Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREKRIM - SWOT Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREKRIM - SWOT Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s."— Transkript prezentace:

1 PREKRIM - SWOT Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s.

2 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S TEXTY V PREZENTACI – texty je možné používat pouze pro vlastní potřebu. Úmysl text jakkoliv zveřejnit nebo šířit je nutné dopředu konzultovat se Společně k bezpečí o.s.

3 Společně k bezpečí o.s. je
- akreditovaným zařízením MŠMT pro DVPP rozhodnutím Č.j.: / - akreditovanou vzdělávací institucí MV s číslem akreditace AK/I-31/2010 vydaným pod Č.j.MV-58 629-3/EVS-2010 - akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby rozhodnutím MV Č.j.: OP-206-3/DS-2007 - registrovaným poskytovatelem sociálních služeb –terénní programy,rozhodnutím KÚ středočeského kraje pod Č.j.: 82/125180/2007/Soc/Paz - osoba oprávněná k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí KÚ středočeského kraje pod Č.j.: 68139/2008/KUSK

4 Společně k bezpečí o.s. pro Policii ČR: vzdělávání (prevence kriminality – např. povinné kurzy pro PIO, community policing, sociální vyloučení a úloha policie, extremismus, korupce, právo ve škole…), poradenství a konzultace (interdisciplinární spolupráce, community policing, zprostřekování príkladů dobré praxe, právo ve škole…), společné projekty (community policing – např. dopravní asistent s DI Plzeň, pořádání veřejných setkání atp.) Společně k bezpečí o.s. v oblasti ochrany dětí a mládeže: registrovaný poskytovatel sociálních služeb – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

5 Společně k bezpečí o.s. pro školy: akreditované zařízení MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; semináře Michaely Veselé pro pedagogické pracovníky k tématům: právo ve škole, prevence kriminality ve škole, školní poradenství, školní preventivní program, školní nekázeň, školní řád, školní program proti šikanování, šikana ve škole, jak učit právní vědomí, záškoláctví, školní násilí; semináře Martiny Kekulové (poruchy učení, syndrom CAN, práce se třídou, prevence sociálně patologických jevů), Michala Mazla (extremismus, sociální vyloučení) a dalších. Kompletní nabídku vzdělávacích aktivit včetně anotací lze najít v našem Katalogu vzdělávacích programů na stránkách , rubrika SKB pro školy).

6 Společně k bezpečí o.s. pro veřejnou správu:
vzdělávání - akreditace MV pro vzdělávání úředníků v územních samosprávných celcích, témata: extremismus, právo a sociální vyloučení, korupce, prevnce kriminality, community policing zpracování odborných studií v oblasti pedagogiky, bezpečnosti, prevence kriminality a community policing pořádání veřejných setkání, diskusí a kulatých stolů ke konkrétním bezpečnostním problémům na místní úrovni zprostředkování zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality a community policing spolupráce a asistence při tvorbě projektů a dalších aktivit v oblasti prevence kriminality a community policing

7 mail: poradna@spolecnekbezpeci.cz /PORADNA/
KONTAKTNÍ ÚDAJE Společně k bezpečí o.s. adresa: Holandská 2437, Kladno 1, Webové stránky: mail: /PORADNA/ mail.: /OBJEDNÁVKY/ /OBJEDNÁVKY/ Privat: ;

8 SWOT ANALÝZA A JEJÍ VYUŽITÍ
SWOT analýzu lze chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek zkoumané jednotky ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž nositelem je vnější prostředí. Bližší pohled na jejich vzájemnou interakci nabízí jednoduchý prostředek pro rozhodovací procesy a strategické plánování.

9 SWOT 1.KROK První krok SWOT analýzy spočívá v sestavení seznamu jednotlivých položek. Silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti se uvádí do tabulky, která má obvykle následující podobu: Vnitřní silné stránky Vnitřní slabé stránky 1. 2. 3. 4. Vnější příležitosti Vnější hrozby

10 SWOT – charakteristiky v kvadrantech
Počet charakteristik v jednotlivých kvadrantech by neměl být větší než 10, je však užitečné vyjmenovat pokud možno co nejkonkrétnější prvky a vyhnout se příliš obecnému popisu. V praxi se osvědčuje formulace charakteristik v pracovních skupinách, což přispívá vyššímu stupni objektivity, jasnější formulaci a předběžnému nástinu následných politik a strategií zkoumaného systému již ve fázi identifikace prvků.

11 SWOT a PREKRIM V případě prevence kriminality je SWOT analýza nejčastěji zaměřuje na následující oblasti: Vnitřní  prostředí (z něhož vycházejí silné a slabé stránky): organizace (samospráva,P ČR..) a zaměstnanci politikové (volení zástupci občanů obce) subjekty zabývající se prev.kr. v lokalitě úroveň spolupráce mezi subjekty realizujícími prevenci množství a úroveň probíhajících a již realizovaných projektů materiálně technická vybavenost rozpočty atd.

