Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Velká francouzská revoluce Označen í DUMU VY_32_INOVACE_602 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 9. července 2013 Anotace Studenti se seznámí s hlavními událostmi francouzské revoluce. Součástí materiálu je práce s historickým pramenem.

2 Význam revoluce Přelomová událost evropských dějin Přelomová událost evropských dějin Svrhla rázně absolutismus Svrhla rázně absolutismus Usilovala i o nastolení spravedlivé občanské společnosti. Usilovala i o nastolení spravedlivé občanské společnosti.

3 Příčiny revoluce Krize absolutismu Rozdělení společnosti na tři stavy Rozdělení společnosti na tři stavy Duchovní a šlechta podíl na politické moci Duchovní a šlechta podíl na politické moci Neplatí žádné přímé daně Neplatí žádné přímé daně Třetí stav tvoří ostatní Francouzi Třetí stav tvoří ostatní Francouzi Do státní pokladny nemalé finanční částky Do státní pokladny nemalé finanční částky V roce 1774 na trůn Ludvík XVI. V roce 1774 na trůn Ludvík XVI. Marie Antoinetta z rodu Habsburků Marie Antoinetta z rodu Habsburků V 80. letech roky neúrody V 80. letech roky neúrody Osvícenství. Osvícenství.

4 Život ve Versailles Duchovní a šlechta v přepychu u dvora ve Versailles Za vlády Ludvíka XVI. se státní dluh ztrojnásobil Pyšná Marie Antoinetta. Na obrázcích Versailles a Ludvík XVI. s Marií Antoinettou,9.7.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XVI., 9.7. 2013

5 Osvícenství Nové myšlenkové hnutí Nové myšlenkové hnutí V polovině 18. století v Anglii a zejména Francii V polovině 18. století v Anglii a zejména Francii Víra v osvícený rozum Víra v osvícený rozum Odmítnutí nesvobody v myšlení a projevu Odmítnutí nesvobody v myšlení a projevu Kritika tmářství církve Kritika tmářství církve Odmítnutí absolutismu Odmítnutí absolutismu Teorie ideálního a spravedlivého státu Teorie ideálního a spravedlivého státu Představitelé např. John Locke, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Voltaire, encyklopedisté (Denis Diderot). Představitelé např. John Locke, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Voltaire, encyklopedisté (Denis Diderot).

6 Názory Johna Locka Z knihy Dvě pojednání o vládě „Důvod, proč lidé vstupují do organizovaného společenství, je, aby si zachovali svůj majetek. Lidé přijímají zákony a pravidla jako strážce majetku členů společenství. Nikdy nenastane předpoklad k tomu, že by vůlí společenství bylo, aby zákonodárství mělo sílu zničit to, co každý věnoval k ochraně toho, proč do společenství vstupoval a proč se lidé poddali zákonodárcům. Kdykoli zákonodárci se pokoušejí majetek lidí zničit či je omezit na otroky moci, jsou lidé hnáni do stavu války s mocí. Tímto porušením důvěry pozbyli vládci moc nad lidmi...ti pak mají právo získat zpět svou původní svobodu a mají právo zvolit si novou vládu, která by zajišťovala jejich vlastní bezpečnost a ochranu, totiž to, proč do společenství vstupovali. Co zde tvrdím, týká se právní moci obecně, ale také nejvyššího vládce, který má dvojnásobnou důvěru, neboť mu byla svěřena jak moc zákonodárná, tak nejvyšší moc výkonná. Ten jedná proti oběma, když prosazuje pouze svou vůli jako zákon společnosti...Politická moc je taková moc, kterou každý člověk měl od přírody a které se vzdal k dobru společnosti, k dobru těch, kdož ve jménu jejím vládnou...Tato moc má svůj původ ve smlouvě a úmluvě a ve vzájemném souhlasu těch, kdož tuto společnost tvoří....Lidé mají právo nejvyšší moc zákonodárnou odvolat nebo změnit, když shledají, že zákonodárná moc jimi udělenou důvěru zneužívá...“ Čapek, V., Pátek, J.: Světové dějiny II, Praha, Fortuna 1993, ISBN 80-7168-091-5, s. 38-39. Vysvětlete a posuďte myšlenky o společnosti anglického osvíceného učence J. Locka.

7 Charles Louis de Secondat Montesquieu Dílo: O duchu zákonů Perské listy O osobní svobodě a rovnosti lidí před zákonem Rozložení státní moci do tří nezávislých složek, moci zákonodárné, moci výkonné a soudní. http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_Montesquieu, 9.7.2013

8 Voltaire Myslitel, spisovatel i schopný podnikatel Princip tolerance: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ K poznání docházíme zkušeností. http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire#Literatura,9.7. 2013

9 Encyklopedisté Osvícenství zdůrazňuje rovněž potřebnost vzdělání a vědeckého bádání Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (28 svazků) Projekt vedli Denis Diderot a Jean le Rond d'Alembert Zrod moderní vědy. Na obrázku titulní stránka 1. dílu Encyklopedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedist%C3%A9, 9.7.2013

