Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický úvod do předmětu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický úvod do předmětu"— Transkript prezentace:

1 Historický úvod do předmětu
Skripta str

2 Časové schéma historie mezinárodních vztahů:
premoderní systém (počátek civilizace – vestfálský mír 1648) moderní (vestfálský) systém (vestfálský mír – vznik koalic) globální vestfálský systém (I., II. světová válka a studená válka) postmoderní systém (druhá polovina 20. století – současnost)

3 Moderní vestfálský systém
1. Charakteristika středověké Evropy 2. Vznik moderního systému států 3. Koncepce státního zájmu – (raison d´etat) 4. Koncepce mocenské rovnováhy 5. Evropský koncert mocností 6. „Realpolitik“ a její dopad na mezinárodní vztahy

4 1. Charakteristika středověké Evropy
imperiální systém se dvěma vrcholy: na vrcholu světské moci císař, na vrcholu církevní moci papež jehož požehnání dávalo světské moci legitimitu; tento vztah nadřízenosti a podřízenosti se stal největším problémem systému a předmětem neustálých sporů a konfliktů (tzv. spor o investituru) feudální struktura daná lenním vztahem – ani císař, ani králové nebyli svrchovanými vládci na svém území, ale pouze nejvyššími lenními pány, významnou mocenskou složkou byla i šlechta; systém se vyznačoval nebývalou pestrostí politických aktérů (císař, králové, šlechta, města, biskupové, kláštery, rytířské řády); systém opakovaně zaznamenával jednotlivé pokusy o hegemonii.

5 2. Vznik moderního systému států
Nové vývojové procesy v 15. a 16. století: zasáhly v podstatě všechny oblasti lidského myšlení a do historie vešly pod názvem renesance (obrození). odumírá idea jednoty státu a léna; začíná se prosazovat idea národních států, které existují v geograficky ucelených „přirozených“ hranicích; Na vznik moderního světa měly podstatný vliv tři klíčové vynálezy: střelné zbraně kompas knihtisk (tiskařský lis) Nový systém nastartovaly dva procesy: evropská kolonizace světa vznik moderního systému států Začal se formovat uzavřený celoevropský systém: nebyla žádná země, která by někomu nepatřila; dotyk států mezi sebou se stal bezprostřední;

6 Zásadní význam - vestfálský mír 1648.
ukončil třicetiletou válku a s ní spojené období náboženských válek v Evropě; uzákonil nový poměr sil na základě výsledků války; sankcionoval rozpad Svaté říše římské na 355 samostatných států; stanovil hranice nově vznikajících národních států; zastavil náboženské konflikty ( součástí mírové smlouvy se stal princip „cuis regio eius religio“ – tzn. „ten kdo vládne, určuje náboženství svých poddaných); žádný vnější aktér nemá právo do tohoto procesu zasahovat a ani tuto pravomoc zpochybňovat; princip nezasahování do vnitřních záležitostí se stal jedním z pilířů evropského systému společně s pojmy suverenity a mezinárodního práva, které upravuje chování států v jejich vzájemných vztazích; ukončil středověké spory o suverenitě, o přiměřené autoritě náboženské a civilní moci, o jejich nadřazenosti a podřízenosti; ukončil politicko-právní uznání změn, kterými Evropa procházela od 15. století.

7 Hlavní charakteristiky nového vestfálského systému:
evropské politice přestala hrát hlavní roli duchovní moc papeže; problémy s náboženským rozkolem byly vyřešeny vyloučením náboženství z politiky (sekularizace politiky); systém uznával pouze jeden typ aktérů - územně svrchované státy; došlo k uznání státní suverenity jako principu mezinárodního práva; neexistovaly žádné právní zábrany omezující používání síly mezi státy; všeobecným cílem se stala minimalizace zásahů do chování států;