12 Interní analýza – silné a slabé stránky Všechny činnosti, které probíhají dobře, nebo jakékoliv jedinečné zdroje představují silné stránky hodnocené jednotky. Může se jednat např. o prestiž organizace (zaměstnanců), vysokou kvalifikovanost, rozvinuté kontakty s externím prostředím apod. Naopak seznam slabých stránek pomáhá odhalit oblasti, které volají po změně, ale také procesy, které nejsou sledovány vůbec a stojí tak zcela mimo kontrolu. Slabou stránkou je obecně vše, co se nedaří.  Jako slabé stránky mohou být označeny omezené zdroje, nedostatečné vybavení, špatná infrastruktura, nedostatečná ochota provádět změny, atd.     Jako prostředek ke sledování vnitřního prostředí a následně i k identifikaci slabých a silných stránek mohou sloužit výsledky průzkumů mezi zaměstnanci,  výstupy debat v pracovních skupinách, rozhovory, zprávy od vnějších subjektů atd.

13 SWOT a PREKRIM V případě prevence kriminality je SWOT analýza nejčastěji zaměřuje na následující oblasti: Vnější prostředí (z něhož pocházejí příležitosti a hrozby): ekonomická úroveň regionu a jednotlivců nezaměstnanost – lokální zaměstnavatelé vzdělanost sociální vylučování nejrůznějších skupin vnější financování – ekonomické změny legislativní změny politické změny atd.

14 Externí  analýza – příležitosti a hrozby
Analýza externích faktorů vztahuje fungování systému k vnějším podmínkám, na jejichž pozadí probíhají procesy uvnitř systému. Tak, jako je možné téměř všechny vnitřní elementy změnit, vnější prvky jsou nahlíženy jako neměnné – alespoň v tom smyslu, že jejich změna je nezávislá na nás. Jsou to informace o momentální ekonomické situaci, demografických změnách, zaměstnanosti, apod. Jako zdroj ke zjištění a monitorování těchto externích podmínek a vlivů může být využít tisk, konference a semináře, zprávy úřadů práce, ale také např. informace od veřejnosti.  Jako hrozby je možné představit si například restrikci státního financování, zánik vnějších partnerů (NNO), klesající počet obyvatel v regionu nebo riziková skladba.

15 Nové příležitosti lze vidět v rostoucím zájmu veřejnosti o problematiku prevence kriminality,plánovaném rozvoji regionu (technologie, průmysl, obchod, služby), probíhajících projektech atd. Definování příležitostí a hrozeb však není absolutní. Co může vypadat na první pohled jako příležitost, při bližším pohledu – vztaženo k interním elementům, jako jsou zejména zdroje organizace, ale i k externím, jako je např. očekávání společnosti – se může změnit v příležitost velmi relativní a naopak hrozby mohou v dlouhodobém pohledu představovat příležitosti.

16 SWOT a její možnosti Swot analýza je považována za účinný a transparentní prostředek k prozkoumání možností změn a rozvoje. 1. Její výstupy mohou být použity pro tvorbu rozhodnutí na různých úrovních –  oddělení, odbor, obec, kraj... 2. Zkoumá budoucí možnosti prostřednictvím systematické introspekce zaměřené současně pozitivně i negativně. 3. Je to relativně jednoduchý způsob, jak komunikovat nápady, představy a politiky ostatním. 4. Pravděpodobně největší výhoda SWOT analýzy spočívá v tom, že bez ohledu na zjištění, která vyplynou, je jen na aktérech samotných, zdali se rozhodnou pro posilování silných stránek, minimalizaci slabých, využití příležitostí či zabránění možným hrozbám.

17 5. Někdy mohou být hrozby vnímány jako příležitosti, v závislosti na konkrétních lidech nebo skupinách, a jejich úhlu pohledu. Pesimista vidí kalamitu v příležitosti, optimista vidí příležitosti v kalamitě. 6.SWOT analýza je jednoduchý, flexibilní nástroj, který slouží jako pouhý podklad k dalšímu rozhodování. Měla by být prováděna periodicky (doporučuje se cca 5leté období). Sama o sobě je jenom pomocným nástrojem, především pro evaluaci a strategické plánování.

18 Ukázka SWOT (město) Silné vnitřní stránky Slabé vnitřní stránky
-vytvořená struktura prevence definované subjekty kvalifikovanost zákonný rámec nízká kriminalita regionu vysoká zaměstnanost v regionu Slabé vnitřní stránky není vytvořená konkrétní síť subjektů spolupráce mezi subjekty nezajímavá oblast pro politiky město nepodporuje zájmové aktivity dětí časté personální změny „preventistů“ Hrozby vnější úbytek financí nezaměstnanost politická nestabilita městské ghetto chybí dlouhodobá koncepce Příležitosti vnější rozvoj neziskového sektoru krajské město

19 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S TEXTY V PREZENTACI – texty je možné používat pouze pro vlastní potřebu. Úmysl text jakkoliv zveřejnit nebo šířit je nutné dopředu konzultovat se Společně k bezpečí o.s.


Stáhnout ppt "PREKRIM - SWOT Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google