Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obor: Veřejná politika a lidské zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obor: Veřejná politika a lidské zdroje"— Transkript prezentace:

1 Obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Obor: Veřejná politika a lidské zdroje (Prezentace pro den otevřených dveří dne ) Kontakt: Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulta sociálních studií Joštova 10, , Brno Sekretářka pracoviště: Hana Zálešáková, DiS. kancelář: 5.62 (páté patro) tel.:

2 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Vznik a historie oboru veřejná politika a lidské zdroje (2011) V letech se rozvinul na FF MU obor „sociologie, sociální politika a práce“. Od roku 1995 fungoval jako samostatný obor na bakalářském a magisterském stupni obor „sociální politika a sociální práce“. V akademickém roce 1999 bylo otevřena kombinovaná forma studia na bakalářském stupni, v roce následujícím byla rozšířena i na magisterský stupeň. Od 2007 na bakalářském stupni specializace „sociální politika“ a na magisterském specializace „sociální politika“, „trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“, „personální management a organizační rozvoj“ V roce 2009 akreditován obor „Veřejná politika a lidské zdroje“: na bakalářském stupni samostatně a na magisterském stupni také trvají ustavené 3 specializace

3 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje Charakteristika oboru studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje se zaměřuje na tvorbu, zavádění a hodnocení veřejných politik (sahá od všech oblastí sociální politiky k dalším veřejným politikám jako je politika zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů aj.) Chápe organizační rozvoj v rámci institucí veřejné politiky a rozvoj lidských zdrojů uvnitř těchto organizací jako zásadní podmínku a nástroj formování veřejných politik a zkvalitnění efektů veřejné politiky Akcentuje rozvoj lidských zdrojů jako klíčovou funkci veřejných politik.

4 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje Charakteristika oboru (II) Za profilující pro obor VPLZ pokládáme zejména dvě okolnosti: 1 zaměření na průřezová (teoretická, metodická a aplikační) hlediska, která se obecně uplatňují ve většině oblastí veřejných politik, 2 propojení veřejných politik s oblastí rozvoje lidských zdrojů, jejich řízením a organizačním rozvojem.

5 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje Charakteristika oboru (III) Předměty na bakalářském stupni se zaměřují na veřejné politiky a do oblasti rozvoje lidských zdrojů (Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů, Politika zaměstnanosti, Zdraví, nemoc a zdravotní politika, Rodinná politika, Politika bydlení, vč. odpovídajícího pojetí předmětu Sociální politika). Předměty na magisterském stupni: zde je obecnější zaměření do oblasti tvorby a řízení veřejné politiky, zejména řízení jejich lidských zdrojů a organizačního rozvoje (Evaluace, Teorie organizace a řízení, Nové formy vládnutí a veřejná politika, Tvorba a implementace veřejných programů) a pak podle specializací např. Politika zaměstnanosti a pracovního trhu, Personální analýza, strategie a plánování, Řízení a rozvoj lidských zdrojů atd.

6 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Charakteristika a zaměření katedry pracovníci katedry zabývající se oblastí veřejné politiky a lidských zdrojů se zaměřují (ve výuce i výzkumu) na různé oblasti veřejné politiky, jež řeší sociální a veřejné problémy a na také rozvoj organizací a lidských zdrojů v různých organizacích, jež se těmito problémy zabývají Pozornost věnují zejména: Systému české sociální politiky a jejím různým oblastem (např. sociální zabezpečení, rodinná politika) Problematice trhu práce a politice zaměstnanosti Řízení a rozvoji lidských zdrojů v institucích a organizacích (především těch činných ve veřejné a sociální politice či sociální práci) Organizačnímu rozvoji institucí a organizací činných ve veřejné a sociální politice či sociální práci

7 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje Nabízíme studium: Bakalářské studium prezenční Magisterské studium prezenční (3 specializace) „sociální politika“ „trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“ „personální management a organizační rozvoj“ Magisterské studium kombinované (2 specializace) Doktorské studium (obor sociální politika a sociální práce)

8 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské a magisterské studium Uplatnění absolventů oboru VPLZ vedoucí pracovník/manažer nebo personální manažer v organizacích veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti tvůrce a koordinátor programů v oblasti veřejné a sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů výzkumník v organizacích (agenturách) v této oblasti učitel disciplin oborů veřejné a sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů další role, dle potřeb zaměstnavatele (např. mluvčí, poradce pro otázky veřejné a sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů). – prolínají se

