Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologická léčba v onkologii (monoklonální protilátky) PharmDr.Dana Syrová Nemocniční lékárna VFN VI. Beskydský slet lékárníků 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologická léčba v onkologii (monoklonální protilátky) PharmDr.Dana Syrová Nemocniční lékárna VFN VI. Beskydský slet lékárníků 2005."— Transkript prezentace:

1 Biologická léčba v onkologii (monoklonální protilátky) PharmDr.Dana Syrová Nemocniční lékárna VFN VI. Beskydský slet lékárníků 2005

2 Biologická léčba Využívá regulačních mechanismů řídících metabolismus, proliferaci, apoptózu, migraci nádorových buněk Využívá regulačních mechanismů řídících metabolismus, proliferaci, apoptózu, migraci nádorových buněk Je to cílená léčba – využívá nízkomolekulární preparáty, makromolekuly, buněčné imunitní efektory Je to cílená léčba – využívá nízkomolekulární preparáty, makromolekuly, buněčné imunitní efektory

3 Chemoterapie Nespecifická Nespecifická Genotoxická Genotoxická Působí většinou na nádorové buňky vysoce proliferující, homogenní a se zachovanými apoptickými mechanismy Působí většinou na nádorové buňky vysoce proliferující, homogenní a se zachovanými apoptickými mechanismy

4 Karcinomy Vysoká heterogenita Vysoká heterogenita Nízká proliferace Nízká proliferace Blokáda apoptických mechanismů Blokáda apoptických mechanismů => => Chemoterapie má nízkou účinnost Chemoterapie má nízkou účinnost nízký terapeutický index nízký terapeutický index

5 Charakteristika biologické léčby Strukturálně specifická Strukturálně specifická Negenotoxická Negenotoxická Proapotická Proapotická

6 Působení na buňky Monoklonální protilátky - z vnější strany Monoklonální protilátky - z vnější strany Inhibitory tyrozinkinázy - z vnitřní strany (Glivec) Inhibitory tyrozinkinázy - z vnitřní strany (Glivec) ATRA - vazba na specifické jaderné receptory (Vesanoid) ATRA - vazba na specifické jaderné receptory (Vesanoid) Interferony, genová terapie,…. Interferony, genová terapie,….

7 Monoklonální protilátky Objeveny Paulem Ehrlichem koncem minulého století Objeveny Paulem Ehrlichem koncem minulého století 1975 C.Milstein a G.F.Kohler popsali technologii tvorby MP 1975 C.Milstein a G.F.Kohler popsali technologii tvorby MP V jedné hybridní linii spojili biologické vlastnosti B-lymfocytu tvořícího protilátky a nádorové buňky myelomové řady (tzv. hybridomová technologie) V jedné hybridní linii spojili biologické vlastnosti B-lymfocytu tvořícího protilátky a nádorové buňky myelomové řady (tzv. hybridomová technologie)

8 MP Zasahují antigeny specifické pro daný nádor Zasahují antigeny specifické pro daný nádor Mohou vyvolávat imunitní odpověď => úprava genetickým inženýrstvím Mohou vyvolávat imunitní odpověď => úprava genetickým inženýrstvím Variabilní část úseku MP je myší, ostatní část Variabilní část úseku MP je myší, ostatní část je lidská (chimerická protilátka): je lidská (chimerická protilátka): - méně imunogenní - méně imunogenní - déle vydrží v oběhu - déle vydrží v oběhu - přítomnost Fc fragmentu zajišťuje dobrou - přítomnost Fc fragmentu zajišťuje dobrou eliminaci nád. buněk imunitními mechanismy eliminaci nád. buněk imunitními mechanismy

9 Rozdělení MP dle charakteru navázané látky Samotné – nekonjugované Samotné – nekonjugované Konjugované s imunotoxiny Konjugované s imunotoxiny Konjugované s radionuklidem Konjugované s radionuklidem Konjugované s cytokiny Konjugované s cytokiny Konjugované s cytostatiky Konjugované s cytostatiky

