Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREKRIM Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREKRIM Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s.."— Transkript prezentace:

1 PREKRIM Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s.

2 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S TEXTY V PREZENTACI – texty je možné používat pouze pro vlastní potřebu. Úmysl text jakkoliv zveřejnit nebo šířit je nutné dopředu konzultovat se Společně k bezpečí o.s.

3 Společně k bezpečí o.s. je
- akreditovaným zařízením MŠMT pro DVPP rozhodnutím Č.j.: / - akreditovanou vzdělávací institucí MV s číslem akreditace AK/I-31/2010 vydaným pod Č.j.MV-58 629-3/EVS-2010 - akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby rozhodnutím MV Č.j.: OP-206-3/DS-2007 - registrovaným poskytovatelem sociálních služeb –terénní programy,rozhodnutím KÚ středočeského kraje pod Č.j.: 82/125180/2007/Soc/Paz - osoba oprávněná k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí KÚ středočeského kraje pod Č.j.: 68139/2008/KUSK

4 Společně k bezpečí o.s. pro Policii ČR: vzdělávání (prevence kriminality – např. povinné kurzy pro PIO, community policing, sociální vyloučení a úloha policie, extremismus, korupce, právo ve škole…), poradenství a konzultace (interdisciplinární spolupráce, community policing, zprostřekování príkladů dobré praxe, právo ve škole…), společné projekty (community policing – např. dopravní asistent s DI Plzeň, pořádání veřejných setkání atp.) Společně k bezpečí o.s. v oblasti ochrany dětí a mládeže: registrovaný poskytovatel sociálních služeb – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

5 Společně k bezpečí o.s. pro školy: akreditované zařízení MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; semináře Michaely Veselé pro pedagogické pracovníky k tématům: právo ve škole, prevence kriminality ve škole, školní poradenství, školní preventivní program, školní nekázeň, školní řád, školní program proti šikanování, šikana ve škole, jak učit právní vědomí, záškoláctví, školní násilí; semináře Martiny Kekulové (poruchy učení, syndrom CAN, práce se třídou, prevence sociálně patologických jevů), Michala Mazla (extremismus, sociální vyloučení) a dalších. Kompletní nabídku vzdělávacích aktivit včetně anotací lze najít v našem Katalogu vzdělávacích programů na stránkách , rubrika SKB pro školy).

6 Společně k bezpečí o.s. pro veřejnou správu:
vzdělávání - akreditace MV pro vzdělávání úředníků v územních samosprávných celcích, témata: extremismus, právo a sociální vyloučení, korupce, prevnce kriminality, community policing zpracování odborných studií v oblasti pedagogiky, bezpečnosti, prevence kriminality a community policing pořádání veřejných setkání, diskusí a kulatých stolů ke konkrétním bezpečnostním problémům na místní úrovni zprostředkování zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality a community policing spolupráce a asistence při tvorbě projektů a dalších aktivit v oblasti prevence kriminality a community policing

7 mail: poradna@spolecnekbezpeci.cz /PORADNA/
KONTAKTNÍ ÚDAJE Společně k bezpečí o.s. adresa: Holandská 2437, Kladno 1, Webové stránky: mail: /PORADNA/ mail.: /OBJEDNÁVKY/ /OBJEDNÁVKY/ Privat: ;

8 příprava strategie prevence kriminality na místní úrovni
PROGRAM příprava strategie prevence kriminality na místní úrovni prevence kriminality cílená na konkrétní skupiny komunitní prevence příklady dobré praxe interdisciplinární spolupráce v oblasti prevence kriminality (vč. tématu "strážník /úředník ve škole") evaluace preventivních projektů

9 TERMINOLOGIE KRIMINALITA – podoba sociální patologie, kdy je porušováno platné právo KONTROLA KRIMINALITY – zahrnuje v sobě represi i prevenci. REPRESE je potlačení kriminality za určení prostředků zákonné povahy a při jejím uplatnění se zabýváme tím, co už se stalo, tedy následkem. PREVENCE je ovlivňování příčin kriminality za účelem jejich odstranění nebo omezení a zabývá se tím, co kriminalitu způsobuje, tedy příčinou. POTLAČENÍ KRIMINALITY – obě cesty, tedy prevence i represe vedou k cíli, tj. potlačení kriminality. TŘI PILÍŘE bezpečnostní politiky : 1.Prevence 2. Řešení jevu a minimalizace škod 3. Represe

