Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 ZDRAVOTNÍ PĚČE V ČR ZÁKLADNÍ PRVKY ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU Základní prvky zdravotnického systému V novodobém zdravotnickém systému se nacházejí tři propojené strany, tzv. elementární prvky:  pacient – příjemce péče  poskytovatel – lékaři a zdravotnická zařízení  plátce – ten, kdo hradí provedenou zdravotní péči finančně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Základní typy zdravotnických systémů Zdravotnické systémy vyspělých zemí můžeme rozčlenit do čtyř základních skupin. 1.liberálně-tržní zdravotnictví, které existuje převážně na dobrovolném pojištění – např. USA, do roku 1996 také Švýcarsko 2.povinné zákonné veřejné pojištění – např. Německo, Francie, Holandsko, Belgie, Rakousko, Japonsko, Korea, Švýcarsko, od roku 1992 Česká republika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 3.státní zdravotnictví financované převážně z daní – např. Velká Británie, Kanada, Švédsko, Norsko, Finsko, Nový Zéland 4.smíšené zdravotnické systémy – např. Irsko, Chile Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 MODELY FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PĚČE Pro vlastní zajištění a fungování zdravotnického systému existuje několik hlavních modelů financování. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 1. TRŽNÍ MODEL ZDRAVOTNICTVÍ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK PřednostiNedostatky bohatá nabídka kvalitních zdravotnických služeb nízká dostupnost kvalitní péče pro nemajetné nebo nezámožné občany podporuje rozvoj nových medicínských technologií nedostatečná preventivní péče podporuje soutěživost mezi poskytovateli zdravotní péče nedostatečná návaznost péče vysoké náklady na péči vysoký podíl nákladů na administrativu systému

7 2.POVINNÉ ZÁKONNÉ VEŘEJNÉ POJIŠŤĚNÍ – VEŘEJNÉ ZDRAVOTN ICTVÍ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK PřednostiNedostatky vysoká dostupnost základní zdravotní péče pro všechny obyvatele část prostředků spotřebují zdravotní pojišťovny na svou činnost dostatečně pestrá nabídka zdravotnických služeb důraz je kladen na kurativní péči vyhovující síť zdravotnických zařízení pojišťovny se mohou dostat z různých důvodů do finančních problémů, které se řeší na úkor poskytovatelů péče a klientů celkem vyhovující návaznost služebsystém má značně administrativní náklady podpora primární zdravotní péče přiměřené náklady

8 3.STÁTNÍ ZDRAVOTNICTVÍ – STÁTNÍ MODEL ZDRAVOTNICTVÍ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Přednosti Nedostatky dostatečná nab í dka služeb dlouhé čekací doby na některé výkony – neurgentn í velké operace podpora komplexn í prim á rn í péče nedostatečná motivace obyvatel k péči o vlastn í zdrav í přiměřená pozornost n á vaznosti služeb podpora nesoutěživého klimatu podpora rozvoje nových medic í nských technologi í nedostatek zdrojů pro rozvoj v situaci ekonomické recese podpora ekvity při poskytován í zdravotn í péči přiměřené náklady péče

9 4.SYSTÉM STÁTNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ SOCIALISTICKÉHO TYPU Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Přednosti Nedostatky všeobecná dostupnost základn í zdravotnick é p é če n í zká výkonnost systému prioritou je prevencechronický nedostatek prostředků návaznost péče ekonomick é brzdy v rozvoji medicínských technologi í racionáln í rozm í stěn í s í tě zdravotnických zař í zen í nedostatečná motivace obyvatel k péči o vlastn í zdrav í zcela nesoutěživé prostřed í mezi poskytovateli péče n í zké ekonomick é ohodnocen í práce lékařů a ostatn í ch zdravotnických pracovn í ků