8 Z teze o nedotknutelnosti hranic vyrostl:
Princip vnější suverenity, žádný stát nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního státu; žádný stát není podřízen vyšší moci; každý stát je oficiálně rovný a rovnoprávný s ostatními suverénními státy; svoboda jednání státu v zahraniční politice je omezená jen suverenitou ostatních států a závazky, které ve formě mezinárodních smluv dobrovolně přijal; Princip vnitřní suverenity stát je svrchovaným správcem území a obyvatelstva; nikdo jiný nemůže právoplatně zasahovat do jeho jurisdikce; žádná vnitřní jednotka není právní jednotkou ve vztahu k zahraničí;

9 vestfálský systém znamenal zásadní posun od mezinárodního
práva nad státy k mezinárodnímu právu mezi státy; představa o božské inspiraci mezinárodního práva byla nahrazena kodifikovaným souborem obyčejů či konvencí; Tvůrci: francouzský právník Jean Bodin (1530 – 1595) - dílo: Šest knih o republice obsahuje: definici suverenity a formulaci zásady „pacta sunt servanta“ (tj. svrchovaní vládci musí dodržovat závazky); nizozemský učenec Hugo Grotius (1583 – 1645) - dílo: Tři knihy o právu válečném a mírovém – obsahuje koncepci mezinárodních vztahů jako vzájemného politického působení v rámci států; anglický učenec Thomas Hobbes (1588 – 1679) dílo: Leviathan - pojetí suverenity nespojuje s právem, ale s vladařovou absolutní a neomezenou mocí. Podle jeho názoru státem je panovník jako suverénní jednotlivec a jeho zájmy jsou zájmem státu.

10 3. Princip státního zájmu (raison d´etat) –
nahradil středověkou koncepci univerzální mravnosti; „blaho státu ospravedlňuje všechny prostředky použité v jeho prospěch“ - účel světí prostředky; N. Machiavelli: je v zájmu státu, aby vladař: měl svobodu porušit své slovo, kdykoli to uzná za nutné; necítil povinnost splnit své sliby, když by to bylo proti zájmu státu; má být „být velký lhář a podvodník“, ale musí umět toto umění skrývat. Panovník není podřízen běžným morálním pravidlům, protože v mezinárodní politice existuje jiná morálka, která se řídí vlastním zájmem a bezpečností státu. První evropský státník, který se řídil jeho radami, byl kardinál de Richelieu. Svoji politiku zdůvodňoval slovy: „Člověk je nesmrtelný a později bude spasen, avšak stát není nesmrtelný. Buď bude spasen nyní, nebo nebude spasen nikdy.“

11 4. Princip mocenské rovnováhy
protože nejvyšší hodnotou se stalo blaho státu, všichni panovníci cítili povinnost zvětšovat a rozšiřovat území a slávu; silnější se pokoušeli získat nadvládu, slabší se bránili vytvářením koalicí, které jim dávaly větší sílu; když byla koalice dostatečně silná, aby zadržela agresora, vznikl stav, který začal být označován pojmem „mocenská rovnováha“; systém mezinárodních vztahů tak díky mechanismu rovnováhy mohl začít fungovat jako „seberegulující“systém; zárodečnou formu evropské mocenské rovnováhy jako principu představuje vestfálská smlouva, kterou podepsaly všechny evropské státy a prohlásily se za jejího garanta; Od tohoto okamžiku mohly všechny státy předpokládat: žádná důležitá změna statu quo není v zájmu ostatních států; jednání proti mocnosti, která chce změnit status quo, nebude pokládáno za nepřátelské chování; základní metoda zachování statu quo: vytváření koalicí proti takové změně;

12 5.Evropský koncert mocností (evropská harmonie)
- pojem pro systém vzájemných vztahů mocností po napoleonských válkách Principy: 1. Jednání a koordinace politiky hlavních mocností závazek dobrovolně omezovat politiku maximalizace vlastní moci; zohledňovat ostatní mocnosti v rámci dialogu a dohadování; „brát ohledy“ na zájmy druhých – dlouhodobě účinnější nástroj k zajištění vlastních mocenských zájmů než je bezohledné zvětšování vlastní moci na úkor soupeřů; nevylučuje se použití síly (nebo její hrozby); tam, kde je to možné, dostává však přednost kooperace; neznamená to obětování vlastních zájmů - ale jen to, že jejich obhajoba vychází z možnosti dlouhodobého soužití mocností na základě jejich relativního souladu;