10 HŘIŠTĚ Privátní rovina OBĚŤ PACHATEL PRIMÁRNÍ PREVENCE SKUTEK
SEKUNDÁRNÍ INSTITUCE TERCIÁRNÍ VEŘEJNOST Institucionální rovina

11 Střežení okolí (sousedství)- stálý dohled, občanské hlídky
PRIMÁRNÍ ÚROVEŇ: děláme něco, aby se NIKDO nestal pachatelem, obětí a aby se nestal žádný kriminální skutek. Uspořádání prostředí – architektonické plánování, osvětlení, zámky, kontrola přístupu, označení majetku Střežení okolí (sousedství)- stálý dohled, občanské hlídky Všeobecné odstrašení – systém policejních hlídek, represe Veřejná osvěta – seznamování občanů se stavem kriminality, profesní výchova, výcvik Soukromé zabezpečení Chováme se buď aktivně nebo reaktivně. Aktivita je obecně výhodnější a to i tehdy, když její podstatou je reakce na jednání protistrany. PRIMÁRNÍ AKTIVITA – přijmete opatření dřív, než se něco stane PRIMÁRNÍ REAKTIVITA – čekáte, až se něco stane a pak přijmete opatření,aby se to nestalo. Předvídatelné skutky, sezónní skutky,skutky označené analýzou nebo veřejností

12 Identifikace a predikce – raná i+p problémových jedinců
SEKUNDÁRNÍ ÚROVEŇ: děláme něco, aby se konkrétní potenciální oběti nestal konkrétní skutek a nespáchal ho konkrétní potenciální pachatel. Identifikace a predikce – raná i+p problémových jedinců Analýza oblastí ohrožených kriminalitou – řešení sousedských sporů, zaměření na oblasti s vysokou kriminalitou Odklon – v rámci společenství, v rámci trestní justice Prevence kriminality mládeže– práce s potenciálně problematickou mládeží SEKUNDÁRNÍ AKTIVITA – něco se stalo, vy ale situaci řídíte SEKUDÁRNÍ REAKTIVITA – něco se stalo a vy se necháte vláčet okolnostmi

13 Specifické odstrašení
TERCIÁRNÍ ÚROVEŇ: děláme něco, aby se oběť nestala obětí příště, pachatel nerecidivoval a skutku ztížíme podmínky,aby se neopakoval. Specifické odstrašení PACHATEL - racionálně zvažuje – úroveň osvětlení, možnosti úkrytu, typy zámků a dveří, pravděpodobnost spatření sousedy Vytváří si názorné představy o oblasti= kognitivní mapa (prognóza dění co se stane když) – zhodnotí rizika (tyto mentální operace snižují jeho strach a nejistotu)

14 SKUTEK PRIMÁRNÍ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ SOCIÁLNÍ PŘÍČINA objekt
TERCIÁRNÍ SKUTEK SITUAČNÍ PŘÍČINA subjekt PŘÍČINA PŘÍLEŽITOST NĚKDO – NĚKDE –NĚKDY –NĚJAK KDO -CO – KDE – KDY- JAK- PROČ – ČÍM

15 SOUČASNÉ HROZBY 1. Míchání institucionálních rolí – každý nejlépe ví, co by měl dělat někdo jiný a proto to dělá místo něj a nedělá to své (např.školy akcentují terciární prevenci a policie primární) 2. Instituce nejsou schopné spolupracovat, nevyužívají interdisciplinární a multidisciplinární přístupy, jedna neví, co dělá druhá = pachatelé účinně využívají vzniklé díry a oběti se ve stejných děrách ztrácejí. 3. Masivní podpora tvrdých investic na úkor měkkých – dopady (opuštěný veřejný prostor, anonymní lokality) 4. Chybějící evaluace, která by v době úspory veřejných prostředků legitimizovala opatření a prokázala jejich nezbytnost 5. Velká finanční podpora megalomanských projektů, celostátních projektů,pořádání obřích konferencí – to vše s žádným nebo minimálním Efektem vzhledem k vynaloženým nákladům