9 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské a magisterské studium Uplatnění absolventů oboru VPLZ Kde: v organizacích státní správy a samosprávy, které se zabývají agendou dávkových systémů, sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších oblastí veřejné politiky (MPSV, krajské a obecní úřady, obce, aj.) na Úřadech práce, v oblasti trhu práce (včetně soukromých agentur), v neziskových organizacích v oblasti veřejné a sociální politiky a sociálních služeb na všech úrovních v poradních sborech státních i neziskových organizací (včetně zákonodárných sborů a regionálních samospráv)

10 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské a magisterské studium Uplatnění absolventů oboru VPLZ ve výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných ústavech ve výuce v oblasti VPLZ na vysokých, vyšších odborných a středních školách (poslední po zvládnutí tzv. pedagogického minima) jako specialisté nebo poradci na různé sociální problémy a sociální intervence a rozvoj lidských zdrojů v médiích (tisk, rozhlas, televize); případně jako tiskoví mluvčí organizací v dané oblasti v personálních útvarech a útvarech, které se zabývají problematikou lidských zdrojů nebo uplatňují sociální programy pro své zaměstnance v různých typech státních i nestátních organizací v nadnárodních organizacích, které se zabývají řešením sociálních problémů, sociálním začleňováním nebo poskytováním sociální pomoci

11 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium obor VPLZ Bakalářské studium prezenční (tříleté, dvouoborové) Studuje se v následujících kombinacích: sociální práce (katedra SPSP) hospodářská politika (ESF MU) mediální studia a žurnalistika, politologie environmentální studia, sociologie, genderová studia psychologie sociální antropologie evropská studia pedagogika (FF MU)

12 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium obor VPLZ Bakalářské studium prezenční Povinné předměty Základy veřejné politiky Základy teorie organizace a řízení Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů Sociální politika Základy ekonomie Statistika Sociologie Politika a služby zaměstnanosti Metodologie výzkumu (kvalitativní a kvantitativní výzkum) + výběr z více než 20 volitelných předmětů

13 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium denní VPLZ i kombinované (SPSP) Podmínky přístupu ke státní bakalářské zkoušce: odevzdání bakalářské diplomové práce získání požadovaného počtu eurokreditů (90) – oba obor. současně doložení tzv. minimální jazykové kompetence v jednom z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština) - buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU nebo studenti absolvují danou zkoušku během studia na FSS pro studenty prezenčního studia je to navíc podmínka: absolvování předmětu v anglickém jazyce (může být i na zahraniční univerzitě), absolvování výuky tělesné výchovy a sportu (je souč. 90 kred.)

14 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium Veřejná politika a lidské zdroje Magisterské navazující studium (dvouleté – 4 semestry) magisterské prezenční studium – specializace: Sociální politika Personální management a organizační rozvoj Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů Zvolená specializace ovlivňuje průběh studia (to jaké informace získáte) a je uvedena v diplomu absolventa studia. Volba specializace může být změněna do 14. dnů po nástupu do studia nebo po absolvování prvního semestru + volitelné předměty

15 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium obor VPLZ Magisterské navazující studium (dvouleté – 4 semestry) magisterské kombinované studium – specializace: Sociální politika Personální management a organizační rozvoj Méně kurzů než v prezenčním studiu (všechny předměty jsou povinné). Probíhá formou konzultací a samostudia. Konzultace jsou zpravidla 3x za semestr. Samostudium, domácí práce.

16 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální politika“ (prezenční i kombinované studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: naučit se navrhovat opatření veřejné a sociální politiky rozpoznávat a analyzovat vznikající nebo opomíjené sociální problémy navrhovat a zavádět programy a projekty v oblasti sociální a veřejné politiky a sociálních služeb

17 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální politika“ Garant specializace: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Povinné kurzy pro prezenční studium Tvorba a implementace veřejné politiky Současné problémy sociální politiky Evaluační výzkum Ekonomie Ekonomika sociálního státu Diplomová práce/ Diplomový seminář Kombinované studium: Ekonomika sociálního státu, Současné problémy sociální politiky, Teorie a politika trhu práce, Metody sociální práce – makro, aj.

