Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo a informatika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo a informatika."— Transkript prezentace:

1 Právo a informatika

2 Program a uživatel Na rozdíl od věcí, které si koupíte, vám počítačové programy nebo písma nepatří Stáváte se pouze oprávněným uživatelem Platíte za právo programy používat, nemůžete však instalovat kopie na jiné počítače nebo software poskytovat kolegům Programy jsou licencovány

3 Právní problémy Softwarové společnosti velmi často využívají při distribuci svých produktů původní anglo-americké „licence“, popř. jejich české, často neodborné překlady, jejichž aplikace v prostředí odlišné právní kultury může být velmi problematická (termínem „software“ zde rozumíme počítačový program a jeho dokumentaci). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

4 Právní problemy Počítačový program je autorským dílem chráněným autorským zákonem, pokud: Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem § 65 odst. 1 autorského zákona: „Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární.“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

5 Právní problemy Naopak nejsou chráněny:
„myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem“. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

6 Jak je počítačový software chráněn zákonem?
Počítačový software je chráněn zákonem o autorském právu, mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Zákon o autorském právu a další dohody o duševním vlastnictví chrání v mnoha zemích práva majitele softwaru zaručením množství zvláštních práv, týkajících se i reprodukce a kopírování softwaru. Kopírování softwaru bez povolení majitele je porušením zákona o autorských právech se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

7 Software kopírujete vždy, když:
Nahrajete software do dočasné paměti počítače spuštěním programu z diskety, pevného disku, disku CD-ROM nebo jiného paměťového média; Kopírujete software na jiné paměťové médium, například na disketu nebo pevný disk; Spustíte program na počítači ze síťového serveru, na kterém je daný software umístěn nebo uložen.

8 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Osobnostní i majetková práva k počítačovému programu náleží autorovi, tzn. fyzické osobě, která počítačový program vytvořila, tj. programátorovi. Pokud jsou spoluautoři: „všem spoluautorům společně a nerozdílně“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

9 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že autorem počítačového programu nemůže být nikdy právnická osoba Z tohoto důvodu také nemůže mít ani osobnostní práva k počítačovému programu Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

10 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Právnická osoba samozřejmě může být vykonavatelem majetkových autorských práv To platí v případě, že software je tzv. zaměstnaneckým dílem: Software, který „autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem...“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

11 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Počítačové programy a databáze...se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele „...zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu...“ Zaměstnavatel (resp. Objednatel) je oprávněn poskytovat licenci k software v celém rozsahu Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

12 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Pro poskytnutí licence k software nelze využít úpravy licenční smlouvy v obchodním zákoníku v § 508 a násl., neboť ta se vztahuje pouze na předměty tzv. duševního vlastnictví průmyslového. Je nutné, aby došlo k platnému uzavření smlouvy jako dvojstranného (resp. vícestranného) právního úkonu. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

13 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Souhlas k užití software nelze totiž udělit jiným způsobem než licenční smlouvou – viz čl. 12 odst. 1 autorského zákona. Za užití podle autorského zákona považuje i užití počítačového programu pro osobní potřebu (§ 30 odst. 1 autorského zákona). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

14 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Proto např. nelze licenci udělit jednostranným projevem vůle, kterým by kupříkladu autor nabídl vlastní software neurčitému okruhu návštěvníků jeho webové stránky. Stejně tak se podle českého práva nelze jednostranným (ani jiným) projevem vůle vzdát autorských práv (srov. např. problematiku tzv. free software). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

15 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Je tedy nezbytné, aby jedna strana učinila nabídku (adresovaný návrh na uzavření smlouvy) a druhá strana tuto nabídku akceptovala v plné šíři s tím, že tato akceptace druhé strany musí být doručena zpět první straně. Viz ustanovení § 43c odst. 2 obč. zákoníku: „Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli.“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