10 Druhy úhrad a regulace v ČR Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění Do zákonem stanoveného rozsahu péče patří:  léčebná péče ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11  pohotovostní a záchranná služba  preventivní péče  dispenzární péče  odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření)  poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12  lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách  závodní preventivní péče  doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů  doprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa, náhrada cestovních nákladů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13  doprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa  doprava odebraných tkání a orgán  posudková činnost  prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 Organizace zdravotních služeb 1. role státu  oblast zdravotní situace a zdravotní péče – monitoring zdravotního stavu populace, vyhodnocování dat, minimální zdravotní péče garantovaná státem, dostupnost zdravotní péče, řešení krizových situací, hygienický dozor, pracovní prostředí, zdravotnická osvěta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15  oblast legislativy – zdravotní politika, legislativní rámec, role státní správy  oblast zdravotního pojištění – postavení pojišťoven, úhrady léčebných postupů, poměr mezi solidární a individuální částí pojistného, centrální registry, přerozdělování vybraného pojistného jako výraz solidarity  oblast lékové politiky – cenová politika, kontrola a schvalování léčiv, klinické zkoušení léků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16  částečně oblast vzdělávání a výzkumu – garance vzdělávání pracovníků, postgraduální vzdělání, podíl na financování a usměrňování výzkumu  mezinárodní vztahy – podpora mezinárodní spolupráce, kontakty s mezinárodními organizacemi Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 2.role krajů  koncipování a uplatňování krajské zdravotní politiky – nákup speciálních zdravotních služeb, zřízení a provozování speciálních zdravotnických zařízení, tvorba programů dotovaných regionem, registrace zdravotnických zařízení  monitoring a analýzy zdravotní situace v kraji Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 3.role obcí a měst  podpora a rozvoj komunitní péče  zřizovatelská funkce u svých nestátních zdravotnických zařízení  garance dostupnosti zdravotní péče v obci pro její obyvatele  organizace pohotovostních služeb na území obce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Veřejné zdravotní pojištění Veřejné zdravotní pojištění v České republice je stanoveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a je povinné pro všechny občany, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky a nebo jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Principem veřejného zdravotního pojištění je poskytnutí stejných podmínek k čerpání zdravotní péče pro všechny jedince bez ohledu na konkrétní výši odváděného pojistného. Plátci zdravotního pojištění jsou:  pojištěnci  zaměstnavatelé  stát Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 V České republice je pojištění nemocenských dávek zajišťováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a je odděleno od zdravotního pojištění, které je zajišťováno resortem zdravotnictví. Ve většině zemí Evropské unie je nemocenské a zdravotní pojištění sjednoceno v jedno tzv. nemocenské pojištění. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Převážná část poskytované zdravotní péče je v České republice hrazena ze zdrojů povinného zdravotního pojištění v rámci zdravotních pojišťoven. Příklady zdravotních pojišťoven v ČR  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, bank, pojišťoven a stavebnictví  Všeobecná zdravotní pojišťovna Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  Revírní bratrská pokladna Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 Formy zdravotní péče ze systémového hlediska Zdravotnické instituce se dělí na primární, sekundární a terciární péči. Primární zdravotní péče Primární péče je zdravotně-sociální péče zajišťována zdravotníky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 Je souborem činností zahrnující:  podporu zdraví  prevenci  léčení  rehabilitaci  ošetřování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Primární péče by měla být všeobecně dostupná, kvalitní a odborná. Zaměřuje se na tyto oblasti:  podpora zdraví a program kontroly nemocí  preventivní zdravotní činnost  účelná a efektivní vyšetřovací a léčebná činnost  spolupráce s ostatními složkami zdravotní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 Poskytovatelé primární zdravotní péče v ČR:  praktičtí lékaři pro dospělé  praktičtí lékaři pro děti a dorost  stomatologové  ambulantní gynekologové  lékařské služby první pomoci  ostatní zdravotničtí pracovníci v komunitě  agentury komplexní domácí péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 Sekundární zdravotní péče Sekundární zdravotní péče je zaměřena na poskytování specializované zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických institucí – jedná se převážně o nemocnice a specializované ambulance v nemocnicích nebo přímo v terénu prostřednictvím ambulantních specialistů – např. kardiologická ambulance. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 Terciární zdravotní péče Terciární zdravotní péče je zaměřena na vysoce specializovanou a komplexní zdravotní péči, lze sem zahrnout např. transplantační programy, onkologickou péči, kardiochirurgii. Tato péče je nejnákladnější. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 Podpora zdraví a výchova ke zdraví Aby jedinec mohl uspokojovat své životní potřeby a cíle, je důležité, aby byl zdravý a vzdělaný. Zdraví je nejcennější hodnotou, kterou osoba může disponovat. Pokud je jedinec zdravý, má vyšší předpoklady ke štěstí a k úspěchu. Jestliže je jedinec zdravý, bude mít větší šanci uskutečňovat to, po čem v životě touží. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 Zodpovědný postoj ke zdraví Řadě zdravotních rizik se nedá spolehlivě vyhnout, může se jednat o genetické dispozice, nepříznivé sociální podmínky aj., přesto způsobem života, jaký žijeme, můžeme některá rizika vedoucí k onemocnění omezit, snížit, popřípadě potlačit, nebo naopak některá rizika zvýšit. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 Nejúčinnějším a zároveň nejlevnějším opatřením je předcházet rizikům výchovou k zodpovědnosti za zdraví, výchovou ke zdravému životnímu stylu a výchovou k předcházení rizikovému chování. S dobrým vztahem ke svému zdraví se člověk bohužel nerodí, ale vytváří si ho během života tím, jak si je schopen uvědomit rozdíly mezi zdravím a nemocí a zhodnotit výhody zdraví oproti nevýhodám nemoci. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 Podpora a ochrana veřejného zdraví je zakotvena v Zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Spolupráce jednotlivých resortů na podpoře zdraví se v posledních letech zlepšuje. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 Na co se podpora zdraví zaměřuje? Obecný přístup:  přístup ke zdraví (snížení nerovností, všichni mají stejná práva na ochranu a péči o zdraví)  zdravé životní prostředí  zdravé chování a podpora zvládání zdravotních problémů  edukace veřejnosti a výchova ke zdraví Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 Konkrétní přístup:  pomoc lidem usnadňující jim správnou volbu zdravého životního stylu  pomoc politikům a organizátorům usnadňující jim přijmout taková rozhodnutí, která vedou ke zdraví  usilovat o růst zájmu lidí o zdraví  posílení odpovědnosti za zvládání zdravotních problémů a o rozšíření podílu veřejnosti na zdravotní péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 Partneři v podpoře zdraví  národní síť zdravých měst  krajské úřady  nestátní neziskové organizace  školy – mateřské, základní, střední, vysoké  podniky  pojišťovny  obce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

