Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské Sdružení Roma - Karlovy Vary

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské Sdružení Roma - Karlovy Vary"— Transkript prezentace:

1 Občanské Sdružení Roma - Karlovy Vary
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské Sdružení Roma - Karlovy Vary

2 Úvodní slovo předsedy Vážení, v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami Občanského Sdružení Roma– Karlovy Vary v roce 2013. Na následujících stránkách jsou popsány principy naší práce, podoba jednotlivých projektů a je zhodnocen jejich průběh v uplynulém roce. Rok 2013 byl pro sdružení prvním rokem v novém prostředí a částečně s novým pracovním týmem. Několik kolegů si doplnilo vzdělání, takže se nám zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Tak jako v předešlých letech jsme se zabývali především poskytování sociálních služeb v rámci terénních programů a volnočasovými aktivitami dětí, mládeže i dospělých Romů . O.s.Roma–Karlovy Vary se za dobu své existence stalo jednou z významných neziskových organizací působící v Karlových Varech a v Karlovarském kraji. Stalo se tak krajskou organizací. Růst činnosti a významu organizace by jistě nebyl možný bez dobré spolupráce s Karlovarským krajem a MM K. Vary a skvělé práce všech zaměstnanců a dobrovolníků. Na tomto místě chci všem poděkovat za opravdu velký kus odvedené práce. Vřelé poděkování patří samozřejmě také všem institucím a jedincům, kteří finančně i jinak podporovali a podporují činnost našeho sdružení. Přeji všem, ať je letošní rok minimálně stejně úspěšný, jako byl ten minulý – rok 2013. Milan Kováč předseda o.s.ROMA – K.VARY

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
o.s.ROMA – Karlovy Vary PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení (dle zákona č.83/1990 Sb.) SÍDLO: 1máje 27/49, Karlovy Vary IČO: REGISTRACE: MV ČR ze dne VS/1-1/42651/00-R PŮSOBNOST: krajská organizace

4 VEDENÍ ROMA – K.VARY A PRACOVNÍ SCHÉMA
Výkonný výbor: Milan Kováč – předseda Jana Fíziková – místopředseda Lubomír Kiš- tajemník Ing.Tomáš Matějček – sportovní referend Terénní sociální pracovníci - zaměstnanci: Milan Kováč – vedoucí TSP Sociální pracovník – Mgr. Jiří Pilař František Sivák Lubomír Kiš Světlana Davidová Michal Kováč – administrativní pracovník Roma Karlovy Vary Řídící orgán Terénní soc. pracovníci KLIENTI

5 Poslání a cíle Posláním Roma – K. Vary je přispívat ke vzdělávání a zdravému vývoji romských dětí z Karlových Varů a blízkého okolí směřující k multikulturní občanské společnosti. Poskytovat kvalitní bezplatnou poradenskou činnost a poskytovat sociální služby v celém Karlovarském kraji Cílem ROMA – K. Vary je pomocí terénní sociální práce v komunitě podporovat sociální, vzdělávací, kulturní, sportovní a další rozvojové a preventivní projekty vedoucí k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.

6 HISTORIE ORGANIZACE O.s.Roma – K. Vary bylo založeno v roce jako nezisková organizace. Je registrováno u Ministerstva vnitra ČR. Jedná se organizaci otevřenou pro všechny věkové skupiny obyvatel a různá etnika. Jejími členy jsou jak Romové, tak občané, kteří byli aktivní při realizaci akcí na Karlovarsku, ať už pro mládež nebo pro dospělé, a kteří přicházejí do kontaktu s romskou problematikou.

7 VÝVOJ A SMĚŘOVÁNÍ ORGANIAZCE
V lednu 2000 jsme založili občanské sdružení TJ FC Roma Karlovy Vary, které navázalo na tradice našich otců,kteří již v roce 1968 založili sportovní oddíl TJ Roma. V roce 1974 na nátlak komunistických funkcionářů byl název změněn na Jiskra Karlovy Vary. Nově vzniklá organizace TJ FC Roma byla původně jen sportovní a kulturní organizací, ale postupem času se stali naši sportovci i našimi klienty a tak jsme se v roce 2008 přejmenovali na o.s. Roma Karlovy Vary a požádali o registraci poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,. Příprava „Projektu pro terénní sociální práci v Karlovarském kraji“ v rámci programu předcházení sociálního vyloučení, který zadává RVPZRK ČR. V roce 2010 jsme byli podpořeni v rámci poskytování sociálních služeb od MPSV ČR. Taktéž u nás proběhla na přelomu roku finanční kontrola, která byla bez závad. Po ročním působení na nové adrese 1.máje, kde byla též pod vedením sdružení provozována ubytovna pro sociálně slabé občany, se nám projevily nové problémy v soužití především majoritní společnosti k Romům.