16 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Určitou odchylku z hlediska smluvního představuje i úprava tzv. školního díla dle § 35 odst. 3 autorského zákona, tzn. software vytvořeného „žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení“. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

17 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Neboť „škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla“ (§ 60 odst.1 autorského zákona), což je jistá forma kontraktační povinnosti ze strany studenta. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

18 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Vznik licence nelze v žádném případě zaměňovat s přechodem vlastnického práva k hmotnému nosiči dat, na kterém je software zachycen. Vlastnické právo k hmotnému nosiči dat je neodvislé od výkonu práva software užít. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

19 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Pokud je určitá osoba například vlastníkem CD-ROM, na kterém je počítačový program uložen, neznamená to samozřejmě, že je tato osoba také oprávněna počítačový program užít. Stejně tak software nainstalovaný na počítači jiné osoby může být oprávněně užíván. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

20 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
V písemné formě musí být licenční smlouva uzavřena pouze v případě, že je nabyvateli poskytována licence výhradní, viz. § 46 odst. 4 autorského zákona: „Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní.“ „V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

21 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Použití výhradní licence nepřichází logicky příliš v úvahu v případě masově distribuovaného software, naopak však může být velmi praktické v případech vytváření software tzv. „na míru“. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

22 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Licenční smlouvou autor (vykonavatel majetkových autorských práv) poskytuje nabyvateli „oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném...“ (§ 46 odst. 1 autorského zákona). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

23 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
V případě masově distribuovaného software je rozsah a způsob užití software zpravidla určován obchodní politikou podnikatele (poskytovatele). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

24 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Speciální úprava pro počítačové programy v § 66 odst. 1 autorského zákona, který uvádí příklady způsobu užití software ze strany oprávněného uživatele, které nejsou zásahem do autorského práva. Tato úprava ve prospěch oprávněného uživatele je kogentní (kromě písm. a) a v případě, že si v licenční smlouvě upraví účastníci tyto vztahy odlišně od zákonných ustanovení, je tato část smlouvy neplatná. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

25 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Mezi těmito právy oprávněného uživatele vyplývajícími přímo ze zákona nalezneme mimo jiné i možnost zhotovit si „záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li to potřebné pro jeho užívání“. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

26 Autorská práva a výkon majetkových autorských práv
Zhotovení takovéto rozmnoženiny počítačového programu je však nutno odlišovat od zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu jiných děl Ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) autorského zákona se na počítačové programy nevztahuje. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

27 Autorská práva, výkon majetkových autorských práv a licence
Téměř každý komerční software je licencován přímo či nepřímo majitelem autorských práv – výrobce softwaru – podepsáním licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Různé produkty jsou obvykle vybaveny různými licenčními smlouvami s koncovým uživatelem (EULA). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

28 Autorská práva, výkon majetkových autorských práv a licence
Ochrana autorských práv. Odlišně Evropa a USA Evropa – dílo chráněno už okamžikem vzniku (automaticky). USA – dílo chráněno od okamžiku přihlášení k ochraně (není tudíž ochrana automatická). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

29 Druhy licencí softwaru
Shareware – jde o zkušební verzi, jinak placeného softwaru. Mívá omezené některé funkce, mnohdy i dobu funkčnosti. Trial – program má časově omezenou licenci. Zpravidla to bývá 30 dní. Po uplynutí této doby obvykle přestane fungovat. Dál jej můžete používat jen po zaplacení plné verze. Public domain – jedná se o software, u kterého se jeho tvůrci dobrovolně vzdali svých autorských práv. Takovéto programy můžete jakkoliv upravovat i volně šířit.

