Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČTP SusChem 1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) 25.5.2007 Ladislav Novák, Martin Šilhan Svaz chemického průmyslu ČR RESPONSIBLE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČTP SusChem 1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) 25.5.2007 Ladislav Novák, Martin Šilhan Svaz chemického průmyslu ČR RESPONSIBLE."— Transkript prezentace:

1 ČTP SusChem 1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) 25.5.2007 Ladislav Novák, Martin Šilhan Svaz chemického průmyslu ČR RESPONSIBLE CARE

2 ČTP SusChem 2 Koncept a členové TP Financování TP Česká TP pro udržitelnou chemii, cíle, členové Výstupy ČTP SusChem: VIZE, IAP Proč podporovat transfer technologií? Úspěšné příklady z praxe Obsah

3 ČTP SusChem 3 Technologické platformy iniciativa Evropské komise, cíl = efektivní využití prostředků 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru a dalších finančních zdrojů (Strukturální fondy) Podpora transferu technologií z laboratoře do průmyslové sféry v daném oboru Lídrem TP musí být průmyslová sféra. Jedině ta může určit, jaké obory aplikovaného výzkumu mají být prioritně podporovány pro zajištění konkurenceschopnosti EU. TP je tedy jedním z nástrojů, jak ovlivnit podobu a obsah aplikovaného výzkumu a 7. RP.

4 ČTP SusChem 4 Potřeby inovací v průmyslu Národní strategie a strategie EU Náměty ostatních významných účastníků Evropská technologická platforma Spolupracující organizace Rozvoje a výzkumu Inovace Přispívání k pracovnímu programu EU soukrom é veřejné Základní koncept technologické platformy

5 ČTP SusChem 5 V EU založeno 31 TP v různých oborech http://cordis.europa.eu/tec hnology- platforms/individual_en.ht ml Zrcadlově k Evropským TP byly založeny národní TP, které aplikují témata Evropských TP na národní možnosti a příležitosti

6 ČTP SusChem 6 Průmyslové podniky, malé a střední podniky Instituce základního výzkumu Instituce aplikovaného výzkumu Finanční instituce Orgány veřejné správy (Ministerstva, kontrolní a inspekční orgány) Sdružení uživatelů a spotřebitelů další organizace podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví … jedná se o určitý „klastr“ „Hráči“ technologické platformy

7 ČTP SusChem 7 Financování TP Dotace z veřejných zdrojů  příprava vzniku TP: 100 % uznatelných nákladů  2. fáze – definice priorit, praktické využití, informační kampaň 100 % uznatelných nákladů  další fáze – samotný R&D, podpora inovací: státní dotace + princip PPP (50:50, 25:75 ?) využívání Strukturálních fondů Srovnání: SusChem ve Francii – Chimie Durable podpora celkem 8.5 mil. EUR, stejné v SRN podpora celkem 8.5 mil. EUR, stejné v SRN

8 ČTP SusChem 8 Dostupné veřejné prostředky 1. příprava vzniku TP - OPPI, program Spolupráce 2. fáze – definice priorit, praktické využití, informační kampaň - OPPI, program Spolupráce 3. další fáze – samotný R&D, podpora inovací: státní dotace + princip PPP (50:50, 25:75 ?) využívání Strukturálních fondů

9 ČTP SusChem 9 Dostupné veřejné prostředky – 3. fáze, SF

10 ČTP SusChem 10 Dostupné veřejné prostředky – 3. fáze, 7.RP

11 ČTP SusChem 11 Dostupné veřejné prostředky – 3. fáze 7. RP - Spolupráce

12 ČTP SusChem 12 Česká TP pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) Česká TP pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) Řídicí výbor SEKRETARIÁT HORIZONTÁLNÍ SKUPINA PRŮMYSLOVÁ BIOTECHNOLOGIE MATERIÁLOVÁ TECHNOLOGIE REAKCE, PROCESY INŽENÝRSTVÍ Založena 12/2005, první TP v ČR VH, ŘV, KK – zástupci státní správy Deklarace  Stanovy Součást SCHP ČR, do budoucna - vlastní právní subjektivita Členství v ČTP SusChem je otevřené pro každého zájemce!

