Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B20 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Únor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B20 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Únor."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B20 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Únor 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Integrovaný ekonomický předmět Základ daně z příjmu fyzických osob v účetnictví a v daňové evidenci, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, příjmy zahrnované do základu daně, výdaje odčitatelné od základu daně Anotace Materiál je určen pro 4. ročník Integrovaného ekonomického předmětu v tématu Daň z příjmu fyzických osob

2 Evidence podnikatelské činnosti FO a zjištění základu daně z příjmu § 7 ZDP

3 Evidence podnikatelské činnosti FO Daňová evidence  Upravena zákonem o daních z příjmů  Slouží hlavně ke zjištění základu daně z příjmu  Hospodářský výsledek se zjišťuje jako rozdíl mezi příjmy ovlivňujícími ZD a výdaji, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů  Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu za provedené služby, prodané zboží, výrobky  Výdaje – úbytek peněz v pokladně, na bankovním účtu, jsou to provedené úhrady za nákupy pro podnikatelskou činnost  Vedou ji např. živnostníci, advokáti, daňoví poradci – NEJSOU účetní jednotkou Účetnictví  Upraveno zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmu  Podává komplexní pohled na hospodaření firmy  Hospodářský výsledek se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů  Výnosy – výkony vyjádřené v Kč, především tržby za služby, prodej výrobků, zboží, atd. – není rozhodující okamžik zaplacení  Náklady – spotřeba hospodářských prostředků (materiál), cizích výkonů (opravy, spotřeba energie) a práce zaměstnanců – není rozhodující okamžik placení  Podnikatelé JSOU účetní jednotkou

4 Fyzická osoba se stane účetní jednotkou:  Pokud její obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 miliónů Kč potom vede účetnictví od prvního dne účetního období, které následuje po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou uveďte příklad  Pokud je zapsána do obchodního rejstříku potom vede účetnictví ode dne zápisu uveďte příklad  Rozhodla se dobrovolně vést účetnictví potom vede účetnictví od následujícího roku uveďte příklad

5 Zdaňování podnikající fyzické osoby, která vede účetnictví : Výnosy 6. třída - Náklady 5. třída = Účetní výsledek hospodaření je nutné jej převést na daňový základ + Náklady daňově neuznatelné - Výnosy nezahrnované do základu daně + - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy = Základ daně z podnikání § 7 ZDP  Výnosy nezahrnované do základu daně – většinou jsou již zdaněné srážkou u zdroje nebo osvobozené od daně Uveďte příklad  Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Vysvětlete Uveďte příklad

6 Č. účtu Název účtu Daňově neuznatelný náklad 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 504Prodané zboží 511Opravy a udržování 513Náklady na reprezentaci 518Ostatní služby 521Mzdové náklady *) 524Zákonné sociální pojištění *) 526Sociální náklady IP 527Zákonné sociální náklady 528Ostatní sociální náklady 531Silniční daň 541Zůstatková cena prodaného DM 543Dary 544Smluvní pokuty **) 551 Odpisy DM (účetní > daňové) 554Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 562Úroky 563Kurzové ztráty 568Ostatní finanční náklady 569Manka a škody na finančním majetku ***) Vypracujte v tabulce v MS EXCEL Označte  daňově neuznatelné náklady, při řešení používejte platné předpisy *) Pojistné bylo v plné výši uhrazeno **) Pokuta byla uhrazena ***) Manko nebylo uhrazeno

7 Č. účtu Název účtuDaňově neuznatelný náklad 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 504Prodané zboží  511Opravy a udržování  513Náklady na reprezentaci  518Ostatní služby  521Mzdové náklady *)  524Zákonné sociální pojištění *)  526Sociální náklady IP  527Zákonné sociální náklady  528Ostatní sociální náklady  531Silniční daň 541Zůstatková cena prodaného DM 543Dary  544Smluvní pokuty **) 551 Odpisy DM (účetní > daňové)  554Tvorba a zúčtování ostatních rezerv  562Úroky 563Kurzové ztráty 568Ostatní finanční náklady 569Manka a škody na finančním majetku ***)  ŘEŠENÍ

8 ÚčetMDÚčetD Náhrady mank a škod uhrazeno nezdaněno uhrazeno = daňové Celkem Celkem Vypočtěte základ daně z podnikání § 7 pro podnikatele Karla Poláka - pro výpočet použijte údaje z účetnictví - stavy na výsledkových účtech k Vypočtěte v MS EXEL ŘEŠENÍ: účetní VH (§ 8) ZD §

9 Zdaňování podnikající fyzické osoby, která vede daňovou evidenci: Příjmy ovlivňující základ daně - Výdaje, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (ovlivňují ZD) + - Nepeněžní operace podle ZDP = Základ daně z podnikání § 7 ZDP NNepeněžní operace, které upravují základ daně z příjmu: Uveďte příklad RRoční odpisy dlouhodobého majetku PPoměrná část finančního leasingu ZZůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku TTvorba a čerpání zákonných rezerv NNeuhrazená manka a škody na majetku

