Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení v NNO a účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení v NNO a účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení v NNO a účetnictví
01 Finanční řízení v NNO a účetnictví RNDr. Alena Beránková NROS Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky

2 obraz (model) firmy vyjádřený v penězích
Co je to účetnictví? 02 obraz (model) firmy vyjádřený v penězích okamžitý stav (bilance, rozvaha) vývoj za určité období (výsledovka) zásada věrného zobrazení zanedbávat pouze zanedbatelné zásada opatrnosti nepřeceňovat hodnoty, nepodceňovat náklady a dluhy 01

3 Účetnictví 03 (dříve tzv.) podvojné
jednoduché – ukončeno 2003; 2007 platí ještě výjimka pro o.s., církve a honební spol., pokud ještě nepřešli - §38a ZÚ PÚ: výnosy – náklady JÚ: příjmy – výdaje ZDP: používá pojem „příjmy a výdaje“ donoři to občas nemají vyjasněné

4 přehled pro „majitele“ (členy SR, DR) podklady pro řízení organizace
04 Účel účetnictví přehled pro „majitele“ (členy SR, DR) podklady pro řízení organizace podklady pro dárce, poskytovatele grantů a dotací, věřitele evidenci pro daňové přiznání zákonem daná povinnost zájem statistik (zákonná povinnost) zájem konkurence

5 Legislativní podklad 05 Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. Vyhláška 504/2002 Sb. (pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání) České účetní standardy 401 – 414 Interní účetní směrnice Podmínky ostatních osob (hlavně poskytovatelů grantů dotací a darů)

6 Účetní závěrka 06 rozvaha (bilance) - seznam majetku organizace výsledovka (výkaz zisků a ztrát) - hospodaření za poslední rok příloha (další povinné popisné údaje)

7 Audit 07 ověření metodické správnosti vedení účetnictví neziskovým organizacím neplyne ze zákona o účetnictví, ale některým přímo z „ustanovujících“ zákonů (o.p.s., nadace) nebo může vyžadovat donor… jako podmínku

8 Dlouhodobý majetek 08 Hmotný > Kč Drobný hmotný > Kč (nebo méně) Nehmotný > Kč Drobný nehmotný > Kč (nebo méně) Finanční (peníze) Zlato a majetek z leasingu >= 0 Kč

9 Časové rozlišení – dotace
09 grant (EU) 2005 příjem Kč 2005 výdej Kč (2006 výdej Kč) časové rozlišení příjmů Kč (výnosy příštích období) HV je 0 (a ne zisk v 2005 a ztráta v 2006) nezdaňuji (ani když opomenu časové rozlišení)

10 Činnost NO hlavní (poslání) a vedlejší (hospodářská, doplňková)
10 hlavní (poslání) a vedlejší (hospodářská, doplňková) zdaňovaná a nezdaňovaná (není předmětem DP nebo je osvobozena) ekonomická (podléhající DPH) a ostatní (není předmětem DPH nebo je osvobozena)

11 Příjmy a daň z příjmů 11 zdaňované hospodářská činnost
z reklamy a nájmů úroky mimo běžný účet nezdaňované dotace, granty a dary členské příspěvky veřejné sbírky, kostelní sbírky úroky z BÚ

12 Režijní náklady 12 nejsou „pravidla“, správné je poměrové rozdělení
při vyúčtování grantů jsou problémy s uzantelností mohou být na všechny aktivity nebo jen na některé (jiné na hosp. činnost a „poslání“) nedaňové režijní náklady (reprezentace, penále za pozdní platby...) režijní náklady neuznatelné pro dotaci, grant

13 Systém středisek 13 úroveň akce (programy, činnosti)
úroveň donoři (oddělená evidence) příp. úroveň jednotlivých oddělení společnosti

14 Kofinancování 14 model jedné akce model vnořených akcí
model překrývajících se akcí protidrogová prevence na Praze 5 (MÚ) protidrogová prevence mládeže v Praze (MHMP) školení k protidrogové prevenci v ČR (RV)

