Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ž ivot a dílo Zdroje: Wikipedie, Literární doup ě – ld.johanesville.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ž ivot a dílo Zdroje: Wikipedie, Literární doup ě – ld.johanesville.net."— Transkript prezentace:

1 Ž ivot a dílo Zdroje: Wikipedie, Literární doup ě – ld.johanesville.net

2 Č eský básník, prozaik, jazykov ě dec, historik, folklorista, sb ě ratel lidové tvorby a p ř ekladatel

3 Narodil se v rodin ě miletínského obuvnického mistra. Z dvoj č at – synové Karel a Jan. Bratr Jan za necelé dva m ě síce zem ř el zem ř el jako oba jeho p ř edchozí brat ř i. Ze všech d ě tí p ř e ž il pouze Karel a jeho sestra Josefka. M ě l chatrné zdraví, TBC.

4 Díky miletínskému fará ř i se Karel dostal na gymnázium do Hradce Králové. Od roku 1831 za č al studovat filosofii a pozd ě ji práva v Praze. Rodi č e z n ě j cht ě li u č itele. M ě l nadání pro hudbu. V 26 letech m ě l Karel vystudována práva, ž ivil se hodinami hudby a nastoupil jako ú ř edník k hrdelnímu soudu v Praze, pak Fr. Palackému do Národního muzea.

5 Kdy ž bylo Karlovi 24 let, poznal p ř i ochotnických p ř edstaveních 17letou Betynku Me č í ř ovou. V ě noval jí i n ě jaké milostné básn ě. V 26 letech m ě l Karel vystudována práva a p ř ed sebou nejistou existenci. Ale i tak se rozhodl pro svatbu s Betynkou, která mu pozd ě ji porodila dv ě dcery – Bla ž enu a Ladislavu. O p ě t let pozd ě ji jeho ž ena onemocn ě la rakovinou prsních ž láz a na ja ř e roku 1857 zem ř ela. Erben se v únoru 1859 op ě t o ž enil, vzal si Ž ofii Mastnou, dceru kupce z Lomnice nad Popelkou.

6 Roku 1848 se stal redaktorem Pra ž ských novin; této funkce se vzdal po vydání ústavy (b ř ezen 1849). V roce 1850 se stal sekretá ř em a archivá ř em Národního muzea. Na tuto funkci po necelém roce (1851) rezignoval a stal se archivá ř em m ě sta Prahy. Jako archivá ř se dostal i do mimopra ž ských archiv ů, hodn ě cestoval. Da ř ilo se mu p ř esv ě d č it ř adu m ě st, aby n ě které písemnosti darovala Národnímu muzeu. V období revoluce v letech 1848-49 byl zvolen do Národního výboru. Po skon č ení revoluce se vrátil do Prahy. Ve ř ejnému ž ivotu se vyhýbal. Byl spolutv ů rcem Riegrova Slovníku nau č ného, který byl naší první encyklopedií. Slovník obsahoval termíny z t ě chto obor ů : slavistika, gramatika, historie, slovanská a germánská mytologie a bájesloví.

7 Sb ě ratelská č innost: Písn ě národní v Č echách / 1842-1845/ - folkloristické dílo, ve kterém Erben shromá ž dil více ne ž 2200 písní, které uspo ř ádal od narození po smrt. Toto dílo bylo pozd ě ji rozší ř eno a nazváno Prostonárodní č eské písn ě a ř íkadla. Soubor č eských pohádek /Dlouhý, Široký a bystrozraký, T ř i zlaté vlasy d ě da Všev ě da, Pták Ohnivák a liška Ryška, Zlatovláska/ Vybrané báje a pov ě sti národní jiných v ě tví slovanských /1869/ - lidová tvorba ostatních slovanských národ ů

8 Kytice /1853/ - ž ivotní dílo – sbírka balad, jedna z nejslavn ě jších knih č eské literatury. Vznikla po tém ěř dvacetileté literární práci Erbena. Básn ě, ze kterých se Kytice skládá, vycházely nejprve v č asopisech. Trest, p ř edur č ený osud. Neuznával vzpouru proti osudu, postavy p ř ijímají sv ů j trest.

9 Poklad – chamtivá matka nechává kv ů li mamonu své dít ě uvnit ř kouzelné skály a za trest ho celý rok nevidí. Lilie – kv ě tina se ka ž dou noc m ě nila v dívku, která byla milenkou mladého mu ž e. Jeho matka ji však zni č ila a syn ji proklíná. Vodník – dcera neposlechne matku, která jí zakázala chodit k jezeru. To se jí stane osudným. Provdá se za vodníka a je matkou jeho dít ě te, které se stane nástrojem vodníkovi pomsty. Zlatý kolovrat – dívka je zavra ž d ě na svou matkou a sestrou. Spravedlnost vzala za své a ob ě vra ž edkyn ě zem ř ou násilnou smrtí. Polednice – mladá ž ena unavená starostí o dít ě zavolá na n ě j v afektu polednici a ze strachu p ř ed ní ho pak necht ě n ě zabije. Svatební košile – zde m ůž eme pozorovat dva druhy bájí – pohanskou a k ř es ť anskou. Ž ena prosí Pannu Marii o navrácení jejího zem ř elého mu ž e. Prosba je vyslyšena a mu ž se k ní vrací v podob ě ducha. Nese ji sm ě rem ke h ř bitovu, kde je ji sna ž í zabít. Vrba – ž ena ž ije dvojím ž ivotem, ve dne jako ž ena, v noci jako vrba. Její mu ž se s tím nem ůž e smí ř it, proto vrbu pokácí. Ž ena mu v tu chvíli umírá. Št ě drý den – jedna dívka je š ť astná, druhá, a č se nikdy ni č ím neprovinila, zem ř e. Lidský úd ě l je neodvolateln ě ur č en. Záho ř ovo lo ž e – Záho ř je loupe ž níkem, který se sna ž í napravit poté, co se doslechne, ž e se má dostat do pekla. Nakonec je mu ale odpušt ě no.

10 Onemocn ě l plicní nemocí, pozd ě ji i tuberkulózou. Zem ř el v Praze v noci 21. listopadu 1870. Sv ů j majetek odkázal všem rovným dílem, ale Ž ofie se svého dílu vzdala ve prosp ě ch svých nevlastních dcer. T ř i dny po smrti byl Erben zvolen č estným č lenem Jihoslovanské akademie v ě d a um ě ní v Záh ř ebu.

11 Vydával historické dokumenty i díla staré č eské literatury, nap ř. „Sebrané spisy č eské“ od Mistra Jana Husa, i p ř eklady starých d ě l ruské literatury – nap ř.„Slovo o pluku Igorov ě “. Podílel se na vydání druhého dílu „Výboru z literatury č eské“. T ěž išt ě svého zájmu však spat ř oval ve folklóru, p ř edevším v č eských lidových písních. Sbíral i lidové pohádky Psal i v ě decká pojednání – nap ř. k legend ě o svaté Kate ř in ě, Tomáši Štítném, J. A. Komenském.


Stáhnout ppt "Ž ivot a dílo Zdroje: Wikipedie, Literární doup ě – ld.johanesville.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google