10 Příjem/výdejText Zahrnovaný  / nezahrnovaný do ZD Nákup zboží VPD Bankovní poplatky VBÚ Nákup stroje Kč + 21 % DPH VBÚ Vyúčtování DPH s finančním úřadem VPD Úroky z úvěru VBÚ Vklad podnikatele PPD Nákup tiskárny Kč VPD Zaplacena pokuta finančnímu úřadu VPD Banka poskytla úvěr a připsala jej na BÚ VBÚ, VÚÚ Úhrada faktury za prodej výrobků včetně 15 % DPH VBÚ FAP za nákup materiálu Přijatá záloha na výrobu výrobku PPD Prodej vozíku používaný ve skladu (dlouhodobý majetek) PPD Splátka úvěru VBÚ Zaplacena záloha na nákup materiálu VPD Vypracujte v tabulce v MS EXCEL Určete, zda se jedná o příjem nebo výdej zahrnovaný nebo nezahrnovaný do základu daně

11 Příjem/výdejText Zahrnovaný  / nezahrnovaný do ZD Výdej Nákup zboží VPD  Výdej Bankovní poplatky VBÚ  Výdej Nákup stroje Kč + 21 % DPH VBÚ nezahrnovaný Výdej Vyúčtování DPH s finančním úřadem VPD nezahrnovaný Výdej Úroky z úvěru VBÚ  Příjem Vklad podnikatele PPD nezahrnovaný Výdej Nákup tiskárny Kč VPD  Výdej Zaplacena pokuta finančnímu úřadu VPD nezahrnovaný Příjem Banka poskytla úvěr a připsala jej na BÚ VBÚ, VÚÚ nezahrnovaný Příjem Úhrada faktury za prodej výrobků včetně 15 % DPH VBÚ  DPH nezahrnovaný X FAP za nákup materiálu X Příjem Přijatá záloha na výrobu výrobku PPD  Příjem Prodej vozíku - používaný ve skladu (dlouhodobý majetek) PPD  Výdej Splátka úvěru VBÚ nezahrnovaný výdej Zaplacena záloha na nákup materiálu VPD  ŘEŠENÍ

12 Příjem/výdejText Zahrnovaný  / nezahrnovaný do ZD Výběr pro osobní spotřebu VPD Úroky z vkladů VBÚ Pravidelná měsíční leasingová splátka VBÚ Uhrazena smluvní pokuta VPD 1. velká leasingová splátka VBÚ Spotřeba elektrické energie VPD Výplata mezd zaměstnancům VBÚ Úhrada zdravotního a sociálního pojištění podnikatele VPD Inzerce v novinách VPD Úhrada zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců VBÚ FAV za prodej zboží Určete, zda se jedná o příjem nebo výdej zahrnovaný nebo nezahrnovaný do základu daně

13 Příjem/výdejText Zahrnovaný  / nezahrnovaný do ZD Výdej Výběr pro osobní spotřebu VPD nezahrnovaný Příjem Úroky z vkladů VBÚ  Výdej Pravidelná měsíční leasingová splátka VBÚ  Výdej Uhrazena smluvní pokuta VPD  Výdej 1. velká leasingová splátka VBÚ nezahrnovaný Výdej Spotřeba elektrické energie VPD  Výdej Výplata mezd zaměstnancům VBÚ  Výdej Úhrada zdravotního a sociálního pojištění podnikatele VPD nezahrnovaný Výdej Inzerce v novinách VPD  Výdej Úhrada zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců VBÚ  X FAV za prodej zboží X ŘEŠENÍ

14 PŘÍJMYKč Úhrada faktury za prodej výrobků Kč včetně 21 % DPH (VBÚ) Vklad podnikatele (PPD)50 000,-- Přijatá záloha na výrobu výrobků (PPD)90 000,-- Přijaté úroky z BÚ110,-- Prodej nepotřebného materiálu (PPD)45 300,-- VÝDAJE Nákup stroje Kč + 21 % DPH (VBÚ) Vyúčtování DPH s finančním úřadem (VPD)2 500,-- Splátka úvěru (VBÚ)20 000,-- Nákup tiskárny Kč včetně 21 % DPH (VPD) Úhrada faktury za nákup materiálu Kč + 21 % DPH (VBÚ) Úroky z úvěru VBÚ12 000,-- Spotřeba el. energie Kč + 21 % DPH (VBÚ) Osobní spotřeba podnikatele (VPD)10 000,-- 1. velká leasing. splátka Kč + 21% DPH (VBÚ) Oprava stroje2 690,-- Příjmy Výdaje Nepeněžní výdaje: odpisy leasing ZD § Vypočtěte ZD z podnikání § 7 pro podnikatele Petra Veselého v MS EXEL Pro výpočet použijte údaje z daňové evidence. Leasingová smlouva uzavřena na 60 měsíců, stroj převzat Odpisy celkem Kč ŘEŠENÍ: Příjmy= Výdaje= Pozor na přijaté úroky. PROČ?

15  Fyzické osoby mohou stanovit svůj základ daně z příjmů ještě jiným způsobem: Mohou vést jen evidenci svých příjmů, které jsou zahrnované do základu daně a výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit procentem z příjmů - ZDP § 7 Vyhledejte výši, kterou může podnikatel uplatnit v ZDP  ŘEŠENÍ: 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodaření a z příjmů ze živností řemeslných 60 % z příjmů z ostatních živností 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (daňový poradce, soukromý lékař, advokát) a z např. autorských práv, z příjmů znalce, tlumočníka, atd. (podle roku 2013 nejvýše do částky Kč) 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (podle roku 2013 nejvýše do částky Kč)

16 Zdroje: ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s.r.o., ISBN MARKOVÁ, H. Daňové zákony vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s., ISBN KLIČKA, V. ŠTOHL, P. Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví. 5. vyd. Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, ISBN Microsoft PowerPoint, Klipart. Vlastní příklady.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B20 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Únor."

Podobné prezentace


Reklamy Google