15 Komunikace mezi realizátorem projektu a účetním
15 Komunikace mezi realizátorem projektu a účetním 1. Oddělení rolí i) odbornost ii) kontrolní činnost 2. Interní a externí účetní (výhody a nevýhody) i) interní účetní - znalost organizace (součást organizační struktury) - operativnost zpracování - nižší odbornost (chybí konzultační činnost) !!! Doporučit odbornou konzultační činnost !!! ii) externí účetní/účetní firma - vyšší odbornost - zastupitelnost - méně informací o chodu organizace

16 Komunikace mezi realizátorem projektu a účetním
16 Komunikace mezi realizátorem projektu a účetním Proč a o čem s účetním komunikovat i) systém vedení účetnictví, způsoby účtování (analytika) ii) nastavení účtování jednotlivých projektů (uznatelnost nákladů, střediska, zdroje) iii) kofinancování iv) reportovací systém pro realizátory/manažery (čerpání rozpočtů, cashflow) v) časový harmonogram prací (vyúčtování jednotlivých projektů, účetní závěrka organizace, lhůty pro zpracování prvotních dokladů) vi) rozdělení činností vii)vyúčtování jednotlivých projektů v rámci účetnictví !!! NIKDY NE MIMO NAPŘ. V EXCELU !!!

17 Interní směrnice organizace - finanční
17 Interní směrnice organizace - finanční Příklady směrnic: O oběhu účetních dokladů (podpisové právo) O účetnictví Alokace režijních nákladů Dlouhodobý majetek a jeho inventarizace Harmonogram účetní závěrky Pracovní cesty Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení

18 Realizace projektu z pohledu realizátora a účetního
18 Realizace projektu z pohledu realizátora a účetního Konzultace s účetním – rozpočet projektu i) přímé a) mzdy přímých pracovníků (fakturace, DPP!!!) b) náklady spojené s realizací projektu ii) režijní a) mzdy režijních zaměstnanců (ředitel, účetní, uklízečka) b) náklady spojené s fungováním organizace (nájem, energie, software apod.) Režijní náklady by se měly vyúčtovávat do projektu dle předem stanovené metodiky.

19 Alokace režijních nákladů
19 Alokace režijních nákladů Příklady metodik: Podle počtu pracovníků v jednotlivých projektech Podle podlahové plochy Podle náročnosti projektu !!! Ale vždy podle možností jednotlivých projektů !!!

20 II. Konzultace s účetním – podpis smlouvy, Rozhodnutí o dotaci apod.
20 II. Konzultace s účetním – podpis smlouvy, Rozhodnutí o dotaci apod. i) nastavení střediska, zdroje zakázky (pro vyúčtování projektu) ii) zřízení odděleného účtu (dle požadavku donora) iii) základní informace ze smlouvy a) uznatelnost nákladů (daňová x projektová uznatelnost) b) časový harmonogram (průběžné zprávy, vyúčtování) c) kofinancování (% a zdroj) iv) úprava rozpočtu projektu = > úprava rozpočtu organizace

21 III. Komunikace s účetním – realizace projektu (čerpání rozpočtu)
22 III. Komunikace s účetním – realizace projektu (čerpání rozpočtu) Systém reportů a) úprava rozpočtu b) žádost o změnu rozpočtu c) žádost o % změny podílu dotace v rozpočtu projektu Změna nákladovosti projektu a) málo finančních prostředků – úsporná varianta, méně aktivit projektu b) více finančních prostředků – krásné, ale zcela ojedinělé

22 IV. Komunikace s účetním – vyúčtování projektu
23 IV. Komunikace s účetním – vyúčtování projektu Termín je dán smlouvou Vyúčtování má strukturu předepsanou donorem Kontrola uznatelnosti nákladů Časový harmonogram !!! Pozor na výdajový x nákladový princip !!! 07 07

23 Děkuji Vám za pozornost
24 Děkuji Vám za pozornost Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Finanční řízení v NNO a účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google