13 2. Vzájemné respektování společných hodnot – bylo založené na:
vzájemné ideologické solidaritě; na uznání principu legitimity – tj. respektování tři sta let formovaných a uznávaných obyčejů a pořádků; nebylo spojeno se vznikem nějakého formálního orgánu nebo organizace; bylo založeno na rozhodnosti a připravenosti mocností zasáhnout proti nacionalistickým, liberálním a revolučním změnám v jednotlivých zemích na základě klerikálně-monarchistické ideologie; Toto společné chápání legitimity vyjadřovaly dva dokumenty: Aliance čtyř (Velká Británie, Prusko,Rakousko, Rusko) s cílem zabránit hned v zárodku agresivním snahám Francie; Svatá aliance (Prusko, Rakousko, Rusko)- s cílem sjednotit konservativní monarchy v boji proti hrozícím revolucím; Poprvé v historii byly vnitrostátní záležitosti postaveny pod mezinárodní dohled

14 3. Existence tzv. státu „balancéra“
Může jím být jen stát, který: nepokládá hodnoty, jež jsou obsahem mocenského konfliktu, za svůj životní zájem; musí disponovat takovou mocí, která mu umožňuje rozhodnout o výsledku konfliktu tím, že se přidá na určitou stranu; do mocenských konfliktů nesmí vstupovat jako právní či morální arbiter, ale jako stát sledující vlastní zájem; protože není schopen řídit celý systém, přidává se obvykle na stranu slabšího. V evropském systému tuto úlohu plnila Velká Británie, která se stala důležitým jazýčkem na vahách evropské mocenské rovnováhy Z této doby pochází slavný Palmerstonův výrok o britské zahraniční politice: „Velká Británie nemá stálé spojence, ale jen stálé zájmy“

15 6.„Realpolitik“a její dopad na MV
- pojem pro neomezenou politiku mocenské rovnováhy založenou na mocenský kalkulacích a národním zájmu; - vedla ke sjednocení Německa, v důsledku kterého se stalo nejsilnějším státem evropského kontinentu; - měla za následek zásadní změny v evropském systému: ideologické motivy ztratily sjednocující sílu; hlavním principem se stal nacionalismus, v důsledku kterého se z velmocí staly smrtelně nebezpeční soupeři a konfrontace se stala standardní metodou diplomacie; zatímco předtím mocnosti na okraji Evropy (V. Británie, Francie, Rusko) vyvíjely tlak na její střed, nyní se střed Evropy (Německo) stal tak mocným, že mohl vykonávat tlak na periferii; Německu tak hrozilo stálé nebezpečí, které Bismarck nazval „noční můrou“ nepřátelských, obkličujících koalicí

16 pokusil „zjednodušit“ německou zahraniční politiku:
Po Bismarckově vynuceném odchodu v roce 1890 se německý císař Vilém II. pokusil „zjednodušit“ německou zahraniční politiku: Německo s novými  koloniemi, silným loďstvem a hospodářským vlivem v zájmových oblastech se mělo stát světovou velmocí; jeho koloniální ambice však měly za důsledek další zhoršení vztahů s Francií a námořní zbrojení zhoršení vztahů s Velkou Británií; snažil se získat Velkou Británii pro spojenectví s Trojspolkem (1882), ale i přes určité sblížení se Velká Británie v duchu své tradiční politiky odmítla vázat s Německem; v roce 1894 došlo k uzavření francouzsko-ruské aliance; neustálý nárůst vojenské a ekonomické síly Německa donutil V. Británii vzdát se tradiční politiky „splendid isolation“ (skvělé izolace) a uzavřít v roce 1904 s Francií tzv. „srdeční dohodu“; Rozdělení Evropy na německo-rakouský a francouzsko-ruský blok se stalo skutečností