10 MP dle původu Nemodifikované myší – pro lidský organismus jsou cizorodé a vyvolávají imunitní odpověď tj. tvorbu antimyších protilátek (tzv. HAMA), které vedou až k anafylaxi či sérové nemoci Nemodifikované myší – pro lidský organismus jsou cizorodé a vyvolávají imunitní odpověď tj. tvorbu antimyších protilátek (tzv. HAMA), které vedou až k anafylaxi či sérové nemoci Lidské MP – jejich výroba je velmi komplikovaná Lidské MP – jejich výroba je velmi komplikovaná

11 Humanizované MP (chimerické humánní/myší) protilátky – připravují se spojením hybridomové Humanizované MP (chimerické humánní/myší) protilátky – připravují se spojením hybridomové a DNA rekombinantní technologie a DNA rekombinantní technologie Variabilní úsek MP kódující antigenní specifitu Variabilní úsek MP kódující antigenní specifitu je myší je myší Konstantní úsek MP je z lidského imunoglobulinu Konstantní úsek MP je z lidského imunoglobulinu

12

13 Mechanismus účinku Přímý účinek Přímý účinek Účinek zprostředkovaný cytotoxickými buňkami Účinek zprostředkovaný cytotoxickými buňkami (ADCC) (ADCC) Účinek zprostředkovaný komplementem Účinek zprostředkovaný komplementem

14 NÚ spojené s 1. infúzí Horečka Horečka Třesavka Třesavka Hypotenze Hypotenze Bolest hlavy Nauzea Zvracení

15 Premedikace Analgetika - paralen Analgetika - paralen Antihistaminika - dithiaden Antihistaminika - dithiaden Kortikoidy - hydrokortison Kortikoidy - hydrokortison

16 Léčba MP Nemají kumulativní dávku Nemají kumulativní dávku NÚ hlavně jako reakce na 1. infúzi, po přerušení léčby rychle odezní bez pozdních následků NÚ hlavně jako reakce na 1. infúzi, po přerušení léčby rychle odezní bez pozdních následků Léčba méně toxická Léčba méně toxická

17 MP u solidních nádorů Trastuzumab – Herceptin – anti HER2 protilátka blokující receptor epidermálního růstového faktoru Trastuzumab – Herceptin – anti HER2 protilátka blokující receptor epidermálního růstového faktoru

18 MP v hemato-onkologii na lymfoproliferativní choroby Rituximab – MabThera – anti CD20 Rituximab – MabThera – anti CD20 Alemtuzumab- MabCampath – anti CD52 Alemtuzumab- MabCampath – anti CD52 Tositumomab – Bexxar –anti CD20 s I 131 Tositumomab – Bexxar –anti CD20 s I 131 Ibritumomab – Zevalin – anti CD20 s Y 90 Ibritumomab – Zevalin – anti CD20 s Y 90

19 MP v léčbě myeloidních leukémií Gemtuzumab – Mylotarg – anti CD33 MP konjugovaná s kalicheamicinem Gemtuzumab – Mylotarg – anti CD33 MP konjugovaná s kalicheamicinem

20 Trastuzumab – Herceptin i.v. Humanizovaná MP získaná rekombinantní technologií z buněk ovárií čínských křečků Humanizovaná MP získaná rekombinantní technologií z buněk ovárií čínských křečků Cílem je druhý receptor epidermálního růstového faktoru (HER2, EGFR) Cílem je druhý receptor epidermálního růstového faktoru (HER2, EGFR) Aktivace tohoto membránového receptoru indukuje fosforylaci buněčných kináz, Aktivace tohoto membránového receptoru indukuje fosforylaci buněčných kináz, ty vedou k zvýšené buněčné proliferaci ty vedou k zvýšené buněčné proliferaci a vzniku nádorových buněk a vzniku nádorových buněk