30 Druhy licencí softwaru
Demo – funkčně omezená verze programu, nejčastěji se setkáváme s demoverzemi her. GPL – jde o obecně veřejnou licenci. Tento software můžete volně sdílet i upravovat. Opensource – tyto programy bývají většinou zdarma. Mají přístupné zdrojové kódy a můžete je tak upravovat

31 Druhy licencí softwaru
Freeware – jde o programy, které jsou zdarma. Ale pozor, někdy ne tak úplně. Některé freeware se např. nemohou používat ke komerčním účelům apod. Plná verze zdarma – nepleťte si tyto programy s freeware, tento software nelze volně šířit, jedná se o neomezené komerční programy. Adware – programy bývají zdarma, ovšem v programu se zobrazuje reklama (většinou stahována z internetu).

32 Druhy a počty licencí V následujících obrazovkách budou ukázány různé typy licencí, jak se v současnosti používají. Počty typů jsou z roku 2008, novější čísla jsem zatím nenalezl

33 Adware Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné
V programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy je nemožné a ani není v souladu s licencí. Reklama bývá většinou stahována z Internetu. Počet variant programů s touto licencí: 53

34 Artistic License Software šířený pod touto licencí umožňuje volné používání, modifikování i šíření za předpokladu, že budete šířit software bezplatně nebo zamezíte možnosti záměny mezi vlastní verzí a standardní verzí. Licence nevylučuje využití softwaru v komerčních projektech. Licence je schválená sdružením OSI a plně odpovídá Debian Free Software Guidelines. Počet variant programů s touto licencí: 9

35 Cardware Software je možno neomezeně užívat v případě, že autorovi zašlete skutečnou pohlednici. Autor si tak zajistí nejen přísun pošty do své schránky, ale i přehled o místech, kde se jeho program užívá. Pro tuto licenci se nekdy také používá název Postcardware. Počet variant programů s touto licencí: 18

36 DEMO Program slouží pouze k předvedení schopností daného produktu, ne však k jeho plnému nasazení. Je pravděpodobné, že bude nějakým způsobem omezena funkčnost produktu, např. ukládání, zobrazování nebo zpracování. Často také bývá omezena časově. Zvyklostí bývá označovat funkčně omezenou verzi Demo a časově omezenou verzi Trial. Počet variant programů s touto licencí: 900

37 DJB Tak trošku oříšek, tak trošku provokace, tak trošku licence. Pravidla, která pro své programy stanovil D. Bernstein: Pokud chcete jednouše software používat, není problém; zdrojové kódy jsou k disposici. Pokud chcete programy distribuovat, musíte dodržet několik podmínek; soubory musí být umístěny přesně tam, kde by se ocitly překladem ze zdrojových souborů, balíček se chová stejně jako ze zdrojových kódů vyklubaný program a tvůrce balíčku se musí zavázat, že dělal všechno pro to, aby se balíček choval korektně (pokud tomu nerozumíte, nejste sami). Počet variant programů s touto licencí: 9

38 Donationware Zaplacení tohoto software je čistě dobrovolné a pokud máte pocit, že by bylo vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, můžete zaslat libovolný příspěvek na jeho konto. Počet variant programů s touto licencí: 82

39 EULA Uživatel musí před stažením nebo použitím programu souhlasit s podmínkami použití autora programu. Počet variant programů s touto licencí: 2

40 Freeware Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech. Počet variant programů s touto licencí: 13205

41 Freeware pro nekomerční využití
Program je možné využívat zdarma pro nevýdělečné účely. Počet variant programů s touto licencí: 438

42 GNU GPL GNU General Public License.
Software šířený pod licencí GPL je možno volně používat, modifikovat i šířit, ale za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) s možností získat bezplatně zdrojové kódy. Toto opatření se týká nejen samotného softwaru, ale i softwaru, který je od něj odvozen. Na produkty šířené pod GPL se nevztahuje žádná záruka. Licence je schválená sdružením OSI a plně odpovídá Debian Free Software Guidelines. Počet variant programů s touto licencí: 961

43 IPL InterBase Public License (IPL) je obdobou Mozilla Public License (MPL). Počet variant programů s touto licencí: 1

44 Jiná licence Jiná speciální licence, bližší popis najdete na stránce autora. Počet variant programů s touto licencí: 61

