Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení v NNO a účetnictví RNDr. Alena Beránková NROS Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky 01.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení v NNO a účetnictví RNDr. Alena Beránková NROS Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky 01."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení v NNO a účetnictví RNDr. Alena Beránková NROS Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky 01

2 Co je to účetnictví? obraz (model) firmy vyjádřený v penězích –okamžitý stav (bilance, rozvaha) –vývoj za určité období (výsledovka) zásada věrného zobrazení –zanedbávat pouze zanedbatelné zásada opatrnosti –nepřeceňovat hodnoty, nepodceňovat náklady a dluhy 01 02

3 Účetnictví (dříve tzv.) podvojné jednoduché – ukončeno 2003; 2007 platí ještě výjimka pro o.s., církve a honební spol., pokud ještě nepřešli - §38a ZÚ PÚ: výnosy – náklady JÚ: příjmy – výdaje ZDP: používá pojem „příjmy a výdaje“ donoři to občas nemají vyjasněné 03

4 Účel účetnictví přehled pro „majitele“ (členy SR, DR) podklady pro řízení organizace podklady pro dárce, poskytovatele grantů a dotací, věřitele evidenci pro daňové přiznání zákonem daná povinnost zájem statistik (zákonná povinnost) zájem konkurence 04

5 Legislativní podklad Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. Vyhláška 504/2002 Sb. (pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání) České účetní standardy 401 – 414 Interní účetní směrnice Podmínky ostatních osob (hlavně poskytovatelů grantů dotací a darů) 05

6 Účetní závěrka rozvaha (bilance) - seznam majetku organizace výsledovka (výkaz zisků a ztrát) - hospodaření za poslední rok příloha (další povinné popisné údaje) 06

7 Audit ověření metodické správnosti vedení účetnictví neziskovým organizacím neplyne ze zákona o účetnictví, ale některým přímo z „ustanovujících“ zákonů (o.p.s., nadace) nebo může vyžadovat donor… jako podmínku 07

8 Dlouhodobý majetek Hmotný > 40.000 Kč Drobný hmotný > 3.000 Kč (nebo méně) Nehmotný > 60.000 Kč Drobný nehmotný > 7.000 Kč (nebo méně) Finanční (peníze) Zlato a majetek z leasingu >= 0 Kč 08

9 Časové rozlišení – dotace grant (EU) –2005 příjem 100.000 Kč –2005 výdej 70.000 Kč –(2006 výdej 30.000 Kč) –časové rozlišení příjmů 30.000 Kč (výnosy příštích období) HV je 0 (a ne zisk v 2005 a ztráta v 2006) nezdaňuji (ani když opomenu časové rozlišení) 09

10 Činnost NO hlavní (poslání) a vedlejší (hospodářská, doplňková) zdaňovaná a nezdaňovaná (není předmětem DP nebo je osvobozena) ekonomická (podléhající DPH) a ostatní (není předmětem DPH nebo je osvobozena) 10

11 Příjmy a daň z příjmů zdaňované –hospodářská činnost –z reklamy a nájmů –úroky mimo běžný účet nezdaňované –dotace, granty a dary –členské příspěvky –veřejné sbírky, kostelní sbírky –úroky z BÚ 11

12 Režijní náklady nejsou „pravidla“, správné je poměrové rozdělení při vyúčtování grantů jsou problémy s uzantelností mohou být na všechny aktivity nebo jen na některé (jiné na hosp. činnost a „poslání“) nedaňové režijní náklady (reprezentace, penále za pozdní platby...) režijní náklady neuznatelné pro dotaci, grant 12

13 Systém středisek úroveň akce (programy, činnosti) úroveň donoři (oddělená evidence) příp. úroveň jednotlivých oddělení společnosti 13

14 Kofinancování model jedné akce model vnořených akcí model překrývajících se akcí –protidrogová prevence na Praze 5 (MÚ) –protidrogová prevence mládeže v Praze (MHMP) –školení k protidrogové prevenci v ČR (RV) 14

15 1. 1.Oddělení rolí i) odbornost ii) kontrolní činnost 2.Interní a externí účetní (výhody a nevýhody) i) interní účetní - znalost organizace (součást organizační struktury) - operativnost zpracování - nižší odbornost (chybí konzultační činnost) !!! Doporučit odbornou konzultační činnost !!! ii) externí účetní/účetní firma - vyšší odbornost - zastupitelnost - méně informací o chodu organizace Komunikace mezi realizátorem projektu a účetním 15

16 Komunikace mezi realizátorem projektu a účetním 3.Proč a o čem s účetním komunikovat i) systém vedení účetnictví, způsoby účtování (analytika) ii) nastavení účtování jednotlivých projektů (uznatelnost nákladů, střediska, zdroje) iii)kofinancování iv)reportovací systém pro realizátory/manažery (čerpání rozpočtů, cashflow) v) časový harmonogram prací (vyúčtování jednotlivých projektů, účetní závěrka organizace, lhůty pro zpracování prvotních dokladů) vi)rozdělení činností vii)vyúčtování jednotlivých projektů v rámci účetnictví !!! NIKDY NE MIMO NAPŘ. V EXCELU !!! 16

17 Interní směrnice organizace - finanční Příklady směrnic: 1.O oběhu účetních dokladů (podpisové právo) 2.O účetnictví 3.Alokace režijních nákladů 4.Dlouhodobý majetek a jeho inventarizace 5.Harmonogram účetní závěrky 6.Pracovní cesty 7.Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení 17

18 Realizace projektu z pohledu realizátora a účetního I.Konzultace s účetním – rozpočet projektu i) přímé a) mzdy přímých pracovníků (fakturace, DPP!!!) b) náklady spojené s realizací projektu ii) režijní a) mzdy režijních zaměstnanců (ředitel, účetní, uklízečka) b) náklady spojené s fungováním organizace (nájem, energie, software apod.) Režijní náklady by se měly vyúčtovávat do projektu dle předem stanovené metodiky. 18

19 Alokace režijních nákladů Příklady metodik: 1.Podle počtu pracovníků v jednotlivých projektech 2.Podle podlahové plochy 3.Podle náročnosti projektu !!! Ale vždy podle možností jednotlivých projektů !!! 19

20 II. Konzultace s účetním – podpis smlouvy, Rozhodnutí o dotaci apod. i) nastavení střediska, zdroje zakázky (pro vyúčtování projektu) ii) zřízení odděleného účtu (dle požadavku donora) iii) základní informace ze smlouvy a) uznatelnost nákladů (daňová x projektová uznatelnost) b) časový harmonogram (průběžné zprávy, vyúčtování) c) kofinancování (% a zdroj) iv) úprava rozpočtu projektu = > úprava rozpočtu organizace 20

21 III. Komunikace s účetním – realizace projektu (čerpání rozpočtu) i)Systém reportů a) úprava rozpočtu b) žádost o změnu rozpočtu c) žádost o % změny podílu dotace v rozpočtu projektu ii)Změna nákladovosti projektu a) málo finančních prostředků – úsporná varianta, méně aktivit projektu b) více finančních prostředků – krásné, ale zcela ojedinělé 22

22 IV. Komunikace s účetním – vyúčtování projektu Termín je dán smlouvou Vyúčtování má strukturu předepsanou donorem Kontrola uznatelnosti nákladů Časový harmonogram !!! Pozor na výdajový x nákladový princip !!! 07 23

23 Děkuji Vám za pozornost Vaše dotazy 24


Stáhnout ppt "Finanční řízení v NNO a účetnictví RNDr. Alena Beránková NROS Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky 01."

Podobné prezentace


Reklamy Google