21 Protoonkogen HER2neu je amlifikován především u ca prsu (estrogen receptor negativních nádorů Protoonkogen HER2neu je amlifikován především u ca prsu (estrogen receptor negativních nádorů s pozitivními lymfatickými uzlinami), GIT, plicních a genitourinárních malignit s pozitivními lymfatickými uzlinami), GIT, plicních a genitourinárních malignit Znamená vyšší agresivitu nádoru, nepříznivý prognostický faktor Znamená vyšší agresivitu nádoru, nepříznivý prognostický faktor Korelace mezi hladinami proteinu HER2neu, rizikem relapsu, metastáz a zkráceného přežívání Korelace mezi hladinami proteinu HER2neu, rizikem relapsu, metastáz a zkráceného přežívání U 30% lidí je zvýšená exprese HER2neu U 30% lidí je zvýšená exprese HER2neu

22 Dávkování 4 mg/kg iniciální dávka, podává se 90 min. 4 mg/kg iniciální dávka, podává se 90 min. 2 mg/kg týdně, podává se 30 – 60 min. 2 mg/kg týdně, podává se 30 – 60 min. Nebo podání 1x za 3 týdny v dávce Nebo podání 1x za 3 týdny v dávce 8 mg/kg jako 1. dávka a pak 6 mg/kg 8 mg/kg jako 1. dávka a pak 6 mg/kg Doba podávání týdny až měsíce Doba podávání týdny až měsíce

23 NÚ - kardiotoxicita Trastuzumab je vychytáván myocyty Trastuzumab je vychytáván myocyty Při kombinaci s antracykliny, CMF v 27% Při kombinaci s antracykliny, CMF v 27% s paclitaxelem ve 13% s paclitaxelem ve 13%

24 Riziko kardiotoxicity Předchozí léčba antracykliny Předchozí léčba antracykliny Věk - starší pacientky Věk - starší pacientky Pokles systolické funkce Pokles systolické funkce Není doklad o kumulativní dávce Není doklad o kumulativní dávce Sledovat: ECHO, EKG - 1 x za 3 měsíce Sledovat: ECHO, EKG - 1 x za 3 měsíce Při poklesu ejekční frakce o více 10% uvažovat Při poklesu ejekční frakce o více 10% uvažovat o ukončení léčby o ukončení léčby

25 Indikace V adjuvanci, neoadjuvanci V adjuvanci, neoadjuvanci V kombinaci s paclitaxelem v 1. linii V kombinaci s paclitaxelem v 1. linii V monoterapii v 2. a 3.linii metastatického ca prsu s nadprodukcí HER2 receptoru V monoterapii v 2. a 3.linii metastatického ca prsu s nadprodukcí HER2 receptoru V kombinaci s docetaxelem, cisplatinou, kapecitabinem, vinorelbinem, karboplatinou V kombinaci s docetaxelem, cisplatinou, kapecitabinem, vinorelbinem, karboplatinou

26

27 Rituximab – MabThera i.v. Chimerická MP - glykolysovaný imunoglobulin Chimerická MP - glykolysovaný imunoglobulin s lidskou IgG1 konstantní částí a s myšími variabilními částmi lehkých a těžkých řetězců s lidskou IgG1 konstantní částí a s myšími variabilními částmi lehkých a těžkých řetězců Získává se z ovariálních buněk čínských křečků Získává se z ovariálních buněk čínských křečků

28 Namířen proti antigenu CD20 Namířen proti antigenu CD20 Je exprimován v 95% B-lymfomů Je exprimován v 95% B-lymfomů Není na zdravých hemapoetických kmenových buňkách, prekurzorech B-buněk, plazmatických buňkách, na tkáních Není na zdravých hemapoetických kmenových buňkách, prekurzorech B-buněk, plazmatických buňkách, na tkáních

29

30 MP se specificky váže na transmembránový antigen CD20 – neglykolysovaný fosfoprotein MP se specificky váže na transmembránový antigen CD20 – neglykolysovaný fosfoprotein na pre B- i zralých B-lymfocytech na pre B- i zralých B-lymfocytech Antigen po navázání protilátky se neuvolňuje Antigen po navázání protilátky se neuvolňuje z vazby z vazby CD20 necirkuluje v plazmě jako volný antigen CD20 necirkuluje v plazmě jako volný antigen a není kompetice s navázáním protilátek a není kompetice s navázáním protilátek

