Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku Jiří Paroubek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku Jiří Paroubek"— Transkript prezentace:

1 LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku Jiří Paroubek

2 Zahraniční politika ČR „Cílem naším jest odstranění uvedených zlořádů uvnitř nynějších státních a společenských zlořádů. Chceme sice zachování, ale při tom nejvyšší a nejmožnější zvelebení dnešních řádů, jak jsou produktem dějinného vývoje a věkového kulturního procesu. V politickém ohledu budeme se následkem toho domáhati práva úplně svobodného sebeurčování českého národa, v hospodářském směru největšího, ale rovnoměrného, veřejně kontrolovaného vzrůstu národního bohatství a konečně v sociálním ohledě nejvýhodnějších existenčních podmínek a největšího blahobytu pro vrstvy dnes ho postrádající, tedy po výtce pro dělnictvo.“ Citace z prvního programu Národně sociální strany,

3 1. Tradice a zakotvení v NATO a EU zahraniční politika – nástroj, který nám umožňuje prosazovat zájmy českého národa v Evropě i ve světě a – spolupodílet se na utváření moderního, bezpečného, sociálně spravedlivého uspořádání světového společenství národů 3

4 1. Tradice a zakotvení v NATO a EU navazujeme na bohatou tradici hlubokých mravních základů euroatlantické civilizace vyjádřených v židovsko-křesťanských kodexech současné členství země v NATO a EU je ne zb ytným základem české zahraniční politiky takové hospodářské a bezpečnostní ukotvení země považujeme za nejlepší v naší historii 4

5 2. Pragmatická pro-evropská politika politická a ekonomická orientace na země EU schopnost účinně hájit národní zájmy v EU otevřenost ke spolupráci s nejrůznějšími zahraničními partnery na všech úrovních podporujeme rozšiřování integračního procesu EU, zejména na západní Balkán (při řádném splnění požadovaných podmínek. Ty však nelze chápat staticky a odtrženě od reality. ) 5

6 2. Pragmatická pro-evropská politika jsme pro Evropu bez válek. Chceme zdůrazňovat mírový charakter projektu evropské integrace. Více než 60 let míru v Evropě není zárukou, že tomu tak automaticky bude i nadále. Proto odmítat pokusy oslabovat EU útoky na eurozónu. 6

7 2. Pragmatická pro-evropská politika Jsme pro Evropu prosperity, pro Evropu bez sociálních otřesů a nepokojů. Pro Evropu jež nebude bezradně přihlížet přesunu pracovních míst do oblastí, které při honbě za nízkými náklady neberou ohled na životní prostředí, ignorují základní sociální a zdravotní zabezpečení pracujících, standardy bezpečnosti práce, či které dokonce schvalují dětskou práci

8 3. Evropská politika blízkost politiky Strany evropských socialistů (PES) – 2. nejsilnější frakce v Evr. parlamentu hájíme principy sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství 8

9 3. Evropská politika důraz na sociální jistoty, zaměstnanost, ochranu zaměstnanců, důchodců, mladých rodin s dětmi, rovnost různých společenských skupin, především žen a menšin, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

10 3. Evropská politika svoboda, bezpečnost, spravedlnost, rovnost a solidarita jako hodnotové pilíře socialistických stran zajištění nového trvale udržitelného a sociálně spravedlivého modelu růstu fundamentální reformy finančních trhů, boj proti klimatickým změnám, zajištění čisté energie pro budoucnost, prosazování silných, spravedlivých a účinných systémů sociální péče a bezpečnosti v globalizovaném světě 10

11 4. Evropský sociální stát sociální model vycházející z tradice osvícenství a ideálu Velké francouzské revoluce sociální stát je největším úspěchem evropské integrace, závazek každému občanu zajistit důstojný život a individuální práva (spravedlnost a solidarita) 11

12 5. Evropský sociální stát průběžné modifikace a reformy – přizpůsobení se dynamickým změnám, jimž Evropa čelí (hospodářské turbulence, snižování konkurenceschopnosti, nepříznivý demografický vývoj a migrace)

13 6. České zájmy a reformy institucí EU nutnost hájit české zájmy v Evropě i ve světě ČR potřebuje vysoce kvalifikované a zkušené politiky – vyjednavače plán na splnění Maastrichtských konvergenčních kritérií vstup do Eurozóny podmiňujeme nezbytnou reformou (stabilita Eurozóny, fiskální disciplína členů, sankce za nedodržení podmínek) 13