17

18 Kontrolní otázky 1. Středověká Evropa a faktory její přeměny v moderní
systém mezinárodních vztahů 2. Vestfálský mír a jeho vliv na vznik moderního systému států. 3. Koncepce státního zájmu a mocenské rovnováhy 4. Charakteristika systému evropského koncertu mocností a jeho rozpad koncem 19. století

19 Globální vestfálský systém
1. První světová válka 2. Mírové uspořádání po první světové válce 3. Místo sovětského Ruska v systému mezinárodních vztahů 4. Německo a jeho politika ve dvacátých letech 5. Éra pacifismu 6. Hitler a zničení versailleského systému 7. Sovětsko-německý pakt o neútočení 8. Druhá světová válka 9. Poválečné uspořádání světa (Jaltská a Postupimská konference)

20 1. První světová válka Proměna evropského koncertu v bipolární uspořádání byla důsledkem celé řady změn: změnila se povaha aliancí; změnilo se pojetí války jako nástroje zahraniční politiky a diplomacie jako nástroje jejich zakončení (Clausewitz); příprava armád byla zaměřena na bleskové akce; s nástupem moderních technologií vzrostl význam rychlé mobilizace a zahájení války se dostalo mimo politickou kontrolu; Příčina: závazek mobilizovat okamžitě po zahájení mobilizace kteréhokoliv z protivníků; Rozhodujícím faktorem, který umožnil porážku Německa, se stal vstup USA do války v roce 1917

21 Versailleská mírová smlouva
Výsledek střetu dvou rozdílných plánů uspořádání světa: amerického (Wilson) - světový pořádek založený na demokracii, kolektivní bezpečnosti a právu na sebeurčení; francouzského (Clemencea) - mír trestající Německo územně, vojensky a hospodářsky; Ze střetu těchto koncepcí nakonec vzešly mírové smlouvy s Německem (Versailleská), Maďarskem (Trianonská), Rakouskem (Saintgermainská),   Bulharskem (Neuillská), Tureckem (Sévreská); Slabiny mírového uspořádání: přes svá tvrdá opatření vůči Německu paradoxně vytvářela pro něho řadu strategických výhod; nebyla doceněna složitost realizace práva na sebeurčení; z evropského uspořádání bylo vyloučeno Rusko; v roce 1920 z nového uspořádání vypadly i USA;

22 Společnost národů cíl: vnést řád do anarchického světa tvořeného jednotlivými národními státy; sdružovala státy na základě dobrovolnosti a rovnoprávnosti; struktura: Shromáždění - každý stát jeden hlas; Rada – 4 stálí členové (vítězné mocnosti – V. Británie, Francie, Japonsko, Itálie) a 4 nestálí členové; Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti v Haagu (arbitráž) Závazky: omezit zbrojení, podílet se na odzbrojení, respektovat a chránit teritoriální integritu a politickou nezávislost členských států, chránit je proti vnější agresi; zúčastnit se sankcí proti státu označenému za agresora; vojenská akce proti agresorovi – kolektivní akce všech členů, kterou schválí Shromáždění na jednomyslné doporučení Rady

23 Hlavní slabina: Společnost národů v sobě neorganicky sdružovala různorodé prvky kolektivní bezpečnosti a rovnováhy moci; Podstatné rozdíly: zatímco aliance vznikají proti konkrétním hrozbám a definují přesné závazky signatářů - systém kolektivní bezpečnosti neposkytuje záruky žádné konkrétní zemi; zatímco v aliancích je za příčinu války (casus belli) považován útok na člena aliance – v systému kolektivní bezpečnosti je za příčinu považováno porušení principu „mírového řešení sporů“; zatímco účelem aliance je vytvořit předvídatelný a přesný závazek – kolektivní bezpečnost ponechává aplikaci svých principů na interpretaci konkrétních události až v době jejich vzniku; Předpoklad: všechny státy mají stejný zájem na odporu proti každé agresi; jsou ochotné podstoupit proti ní i odpovídající riziko.