31 Účinky MP Přímý: narušuje funkci antigenu CD20, kontroluje v buněčném cyklu Ca kanál, který reguluje buněčný cyklus Přímý: narušuje funkci antigenu CD20, kontroluje v buněčném cyklu Ca kanál, který reguluje buněčný cyklus Nepřímý: imunitní - Fab část rituximabu se váže na CD20 na B-lymfocytech a spustí se imunitní reakce pomocí Fc části a dojde k lýze Nepřímý: imunitní - Fab část rituximabu se váže na CD20 na B-lymfocytech a spustí se imunitní reakce pomocí Fc části a dojde k lýze B-lymfocytu. Vliv má i vazba komplementu B-lymfocytu. Vliv má i vazba komplementu a buněčná cytotoxicita a buněčná cytotoxicita Zvyšuje citlivost k chemoterapii a stimuluje apoptózu Zvyšuje citlivost k chemoterapii a stimuluje apoptózu

32 Dávkování 375 mg/kg 1x týdně po dobu 4 týdnů 375 mg/kg 1x týdně po dobu 4 týdnů (50 – 400 mg/hod) (50 – 400 mg/hod) Dobrá tolerance Dobrá tolerance Lze podávat ambulantně Lze podávat ambulantně

33 Další NÚ Nauzea Nauzea Slabost Slabost Bolest hlavy Bolest hlavy Vyrážka, svědění Vyrážka, svědění Rýma Rýma Bronchospasmus Dušnost Angioedém Návaly Angina pectoris, dysrytmie

34 Vzácné NÚ Sy z rozpadu tumoru (hyperurikemie, hyperkalemie, hypokalcemie, akutní renální selhání,  LDH, akutní respirační selhání, Sy z rozpadu tumoru (hyperurikemie, hyperkalemie, hypokalcemie, akutní renální selhání,  LDH, akutní respirační selhání, smrt – do 2 hod. po zahájení infúze) smrt – do 2 hod. po zahájení infúze) Hematologické (trombocytopenie, neutropenie) Hematologické (trombocytopenie, neutropenie)

35 Kinetika Po jedné dávce rituximabu dojde k poklesu Po jedné dávce rituximabu dojde k poklesu B-lymfocytů v periferní krvi B-lymfocytů v periferní krvi (do 3 dnů o 90%) (do 3 dnů o 90%) Nové se objeví až po 90 dnech Nové se objeví až po 90 dnech Při opak. podání se objeví až Při opak. podání se objeví až po 6 měsících a normalizují za 9-12 měsíců po 6 měsících a normalizují za 9-12 měsíců

36 Indikace Maligní ne-hodgkinovy lymfomy – folikulární Maligní ne-hodgkinovy lymfomy – folikulární nebo z malých lymfocytů nebo z malých lymfocytů Difúzní velkobuněčný B-lymfom Difúzní velkobuněčný B-lymfom Chronická B-lymfocytární leukémie Chronická B-lymfocytární leukémie Kombinace: R-CHOP (CMF,ADM,VCR,prednison 6 cyklů) – lepší výsledky, není zvýšená toxicita Kombinace: R-CHOP (CMF,ADM,VCR,prednison 6 cyklů) – lepší výsledky, není zvýšená toxicita R-ICE (etoposid,CBDCA,ifosfamid, R-ICE (etoposid,CBDCA,ifosfamid, mesna) mesna)

37 MabThera Uchovávat při 2-8 °C, chránit před světlem Uchovávat při 2-8 °C, chránit před světlem Stabilita po naředění 12 hod. při pok. teplotě Stabilita po naředění 12 hod. při pok. teplotě 24 hod. v lednici 24 hod. v lednici Ředění do F1/1, G5 Ředění do F1/1, G5