10 Pro zajímavost Věhlas a názory osvícenců se dostaly až k panovnickým dvorům. Mnozí z evropských vládců chovali k francouzským učencům velkou úctu. Tak například Voltaire byl hostem pruského krále Fridricha II. Ruská carevna Kateřina II. pomohla zbavit Denise Diderota finančních potíží. Koupila jeho knihovnu, jmenovala ho jejím doživotním strážcem a poslala mu plat na padesát let dopředu. Na portrétech D. Diderot a Kateřina II. http://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot,9.7.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_II.,9.7.2013

11 Začátek revoluce Květen 1789 zasedání generálních stavů ve Versailles Červen 1789 vyhlášení Národního shromáždění (zástupci třetího stavu) Práce na ústavě Červenec 1789 dobytí Bastily. Kterého dne roku 1789 padla pevnost Bastila? Tento den je ve Francii státním svátkem. http://cs.wikipedia.org/wiki/Bastila,9.7.2013.

12 První období revoluce Na obranu revoluce národní gardy Srpen 1789 přijetí Deklarace práv člověka a občana Září 1791 nová ústava Oddělení trojí moci na výkonnou (král), zákonodárnou (Národní shromáždění) a soudní Přeměna Francie v konstituční monarchii. Na obrázku Deklarace práv člověka a občana http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C 3%A1v_%8Dlov%C4%9Bka_a_ob%C4% 8Dana,9.7.2013

13 Z Deklarace Úvod Představitelé francouzského lidu, kteří se ustavili v Národní shromáždění, po uvážení, že neznalost, opomíjení či neúcta k lidským právům jsou jedinými příčinami všeobecných běd a korupce vlád, rozhodli se vyložit ve Slavnostní deklaraci přirozená, nezadatelná a posvátná práva člověka, aby tato Deklarace, stále na očích všem členům společnosti, připomínala jim bez ustání jejich práva a povinnosti... V důsledku toho Národní shromáždění v přítomnosti a pod záštitou Nejvyšší bytosti uznává a proklamuje následující lidská a občanská práva: I. - Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovnoprávní. Sociální rozlišení může se zakládat pouze na společenské užitečnosti. II. - Cílem každého politického sdružení musí být zachování přirozených a nepromlčitelných lidských práv, jimiž jsou svoboda, vlastnictví, osobní bezpečnost a odpor proti útlaku. III. - Jediným zdrojem veškeré suverenity je Národ. Žádná instituce, žádný jednotlivec nemůže vykonávat pravomoc, která by od něj výslovně nepocházela. IV. - Svoboda spočívá v možnosti činit vše, co neškodí druhému. Požívání přirozených práv člověkem nemá tedy jiná omezení než ta, jež zajišťují požívání stejných práv ostatním členům společnosti. Tato omezení může stanovit jedině zákon. ve Francii 26.8.1789 http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_ob%C4%8Dana, 9.7.2013

14 Revoluční války Pruský král Fridrich Vilém II. a rakouský panovník Leopold II. tzv. Pilnické prohlášení Cíl potlačit revoluci a obnovit francouzskou absolutistickou monarchii Vlast v ohrožení Dobrovolníci z Marseille píseň Marseillaisu - hymnu revoluce Král Ludvík XVI. jako zrádce národa sesazen z trůnu a zajat Nový parlament Konvent Září 1792 vítězství Francouzů v bitvě u Valmy Vyhlášení republiky. Na obrázcích bitva u Valmy a notový záznam Marseillaisy http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_re volu%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky, 9.7.2013

15 Marseillaisa - francouzská hymna 1. sloka Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči! Refrén: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí! 4. sloka Třeste se, tyrani! A vy, zrádci, hanbo celé země! Třeste se! Vaše otcovražedné plány dojdou konečné odplaty! Každý je vojákem připraveným k boji proti vám. Padnou- li naši mladí hrdinové, země zrodí nové, odhodlané k boji.

16 Jakobínská diktatura V Konventu dvě výrazné skupiny – girondisté a jakobíni V lednu 1793 popraven král Ludvík XVI. V červnu 1793 začátek jakobínské diktatury Období teroru Výbor veřejného blaha na čele s Maxmiliánem Robespierem Revoluční soudy - na smrt stovky skutečných nebo domnělých nepřátel revoluce V létě roku 1794 Robespiere zajat a popraven. Na obrázcích M. Robespiere, Ludvík XVI. Popravčí nástroj gilotina. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XVI., 7.9.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Robespierre,7.9.2013

17 Konec revoluce Po převratu moc představitelé majetných vrstev Úsilí o rychlé urovnání hospodářských poměrů Z obav před obnovením moci jakobínů povolán z Egypta generál Napoleon Bonaparte V listopadu 1799 Napoleonův státní převrat Konec francouzské revoluce. http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte,7.9.2013

18 Opakování 1. Uveďte příčiny francouzské revoluce a popište její vývoj. Jednotlivá období charakterizujte. 2. Uveďte nejdůležitější zásady obsažené v Deklaraci práv člověka a občana.

19 Doporučené použité studijní materiály  BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80-87113-44-8, s. 49 – 50.  ČORNEJ a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X, s. 132 – 136.  MAUROIS, André: Dějiny Francie, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1994, ISBN 80-7106-098-4.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google