24 Sovětské Rusko Východisko:
okamžitě po vítězství revoluce v Rusku vypukne světová revoluce; Rusko nebude muset koexistovat s kapitalistickými zeměmi a proto ani nemusí řešit problém své zahraniční politiky; v dalším vývoji nutný pragmatický kompromis mezi proklamacemi o světové revoluci a praxí mírového soužití: v boji o své přežití přijalo princip mírového soužití jako taktickou možnost využívat rozporů mezi kapitalistickými státy; kapitalistické státy byly považovány bez výjimky za nepřátelské; spolupráce s nimi pouze v případě vlastních výhod; do poloviny 30. let nerozlišovalo mezi demokratickými a fašistickými státy; stejně jako Německo odmítalo poválečný mezinárodní pořádek; oba dva státy uzavřely: v roce 1922 – tzv. Rapallskou smlouvu (navázání diplomatických vztahů, zřeknutí se vzájemných majetkových nároků, princip nejvyšších výhod); v roce 1926 – smlouvu o vzájemné neutralitě

25

26 Německo ve dvacátých letech
Poražený stát má v zásadě dvě možnosti: postavit se vítězovi - riziko: odpor může vyvolat zkoušku síly v čase, kdy je země oslabena; spolupracovat s vítězem a postupně získávat na síle pro pozdější konfrontaci - riziko: kolaborace hrozí demoralizací a zmatením veřejného mínění; Změna v německé zahraniční politice - Gustav Stresemann (od roku 1923 ministr zahraničí a posléze německý kancléř): skončil s diplomatickou partyzánskou válkou proti ustanovením versailleské smlouvy; využil tezi, že Německo představuje rozhodující hráz proti bolševismu v Evropě; zahájil proces hospodářské obnovy a později i růstu politické moci Německa; Změnou politiky se mu podařilo: odložit platbu reparací o pět let (Dawesův plán) ; získat půjčky v USA v hodnotě zhruba 2 mld. dolarů

27 Éra pacifismu - iluze dvacátých let
Locarnské dohody 1925 Německo uznalo svoji západní hranici s Francií a Belgií a neporušitelnost demilitarizované zóny v Porýní; Velká Británie a Itálie převzaly garanci a zavázaly se k pomoci při odrážení agrese z jakéhokoli směru; Německo souhlasilo se vstupem do SN; odmítlo však na stejné smluvní úrovni uznat hranice s Polskem a Československem (uzavřelo jen arbitrážní dohody); Briand-Kellogův pakt 1928 15 států se zřeklo války jako nástroje státní politiky; Pakt ratifikovaly téměř všechny státy světa (včetně Německa, Japonska a Itálie) Slabiny: neobsahoval žádné sankce za jeho porušení; nebyl spojen s žádným konkrétním závazkem odzbrojení;

28 Krize versailleské Evropy
Důležitý mezník: vstup německých jednotek v roce 1936 do demilitarizovaného Porýní. Důsledky: vojenské: opevněné Porýní znamenalo, že se východní Evropa dostala mimo dosah francouzské vojenské pomoci; psychologické: respektování Hitlerova kroku jako dokonaného faktu (fait accompli). Oficiální politikou západních mocností se stala politika usmiřování (appeasement) jako výraz pokusu o nápravu nespravedlivých ustanovení vůči Německu. V roce 1938 Hitler překročil hranice Německa stanovené ve Versailles: připojil Rakousko, kterému mírová smlouva zakazovala spojení s Německem; Mnichov březen 1939 okupace zbytku Československa.