38 Alemtuzumab – MabCampath i.v., s.c. Proti antigenu lymfocytů CD52 Proti antigenu lymfocytů CD52 – glykoprotein s 12 AMK – glykoprotein s 12 AMK CD52 je na povrchu normálních i maligních CD52 je na povrchu normálních i maligních T i B-lymfocytů, monocytů, makrofázích, eozinofilech, na povrchu epiteliálních buněk mužského reprodukčního traktu T i B-lymfocytů, monocytů, makrofázích, eozinofilech, na povrchu epiteliálních buněk mužského reprodukčního traktu CD52 není na kmenových krvetvorných buňkách CD52 není na kmenových krvetvorných buňkách

39 Hematologické NÚ Granulocytopenie Granulocytopenie Trombocytopenie – krvácení Trombocytopenie – krvácení Lymfopenie + pokles CD4 a CD8 cytotoxických lymfocytů vede k imunosupresi a k oportunním infekcím Lymfopenie + pokles CD4 a CD8 cytotoxických lymfocytů vede k imunosupresi a k oportunním infekcím Hematol. NÚ se upravují během několika měsíců – riziko infekce – nutná profylaxe K výchozím hodnotám je návrat až za 1 rok

40 Profylaxe Léky proti Pneumocystis carinii Léky proti Pneumocystis carinii Herpetickým virům Herpetickým virům Sledovat cytomegalovirus Sledovat cytomegalovirus

41 Dávkování 1.den 3 mg 1.den 3 mg 2. den 10 mg 2. den 10 mg 3. den 30 mg 3. den 30 mg Při snášenlivosti se podává 3 x týdně 30 mg. max. 12 týdnů ve 2 hod. infúzi nebo s.c. Při snášenlivosti se podává 3 x týdně 30 mg. max. 12 týdnů ve 2 hod. infúzi nebo s.c.

42 Indikace Transplantace krvetvorných buněk Transplantace krvetvorných buněk Malignity T- buněk Malignity T- buněk T- prolymfocytární leukémie T- prolymfocytární leukémie Vzhledem k imunosupresivním účinkům Vzhledem k imunosupresivním účinkům i u autoimunní cytopenie, vaskulitid, revmatoidní artritidy,.. i u autoimunní cytopenie, vaskulitid, revmatoidní artritidy,..

43 MabCampath 30mg. roztok/3ml 30mg. roztok/3ml Uchovávat při 2 – 8 °C Uchovávat při 2 – 8 °C Stabilita 8 hod. po naředění Stabilita 8 hod. po naředění Ředit do 100 ml F1/1, G 5 Ředit do 100 ml F1/1, G 5

44 Gemtuzumab – Mylotarg i.v. Anti CD33 MP Anti CD33 MP Konjugovaná humanizovaná MP Konjugovaná humanizovaná MP s antracyklinovým calicheamicinem s antracyklinovým calicheamicinem CD33 je exprimován v 90% akutní myeloidní leukémie CD33 je exprimován v 90% akutní myeloidní leukémie Není na kmenových krvetvorných buňkách Není na kmenových krvetvorných buňkách a nehemapoetických tkáních a nehemapoetických tkáních

45 NÚ Horečka Horečka Třesavka Třesavka Nauzea Nauzea Myelosuprese Myelosuprese

46 Dávka 9 mg/kg ve 2 hod. infúzi 9 mg/kg ve 2 hod. infúzi Navodí až 30% odpovědí Navodí až 30% odpovědí Tolerance velmi dobrá Tolerance velmi dobráIndikace Akutní myeloidní leukémie Akutní myeloidní leukémie

47 Monoklonální protilátky konjugované s radioizotopem Cílem MP je selektivně dopravit ionizující záření k nádorové buňce Cílem MP je selektivně dopravit ionizující záření k nádorové buňce V hematoonkologii se užívají izotopy V hematoonkologii se užívají izotopy jodu 131 a ytria 90, které vyzařují β častice jodu 131 a ytria 90, které vyzařují β častice – elektrony, které poškozují DNA – elektrony, které poškozují DNA

