Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rasismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rasismus."— Transkript prezentace:

1 Rasismus

2 Rasismus Jinak také rasová nesnášenlivost.
Jeden z nejhorších a nejnebezpečnějších projevů netolerance. Vychází z falešné a zrůdné představy, možnosti dělby lidí podle rasy na lepší a horší. Rasismus je politická teorie a ideologie, která vznikla v souvislosti s rozvojem biologie a Darwinovy teorie boje o přežití. Rasismus zatím nebyl nikde přesně definován.

3 Rasismus Spektrum definic je velmi rozsáhlé.
Jedna z nich tvrdí, že rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase. Silným motivem netolerance je často neznalost druhého národa. Častým projevem rasismu je slovní útok fotbalových „fanoušků“ na hráče tmavé pleti.

4 Rasismus K rasově motivovaným skupinám patří hnutí skinheads, ale často se tato ideologie objevuje i u „obyčejných“ lidí, kteří jí hlasitě neprojeví. Tito lidé popustí uzdu svým emocím, když se mohou „skrýt v davu“.Právě k těmto lidem patří fotbalový „fanoušci“, o kterých jsem se již zmínil.

5 Rasismus Vstoupil do evropské politiky v druhé polovině devatenáctého století. Jako politická síla vystoupil do popředí v podobě antisemitismu na přelomu století, aby se pak stal intelektuální základnou nacismu, projevil se i v době studené války.

6 Rasismus Dělí se na několik dalších forem a to jsou: nacismus fašismus
šovinismus sexismus nacionalismus xenofobie

7 Rasismus antisemitismus fanatismus antislavismus antigermanismus
antiamerikanismus O těchto odvětvích rasismu pohovořím podrobněji v následujících snímcích.

8 Nacismus Národní socialismus, zkráceným výrazem nacismus.
je totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem. Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (preference rasy před národem a idea sjednocené germánské Evropy), fašismu, rasismu (zvláště antisemitismu) a eugeniky.

9 Nacismus Adolf Hitler - německý národně socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu. Německý hákový kříž – znak nacismu.

10 Fašismus Ve svém nejužším pojetí (definovaném Benitem Mussolinim) totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření. Fašistická ideologie vychází z nacionalismu, často bývá charakterizována jako záměrně iracionální. Fašistická politická teorie a praxe se poprvé výrazně prosadila v meziválečné Itálii vedené Benitem Mussolinim.

11 Fašismus Pojem „fašismus“ či „fašistický“ je dnes často vnímán v mnohem širším smyslu, v průběhu dějin 20. století se stal ofenzivním nástrojem boje různých ideologií, za fašistické či k fašismu směřující se taktéž označují formy vlády, které naplňovaly cíle původního fašistického programu jen zčásti, např. diktatury nespějící k totalitě.

12 Fašismus Benito Mussolini - italský politik, zakladatel a tvůrce ideologie fašismu. Mussolini (uprostřed) pochoduje v čele fašistických černých košil vítězně Římem a přebírá moc.

13 Nacionalismus Ideologie, která je založena na nadměrné vyzdvihování významu vlastního národa. Má své historické kořeny a zejména v dějinách slabých a utlačovaných národů. Mohl sehrát i kladnou roli a to ve formě národního obrození. Má krajní podobu a to šovinismus.

14 Nacionalismus Ideologie vycházející z patriotismu, je založen na pojmech národ, etnikum a etnická příslušnost a národní identita. Nacionalismus vznikl jako vědomí příslušnosti k jednomu národu (většinou zejména vymezením se vůči národu jinému).

15 Šovinismus Nebezpečná podoba nacionalismu.
Klade důraz na vlastní národ, jeho hodnot a potřeby provázen znevažování jiných národů a snahou získat pro svůj národ výhody na úkor druhých. Slepá víra v nadřazenosti svého národa a přesvědčení o méněcennosti ostatních národů. Může to být obrana, proti národnostnímu útlaku.

16 Sexismus Nevědecká teorie o nerovnosti pohlaví, nenávist k lidem (popř. všem živočichům) určitého pohlaví a její projevy. Za sexismus lze považovat několikero různých názorů nebo chování, např. misandrie(nenávist k mužům), mysogynství(nenávist k ženám) apod., nedůvěra k ostatním pohlavím (nejčastěji podvědomá), víra, že jedno pohlaví je nadřazeno ostatním nebo je cennější než ostatní.

17 Sexismus Čokoládová tyčinka snižující důstojnost žen.
Petice proti volebnímu právu žen.

18 Xenofobie Odborný termín ze sociologie, který v doslovném překladu znamená strach z cizinců. Obecně se slovo používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře. Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy.

19 Antisemitismus Nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Tento termín je často používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie. Krajním příkladem antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie, která vedla ke genocidě evropských židů.

20 Antisemitismus Žlutá Davidova hvězda, kterou museli židé nosit na oděvu v době druhé světové války, aby tak byli na první pohled odlišitelní od ostatního obyvatelstva.

21 Fanatismus Obecně je to vášnivá slepá zaujatost pro něco(nějakou myšlenku, národ, náboženství a podobně), spojená s nenávistí a s nesnášenlivostí ke všemu odlišnému a ke všem, kteří mají jiné názory a jiné přesvědčení. Obvykle vyplývá z nepevné víry. Nejextrémnější forma a zároveň ta nejnebezpečnější je terorismus.

