Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem"— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Oddělení správy škol, únor 2012

2 Vybrané změny právních předpisů
Zákon č. 331/2011 Sb., kterým se mění školský zákon (účinnost ) – odklad konání třetí povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na rok 2013 Zákon č. 352/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních (účinnost dnem ) – odstranění nutnosti periodického obnovování psychologické způsobilosti u pedagogů v dětských domovech Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (účinnost ) – jde o nejrozsáhlejší novelu, 300 změnových bodů jak terminologických, legislativně-technických, tak zejména obsahových, např. zkušební doba § 35, doba určitá § 39, skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba.

3 Vybrané změny právních předpisů
Zákon č. 53/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (účinnost 1.  ). Tento zákon  např. mění pojmy "dílčí kvalifikace" na "profesní kvalifikace" a "úplná kvalifikace" se nyní označuje jako "úplná profesní kvalifikace". Tímto zákonem se mění obdobně i předmětné pojmy ve školském zákoně.

4 Vybrané změny právních předpisů
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon (účinnost dnem ) § 21 odst. 1e – V povinné dokumentaci škol a školských zařízení již není zahrnuta samostatná zpráva o vlastním hodnocení školy, podle § 12 odst. 2 je vlastní hodnocení školy východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. § 24 odst. 2 – Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 29 odst. 2 - Ministerstvo stanoví vyhláškou (místo metodického pokynu) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

5 Vybrané změny právních předpisů
§ 34 odst. 8 - Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele (tzv. firemní MŠ). § 34 odst. 9 - Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e). § 34 odst V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

6 Vybrané změny právních předpisů
§ 37 odst. 1 - Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. § 38 odst. 5 - Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo formou individuální výuky, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů v kmenové či vybrané škole nebo ve škole při diplomatické misi České republiky; nekoná-li žák tyto zkoušky, doloží zákonný zástupce plnění povinné školní docházky žáka kmenové či vybrané škole způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.

7 Vybrané změny právních předpisů
§ 49 odst. 4 - Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou. § 51 odst. 5 – zrušeno výstupní hodnocení žáků § 123 odst. 2 - stanovuje se bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách, vztahuje se na všechny děti v posledním ročníku MŠ. Toto ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem § 123 odst. 4 – O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

8 Vybrané změny právních předpisů
§ 166 odst. 2 - Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. § 166 odst. 3 - V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.

9 Vybrané změny právních předpisů
§ 167 odst. 3 - Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. § 167 odst. 9 písm. f) - Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. § 168 odst. 1 písm. i) - Školská rada podává návrh na odvolání ředitele. § 168 odst. 1 písm. j) - Školská rada podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

10 Vybrané změny právních předpisů
§ 174 odst. 17 – Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele. § 176 – Česká školní inspekce může podávat zřizovatelům škol a školských zařízení návrhy na vyhlášení konkursu podle § 166 odst. 3. Pozn. – Odpověď na dotaz Výkon funkce člena konkursní komise je výkonem veřejné funkce ve smyslu § 201 odst. 1 zákoníku práce, neboť je vymezena funkčně do ukončení konkursního řízení a je obsazena na základě jmenování podle vyhlášky č. 54/2005 Sb.

11 Vybrané změny právních předpisů
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (účinnost ) – spáchat trestný čin může nyní i příspěvková organizace Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (účinnost ) – nová úprava posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu, vztahuje se i na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, kde se uskutečňuje vzdělávání, jehož součástí je praktické vyučování nebo praktická příprava, hradí posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy nebo studentů vyšší odborné školy, včetně lékařských prohlídek

12 Vybrané změny právních předpisů
Vyhláška č. 273/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (účinnost ) – předřazení didaktického testu a písemné práce před ústní zkoušky SČ MZ a před zkoušky PČ MZ, hodnocení písemné práce hodnotiteli z jiných škol, změna způsobu hodnocení zkoušek. Vyhláška č. 431/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání (účinnost ) – úprava tiskopisu polského vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy. Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (účinnost )

13 Vybrané změny právních předpisů
Vyhláška č. 29/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky (účinnost ) – údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice se předávají do databáze spravované ministerstvem nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách (účinnost ) – studium v jednoletých pomaturitních kursech již není považováno pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění za studium na středních školách s výjimkou tohoto studia, které bude zahájeno ve školním roce 2012/2013