37 Meziresortní spolupráce Politické dokumenty v podpoře zdraví:  Ottawská charta 1986  Zdraví pro všechny v 21.století – Evropská zdravotní politika ( 1999)  zdravotní politika EU  Národní program zdraví (1995)  Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (1998) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

38 Problematika potřeby a spotřeby zdravotně sociální péče ve stáří Potřeba zdravotní péče bude nadále aktuální, protože narůstá vysoká nemocnost osob vyššího věku. Konstatuje se, že využívání zdravotní péče ve vyšším a pokročilém věku bude daleko vyšší než v současné době. S potřebou souvisí spotřeba zdravotní péče, kterou bude ovlivňovat řada faktorů, jedná se např. o aktuální zdravotní stav, závažnost a pokročilost onemocnění, faktory osobní, psychologické, sociální atd. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

39 Hlavním cílem bude snaha poskytovat kvalitní zdravotnické a sociální služby. Tato kvalita se bude odrážet a záviset na stupni a stabilitě politického a především ekonomického vývoje v zemi, na úrovni vědecko-technického pokroku atd. V 90. letech 20. století byly přijaty dokumenty a existuje řada projektů, které svou náplní ovlivňují i problematiku seniorů v ČR. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

40 Národní program přípravy na stárnutí vytyčuje základní principy a práva zmapované do deseti oblastí:  etické principy  přirozené sociální prostředí  pracovní aktivity  hmotné zabezpečení  zdravý životní styl  zdravotní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

41  kvalita života  komplexní služby  společenské aktivity, vzdělávání  bydlení seniorů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

42 Pod pojmem zdravé stáří se myslí zajištění sociálních, pracovních a vzdělávacích příležitostí, přiměřené fyzické aktivity, uspokojování potřeb a tužeb seniorů ve vztahu k bydlení, příjmu a dalších vlivů, které směřují k jejich soběstačnosti, především nezávislosti na druhých, snižování výskytu nemocí a úrazů, integrovaný přístup podpory zdraví, prevence nemocí, klinická léčbou a rehabilitace. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

43 Snahou je, aby většina seniorů byla schopna žít ve vlastní domácnosti a pokud potřebují pomoc druhé osoby, tak s využitím profesionální sociální pomoci a zdravotní péče. Předpokladem je, že už v roce 2020 bude v České republice třetina dospělého obyvatelstva ve věku nad 60 let. V rámci stárnutí populace tak budou kladeny vyšší požadavky na zdravotnickou péči a sociální služby. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