13 ČTP SusChem 13 Členové ČTP SusChem AGROFERT Holding, a.s. RECETOX BorsodChem MCHZ, s.r.o. Sigma-Aldrich, s.r.o. ČTCAP, a.s. SPOLCHEMIE, a.s. DEZA, a.s.SCHP ČR Ekora, s.r.o.SP ČR FCHT UPCE TC AV ČR Hexion Specialty Chemicals, a.s. ÚOCHB AV ČR ICPF AV ČR VÚAnCh, a.s. LINDE Gas, a.s. VÚOS, a.s. PIB, s.r.o. VŠCHT Praha PřF UK Zentiva, a.s. Průmysl9 Základní výzkum5 Aplikovaný výzkum5 Ostatní3 ∑ = 22 --------------------------

14 ČTP SusChem 14 Cíle ČTP SusChem a použití výstupů 1.Tvorba dlouhodobé vize a směru výzkumných záměrů ve vzájemné koordinaci s evropským chemickým průmyslem 2.Aktivní účast v evropských technologických platformách a začlenění expertů do pracovních skupin evropské platformy 3.Účast na projektech 6. a 7. Rámcového programu Příprava Národního rámcového programu pro českou technologickou platformu ve vazbě na potřeby českého chemického průmyslu a vyjednáváním se státními orgány 4.Podpora inovací cestou podpory výzkumné činnosti zaměřené na oblasti výzkumu nových technologií a materiálů 5.Získat podíl na přípravě programů Strukturálních fondů v ČR s cílem směřovat investice do vybavení výzkumných institucí

15 ČTP SusChem 15 Výstupy TP Vize české chemie 15 letý výhled, formulován členy ČTP SusChem Vize definuje oblasti, které budou za 15 let klíčové pro další rozvoj a prosperitu oboru. Hlavní oblasti: Nové materiály Chemické inženýrství Průmyslové biotechnologie

16 ČTP SusChem 16 Vize ČTP SusChem Zachování a zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu založené na moderních technologiích a inovacích. Lepší využívání chemických procesů umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu. Chemický průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti. Vyvíjet trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro chemické inovace, a aby posilovala svou znalostní základnu. Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy. Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.

17 ČTP SusChem 17 Vize ČTP SusChem Zvyšování konkurenceschopnosti hlavních zpracovatelů ropy (jako zdroje hlavních petrochemických komodit) na základě důsledného využití dovážených surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí. Prohloubení využití primárních vstupů v oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí. Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologie) povede ke zlepšení vlastností nových generací produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví.

18 ČTP SusChem 18 VIZE - Nové materiály Intenzivní podpora výzkumu a inovací v oblasti nanotechnologií, nanokompozitů a dalších materiálů s vysokou přidanou hodnotou. Použití nanomateriálů v nátěrových hmotách, keramice, stavebních materiálech a elektronice umožní dosáhnout lepších či nových vlastností nových produktů. Vývoj nových plastických hmot na bázi kopolymerů a kompozitů povede k materiálům s novými, zlepšenými vlastnostmi. Moderní katalyzátory umožní výrazné zlepšení katalytických procesů, snížení spotřeby energií a odpadů. Širší využívání obnovitelných zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby tradičních surovin a jejich negativních vlivů.

19 ČTP SusChem 19 Vize - chemické inženýrství Projekcí bezpečnějších zařízení a aplikací nejmodernějších informačních technologií a nástrojů zpracování dat důsledně monitorovat stávající provozy a předem indikovat možná rizika a nebezpečí. Zvládnutí mezifázových procesů přispěje k excelenci v oblasti nanotechnologií, katalyzátorů a dalších technologiích. Flexibilní výrobní závody a nové, efektivních postupy v oblasti chemických reakcí a chemicko-inženýrských procesů přinesou výrazné snížení energetické a materiálové náročnosti, přispějí k minimalizaci tvorby odpadů, budou umožňovat maximální recyklaci a umožní výrobu tradičních výrobků z obnovitelných zdrojů surovin. Intenzivně podporovat chemicko-inženýrské obory zaměřené především na ekonomickou optimalizaci průmyslových procesů, zvýšení jejich bezpečnosti a zkrácení inovačních cyklů. Důsledně rozvíjet obory druhotného využití odpadů, především recyklaci plastů a jejich neenergetické využití.

20 ČTP SusChem 20 Vize - Průmyslové biotechnologie Podpora a rozvoj technologických procesů využívajících zemědělských produktů, včetně zpracování dřevní hmoty Podpora a rozvoj metod a postupů výživy a ochrany průmyslových plodin Rozvoj těchto aktivit v souladu s výsledky genetického inženýrství Výstupy: –Biopaliva první generace –Biopaliva druhé generace –Bioplasty a další biomateriály –Další technologické a energetické využití zemědělských produktů DALŠÍ VÝVOJ V TĚSNÉ SPOLUPRÁCI S ČTP BIOSLOŽKY !!!