48 Zlepšení účinnosti monoklonálních protilátek 1.„nahé“ protilátky („klíče“) mají limitace ve vazbě na nádorové buňky: „nedostupnost zámků“ 2. protilátky s navázaným zářičem mohou překonat tuto limitaci, mohou zasáhnout i buňky bez „dostupnosti zámků“

49 Ibritumomab - Zevalin i.v. Myší protilátka navázaná pomocí chelatátoru tiuxetanu s ytriem Myší protilátka navázaná pomocí chelatátoru tiuxetanu s ytriem Ytrium je β zářič Ytrium je β zářič 90% záření se absorbuje v okolí do 5 mm 90% záření se absorbuje v okolí do 5 mm Lze podávat ambulantně, pacient nemusí být Lze podávat ambulantně, pacient nemusí být v izolaci v izolaci

50 MP se váže na buňky CD20+ MP se váže na buňky CD20+ Citlivé na záření Citlivé na záření Váže se na maligní i zdravé B-lymfocyty Váže se na maligní i zdravé B-lymfocyty Léčebný režim má 2 dávky (efekt křížové palby) Léčebný režim má 2 dávky (efekt křížové palby)

51 Za 6 – 9 měsíců po léčbě se obnoví populace zdravých B-lymfocytů Za 6 – 9 měsíců po léčbě se obnoví populace zdravých B-lymfocytů z prekurzorových buněk, které antigen CD20 nemají z prekurzorových buněk, které antigen CD20 nemají Dobrý efekt jedné infúze Dobrý efekt jedné infúze Vyšší počet remisí ve srovnání s rituximabem Vyšší počet remisí ve srovnání s rituximabem Kompletní remise 2 roky, někdy i 6 let Kompletní remise 2 roky, někdy i 6 let Doba do progrese se neliší Doba do progrese se neliší Kompletní odpověď 30% na léčbu Kompletní odpověď 30% na léčbu (rituximab 16%) (rituximab 16%)

52 Dávka Nad 150 x 10 9 L: 0,4 mCi/kg - max. 32 mCi/kg (14,8 MBq – max. 1184MBq) Nad 150 x 10 9 L: 0,4 mCi/kg - max. 32 mCi/kg (14,8 MBq – max. 1184MBq) 100 – 150 x 10 9 L: 0,3 mCi/kg - max. 32 mCi/kg (11,1 MBq – max. 1184 MBq) 100 – 150 x 10 9 L: 0,3 mCi/kg - max. 32 mCi/kg (11,1 MBq – max. 1184 MBq)  100 x 10 9 L kontraindikováno  100 x 10 9 L kontraindikováno

53 Indikace Nehodgkinovské folikulární lymfomy Nehodgkinovské folikulární lymfomy z CD20+ B-lymfomů z CD20+ B-lymfomů

54 Tositumomab -Bexxar Myší protilátka IgG2 s jodem 131 Myší protilátka IgG2 s jodem 131 Vysílá β záření, částečně i γ záření – nutno vypočítat individuální terapeutickou dávku Vysílá β záření, částečně i γ záření – nutno vypočítat individuální terapeutickou dávku (asi 75 cGy) (asi 75 cGy) Anti CD20 MP Anti CD20 MP

55 Hematologická toxicita nízká Hematologická toxicita nízká Pozor na poškození krvetvorné tkáně Pozor na poškození krvetvorné tkáně při více jak 20% lymfocytů v kostní dřeni při více jak 20% lymfocytů v kostní dřeniIndikace  NHL  Transplantační režimy