44 Péče o děti Pediatrie je základní lékařský obor, který se zabývá péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých. Pediatrie se zaměřuje na:  prevenci  diagnostiku  léčení  rehabilitaci  psychologickou a výchovnou péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

45  prostředí, ve kterém dítě a dospívající žije  sociálně právní ochrannou normu  vlivy, které vývoj pozitivně ovlivňují, či naopak tento vývoj narušují Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

46 Historie pediatrie  pediatrie se začala jako obor vyvíjet především od konce 18. století, je to obor, který vznikal v lůně interny, porodnictví, veřejného zdravotnictví a dalších oborů  největší rozmach pediatrie v u nás vzniká po 2. světové válce, hlavním tématem poválečné pediatrie byla vysoká úmrtnost kojenců, zvláště na základě poruch výživy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

47 v prvním období – 50. léta, byla pediatrie ovlivněna zahájením systému umělé výživy, v 70. letech vzniká „prolaktační program“  druhé období – 60. léta, dochází ke zdokonalování prevence, zejména sekundární, včetně zavedení odborných ordinací, jejichž doménou byly především chronicky nemocné děti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

48  třetí období – 70. léta – česká pediatrie zaostává v rozvoji intenzivní péče zejména pro patologické novorozence a později i pro větší děti, v této etapě se opět rozvíjel prolaktační program a systém ošetřování „roaming in“, vzniká samostatný obor dorostové lékařství  čtvrté období – 80. a 90. léta – dochází k vzestupu sociální pediatrie, prohloubila se péče o patologické novorozence a snížila se novorozenecká úmrtnost, dochází k rozvoji péče o větší děti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

49  páté období – začátek 21. století, pediatrie se zabývá problematikou sociální – protidrogová prevence, prevence úrazů, problematika rizikového chování dospívajících dětí, pozornost je také zaměřena na intenzivní péči o děti a dorost a speciálně pedagogickou problematiku, důraz je kladen na preventivní vyšetření související s problematikou životního stylu – výživa, alergie, defekty imunity atd. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

50 Organizace pediatrické péče v ČR 1.Ambulantní péče  primární péče  specializovaná péče  zvláštní pediatrická péče 2.Nemocniční péče  lůžková pediatrická péče  oddělení krajských nemocnic – zajišťují kromě péče i další konsiliární a specializované služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

51  lůžková oddělení fakultních nemocnic mají kromě péče v rozsahu krajských nemocnic i péči v rámci nadregionálních nebo celorepublikových center  síť lůžkových zdravotnických zařízení pro děti a dorost obsahují také odborné léčebné ústavy, lázeňskou léčbu, sanatoria, ozdravovny, kojenecké ústavy a dětská centra Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

52 Ošetřovatelský proces v pediatrii Posuzování dětského pacienta Sestra sbírá anamnestická data, ověřuje a třídí údaje o zdravotním stavu dítěte, mapuje rodinu a prostředí, ve kterém dítě žije. Zdroje údajů pacient – s ohledem na věk dítěte, rodiče, jiné pečující osoby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

53  zdravotničtí pacienti – sestry, sociální pracovnice, lékaři, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, psycholog, logoped  zdravotní záznamy – např. ošetřovatelsko- překladová zpráva, ambulantní karta  výsledky vyšetření – např. hmotnost, BMI  literatura – ošetřovatelská literatura, metodické pokyny, hodnoticí škály, percentilové grafy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

54 Shromažďování údajů  pozorováním – sestra pozoruje dítě při činnostech, pozoruje klinické symptomy u dítěte – bolest, namáhavé dýchání  rozhovorem – sestra cíleně identifikuje problémy, vyhodnocuje změny, poskytuje informace v rámci své kompetence  fyzikálním vyšetřením – komplexní prohlídka dítěte poskytne řadu informací, např. že dítě není týráno atd. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

55 Při posuzování dětského pacienta je důležité:  systematický sběr údajů o dítěti – ošetřovatelská anamnéza  ošetřovatelská diagnostika – u dítěte rozlišujeme aktuální a potencionální problémy  plánování ošetřovatelské péče – zde se stanovují priority v péči o dětského pacienta, stanovují se cíle a měřitelná kritéria  realizace ošetřovatelské péče – začíná realizace činnosti, která se naplánovala Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