21 ČTP SusChem 21 Naplnění IAP - ustaveny Pracovní skupiny Průmyslová biotechnologie – chemické zpracování zemědělských produktů Reakční & Procesní design - syntéza chirálně aktivních isomerů aktivních farmaceutických ingrediencí Process Engineering – účinný nástroj budoucích technologií Materials Technology – zaměřeno na nanotechnologie Horizontal issues group - problémy společné celému chemickému průmyslu, přesahy do jiných TP Pro naplnění cílů pracovních skupin je potřebná aktivní účast partnerů, hlavně z průmyslové sféry! Výstupy TP II Implementační akční plán (IAP) rozvíjí Vizi. IAP definuje konkrétní projekty a jejich praktické výstupy. Dále přesně popisuje požadavky na finance, trvání, lidské zdroje

22 ČTP SusChem 22 Materials Technology - výzkum se ubírá: Samočisticí nátěry pro externí aplikace (BaL Praha,Teluria Srchov,HET Ohníč) UV absorbérů ( Tiger Coatings Wels,Rakousko) Dekontaminace bojových chemických látek (partner Výzkumný ústav techniky obrany Brno) Stavební materiály nové generace (Presbeton,Vápenka Čebín) Perspektivně – hledají se partneři pro vývoj solárních článků nové generace na bázi dopovaného TiO 2 Výstupy TP III

23 ČTP SusChem 23 Úspěšný příklad transferu technologií - Vývoj a výroba katalyzátorů Spolupráce ČTPCA a Eurosupport Manufacturing Bohemia: TiO2 (anatas) - využití např. pro: Claus proces; DeNOx; Epoxidace olefinů; Fisher-Tropsh syntéza; Konverze o-xylenu na ftalanhydrid; Konverze toluenu na benzaldehyd; Parciální oxidace CH4 na formaldehyd; Oxidace SO2 na SO3; Fotooxidace; Hydrodesulfurizace;

24 ČTP SusChem 24 Katalyzátory typové řady MIRKAT MIRKAT 200 směs anatasu a amorfního TiO2 se středně vyvinutou porézní strukturou a obsahem S v rozmezí 0,15 – 0,40 hm. %; MIRKAT 300 směs anatasu a amorfního TiO2 s vysoce vyvinutou porézní strukturou a obsahem S v rozmezí 0,12 – 0,30 hm. %; MIRKAT 400 směs anatasu a amorfního TiO2 s vysoce vyvinutou porézní strukturou, zvýšenou termostabilitou a obsahem S v rozmezí 0,10 – 0,12 hm. %; MIRKAT 500 (nízkosirný anatas) s obsahem anatasu min. 90% a obsahem S v rozmezí 0 až 200 ppm; MIRKAT 600 (stabilizovaný, nízkosirný anatas) Anatas s malou příměsí amorfní fáze s vysokým povrchem a objemem pórů, zvýšenou termostabilitou a obsahem S v rozmezí 15 – 40 ppm.

25 ČTP SusChem 25 Úspěšný příklad transferu technologií II SPOLCHEMIE - čtvrtý největší výrobce epoxidových pryskyřic na světě První společnost, která zavedla výrobu epichlohydrinu z glycerinu. Glycerin je vyroben z obnovitelných zdrojů, tzp. Repoilů. „zelený epichlorhydrin“ Produkce začala v r. 2007,15 000 MT / rok. Ostatní výrobny epichlorhydrin  propylen  ropa

26 ČTP SusChem 26 1. ~1960, nápad v laboratoři prof. Paška (VŠCHT) 2. Výrobní kapacity v BorsodChem MCHZ (Ostrava): 2.5  10  110  150 kT / rok (150 kT v přípravě) 3. V r. 2003 byla licence na výrobu anilinu prodána japonské společnosti TOSOH. Od nápadu k licenci - anilín BorsodChem zvítězil nad společností DuPont, která nabízela také licenci. Technologie byla vyvinuta českými výzkumníky a průmyslem. Výroba anilinu v TOSOH, Japonsko

27 ČTP SusChem 27 Prof. Antonín Holý objevil virostatické vlastnosti mnoha látek Výsledky jeho výzkumu byly komerciolizovány společností Gilead a jsou známy jako: Vistide (žaludeční vřed) Viread (HIV virus) Hepsera (hepatitis B) Testování jedné látky obvykle trvá 8 years a stojí 500 milionů USD. Gilead dnes sponzoruje výzkumné aktivity Prof. Holého částkou 1,1 millionu USD / rok. Prof. Holému byla udělena Descartesova cena Od nápadu k lékům

28 ČTP SusChem 28 Webové odkazy http://www.cordis.lu http://www.cordis.lu/technology-platforms/summaries.htm Podpora vědy a výzkumu v EU: TP v EU: http://www.tc.cz/dokums_novinka/Technologicke_platformy_final _1594.pdf TP v ČR: http://www.suschem.org/ ETP SusChem: http://www.schp.cz ČTP SusChem

29 29 Děkujeme za pozornost! Děkujeme za pozornost! Svaz chemického průmyslu České republiky Dělnická 12 170 00 Praha 7 Tel. 266 793 580 mail@schp.cz@schp.cz www.schp.cz RESPONSIBLE CARE


Stáhnout ppt "ČTP SusChem 1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) 25.5.2007 Ladislav Novák, Martin Šilhan Svaz chemického průmyslu ČR RESPONSIBLE."

Podobné prezentace


Reklamy Google