14 Vybrané změny právních předpisů - školní stravování
Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (účinnost ) změny: definice oběda (zahrnuje polévku nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk, tj. salát, dezert, ovoce) a večeře (zahrnuje hlavní chod, nápoj a případně doplněk, tj. salát, dezert, ovoce) - Příloha č. 1 – upravena tolerance výživových norem - Příloha č. 2 – zvýšeny finanční limity na nákup potravin

15 Vybrané změny právních předpisů
Na stránkách MŠMT se lze seznámit s výklady MŠMT k novele školského zákona (http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace). MŠMT zveřejnilo výklad novely vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných + odpovědi na nejčastější otázky (http://www.msmt.cz/file/17651).  Také byl zveřejněn výklad novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních včetně odpovědí na nejčastější otázky  (http://www.msmt.cz/file/18331).

16 Připravované změny právních předpisů
Připravují se novely: Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – hlavním cílem je zvýšení prostupnosti kvalifikací, Vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání – naplnění školským zákonem nově vloženého zmocnění (§ 184 odst. 2 školského zákona: výše odměny a pravidla vykazování výkonu funkce předsedy zkušební komise pro absolutoria jsou stanoveny prováděcím právním předpisem), Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích – zpřesnění podmínek vyhlášení konkursního řízení v návaznosti na novelu školského zákona, Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání – posunutí, zkrácení a sjednocení období konání přijímacích zkoušek na dny od do

17 Připravované změny právních předpisů
Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (PS 2. čtení od )

18 Vybrané změny předpisů MSK
Zásady pro stanovení tarifního platu ….. Nejdůležitější obsahové úpravy s účinností od : změna při sjednání platu – dříve v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., nově dle § 122 zákoníku páce - zrušení odměňování ředitelů příspěvkové organizace vykonávající činnost jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (v návaznosti na sloučení škol nejsou jazykové školy samostatnými právnickými osobami) - změna stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a zvláštního příplatku z doby určité na dobu neurčitou - zrušení přílohy č. 2 Podklad pro stanovení zvláštního příplatku z důvodu omezení zátěže škol administrativní byrokracií

19 Vybrané změny předpisů MSK
Zásady zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem při vyšší odborné škole zřizovatel může zřídit školskou radu samostatně pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy funkce člena školské rady skončí dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy

20 Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
Podrobné informace k přijímacímu řízení a zápisovým lístkům:  Veřejná správa  Školství  Přijímací řízení Systém přijímacího řízení se částečně mění: - Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. - Uchazeči o přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu, zkráceném studiu a rovněž uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání zápisové lístky neobdrží ani neodevzdávají.

21 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách
- Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. - Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. - Kladná rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, čímž se tato rozhodnutí považují za oznámená.

22 Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
Zápisový lístek žákům základních škol vydává zápisové lístky základní škola, všem ostatním krajský úřad, v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek aplikace umožňuje požádat o zápisový lístek krajský úřad pomocí elektronického formuláře, viz webové stránky Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu - zodpovědná osoba: Pavla Nyklová, tel.: ,

23 Nová maturitní zkouška
Maturitní zkouška (MZ) = společná část + profilová část – žák získá střední vzdělání s MZ, vykoná-li úspěšně obě části MZ Společná část MZ (SČ MZ) školní rok 2011/2012 – 2 povinné zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika) a až 3 nepovinné zkoušky – 3 dílčí zkoušky z jazyků – didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (ZMK); žák úspěšně vykoná zkoušku, vykoná-li úspěšně všechny tři dílčí zkoušky (koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl nebo ji nekonal; pokud se však přihlásí k opravné zkoušce v jiné úrovni obtížnosti, opakuje všechny tři dílčí zkoušky); ostatní zkušební předměty – didaktický test – žák může konat SČ MZ, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání – ředitel školy jmenuje pouze hodnotitele ústních zkoušek, nikoliv již hodnotitele písemných prací – hodnotitele písemných prací jmenuje a odměňuje CERMAT; hodnotitel písemné práce nesmí hodnotit písemné práce žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem

24 Nová maturitní zkouška
Profilová část MZ (PČ MZ) – 2 nebo 3 povinné zkoušky (stanoveno RVP) a až 2 nepovinné zkoušky; nabídku určuje ředitel školy (pro povinné zkoušky platí minimum 144 vyučovacích hodin podle učebního plánu ŠVP), včetně formy, a témat nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup – žák vykoná zkoušku úspěšně, vykoná-li úspěšně všechny části dané zkoušky; skládá-li se zkouška z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně

25 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Případné návrhy záměrů týkající se rejstříku škol a školských zařízení předkládá ředitel organizace zřizované krajem nejpozději do OŠMS KÚ. V případě, že oznámení o zápisu nových oborů vzdělání a označení dobíhajících oborů v souvislosti s vydáním rámcových vzdělávacích programů schválených ve čtvrté etapě kurikulární reformy (týká se převážně nástavbových oborů) nebyla zaslána, je třeba tak učinit bezodkladně, vzhledem k přijímacímu řízení, a to písemně přímo MŠMT, Odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky. V oznámení je potřeba uvést kód a název oboru vzdělání (u nových i stávajících oborů vzdělání).

26 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1 písm. b), c) a g), nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i) a j) školského zákona krajský úřad nebo MŠMT provede tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky (jedná se o změnu názvu, sídla, právní formy školy nebo školského zařízení; změnu názvu, sídla, právní formy zřizovatele školy nebo školského zařízení; změnu míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb bez navyšování kapacity školy nebo školského zařízení; změnu ředitele školy nebo školského zařízení).

27 Rejstřík škol a školských zařízení
V souvislosti s inspekční činností ČŠI nebo žádostí o finanční prostředky z EU je nutné předkládat aktuálně platný výpis z rejstříku škol a školských zařízení. Požadavky je možné zasílat elektronicky. Pro aktualizaci kontaktních údajů využívejte formulář SK100 přístupný na Formserveru zodpovědné osoby: Ivana Řezníčková, DiS., tel.:  365 (MŠ, ZŠ, ZUŠ, dětské domovy, PPP), Bc. Daniel Cinař, DiS., tel: 595 622 344 (střední školy a vyšší odborné školy),

28 Různé Kontrola souladu statistických výkazů s rejstříkem škol a školských zařízení proběhla: u 936 škol a školských zařízení, 12 typů výkazů, 4300 položek. U krajských škol a školských zařízeních byl zjištěn nesoulad ve 2 případech: u základní umělecké školy a u zařízení školního stravování. Celkem byl nesoulad zjištěn ve 12 případech u škol a školských zařízení všech zřizovatelů. Prosím sledujte stránky Ústavu pro informace ve vzdělávání aktuálními termíny a vzory formulářů statistického výkaznictví a rovněž informace k jarnímu aktualizačnímu sběru dat ze školních matrik základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří na  http://www.uiv.cz/rubrika/525.

29 Různé Upozorňujeme na povinnost nejpozději do daného kalendářního roku oznamovat řediteli KÚ počet dnů dovolené převáděných do následujícího kalendářního roku [viz Zásady čl. 17 odst. 3 písm. d)]; s poznámkou, z níž je zřejmé, že oznámení je určeno řediteli KÚ. Přehledné informace o úspěšném splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů za první pololetí školního roku 2011/2012 zasílejte do Ředitelské volno pro žáky může být využíváno jen ze závažných důvodů, nikoliv k prodlužování prázdnin, státních svátků a podobně. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se může uskutečnit výhradně na základě vyhlášeného a realizovaného přijímacího řízení.

30 Různé Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost (§ 21 odst. 3 školského zákona). Je nutno aplikovat § 68 odst. 2 školského zákona. Žáka, který se bez omluvy neúčastní nejméně 5 dnů vyučování, je třeba vyzvat (písemně s dodejkou) k doložení důvodů jeho nepřítomnosti ve vyučování včetně upozornění na možné důsledky. Podmínky omlouvání absence ve školním řádu musí být stanoveny dostatečně podrobně (např. výslovně stanovit, že SMS zprávu nelze v žádném případě považovat za řádnou omluvu apod.) Asistent pedagoga - v případě zájmu o udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga sledujte aktuality školství na webových stránkách Moravskoslezského kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz), aktualizace bude provedena v květnu – předpoklad úpravy formulářů.

31 Různé MŠMT s platností od 1. září 2012 opatřením ministra mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání - informace na Standardy se do RVP ZV vkládají jako příloha č. 1, dosavadní příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se mění na přílohu č. 2. MŠMT zveřejňuje i odpovědi na časté dotazy k plnění povinné školní docházky a základnímu vzdělávání - informace na poslední aktualizace

32 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem"

Podobné prezentace


Reklamy Google