16 SOUČASNÉ HROZBY 6. Nesdílení příkladů dobré praxe a to ani uvnitř jednotl. institucí – každý všechno vymýšlí stále znovu. 7. Přílišné soustředění se a tlak na oslabenou rodinu, která prostě neudělá už nic navíc, protože nemůže nebo nechce. Poskytování poradenství na úkor pomoci, provázení a sanace. Pomáhající instituce často nemají co nabídnout, kromě dobrých rad. 8. Příliš málo lidí v terénu, příliš mnoho v kanceláři, kteří ty v terénu neustále kontrolují.

17 PŘÍPRAVA STRATEGIE NA MÍSTNÍ ÚROVNI
1. Identifikuji přesně svou pozici, možnosti, zázemí, spolupracovníky, výhody, nevýhody. 2. Seznámím se s oborem, zmapuji instituce a organizace, které se mu věnují v mém regionu, shromáždím dostupná data – analýzy, ankety, šetření, statistiky. 3. Seznámím se s regionem (místní analýza) a s lidmi, kteří se věnují stejnému oboru,ale v jiných organizacích a institucích. Zhruba vím, co chci a jaké mám zdroje /materiální, personální…/ SWOT ANALÝZA jako nástroj : PREKRIM SWOT.ppt

18 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ
Které konkrétní problémy trápí vaši lokalitu? (využijte informace z různých zdrojů, optimální je mezioborová skupina a společná identifikace) Stálá kriminalita Sezónní k. Novinky Specifika lokality

19 PROBLÉMY - rychloúvaha
DĚTI A MLÁDEŽ (cílová skupina let) – Pití alkoholu a užívání NL na veřejnosti (veřejnost na problém upozorňuje; týká se i malých dětí /kouření) (nad 15 let) – nechodí do školy ani nemají jiný způsob obživy (práce) Obecný problém (nemají o nic zájem,nezaměstnatelnost – žádná kvalifikace nebo nízká kvalifikace) VANDALISMUS (problém) - lavičky, osvětlení, sprejerství ŠKOLA (lokalita) záškoláctví vandalismus krádeže HERNY (problém) vysoká koncentrace ve středu města velký výskyt obecně SENIOR (cílová skupina) -podvodné jednání na cíl.sk. SÍDLIŠTĚ MÁJ (MÍR,PORTYČ) (lokalita) -koncentrace rizikových osob - kriminalita ven i dovnitř PRVOPACHATEL (cílová sk.) -práce s ním KAPESNÍ KRÁDEŽE (problém) POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA (problém) -kyberšikana BEZDOMOVCI (cíl.sk.) -aktivní žebrání -sezónní a účelová přítomnost - najedí se v supermarketu MAJETKOVÁ KRIMINALITA (problém) - vykrádání aut

20 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ
2. Vyberte z nich ty, kterým se budete věnovat v určených časových horizontech. (strategie cca na 5 let, možná pracujete ve volebním období, pro akční plány na jeden rok = co teď a co potom) ZDŮVODNĚTE SI TO

21 1. Pro každý rok pracujte s 2-3 cíli.
DEFINICE CÍLŮ 1. Pro každý rok pracujte s 2-3 cíli. (ujasníme si ČEMU chceme předcházet, PROČ, jaké máme šance, že budeme úspěšní a JAK budeme přecházet) Všechny cíle nesleduji souběžně, protože to nejde. Vždycky ale vím, který sleduji primárně a který bude vedlejší. Některé z cílů spolu navíc souvisí jen velmi volně, spíš vůbec, např. redukce kriminality a zvýšení pocitu bezpečí. Bez dobré znalosti terénu a lokality nic neudělám. Opatření, která některé lokality přijímají, jsou úplně mimo realitu, protože daný problém, na který je opatření cíleno, se tam vůbec nevyskytuje. 2. Určete nástroje k dosahování cílů Teritoriální přístup Problémový přístup Standardní opatření Řízení projektů