56 Cetuximab - Erbitux Chimerická MP IgG1 na extracelulární část receptoru EGFR Chimerická MP IgG1 na extracelulární část receptoru EGFR EGFR – přežívání buněk, vývojový cyklus buněk, angiogeneze, pohyb buněk, metastazování EGFR – přežívání buněk, vývojový cyklus buněk, angiogeneze, pohyb buněk, metastazování Exprese EGFR u epiteliálních ca – špatná prognóza Exprese EGFR u epiteliálních ca – špatná prognóza Internalizace komplexu MP Internalizace komplexu MP Blokuje postreceptorové děje – signální transdukci Blokuje postreceptorové děje – signální transdukci – inhibice růstu nádoru – apoptóza – inhibice růstu nádoru – apoptóza Fc fragment - ADCC Fc fragment - ADCC

57 NÚ Kožní exantém – akné – 75% Kožní exantém – akné – 75% Záněty GIT, průjem, nauzea => campto Záněty GIT, průjem, nauzea => campto

58 Indikace Metastatický kolorektální ca s irinotekanem Metastatický kolorektální ca s irinotekanem Účinnost 23% v kombinaci x 11% monoterapie cetuximabem Účinnost 23% v kombinaci x 11% monoterapie cetuximabem Kombinace i s radioterapií Kombinace i s radioterapií gemcitabinem u ca pankreatu gemcitabinem u ca pankreatu u NSCLC u NSCLC

59 Dávka: Dávka: 400mg/m 2 – 1. dávka – 120 min. 400mg/m 2 – 1. dávka – 120 min. 250 mg/m 2 – další d. týdně – 60min. 250 mg/m 2 – další d. týdně – 60min. Stabilita – 20 hod. při 25°C Stabilita – 20 hod. při 25°C F 1/1 F 1/1

60 Bevacizumab - Avastin Humanizovaná MP IgG1– váže se na VEGF Humanizovaná MP IgG1– váže se na VEGF VEGF – proangiogenní růstový faktor – reguluje cévní proliferaci, permeabilitu, antiapoptický účinek VEGF – proangiogenní růstový faktor – reguluje cévní proliferaci, permeabilitu, antiapoptický účinek Expresi VEGFR1,VEGFR2 zvyšuje: Expresi VEGFR1,VEGFR2 zvyšuje: hypoxie hypoxie onkogeny onkogeny cytokiny cytokiny

61 Indikace Metastazující kolorektální ca – 1. linie Metastazující kolorektální ca – 1. linie Kombinace s: 5-Fu Kombinace s: 5-Fu leukovorin leukovorin irinotecan irinotecan Odpověď 45% x 35% při samotné chemoterapii Odpověď 45% x 35% při samotné chemoterapii Klin. studie: Ca ledvin, NSCLC, prsu Klin. studie: Ca ledvin, NSCLC, prsu

62 NÚ Krvácení, tromboembolie Krvácení, tromboembolie Hypertenze Hypertenze Proteinurie Proteinurie

63 Dávka: 5mg/kg – 90 min. Dávka: 5mg/kg – 90 min. další 60 min., 3 min. další 60 min., 3 min. 14 denní cykly 14 denní cykly 100ml F1/1 100ml F1/1 Stabilita: 8 hod. při 2-8°C Stabilita: 8 hod. při 2-8°C

64 Závěr Díky specifitě svého účinku patří MP k moderním a perspektivním způsobům léčby onkologických pacientů Díky specifitě svého účinku patří MP k moderním a perspektivním způsobům léčby onkologických pacientů MP se dají kombinovat s chemoterapií, MP se dají kombinovat s chemoterapií, což zvyšuje efekt léčby což zvyšuje efekt léčby V současnosti mají své pevné místo v léčbě onkologických pacientů V současnosti mají své pevné místo v léčbě onkologických pacientů Jejich počet se bude jistě zvyšovat a indikace rozšiřovat a upřesňovat Jejich počet se bude jistě zvyšovat a indikace rozšiřovat a upřesňovat Léky jsou velmi drahé – otázka pojišťoven Léky jsou velmi drahé – otázka pojišťoven

65 Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Biologická léčba v onkologii (monoklonální protilátky) PharmDr.Dana Syrová Nemocniční lékárna VFN VI. Beskydský slet lékárníků 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google