Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karel Jaromír Erben. Obsah Kdo to byl? Jeho život Dílo Zajímavost Fotogalerie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karel Jaromír Erben. Obsah Kdo to byl? Jeho život Dílo Zajímavost Fotogalerie."— Transkript prezentace:

1 Karel Jaromír Erben

2 Obsah Kdo to byl? Jeho život Dílo Zajímavost Fotogalerie

3 Karel Jaromír Erben Narozen 7. listopadu 1811 v Miletín ě u Ho ř ic v Podkrkonoší. Zem ř el 21. listopadu 1870 v Praze. Byl č eský historik, archivá ř, spisovatel, básník, p ř e kladatel a sb ě ratel č eských lidových písní a pohádek; p ř edstavitel literárního romantismu.

4 Život Karel m ě l od mali č ka velký cit pro hudbu, ke vzd ě lání a u č enosti jej vedli d ě de č ek a strýc z mat č iny strany. V roce 1821 p ř išel na miletínskou faru mladý fará ř Jan Arnold, který p ř emluvil Karlovy rodi č e, aby syna poslali na vyšší studium. Díky fará ř i se Karel dostal na gymnázium do Hradce Králové.

5 Od roku 1831 za č al studovat filosofii a pozd ě ji práva v Praze, díky Vrchnostenšským ú ř edník ů m, kte ř í se na Karlovo, alespo ň č áste č né studium skládali. Kdy ž bylo Karlovi 24 let, poznal p ř i ochotnických p ř edstaveních 17letou Betynku Me č í ř ovou. V ě noval jí i n ě jaké milostné básn ě. Nakonec se Karel rozhodl pro svatbu s Betynkou, která mu pozd ě ji porodila dv ě dcery – Bla ž enu a Ladislavu.

6 Roku 1837 se stal praktikantem u hrdelního soudu p ř i pra ž ském magistrátu. Od roku 1843 se stal spolupracovníkem F. Palackého v Národním muzeu. Karel Jaromír Erben m ě l za úkol prozkoumávat a t ř ídit mimopra ž ské archívy. Roku 1848 se stal redaktorem Pra ž ských novin; této funkce se vzdal po vydání ústavy.

7 V roce 1850 se stal sekretá ř em a archivá ř em Národního muzea. Na tuto funkci po necelém roce rezignoval a stal se archivá ř em m ě sta Prahy. O p ě t let pozd ě ji jeho ž ena onemocn ě la rakovinou prsních ž láz a na ja ř e roku 1857 zem ř ela. Erben se v únoru 1859 op ě t o ž enil, vzal si Ž ofii Mastnou.

8 Roku 1867 se ú č astnil Moskevské výstavy. Onemocn ě l plicní nemocí, pozd ě ji i tuberkulózou. V jednu hodinu v noci 21. listopadu 1870 pak zem ř el. T ř i dny po smrti byl Erben zvolen č estným č lenem Jihoslovanské akademie v ě d a um ě ní v Záh ř ebu. OBSAH

9 Dílo Tvorba Historická díla Č eské pohádkyNejznám ě jší díla OBSAH

10 T ěž išt ě svého odborného zájmu Erben spat ř oval v edicích folklórních materiál ů, p ř edevším č eských lidových písní. Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, který nejlépe odpovídá p ř edpokládanému p ů vodnímu tvaru. Na písn ě se díval jako na zpívané texty, p ř ihlí ž el proto i k náp ě v ů m, které rovn ěž vydával. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný ř ád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu. Tvorba

11 Rukopis musejní letopis ů Kosmových Ond ř ej Puklice ze Vstruh P ř ísp ě vky k d ě jepisu č eskému, sebrané ze starých letopis ů ruských M ě sí č ník hodin staro č eských na Starom ě stské radnici Historická díla

12 Kytice z pov ě stí národních Písn ě národní v Č echách Sto prostonárodních pohádek a pov ě stí slovanských v ná ř e č ích p ů vodních Vybrané báje a pov ě sti národní jiných v ě tví slovanských Nejznám ě jší díla

13 Mladší bratr Ve č er Tulák Na h ř bitov ě Č eské pohádky

14 Zajímavost Jméno Karla Jaromíra Erbena bylo umíst ě no pod okny Národního muzea v Praze spolu s mnoha dalšími, viz Dvaasedmdesát jmen č eské historie.Dvaasedmdesát jmen č eské historie. OBSAH

15 Fotogalerie OBSAH

16

17 KONEC


Stáhnout ppt "Karel Jaromír Erben. Obsah Kdo to byl? Jeho život Dílo Zajímavost Fotogalerie."

Podobné prezentace


Reklamy Google