22 VYHODNOCOVÁNÍ PROGRAMŮ - OPATŘENÍ
BEZ MĚŘENÍ EFEKTIVITY JE VEŠKERÁ AKTIVITA ÚSPĚŠNÁ POUZE V DOMNĚNKÁCH a nelze zjistit, CO přesně způsobilo, že se něco neděje nebo děje. Vlastní systém hodnocení Stanovení indikátorů vzhledem k cíli Skórování – bodování Indikátory: Pocit bezpečí občanů – hodnotí občan Tvrdá data – analýzy T.Č Vztah opatření ke konkrétním T.Č

23 MĚŘENÍ EFEKTIVITY Adekvátní důkaz o redukci kriminality 2b
Kladný nález s problematickou validitou 1b Nulový efekt na frekvenci kriminality 0b Zvýšení kriminality –1b Určení úrovní efektivity: Efektivní opatření skóre 1,5 Méně efektivní opatření 1,00-1,5 Problematické opatření 0-1,00 Neefektivní opatření 0- méně

24 MĚŘENÍ ÚČINNOST NĚKTERÝCH OPATŘENÍ
Propagační kampaně Pochůzková policejní kampaň (chaty) 1,78 Publicita projektu prevence kr. 1,69 Besedy policie ve školách 1,00 Inzerce k používání bezpečn. opatření 0,71 Uspořádání prostředí Rozšíření uliček na tržištích 2,00 Bezpečnostní obrazovky v obchodech 1,50 Osvětlení 1,45 Architektonická úprava parků 0,75

25 MĚŘENÍ ÚČINNOST NĚKTERÝCH OPATŘENÍ VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM T.Č.
Krádeže vozidel Efektivní : úzavěry silnic+ změny v ulicích, zámky volantu+pák, zaměřený policejní dohled,pravidelně uklizená prostranství, zřízení oplocení Méně efektivní: posílení policejních hlídek, zlepšení osvětlení, občanské hlídky a hlídky ostražitosti, parkové úpravy

26 SOUBĚŽNÝ EFEKT Teritoriální – někam jinam Časový – někdy jindy
Taktika – použití nových prostředků ke spáchání téhož deliktu (dříve nezamčené dveře, teď rozbije okno) V objektu – zaměří se na staré lidi, matky s dětmi apod. místo majitelů obchodů Funkční přesun- jiný typ deliktu – z prosté na vloupáním, z krádeže na loupež

27 KORELACE Přesun – policejní aktivita Vzrůst činnosti policie na určitém území o 10% = přesun až 30% majetkové kriminality mimo tuto oblast. Zatýkání mladistvých pachatelů v určité lokalitě vedlo ke zvýšení TĆ d+m v sousedních lokalitách Přesun – osvětlení V osvětlených lokalitách se sníží T.Č. ve večerních a nočních hodinách, ale zvýší se v týchž lokalitách přes den

28 4. MARKETING - výsledky své práce musím umět prodat.

29 CESTA EFEKTIVITY Soustředit se na sekundární prevenci SOCIÁLNÍ 2. Soustředit se na situační prevenci PRIMÁRNÍ a neplést si ji s technickou 3. Posilovat pozici veřejnosti – je to jediný volný hráč na hřišti (veřejná setkání, kulaté stoly,sousedská řešení lokálních problémů) 4. Akcentovat prevenci viktimnosti 5. Posilovat komunitní prevenci

30 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S TEXTY V PREZENTACI – texty je možné používat pouze pro vlastní potřebu. Úmysl text jakkoliv zveřejnit nebo šířit je nutné dopředu konzultovat se Společně k bezpečí o.s.


Stáhnout ppt "PREKRIM Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s.."

Podobné prezentace


Reklamy Google