Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců"— Transkript prezentace:

1 Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců
JUDr. Zuzana Chudobová Brno,

2 ZMĚNY PŘI PROVOZOVÁNÍ ZZ
změny při provozování zdravotnického zařízení, které mohou mít vliv na pracovní podmínky zaměstnanců: převod činností na jiného provozovatele ZZ zrušení provozovatele ZZ bez zajištění návaznosti

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA základní právní předpisy týkající se zdravotnických
pracovníků a jejich pracovních podmínek: zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4 PŘEVOD ČINNOSTÍ § 338 a násl. zákoníku práce
PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ § 338 a násl. zákoníku práce např. § 480 a § 488e odst. 2 obchodního zákoníku způsobilý přejímající zaměstnavatel přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy trvaly v den přechodu, v plném rozsahu

5 SOUVISLOSTI ex lege  není nutný jakýkoli formální úkon
přechod práv a povinnosti v plném rozsahu  jediná změna: změna zaměstnavatele  práva a povinnosti z pracovní smlouvy a z pracovněprávního vztahu obecně  práva a povinnosti plynoucí z normativní části kolektivních smluv např. rozsudky NS sp. zn. 21 Cdo 2843/2006, sp. zn. 21 Cdo 250/2007

6 INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ
povinné subjekty: dosavadní i přejímající zaměstnavatel oprávněné subjekty: odborová organizace / rada zaměstnanců / zaměstnanci cíl: projednání za účelem dosažení shody předmět informování a projednání: časové určení důvody důsledky a další připravovaná opatření

7 ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE
UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ruší – li se zaměstnavatel nebo jeho část nadbytečnost v důsledku organizační změny  existence výpovědního důvodu  dvouměsíční výpovědní doba  odstupné

8 ZÁSADNÍ ZMĚNA A JEJÍ DŮSLEDKY
přechod z veřejné sféry do soukromé sféry dle terminologie zákoníku práce: PŘECHOD OD ZAMĚSTNAVATELE ODMĚŇUJÍCÍHO PLATEM K ZAMĚSTNAVATELI ODMĚŇUJÍCÍMU MZDOU důsledky:  změny v odměňování  změny v sociálních výhodách  změny v délce dovolené + např. zkrácená týdenní pracovní doba

9 ODMĚŇOVÁNÍ základní právní předpisy zákoník práce
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí nařízení vlády č. 469/2002 Sb., katalog prací

10 SJEDNÁNÍ / STANOVENÍ MZDY (1)
jediným omezením jsou minimální mzda a zaručená mzda (NV č. 567/2006 Sb.) a minimální výše zákonných příplatků mzda se sjednává = dvoustranné ujednání  kolektivní smlouva  dohoda o mzdě mzda určuje zaměstnavatel = jednostranný úkon  vnitřní předpis  mzdový výměr

11 SJEDNÁNÍ / STANOVENÍ MZDY (2)
minimální mzda = nejnižší přípustná výše odměny za práci výše základní sazby minimální mzdy:  Kč měsíčně  48,10 Kč za hodinu zaručená mzda = nejnižší úrovně odměny za práci pro zaměstnance, jejichž mzda není sjednána v KS (a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat)

12 ZARUČENÁ MZDA 1 48,10 8 000 1. a 2. platová třída 2 53,10 8 900
Skupina prací Kč / h Kč / měsíc Platová sféra 1 48,10 8 000 1. a 2. platová třída 2 53,10 8 900 3. a 4. platová třída 3 58,60 9 800 5. a 6. platová třída 4 64,70 10 800 7. a 8. platová třída 5 71,50 12 000 9. a 10. platová třída 6 78,90 13 200 11. a 12. platová třída 7 87,10 14 600 13. a 14. platová třída 8 96,20 16 100 15. a 16. platová třída