45 LGPL Lesser/Library GPL. Licence je kompatibilní s licencí GPL.
Pod touto licencí se šíří zejména knihovny, protože narozdíl od licence GPL umožňuje nalinkování LGPL knihovny i do programu, který není šířen pod GPL. Počet variant programů s touto licencí: 14

46 MIT License Licence podobná BSD licenci umožňuje se software nakládat téměř libovolně (používat, kopírovat, modifikovat, slučovat, publikovat, distribuovat či prodávat), jedinou podmínkou je zahrnutí textu licence do všech kopií a odvozenin software. Počet variant programů s touto licencí: 9

47 MPL – Mozilla Public License
Základním elementem pokrytým licencí je každý jednotlivý zdrojový soubor. Autor takového souboru umožňuje komukoliv používat, měnit a distribuovat jeho zdrojový kód (i jako součást většího díla). Každá změna původních souborů je krytá licencí, tzn. musí se tedy zveřejnit. To samé platí pokud přenesete část původního souboru do nového souboru, tj. celý nový soubor je pak nezbytné zveřejnit.

48 MPL – Mozilla Public License
Pokud vytváříte nový produkt přidáním nových souborů, můžete pro tyto nové soubory použít libovolnou licenci. Binární verze lze licencovat libovolně, pokud to není výslovně v rozporu s MPL (zákaz distribuce zdrojů). Produkty pod touto licencí jsou distribuované jak jsou („as is“), tj. bez záruk libovolného druhu. Počet variant programů s touto licencí: 77

49 MS EULA End-User License Agreement for Microsoft Software.
Licencováno na základě odsouhlasení smlouvy mezi vámi a Microsoft Corporation. Pro instalaci programu je třeba tyto podmínky akceptovat a toto většinou potvrdit stiskem tlačítka během instalace. Počet variant programů s touto licencí: 183

50 NPL Netscape Public License (NPL) je obdobou Mozilla Public Licence (MPL). Počet variant programů s touto licencí: 4

51 Open Publication Licence
Povoleno opakované použití v nezměněném tvaru (záložní kopie) Lze revidovat (právo upravit nebo změnit vlastní obsah – např. překlad) Remix – spojit původní obsah vlastním novým Redistribuce – právo na podíl kopií (např. předat kopii obsahu příteli) Počet variant programů s touto licencí: 12

52 Orphanware Program, který již není samotným autorem podporován nebo nabízen veřejnosti. Lze jej získat pouze z pořízených kopií. Funkčnost ani podpora tohoto proramu není zaručena. Orphanware může být také Freeware u kterého je jasné, že jeho vývoj je ukončen a nebude další nová verze. Počet variant programů s touto licencí: 106

53 PDL Public Documentation License
Původní autor tímto uděluje celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k užívání, kopírování, úpravám, kompilování, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, ukázkám, zveřejnění a distribuci dokumentace v jakékoli podobě, na jakémkoli médiu nebo přes elektronický distribuční mechanismus nebo jiné metody nyní známé nebo později objevené, a poskytovat sublicence výše uvedených práv třetím stranám prostřednictvím sublicencí v souladu s podmínkami této licence..

54 PHP License Essentially, the PHP license gives you the right to use, distribute and modify PHP as much as you want, for both commercial and non-commercial use. You just have to make it clear to the user that what you have distributed contains PHP. Počet variant programů s touto licencí: 3

55 Pine license Licence vztahující se na klient Pine vyvinutý Washingtonskou Univerzitou a na editor Pico používaný v Pine. Překládání (kompilace) a spouštění Programu šířeného pod touto licencí nevyžaduje žádné zvláštní dovolení ani poplatky UW. Stejně tak se může Program libovolně šířit, licence ovšem zakazuje šíření prací odvozených od Programu. Práce odvozené od Programu se mohou bez zvláštního povolení šířit pouze v podobě patchů. Počet variant programů s touto licencí: 3