8 VÝVOJ A SMĚŘOVÁNÍ ORGANIAZCE
V roce 2012 projekty byly a jsou orientovány do oblasti poskytování sociálních služeb široké veřejnosti a sociálně vyloučeným komunitám v Karlových Varech a Karlovarském kraji. K neopominutelným činnostem patří i volnočasové a doučovací aktivity pro děti a mládež. Spolupracujeme se ZŠ ve Dvorech na přípravě nultého ročníku do základní školy z rodin, jejichž děti by jinak skončily ve zvláštních školách. 2013 zaregistrovali jsme novou sociální službu a to odborné sociální poradenství a byla zřízení Občanská poradna. V současné době jsme jako jediná poradna z Karlovarského kraje v procesu přijetí do Asociace občanských poraden ČR. Požádali jsme v roce 2013 o transformaci z NNO na o.p.s. s novým názvem „KSK centrum o.p.s.“. Transformace byla úspěšně završena a od již působíme pod tímto názvem. Podali jsme v roce 2013 žádost o registraci další sociální služby a to Sociálně aktivizační služby. Žádost je v procesu vyřizování.

9 OKRUH PORADENSKÝCH SLUŽEB V ROCE 2013
Sociální problematika Pracovně – právní vztahy Bydlení Rodinné a partnerské vztahy Majetkoprávní vztahy a náhrada škody Zdravotnictví Školství Základy práva ČR Občansko – právní vztahy Veřejná správa Probační a mediační služba

10 SPOLUPRACUJEME Spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi v regionu; napomáháme při řešení konfliktů mezi romskou komunitou a ostatní veřejností; spolupracujeme s institucemi veřejné správy; udržujeme kontakty s lokálními nevládními organizacemi; spolupracujeme se školskými zařízeními; spolupracujeme se zdravotními zařízeními v lokalitě, Úřady práce, médii aj.; spolupracujeme také s Probační a mediační službou, městkou policií, Policií ČR atd..

11 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Práce TSP obsahovala v roce 2013 tuto činnost: vyhledávání klientů, kteří se stali oběťmi diskriminace, sami se neumí bránit, neznají svoje práva a mají obavu z jednání na úřadech za účelem posílení realizace jejich práv; kontaktování klientů v jejich přirozeném prostředí za účelem vyhledání klientů, kteří by jinak propadli záchrannou sociální sítí; poradenská práce v terénu s cílem posílit schopnost klientů k zajištění svých práv a zvýšení kompetence a samostatnosti klientů; doprovodná činnost – doprovod klientů na instituce, podpora při jednání s institucemi s cílem zajistit korektnost jednání úřadů a snížit rizika diskriminace, doprovod klientů do Občanské poradny s cílem pomoci klientům s navázáním kontaktu s pracovníky OP, zvýšení důvěry klientů v instituce.

12 PROBLÉMY, KTERÉ TSP ŘEŠILI V ROCE 2013
Sociální dávky – pracovníci řešili především situace, kdy rodině nebyli vypláceny nárokové dávky. Bydlení – pracovníkům se povedlo najít 28 mladým rodinám pronájem bytů v různých částech K. Varů. Podařilo se tak uvést do života záměr našeho sdružení najít partnera, který provozuje ubytovnu pro mladé rodiny (jen na nezbytně krátkou dobu) a poté najít bydlení vhodné a důstojné pro výchovu dětí. Neplacení a dluhy – pracovníci TSP projednávali s klienty nutnost platit závazky (nájemné, služby, stravné ve škole apod.). Vyjednávali společně s klienty splácení dluhů. Vyjednávali se samosprávami a vlastníky bytů nejvhodnější přístupy k dlužníkům a možnosti optimalizace splátek a splátkových kalendářů.

13 PROBLÉMY, KTERÉ TSP ŘEŠILI V ROCE 2013
Docházky dětí do školy – pracovníci vyhledávali děti, které mají problémy s pravidelnou školní docházkou, vyjednávali se zúčastněnými stranami řešení problémů a pomáhali odstranit příčiny tohoto stavu. Po ukončení povinné školní docházky - v rámci ukončení povinné školní docházky jsme spolupracovali při hledání dalšího vhodného studia či učňovského oboru pro děti, které ukončily povinnou školní docházku na ZŠ. Domácí příprava dětí – pracovníci pomáhali rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy, zajišťovali dobrovolníky pro doučování (v tomto případě byli všichni TSP proškoleni k vedení doučovacích kroužků). Konflikty mezi rodinami a okolím – pracovníci vyjednávali, pomáhali zmírňovat konflikty mezi majoritní společností a romskou minoritou.

14 STATISTIKA POČTŮ KLIENTŮ ZA OBDOBÍ 1.1.2013 - 31.12. 2013
muži 298 ženy 301 děti 19 rodiny 14 celkem 632 počet klientů 632 počet kontaktů 2549 dluhy 1241 práce 702 bydlení 784 škola 9 zdravotní 11 probační mediační služba 24 sousedské vztahy 54 rodina 14

15 DALŠÍ AKTIVITY ROMA KV Jednou z akcí kterých jsme se zúčastnili „Eurosportring“ Dvoudenní mezinárodní sportovní mládežnická akce za účasti 36 mužstev z celé Evropy náš tým se dostal až do finále. Program akce: Fotbalový turnaj mládeže Doprovodných akcí se také zúčastnily dva taneční a hudební soubory z ukázkou naší tradiční kultury. O vystoupení byl veliký zájem a musel být opakován i druhý sportovní den.