29 Sovětsko-německý pakt o neútočení
Stalin se v dané mezinárodní situaci projevil jako maximální realista a tvrdý zastánce sovětských národních zájmů: v březnu 1939 sovětskou strategii vyjádřil slovy: „…začala již druhá (světová) imperialistická válka…a my ji imperialistům necháme, aby si ji vybojovali mezi sebou“; přešel od orientace na vytvoření vojenské aliance s Francií na jednání o alianci s Francií a V. Británií jako karty pro dosažení dohody s Hitlerem; tuto svoji velkou hru vyhrál – Hitler mu nabídl zdarma to, co by v případě dohody s V. Británií a Francií mohl získat jedině za cenu války s Německem; Pakt Molotov – Riebbentropp (Pakt Hitler – Stalin) - závazek zdržet se vzájemného napadení; - bude-li jedna ze smluvních stran napadena, nebude druhá strana žádným způsobem tyto mocnosti podporovat; - závazek udržovat vzájemný kontakt za účelem konzultací. Součástí paktu i tajný protokol

30 Tajný protokol: Polsko bylo rozděleno na sféry vlivu obou států;
Finsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko do sféry ruského vlivu ; Besarábie odňatá Rumunsku v prospěch Sovětského svazu. Vliv smlouvy na bezpečnost Sovětského svazu: pakt znemožnil Hitlerovi zaútočit na Sovětský svaz již v roce 1939; sovětská obranná linie byla posunuta od životních center země zhruba o 500 km na západ; pakt narušil vzájemné vztahy Německa a Japonska, jehož jednotky útočily na mongolské hranici (Chalchyn Gol); Sovětský svaz získal od Německa úvěry na dodávky materiálu, zařízení a technologií pro vojenský průmysl. Na druhé straně: vyloučil Sovětský svaz jako potenciálního protivníka Německa; znamenal podstatnou změnu poměru sil v Evropě a možnost využit německé ozbrojené síly k porážce Francie; osm dní po podepsání paktu vypukla druhá světová válka.

31

32

33 Poválečné uspořádání světa
Porážka u Stalingradu otevřela možnost začít uvažovat o vítězství a budoucím poválečném uspořádání Tři přístupu k míru: Churchill - zrekonstruovat v Evropě tradiční mocenskou rovnováhu, tj. znovu vybudovat Velkou Británii, Francii i poražené Německo a spolu s USA vyvážit moc Sovětského svazu; Roosevelt – prosadit určitou formu kolektivní bezpečnosti, ale schopnou ji prosazovat (spolu s Čínou vytvořit jakousi správní radu světa); Stalin – zužitkovat vítězství na rozšíření vlivu do střední Evropy a vytvořit zde nárazníkové pásmo, které by chránilo Rusko proti každé budoucí německé agresi. Třístranné konference: Teherán (listopad 1943), Jalta (únor 1945) Postupim (srpen 1945)

34 Jalta 1945 Konferenci se často vyčítá hanebná role při utváření poválečného světa především uznáním hranic Sovětského svazu z roku 1941. V únoru 1945 však veškerá sporná území ovládala sovětská armáda a mohla zasahovat do vnitřního uspořádání všech obsazených území. Politické důsledky konference: rozdělila Evropu na dvě zóny vlivu s tím, že obě mocnosti mají ve své zóně plnou moc a za předpokladu, že nebudou zasahovat do druhé zóny; každá strana dostala právo otevřeně šířit svou ideologii a odsuzovat ideologii druhé strany; nutila každou stranu vytvořit vlastní alianci. I když vojenskou převahu měly USA, Sovětský svaz měl dost síly na nastolení „rovnováhy strachu“. V důsledku toho obě strany dohodu až do zániku Sovětského svazu přísně respektovaly.

35 1. Příčiny vzniku 1. světové války a její charakter.
Kontrolní otázky 1. Příčiny vzniku 1. světové války a její charakter. 2. Charakteristika mírového uspořádání po první světové válce a jeho slabiny 3. Pacifismus dvacátých let a rozpad versailleského systému v třicátých letech. 4. Vztah sovětského Ruska a Německa v meziválečném období a jeho vyústění v sovětsko-německém paktu o neútočení 5. Rozdílné názory na poválečné uspořádání světa a jejich střet na jaltské a postupimské konferenci.


Stáhnout ppt "Historický úvod do předmětu"

Podobné prezentace


Reklamy Google