22 Fanatismus Pohled na zasažené věže WTC od Sochy Svobody.
Pohled na zničené věže Světového obchodního centra 11.září 2001

23 Antislavismus Nenávist vůči Slovanům.
Kořeny antislavismu lze klást do poloviny 19. století, kdy se začínají projevovat velkoněmecké ideje, při nichž dochází zejména v Rakousku-Uhersku k negativnímu vztahu Němců vůči slovanským národům. Další vlna antislavismu již v drsnější podobě přichází po první světové válce v Československu, kdy někteří Němci přichází s úvahami o vystěhování Čechů.

24 Antislavismus Původní rozšíření Slovanů

25 Antigermanismus Označuje nenávist nebo ostrý nesouhlas, vyjádřený vůči Němcům nebo Německu. Do jisté míry se jednalo o reakci na ostrý antislavismus. Rozšířený byl a dnes v mnohem menší míře je v zemích s Německem sousedícími, hlavně ve Francii, Česku a Polsku. Vlajka Německa

26 Antiamerikanismus Forma ostrého nesouhlasu až nenávisti s kulturou anebo (zejména zahraniční) politikou Spojených států amerických. Antiamerikanismus se objevil již krátce po vzniku USA, a to v Evropě. Významnější roli získal až po 2. světové válce a hlavně během Studené války, kdy ho podporovaly evropské země spolu se SSSR. Vlajka Spojených států amerických

27 Antiamerikanismus Antiamerikanistická stěna v Teheránu v Íránu.
Protiamerická demonstrace v Brazílii

28 Rasismus u nás V našich podmínkách se rasismus vztahuje především na vztahy bílého obyvatelstva a Romů. Začaly následovat střety mezi hnutím PUNK a SKINHEADS na jedné straně a romskými občany na straně druhé. Začalo se hovořit o bílém a černém rasismu.

29 Rasismus u nás PUNK Za název hnutí PUNK mohou vlastně hudební kritici, kteří tímto slovem(mizerný, nesmyslný) označovali rock, provozovaný v New Yorku v polovině 60. Let. Právě z příznivců této hudby se vytvořil celý proud, který se později rozšířil v Anglii a koncem 70. let se objevil také ve východoevropských zemích.

30 Rasismus u nás PUNK Přestože má toto hnutí největší slávu za sebou, stále imponuje jisté části mládeže svými ideami, jako je individualismus, anarchismus, odmítání autorit. Tradiční anarchistický punk se nikdy nechoval násilnicky, pouze tzv. nacipunks přijímají prvky rasismu a sblížili se s skinheady, kteří jsou vůdčí silou v rasistických konfliktech a často se účastní společných akcí.

31 Rasismus u nás SKINHEADS
Skini se odlišují tvrdým, agresivním chováním, sklonem k určité organizovanosti a odporem k drogám. často i hlášení se k dělnické třídě, vlastenectví a patriotismu. Hnutí SKINHEADS se rozštěpilo na několi proudů: původní skinheads, RASH, SHARP, Kališníci a White Power Skinheads.

32 Rasismus u nás SKINHEADS

33 Rasismus ve sportu Projevuje se velmi často, pokřikováním rádoby fanoušků na hráče tmavé pleti. Nejčastěji se tento velmi špatný čin projevuje ve sportu nazývaným fotbal. V minulosti jsme se již setkali i z fyzickými útoky na tyto hráče.

34 Rasismus ve fotbale Mezi jedny z nejradikálnějších a nejnebezpečnějších rasisticky orientovaných skupin patří „fanoušci“ ve Velké Británie. Jejich slepá víra o nadřazenosti lidí bílé pleti je tak silná, že pro ni neváhají spáchat trestný čin. Anglie, jako jedna z velmi malého počtu zemí se ovšem s tímto nešvarem dokázala vypořádat. Agresivní a rasističtí fanoušci mají zákaz vstupu na stadion.

35 Rasismus ve fotbale U nás to ovšem takto zatím nevyřešil nikdo.
Rasističtí fanoušci mají stále povolen vstup na stadiony a z jejich agresivitou, která pramení z jejich rasistického myšlení si žádná z odpovědných organizací zatím nic nedělá. Tento přístup k tak závažnému problému se musí změnit, ale Českomoravský fotbalový svaz, jako jedna z odpovědných organizací nic nečiní.

36 Rasismus ve fotbale Rasismu „vyhlásili válku“ jako jedni z mála fotbalisté pražské Bohemians 1905.

37 Boj proti rasismu V současné době se snaží rasismu postavit značná část organizací, zatím s ne moc velkým úspěchem. V boji proti rasismu se začali používat letáky, ukazující problémy rasismu nebo se snaží na něj upozornit. Organizují se i protestní akce.

38 Boj proti rasismu Po vládní kampani Tolerance přichází Liga etnických menšin s novým protirasistickém apelem.

39 Boj proti rasismu

40 Boj proti rasismu

41 Boj proti rasismu

42 Shrnutí Čím více poznáváme druhé národy, čím více s nimi spolupracujeme, tím větší blízkost mezi sebou nacházíme. My všichni jsme obyvatelé jedné Země a naše problémy, starosti i radosti jsou si velmi blízké. Nesmíme žádného člověka posuzovat podle barvy kůže nebo podle jazyka, kterým mluví, ale jen podle jeho činů.

43 Shrnutí Bohužel příklady rasismu se stále množí a je jen na nás s tím něco udělat. Nesmíme nechat skupiny jako je hnutí SKINHEADS ničit integritu naší společnosti a vnášet do ní strach, neklid a nesnášenlivost.

44 Autor: Václav Šimánek Třída: F3


Stáhnout ppt "Rasismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google