouvat - nepodávat jídlo ani pití - ovlhčovat rty

16 Zjištění stavu a jeho příčin Zajištění odborné pomoci
Důležité informace jaký čas uběhl od prvního kontaktu s toxickou látkou typ látky (zajistit zbytky látky, obaly,...), způsob aplikace, doba od posledního příjmu potravy a tekutin,..... popis symptomů otravy léky, které postižený bere Kontakty Toxikologické informační centrum: Praha 2, Na bojišti 1 tel.: 02 / , 02 / Záchranná služba Tísňové volání

17 Prevence další absorpce
Dekontaminace místa absorpce Kůže při kožní expozici odstranit oděv, kontaktní čočky, šperky, kůži omýváme ne příliš silným proudem studené vody (30 min), při kontaminaci olejovými látkami můžeme použít mýdlo Plíce při inhalační expozici vyneseme postiženého na čerstvý vzduch Oko při oční expozici proplachujeme otevřené oko fyziologickým roztokem (proudem vody), nikdy nepoužívat neutralizační roztoky - alkálie mohou vyžadovat až 3h oplach

18 Prevence další absorpce
Hlavěnka dávivá Z kořene se vyrábí ipekakový sirup používaný jako dávidlo Zařízení pro výplach žaludku Solný roztok Balónek K odsávání Přívodní trubice Odvodní trubice Prevence další absorpce Dekontaminace místa absorpce Trávící trakt vyvolání zvracení sklenice vlažné vody se dvěma kávovými lžičkami NaCl má smysl do 1h po požití, zejména při otravě špatně rozpustnými tabletami a rostlinami (houby bobule) nedoporučuje se zejména u lidí v bezvědomí a s porušeným dávícím reflexem, při požití koncentrovaných žíravin, těkavých látek a křečových jedů (strychnin) emetika (léky vyvolávající zvracení) - nedoporučuje se aplikace laikem! dráždění dávícího centra v prodloužené míše - apomorfin dráždění trávícího traktu - KAl(SO4)2.12H2O - kamenec, (NH4)2CO3, ZnSO4,.... kombinovaný efekt - ipekakový sirup, vinan antimono draselný hemihydrát laváž (výplach) žaludku může provádět pouze školený zdravotník má největší smysl do 1 h po požití, u některých látek (analgetika, alkoholy) má smysl i po 24 h

19 Prevence další absorpce
Inaktivace otravné látky v žaludku Adsorpční uhlí váže na svém povrchu celou řadu látek, při opakovaném podání může inaktivovat látky procházející enterohepatální cirkulací, může vytvořit negativní koncentrační gradient mezi střevním obsahem a krví nepodávat lidem s poruchou vědomí - nebezpečí vdechnutí, při otravě žíravinami a těkavými org. látkami a pokud má nemocný křeče účinné při otravě některými léky a jedy přírodního původu (atropin), váže některé herbicidy (paraquat, diquat) a halogenované uhlovodíky špatně se absorbují některé prvky (Li, Fe, As, Pb, Cu, B, I, Br, K ), alkoholy, alifatické uhlovodíky, kyanidy, strychnin

20 Prevence další absorpce
Inaktivace otravné látky v žaludku KMnO4 (1:50 00) - oxidace strychninu a kyanidů vápenná voda - váže F- a kyselinu štavelovou do nerozpustných solí mouka - váže jod do nerozpustných jodidů parafínový olej váže fenoly a organická rozpouštědla (benzen, toluen)

21 Urychlení eliminace TL
Monitor tlaku Peristaltická pumpa Pacient Kapsle se sorbentem Tepenná krev Žilní krev Hemoperfuze Urychlení eliminace TL Úprava pH moči pomocí NH4Cl okyselení - při otravě slabými bázemi pomocí Na2CO3 zvýšení bazicity - při otravě slabými kyselinami Forsírovaná diuréza nitrožilně podávané tekutiny a diuretika zvýší produkci moči účinná u látek, které se neváží na plazmatické proteiny Hemoperfuze krev je mimotělně hnána přes kolonu naplněnou adsorpčním materiálem je schopna odstranit i látky vázané na krevní proteiny, pokud je afinita látky k adsorbentu vyšší než k proteinům adsorbenty - aktivní uhlí (amanitin), syntetické pryskyřice např. amberlit (lipofilní látky)