13 STANOVENÍ PLATU (1) plat není možné určit  jiným ZPŮSOBEM
 v jiném SLOŽENÍ  v jiné VÝŠI než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení plat určuje zaměstnavatel v souladu s právními předpisy (platový výměr) jen některé dílčí otázky lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo určit vnitřním předpisem

14 STANOVENÍ PLATU (2)  3 platové stupnice - podle profese
16 platových tříd - podle sjednaného druhu práce a  nejnáročnější činnosti 12 platových stupňů - podle započitatelné praxe   platový tarif

15 PŘÍPLATKY – mzdová sféra
příplatek výše noční práce nejméně 10% PV (KS jinak) práce ve ztíženém prostředí nejméně 10% z MM práce v SO, NE práce přesčas nejméně 25% PV (popřípadě NV) práce ve svátek NV (místo něj 100% PV) PV – průměrný výdělek / PHV – průměrný hodinový výdělek NV- náhradní volno KS- kolektivní smlouva SO- sobota NE – neděle MM – minimální mzda PT – platový tarif

16 PŘÍPLATKY – platová sféra
příplatek výše noční práce 20% PHV práce ve ztíženém prostředí 400 – 1.400,-Kč / měsíčně práce v SO, NE 25% PHV práce přesčas 25% PHV (popřípadě NV) 50% PHV ve dnech odpočinku v týdnu (popřípadě NV) práce ve svátek NV (místo něj 100% PHV) příplatek za vedení odstupňované podle % PT zvláštní příplatek 400 – Kč měsíčně příplatek za dělenou směnu 30% PHV

17 SROVNÁNÍ – lékaři tabulka Ing. Tereza Koňaříková

18 SROVNÁNÍ – zdravotní sestry
Ing. Tereza Koňaříková

19 SROVNÁNÍ – ošetřovatelé
Ing. Tereza Koňaříková

20 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – povinnost uložená právními předpisy = fond určený k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru, důchodců, rodinných příslušníků, aj. § 56 a § 60 rozpočtových pravidel § 29 a § 33 malých rozpočtových pravidel vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP § 225 zákoníku práce (spolurozhodování odborové organizace)

21 TVORBA FKSP A PLNĚNÍ (1) tvorba: 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a ostatní plnění za vykonávanou práci plnění z FKSP  nejsou nároková  taxativně vypočtená vyhláškou o FKSP  pro zaměstnance osvobozená od daně z příjmu a od odvodu pojistného  pro zaměstnavatele daňově uznatelná

22 TVORBA FKSP A PLNĚNÍ (2) druhy plnění: peněžitá - sociálních výpomoc
- sociální půjčka - dar nepeněžitá - příspěvek na rekreaci - příspěvek na stravování - příspěvek na vstupenky - příspěvek na životní / penzijní připojištění

23 BENEFITY V SOUKROMÉ SFÉŘE
soukromoprávní subjekty nemají povinnost tvořit speciální fond za účelem poskytování sociálních výhod zaměstnancům poskytování benefitů není jednotně upraveno obecně závazným právním předpisem  závisí na vůli zaměstnavatele či na výsledku kolektivního vyjednávání důležité daňové aspekty

24 DAŇOVÁ UZNATELNOST Stav od 1.1.2008 uznatelný náklad zaměstnavatel
zaměstnanec daň sociální pojištění zdravotní pojištění závodní stravování ano ne nealko nápoje sportovní /kulturní vyžití rekreace v nepeněžité formě do Kč formě nad Kč penzijní + životní * pojištění do 24 000 Kč penzijní + životní * pojištění nad 24000Kč Ing. Tereza Koňaříková * musí vycházet z KS, vnitřního předpisu nebo jiné smlouvy

25 DALŠÍ MOŽNÉ DOPADY délka dovolené za kalendářní rok
nejméně 4 týdny ve mzdové sféře X 5 týdnů v platové sféře zkrácená týdenní pracovní doba

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců"

Podobné prezentace


Reklamy Google