14 6. České zájmy a reformy institucí EU podporujeme tezi, že by měl v ojedinělých a zcela nezbytných případech existovat mechanismus pro vystoupení z Eurozóny prosazujeme reformy institucí a procesů EU tak, aby se EU stala demokratičtější a transparentnější 14

15 6. České zájmy a reformy institucí EU (jedním z cílů je ) další posílení pravomocí Evropského parlamentu, kde jsou zastoupeni volení zástupci občanů Rýsuje se tak poměrně značná potřeba změn Lisabonské smlouvy. Zkušenosti z její ratifikace ukazují, že musíme počítat s dlouhodobější orientací EU na svoje vnitřní potíže

16 7. Politika dobrého sousedství mimořádná péče sousedním zemím ČR výjimečné vztahy se Slovenskou republikou politika „dobrého sousedství“ rozvoj vztahů se zeměmi Visegrádské skupiny nadstandardní vztahy s členy euroatlantických struktur (s USA, ale také mj. s Kanadou) utváření soustavných a cílevědomých politických vztahů

17 8. Globalizace a reformy mezinárodních institucí regulace světových hospodářských trhů formou nadnárodních mechanismů „neviditelná ruka trhů“ bez regulace a kontroly vedou k hospodářským a společenským krizím reformy mezinárodních institucí (OSN, včetně Rady bezpečnosti OSN, MMF, Světová banka) stabilnější a spravedlivější uspořádání světa z hlediska ekonomického i bezpečnostního 17

18 9. Terorismus a zbraně hromadného ničení smlouvy pro účinnější kontrolu dodávek zbraní – důraz na nešíření zbraní hromadného ničení při respektování práva každé země na mírové využívání jaderné energie 18

19 9. Terorismus a zbraně hromadného ničení Boj proti mezinárodnímu terorismu vyžaduje globální, nadnárodně organizované a vynucované řešení globální koordinace bezpečnostních aparátů a modernizace jejich technicko-organizačních složek, intenzivnější zapojení struktur OSN a dalších mezinárodních organizací

20 9. Terorismus a zbraně hromadného ničení globální koordinace při odstraňování příčin, které terorismu propůjčují legitimitu pro mnoho chudých třetího světa není mezinárodní terorismus zločinem, ale svého druhu emancipačním hnutím, se kterým přinejmenším sympatizují 20

21 9. Terorismus a zbraně hromadného ničení tuto hrůznou a falešnou optiku Západ nezmění stále silnějším řinčením zbraní, politikou „velkého klacku“, které obyvatele třetího světa spíše odrazuje ze spolupráce se Západem a teroristy provokuje tuto optiku lze změnit, pokud se Západ mnohem účinněji zasadí o odstranění světové chudoby a globální nespravedlnosti jen tak Západ dostojí svému přívlastku civilizovaný a může nad terorismem zvítězit 21

22 10. Zahraniční vojenské mise před příslibem české účasti vždy důkladně zkoumat její smysluplnost a prospěšnost půjde-li o misi NATO, vycházet z toho, že Aliance není a nemá být „ světovým policajtem“ a jejím základním posláním je nadále bránit území a občany svých členských zemí 22

23 10. Zahraniční vojenské mise vždy hledat její reálný, dosažitelný a mezinárodně dohodnutý cíl nepřetržitě vyhodnocovat průběh misí a mít možnost realizovat změny v jejich charakteru čistě vojenská řešení nemusejí být úspěšná, je nutné hledat komplexní řešení konfliktu

24 11. Politika multilaterálních vztahů členství v EU není jediné a výhradní partnerství - proto „politika všech azimutů“ posílení obchodní orientace na klíčové země východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Afriky pružně rozvíjet vztahy s rychle se rozvíjejícími centry světového obchodu, kupříkladu zeměmi ekonomického sdružení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika), ale i s těmi tradičními (Japonsko) 24

25 11. Politika multilaterálních vztahů slovanské národy považujeme za bratrské rozvoj dobrých vztahů se zeměmi západního Balkánu (země bývalé Jugoslávie) i s Tureckem aktivní pomoc v rychlejším začleňování do euroatlantických struktur navázat na historicky přátelské vztahy (nejen) s bývalou Jugoslávií, disponujeme know-how a vlastní zkušeností s členstvím v těchto organizacích 25

26 11. Politika multilaterálních vztahů ČR je schopna výrazně přispět k budování projektu tzv. Východního partnerství EU projekt byl iniciován EU v rámci evropské politiky dobrého sousedství cílem je těsnější spolupráce EU se státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán) 26