18 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Personální management a organizační rozvoj“ (prezenční i kombinované studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: - naučit se provádět personální management organizací (ve státním i nestátním sektoru) s ohledem na komplexně pojaté životní a pracovní situace zaměstnanců - ovlivňovat životní podmínky a výkon zaměstnanců rozvojem lidských zdrojů a řešením sociálních problémů organizace - být schopný/á navrhovat a provádět programy sladění rozvoje lidských zdrojů a rozvoje organizace        

19 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Personální management a organizační rozvoj“ Garant specializace: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Povinné kurzy pro prezenční studium: Evaluační výzkum Teorie organizace a řízení Řízení a rozvoj lidských zdrojů Personální analýza, strategie a plánování Programy sociálního rozvoje organizací Diplomová práce/ Diplomový seminář Kombinované studium: Personální analýza, strategie a plánování, Programy sociálního rozvoje organizací, Teorie organizace a řízení, aj.

20 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“ (prezenční studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: - analyzovat, hodnotit, navrhovat a zavádět opatření, jejichž cílem je řešit otázky zaměstnanosti, začleňování na trhu práce a rozvoje lidských zdrojů, a řešení sociálních problémů, které jsou výsledkem fungování trhu práce a souvisí s nezaměstnaností.

21 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“ Garant specializace: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Povinné kurzy Evaluační výzkum Ekonomie Teorie pracovního trhu Politika zaměstnanosti a pracovního trhu Současné problémy sociální politiky Diplomová práce / Diplomový seminář

22 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium Podmínky přístupu ke státní magisterské zkoušce: 1) odevzdání diplomové práce 2) získání požadovaného počtu eurokreditů (120) 3) doložení tzv. minimální jazykové kompetence (angličtina, francouzština, němčina, španělština) - buď uznán katedrou jazyků odpovídající certifikát/diplom o složení jazykové zkoušky mimo MU nebo studenti absolvují danou zkoušku během studia na FSS 4) pro studenty prezenčního studia je to navíc podmínka: absolvování předmětu v anglickém jazyce (může být i na zahraniční univerzitě)

23 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Praxe VPLZ Příprava praxe v oblasti personálního managementu (bakalářské i magisterské studium) Bakalářský stupeň: - zaměřené a) na oblast rozvoje lidských zdrojů a na b) oblast veřejné politiky a správy (studenti si voli dle zájmu typ praxe) - povinné - rozsah 120 hodin praxe + 13 hodin konzultací Magisterský stupeň: - „výzkumná stáž v organizaci“ zaměřená na analýzu a výzkum v organizaci (možnost využít pro diplomovou práci) - povinně volitelné - rozsah 100 hodin + individuální konzultace

24 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní pobyty v zahraničí Spolupráce se zahraničím - každý student v jakémkoli ročníku studia může využít nabídky - jde zejména o mobilitu studentů v rámci programu Erasmus. Můžete vyjet jak na studijní tak i na pracovní stáž. Centrum zahraničních studií: smlouvy uzavřeny s universitami v: Belgii, Dánsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Švédsku, délka pobytu - zpravidla 1-2 semestry

25 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Aktivity katedry Přednášky zahraničních odborníků Od roku 2008 na katedře v programu VPLZ trvale působí prof. Steven Saxonberg ze Švédska. Spolupráce s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (pobočka/pracoviště) – zapojení pracovníků, doktorandů i studentů (výzkumná praxe jako volitelný předmět) Spolupráce se zahraničními školami: výuka v mezinárodním programu ‚Master of European Social Security‘ (Univerzita v Lovani) Zapojení v mezinárodních i národních výzkumných projektech – např. ‚Reconciling Work and Welfare in Europe‘ , ‚NEU Jobs‘, Rozvoj výuky v oblasti personálního managementu

26 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Publikace Knižní monografie a editované publikace (např.): Jiří Winkler, Lenka Klimplová a Martin Žižlavský (eds.): Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace (2005). Tomáš Sirovátka (et al). The Challenge of Social Inclusion (2006). Jiří Winkler: Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky (2007).  Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (2008).  Tomáš Sirovátka, Jiří Winkler, Martin Žižlavský (eds.) 2009: Nejistoty na trhu práce. Jiří Winkler a Martin Žižlavský (eds.) 2011 Institucionální změna a veřejná politika: analýza politiky zaměstnanosti.

27 CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií Partner pro soukromý, veřejný i neziskový sektor Aplikovaný výzkum ve veřejné politice, řízení lidských zdrojů a sociální práci. Propojení teorie a praxe, studijní stáže v organizacích (možnost výzkumu pro diplomovou práci), zapojení do projektů aplikovaného výzkumu.


Stáhnout ppt "Obor: Veřejná politika a lidské zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google