22 Urychlení eliminace TL
Hemodialýza Urychlení eliminace TL Hemodialýza krev je mimotělním oběhem přiváděna k membráně, přes kterou může tox. látka přejít do fysiologického roztoku při přechodu přes membránu se upatnuje filtrace a prostá difůze dobře se odstraňují zejména látky s nízkou M, dobře rozpustné ve vodě a nevážící se na plazmatické proteiny

23 Specifická antidota Antidotum: Toxikokinetický účinek antidot
lék, jehož mechanismus účinku je přesně definován a který je schopen specificky ovlivňovat toxikokinetiku nebo toxikodynamiku jedovaté látky v těle pacienta tak, že to má na jeho zdravotní stav prokazatelně pozitivní účinek Toxikokinetický účinek antidot aktivně snižují koncentraci toxické látky v místě účinku (na buněčné úrovni) ovlivňují dobu setrvání látky v organismu, aniž by měly bezprostřední vliv na symptomy otravy snižují biologickou dostupnost toxické látky urychlují eliminaci (zejména netransformované) toxické látky zpomalují biotransformaci toxické látky vedoucí k aktivaci tox. látky urychlují biotransformaci vedoucí k inaktivaci toxické látky ovlivňují distribuci toxické látky v organismu

24 Specifická antidota Toxikodynamický účinek antidot
antidota blokují účinek toxické látky, aniž by snižovaly její koncentraci v místě účinku okamžitě zlepšují zdravotní stav pacienta (potlačují život ohrožující symptomy) aniž by ovlivňovaly dobu setrvání toxické látky v organismu soutěží o receptory s toxickou látkou (kompetitivní a nekompetitivní inhibice) korigují toxický účinek na jiném místě, než je receptor

25 Toxikokinetický účinek antidot
1. Látky snižující biologickou dostupnost xenobiotika

26 Toxikokinetický účinek antidot
váže pouze podíl iontu rozpuštěného v krevní plazmě - nemůže vstupovat do buněk může způsobovat poškození tubulů - ionty se v moči z komplexu mohou uvolňovat Kyselina ethylendiamintetraoctová Toxikokinetický účinek antidot 2. Látky urychlující exkreci (nebiotransformovaného) xenobiotika účinek komplexačních činidel - tvorba komplexu s příslušným toxickým iontem, vlastnosti komplexu jsou výhodné pro eliminaci - hydrofylita, vysoké M komplexační činidlo musí mít vysokou afinitu k toxickému iontu, musí být dostatečně rozpustné ve vodě (podání ústy) a dostatečně rozpustné v tucích (distribuce) Toxická látka Antidotum Ionty Pb, Zn a Cd sodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA Na2Ca)

27 Toxikokinetický účinek antidot
při předávkování křeče CNS, zvýšení tlaku uvolňování kovů z komplexů lze zabránit alkalizací moči BAL, Dimerkaptopropanol, Dimercaprol možná kožní vyrážky snížení krevního tlaku - šok Deferoxamin možná alergická reakce - anafylaktický šok Penicilamin Toxikokinetický účinek antidot 2. Látky urychlující exkreci (nebiotransformovaného) xenobiotika Toxická látka Antidotum organické i anorganické soli As, soli Hg a Pb Dimerkaptopropanol (BAL) Pu Diethylentriaminpetacetát (DTPA) Cu, Pb, As, Hg Penicilamin Fe, Al Deferoxamin

28 Toxikokinetický účinek antidot
3. Látky zpomalující biologickou aktivaci xenobiotika Toxická látka Antidotum methanol ethylenglykol ethanol 4. Látky urychlující biologickou inaktivaci xenobiotika Toxická látka Antidotum CN-, HCN Na2S2O3 Poznámka donor síry pro přeměnu CN- na SCN- dusitany, dusičnany, nitro- a amino- látky methylenová modř redukce Fe3+ v methemoglobinu

29 Toxikokinetický účinek antidot
5. Látky ovlivňující distribuci xenobiotika Toxická látka Antidotum CN-, HCN hydroxykobalamin methemoglobin Poznámka nedojde k vazbě na CYP 450 hadí jed sérum proti uštknutí komplex antigen - protilátka Toxikodinamický účinek antidot Soutěž o receptory Toxická látka Antidotum organofosfáty atropin opiáty naloxon CO O2

30 Profylaktická antidota
podávají se před předpokládanou intoxikací pyridostigmin  organofosfáty (SARIN, SOMAN) disulfiram  ethanol


Stáhnout ppt "Obecné zásady terapie otrav"

Podobné prezentace


Reklamy Google