27 12. Racionální a realistické vztahy s Ruskem představitelé NATO a EU deklarují zájem na strategickém partnerství s Ruskem, vzájemné vztahy zatím postrádají skutečnou hloubku korektní vztahy EU s Ruskem jsou nesmírně důležité pro mír a stabilitu v Evropě, ale také prospívají ekonomickému rozvoji v Evropě zastáváme pragmatický, racionální a realistický přístup bez „antiruského komplexu“ 27

28 12. Racionální a realistické vztahy s Ruskem budovat novou kvalitu vztahů v oblasti mezinárodního práva, vytvořit zónu volného obchodu, odstranit vízový režim, společné projekty (např. v energetice, infrastruktuře) Rusko potřebuje progresivní evropské technologie a EU potřebuje ruské suroviny a volný přístup na ruský trh vzájemná spolupráce a modernizované Rusko bude prospěšnější pro obě strany 28

29 13. Návrat k dobrým vztahům a tradičním trhům obnovení kdysi dobrých vztahů a úspěšné spolupráce se zeměmi severní Afriky, klíčových zemí Latinské Ameriky a Asie znovunavázání dobrých vzájemných vztahů na politické úrovni v hospodářské oblasti je nutné pomoci českým firmám uspět na těchto historicky tradičních trzích 29

30 13. Návrat k dobrým vztahům a tradičním trhům mírové řešení konfliktu na Blízkém východě patří mezi naše přednostní zájmy udržování rovnocenných korektních vztahů k arabským státům a k Izraeli (v rovnováze) podporujeme mezinárodní uznání Palestiny tak, aby v dlouhodobém horizontu došlo k mírovému urovnání sporů nebo alespoň ke zklidnění napětí v regionu 30

31 14. Pragmatické vztahy s Čínou zlepšení vztahů s Čínou - upřednostňujeme před neproduktivním antikomunismem přístup pragmatický (stejně jako naprostá většina zemí EU) Čína je nyní druhou největší ekonomikou světa Čína drží významné množství devizových rezerv v USD a EUR, významně přispívá ke stabilitě euroatlantické civilizace a světové ekonomiky 31

32 14. Pragmatické vztahy s Čínou hlavním cílem je snížení schodku naší obchodní bilance s Čínou podporujeme spolupráci v oblasti investic, jednání nad novými bilaterálními smlouvami o ochraně investic a o zabránění dvojího zdanění rozvíjet nejen obchodní vztahy, ale budovat rozumné partnerství i v jiných oblastech (např. kultura, cestovní ruch, výměna studentů) 32

33 14. Pragmatické vztahy s Čínou nebráníme se s Čínou diskutovat citlivé otázky, jako je reforma OSN, vztahy mezi EU a Čínou ve všech hlavních aspektech, včetně zbraňového embarga EU vůči Číně či oblasti lidských práv na druhou stranu respektujeme specifika čínské zahraniční politiky, mezi které patří prosazování tzv. „principu jedné Číny“ 33

34 15. Dialog namísto sankcí a intervencí téma lidských práv je nedílnou součástí zahraniční politiky strany ideály, hodnoty a ideje nemohou být prosazovány sankcemi či importovány vojenskými intervencemi řešením je dialog, trpělivé jednání a přesvědčování o výhodách obrany lidských práv a posilování demokratických institutů 34

35 15. Dialog namísto sankcí a intervencí hledání společného konsensu při bilaterálních jednáních a na poli mezinárodních institucí odmítáme politiku „dvojích standardů“ zapojení ČR do hlavních proudů v systému mezinárodních vztahů v Evropě i ve světě preferujeme konstruktivní a konsensuální přístup při řešení obtížných hospodářských a politických problémů současného světa 35

36 16. Ekonomická diplomacie povinností politické reprezentace země je uskutečňování aktivní ekonomické diplomacie budování silné české pro-exportní ekonomiky, podpora zahraničních investic v ČR i českých investic v zahraničí podpora kulturních projektů, projektů cestovního ruchu, výměnných studijních pobytů 36

37 16. Ekonomická diplomacie posílení ČR v mezinárodních politických a finančních institucích zachování počtu českých zastupitelských úřadů, obchodních komor, zahraničních zastoupení agentur pro podporu podnikání a investic CzechInvest, CzechTrade či kulturních příspěvkových organizací Českých center motivace na konkrétní ekonomické výsledky a přímý význam pro ČR, její kraje, města a obce 37

38 38 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku Jiří Paroubek"

Podobné prezentace


Reklamy Google