56 Plná verze Kompletní program bez omezení.
Počet variant programů s touto licencí: 567

57 Public Domain Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným software – můžete jej volně šířit a používat, ale i měnit či zahrnout do svých aplikací. Pozor, neplést s licencí Freeware. Počet variant programů s touto licencí: 29

58 SCSL Sun Community Source License. Pod touto licencí je šířena především Java 2 (tedy JDK a JRE verze 1.2 a výš). Poměrně problematická licence; především nemáte (až na omezené případy) právo dále distribuovat dílo šířené pod SCSL. Licence není schválená sdružením OSI, neodpovídá Debian Free Software Guidelines. Počet variant programů s touto licencí: 15

59 Shareware Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma.
Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on- line podpora.

60 Shareware Shareware býval v počátcích velmi levný – byl většinou produktem jednoho vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, který využívají i dříve typické krabicové produkty. Počet variant programů s touto licencí: 2626

61 SISSL Sun Industry Standards Source License.
Počet variant programů s touto licencí: 1

62 SPL Sun Public License (SPL) je velice podobná MPL, liší se od ní jen v několika nepodstatných řádcích (typicky nahrazením termínu Mozilla termínem Java :-). Sdružením OSI byla licence uznána jako free software licence. Počet variant programů s touto licencí: 1

63 Start Zvláštní případ licencování produktu. Je to plně funkční verze omezená pouze počtem záznamů do databáze. Lze ho používat bezplatně i několik let, včetně upgrade. Přechod na placenou a počtem záznamů neomezenou verzi bývá zpravidla bezproblémový a bez ztráty dosavadních dat. Počet variant programů s touto licencí: 91

64 Trial Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovládání programu a různých funkci před zakoupením plné verze. Zvyklostí bývá označovat časově omezenou verzi Trial a verzi omezenou funkčností Demo. Počet variant programů s touto licencí: 3058

65 Ukázka Ukázka z elektronické knihy
Počet variant programů s touto licencí: 1

66 Vim's license Licence kompatibilní s GPL (tedy je software šířený pod touto licencí považován za free software) použitá pro Vim. Umožňuje šířit nezměněné dílo bez jakýchkoliv omezení, jen musí být přiložen text licence. Pokud chcete šířit pozměněné dílo, musíte dodržet několik nepříliš omezujících podmínek uvedených v textu licence. Počet variant programů s touto licencí: 25

67 W3C Document License Licence opravňuje ke kopírování a šíření dokumentů v libovolném médiu pro libovolný účel bez poplatku, je-li v každé kopii zahrnut odkaz na původní dokument W3C, upozornění na autorská práva W3C a status dokumentu (je-li znám). Licence neopravňuje k modifikaci či vytváření odvozenin dokumentů. Počet variant programů s touto licencí: 43

68 Licence Zdroj: www.zive.cz Druhy licencí software 15.8.2008
Autor: Beruška 55

69

70 Co je softwarové pirátství?
Softwarové pirátství je nepovolené kopírování, reprodukce, používání nebo výroba softwarových produktů, které jsou chráněny zákony o autorských právech platnými v USA i mezinárodně. V průměru připadá na každou používanou autorizovanou kopii počítačového softwaru nejméně jedna neautorizovaná neboli pirátská kopie.

71 Typy softwarového pirátství
Existuje pět základních typů softwarového pirátství Všechny poškozují jak výrobce, tak koncové uživatele.

72 Pořizování neoprávněných kopií z jedné licence v rámci organizace
Organizace vytváří pro zaměstnance nepovolené kopie programů k pracovním účelům. Patří sem i „vyměňování disků“ mezi přáteli a známými mimo firemní prostředí.