16 Prevencí proti šikaně a násilí - projekt
Obsah projektu: Projekt byl realizován na konci prázdnin v Karlových Varech - ve venkovních a vnitřních prostorách sálu hotelu Pfissterer a spol., které byly za účelem realizace projektu pronajaty. Z finančních důvodů pouze na jeden den z původních dvou dnů. Financovány byly dárky účastníkům (školní pomůcky). Průběh realizace projektu: zábavnou formou byly podány dětem z romských rodin v Karlovarském kraji základní informace o pravidlech chování ve škole, o šikaně, závadnosti projevů fyzického násilí, základy právní odpovědnosti. Preventivně tím působit proti uvedeným sociálně-patologickým jevům. Lektorka Ing. Daniela Zemanová seznámila přítomné s historií Romů, jejich původu kultury , zvyků a významných romských osobností. Mgr. Jiří Pilař přednášel o šikaně na školách i mimo ní a škodlivosti závislosti na drogách a jiných omamných látkách . Přednášky byly prokládány kvízy a různými vědomostními testy . Vzdělávací setkání bylo zakončeno dětskou diskotékou.

17 NEVO DROM 2013 V rámci kulturního léta, naše organizace pořádala každoroční hudební festival „Nevo drom“ za účasti účinkujících hostů Martiny Balogové, Davida Krausse a mnoha dalších. Akci přihlížela asi tisícovka diváků.

18 KDO NAŠE AKTIVITY FINANČNĚ PODPORUJE
Magistrát města Karlovy Vary Karlovarský kraj Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MPSV Sponzoři

19 Účast na pietním aktu v Letech u Písku
I za naší účasti se v Letech u Písku se uskutečnil každoroční pietní akt na počest a památku Romů, kteří byli zavražděni v místním koncentračním táboře během okupace Československa nacisty. Tábor byl ovšem pod správou československých úřadů a velitel i bachaři byli Češi, kteří se smutně proslavili tím, že vězně okrádali o potraviny, takže mnoho z Romů umřelo hlady. To ve svém projevu potvrdil i předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička, který hovořil o lžích a polopravdách, jež se ke koncentračnímu táboru v Letech vážou. Jako jednu z polopravd označil tvrzení, že Romové zde umírali na tyfus. Podle něj umřela nejméně polovina z celkového počtu obětí ještě před tím, než tyfus v táboře nastal, a to hlady, zimou a na následky týrání.

20 Financování v roce 2013 (v Kč)
VÝSLEDOVKA období až firma: o.s.ROMA Karlovy Vary - konečný stav NÁKLADY Kancelářské potřeby ,00 Vybavení kancel. technika + nábytek ,00 Opravy a údržba - kanceláre ,00 cestovné ,00 Pojištění organizace 5.600,00 Telefony,internet,poštovné ,00 Školení 3.013,00 Právní a ekonom. služby ,00 Nájemné - kanceláře ,00 521 Mzdové náklady ,00 549 Jiné ostatní náklady ,00 Celkem NÁKLADY ,00 VÝNOSY 644 Úroky 56,66 648 Zúčtování fondu ,00 684 Přijaté členské příspěvky 00,00 Celkem VÝNOSY ,66 Celkem ZISK 56,66

21 NA ZÁVĚR - PODĚKOVÁNÍ O.s. Roma – Karlovy Vary děkuje všem, kteří se v roce podíleli na její činnosti a kteří stojí za jejími úspěchy. Jsou to zejména dobrovolníci: Ing. Daniela Zemanová DiS, Božena Nývltová DiS, Mgr. Pavel Rybář Jana Kloudová, Jan Vyskočil, externí pracovníci: Kristýna Říhová. Poděkování patří také všem zaměstnancům sdružení, členům Výkonného Výboru, pracovníkům terénní sociální práce a dalším příznivcům o.s.Roma K.Vary. Svou obětavou a profesionální prací přispěli k rozvoji našeho sdružení. O.s.Roma – Karlovy Vary děkuje všem, kteří se podíleli na finančním zajištění jeho činnosti a to: MPSV ČR, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR, Karlovarskému kraji, Magistrátu města Karlovy Vary a podnikatelům, kteří nás sponzorovali v roce 2013.

22 SLOVO ZÁVĚREM Rok 2013 byl pro o.s.ROMA – Karlovy Vary rokem náročných změn, a to změn, na které muselo sdružení svou akceschopnosti a připravenosti reagovat. Například dlouho připravované ubytovny stěhování do nových prostor za plného chodu. V závěru roku jsme začali s přípravou na zaregistrování nové služby a proškolení nových pracovníku organizace. Nezbývá než doufat, že změny, které během roku nastaly, budou ve prospěch sociálně potřebným občanům a NNO, kteří poskytují sociální služby. Milan Kováč ředitel, KSK centrum o.p.s. – Karlovy Vary Výroční zprávu zpracoval tým KSK centrum o.p.s. dne


Stáhnout ppt "Občanské Sdružení Roma - Karlovy Vary"

Podobné prezentace


Reklamy Google