73 Nahrávání pevných disků
Neautorizované kopie softwaru instalované na pevné disky prodávaných počítačů Snaha přimět zákazníka k nákupu počítače Někteří prodejci počítačů

74 Padělání Nelegální kopírování a prodej softwaru chráněného zákonem o autorském právu Často napodobenina oficiálního a legálního produktu. Softwarové padělky bývají výborně zpracované, včetně firemních log a ochranných prvků na obalech (hologramy). Padělkem je i kopie s ručně psaným popisem Padělání softwarových produktů poškozuje jak softwarové vývojáře, tak legitimní koncové uživatele.

75 Stahování pomocí služby BBS
Uživatel si stáhne software chráněný autorskými právy ze soukromé službě BBS (nebo z internetu) Nezaměňovat se sdíleným softwarem typu public domain nebo s poskytováním softwaru typu shareware. Shareware je …

76 Pronájem softwaru Nelegální „pronájem“ softwaru koncovým uživatelům
Ti obvykle vytvoří trvalou kopii „pronajatého“ softwaru na pevném disku svého počítače a původní kopii vrátí pronajímateli.

77 Počítačové pirátství Dle kriminalistického hlediska:
„Skupina společensky nebezpečných jednání páchaných prostředky výpočetní techniky v podmínkách komunikačních sítí, systémů, programového vybavení a databází výpočetní techniky.“

78 Počítačová kriminalita
Česká terminologická databáze: „Ilegální činnosti vykonané prostřednictvím počítače nebo jinak se k počítači vztahující, kdy neoprávněná osoba záměrně za účelem zábavy nebo výdělečné činnosti mění data, ovlivňuje zpracování dat či interpretace výsledků zpracování dat a související operace, např. prostřednictvím šíření viru po internetu.“

79 BSA Business Software Alliance (dále jen BSA) je sdružením několika velkých nadnárodních společností Nemá v České republice žádnou právní subjektivitu, tudíž de facto ani neexistuje. Všechny kontaktní adresy na internetové stránce odkazují na BSA Europe se sídlem v Londýně. Ačkoli u nás tedy žádná BSA neexistuje, má se čile k světu.

80 BSA K tuzemským členům BSA patří společnosti
Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, Dassault Systèmes, SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Ringler- Informatik, Scalable Software, SGS, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla a The MathWorks.

81 OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
Byl založen samotnými autory již v roce 1919. Jedním ze zakladatelů OSA skladatel Karel Hašler Jedním z prvních ředitelů OSA byl syn skladatele Antonína Dvořáka. V současné době je občanským sdružením zastupujícím více než 7.000 domácích a více než zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů – nezaměňovat s vydavateli cd a dvd nosičů). 

82 OSA Posláním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných a členů. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb.

83 OSA OSA rozlišuje dva základní stupně zastupování:
zastupovaný: každý autor (skladatel či textař), nakladatel nebo dědic autorských práv, který prokáže autorství alespoň u jednoho veřejně provozovaného hudebního díla a podepíše s OSA smlouvu o zastupování člen: skladatel, textař a nakladatel s hlasovacími právy na valném shromáždění, splňující podmínky definované Stanovami OSA.

84 MPAA The Motion Picture Association of America je nezisková obchodní organizace, sídlící ve Spojených státech. Byla založena na ochranu zájmů filmových studií. Jejími členy je tzv. Velká šestka hlavních hollywodských továren na sny: Buena Vista Sony Pictures Paramount Pictures 20th Century Fox Universal Studios Warner Bros

85 RIAA Recording Industry Association of America
Sídlící ve Spojených státech Sdružení amerického nahrávacího průmyslu a kolektivní správce práv

86 Fair Use

87 Fair Use Následující text je uveden v anglickém originálu
Netroufám si na autorizovaný překlad Stručně: cizí dílo (resp. jeho část) lze beztrestně opsat ve dvou případech: Polemika a kritika díla Parodie díla

88 What Is Fair Use? In its most general sense, a fair use is any copying of copyrighted material done for a limited and “transformative” purpose, such as to comment upon, criticize, or parody a copyrighted work. Such uses can be done without permission from the copyright owner. In other words, fair use is a defense against a claim of copyright infringement. If your use qualifies as a fair use, then it would not be considered an illegal infringement.

89 What Is Fair Use? So what is a “transformative” use? If this definition seems ambiguous or vague, be aware that millions of dollars in legal fees have been spent attempting to define what qualifies as a fair use. There are no hard-and-fast rules, only general rules and varied court decisions, because the judges and lawmakers who created the fair use exception did not want to limit its definition.

90 Fair Use Like free speech, they wanted it to have an expansive meaning that could be open to interpretation. Most fair use analysis falls into two categories: (1) commentary and criticism, or (2) parody.

91 Commentary and Criticism
If you are commenting upon or critiquing a copyrighted work—for instance, writing a book review—fair use principles allow you to reproduce some of the work to achieve your purposes. Some examples of commentary and criticism include: Quoting a few lines from a Bob Dylan song in a music review Summarizing and quoting from a medical article on prostate cancer in a news report

92 Commentary and Criticism
Copying a few paragraphs from a news article for use by a teacher or student in a lesson, or copying a portion of a Sports Illustrated magazine article for use in a related court case. The underlying rationale of this rule is that the public reaps benefits from your review, which is enhanced by including some of the copyrighted material. Additional examples of commentary or criticism are provided in the examples of fair use cases.

93 Fair Use Parody A parody is a work that ridicules another, usually well-known work, by imitating it in a comic way. Judges understand that, by its nature, parody demands some taking from the original work being parodied. Unlike other forms of fair use, a fairly extensive use of the original work is permitted in a parody in order to “conjure up” the original.

94 Autorská práva Použití obsahu podléhajícího autorskému právu ve vašich videích Je možné, že vám bude dovoleno vložit do svého videa krátké výňatky materiálu podléhajícího autorským právům za předpokladu, že je tato vložená část nedůležitá, vložená neúmyslně nebo pokud zamýšlené využití materiálu podléhajícího autorskému právu spadá do výjimky či omezení autorského práva podle zákonů vaší země. V žádném z těchto případů vám nemůžeme poradit. Chcete-li ve svém videu použít byť jen malou část materiálu podléhajícího autorským právům, poraďte se nejprve s právníkem.

95 Autorská práva USA Více informací o autorském právu a výjimce čestné použití (,,fair use") v USA naleznete v následujících materiálech. air_Use_Overview/chapter9/ airUse.aspx

96 Autorská práva EU Následující stránky Evropské komise obsahují užitečné informace a odkazy pro země Evropské unie: dex_en.htm. Příslušnou kancelář Duševního vlastnictví a autorských práv můžete najít na mezinárodním seznamu organizace WIPO na stránce Tyto informace poskytujeme čistě pro informační účely. Nejsou a nemají být právním doporučením nebo náhradou za právní poradenství.

97 Počítačová etika

98 Příkazy počítačové etiky
(podle Computer Ethics Institute, USA) Nepoužiješ počítače k tomu, abys poškodil druhé lidi. Svojí aktivitou na počítači nebudeš rušit práci jiných lidí na počítači. Nenarušíš soukromí počítačových souborů jiných lidí. Nepoužiješ počítače ke krádeži.

99 Příkazy počítačové etiky
Nepoužiješ počítače k falešnému svědectví. Nebudeš kopírovat ani používat cizí software, za který sis nezaplatil. Nebudeš používat počítačové zdroje jiných lidí bez jejich souhlasu nebo vhodné kompenzace. Nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy jiných lidí.

100 Příkazy počítačové etiky
Budeš přemýšlet o sociálních konsekvencích programu, který píšeš anebo systému, který navrhuješ. Vždy budeš používat počítač takovým způsobem, který zabezpečuje úctu a respekt k tvým bližním.


Stáhnout ppt "Právo a informatika."

Podobné prezentace


Reklamy Google