56  hodnocení ošetřovatelské péče – zde zjišťujeme, zda jsme dosáhli vytyčeného cíle Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

57 Komunita Komunita představuje systém jedinců, kteří žijí v určitém vymezeném prostoru, dělají každodenní aktivity a většinou tvoří autonomní jednotku. V této komunitě neplatí vztahy nadřazenosti ani podřazenosti. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

58 Světová zdravotnická organizace definuje komunitu jako sociální skupinu, která je určována geografickými hranicemi nebo má společné hodnoty a zájmy. Osoby se navzájem znají a zároveň ovlivňují, vše se děje uvnitř sociálních struktur a projevuje se normami, hodnotami a sociálními institucemi. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

59 Cílem komunity je plánovat a dosahovat stanovených cílů, které jsou založeny na prospěchu celé komunity. Nejrozšířenější je komunita ekologická, kde se jednotliví členové nacházejí na společně sociálně vymezeném fyzickém prostoru. Také je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností jedince. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

60 Základní typologie komunity podle Bluma  komunita tváří v tvář  komunita dle zájmů  komunita dle okolí  komunita se schopností identifikovat potřeby  komunita se speciálními zájmy  komunita se schopnosti změn  komunita s akceschopností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

61  komunita podle soudního rozhodnutí  komunita s ekologickými problémy  komunita podle soudního rozhodnutí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

62 Většina autorů staví na třech společných prvcích komunity:  lidé – členové komunity nebo obyvatelé  místo – geografické nebo časové určení  funkce – cíle a aktivity komunity Cílem komunitní práce je občanská výpomoc a svépomoc v souladu s různými formami státních nebo místních programů. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

63 Komunitní péče Komunitní péče zahrnuje komplex zdravotních, sociálních a ostatních služeb, které jsou poskytovány nemocným a zdravým jedincům, rodinám a skupinám v rámci komunity. Výčet těchto služeb doplňuje primární péči a dá se říci, že jsou určitou alternativou specializované a institucionální péče poskytovanou v regionálních oblastech. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

64 Hlavním cílem je poskytovat péči v domácím prostředí, zajistit, co nejdelší setrvání v komunitě, a to i např. při zdravotním handicapu, závislosti atd. Komunitní péče je založena na propojování veřejných zdrojů, ale i zdrojů jednotlivce, na participaci všech zainteresovaných – klient, rodina, komunita, profesionálové, poskytovatelé, zřizovatelé, obec. Komunitní péče vnáší holistický a integrovaný přístup do péče o nemocné, ale i zdravé. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

65 Komunitní péče se opírá o dva základní faktory: existence rodin a existence komunit, sem zahrneme poskytování fyzických, psychologických, paliativních a duchovních služeb. Rodiny jsou hlavní základní složkou spolupráce celého týmu komunitní péče, který je tvořen nemocnými nebo postiženými, rodinnými pečovateli, komunitními zdravotnickými a sociálními pracovníky a dobrovolníky z komunity. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

66 Převážnou část primárních zdravotnických služeb poskytovaných v rámci komunitní péče jsou služby a aktivity ošetřovatelské péče. Mezi hlavní trendy, které mají v posledních letech vliv na rozvoj komunitní a domácí péče můžeme zahrnout:  globální stárnutí populace  měnící se rodinné struktury  „postmoderní společnost“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

67  technika v terénní péči  informovaný příjemce zdravotní péče Komunity by měly zajistit:  dostatečné podmínky pro bydlení zdravých a nemocných občanů i občanů s tělesným a mentálním postižením  dostupnost zdravotních a sociálních služeb klientům Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

68  pro nemocné a nesoběstačné systém domácích služeb – pomoc a ošetřovatelskou péči v domácnosti, rehabilitaci, sociální práci, respitní péči, zajištění kompenzačních pomůcek, nouzové volání a signalizaci, podporu pečujících rodin, osobní asistenci, popřípadě možnost krátkodobé nebo dlouhodobé péče mimo domácnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

69 Obecné principy komunitní péče – dle Vostřákové  čtyřiadvacetihodinová dostupnost základní pomoci včetně krizové intervence  snadná dostupnost zdravotních a sociálních služeb  rychlé předávání klienta odpovídajícím službám  návaznost péče – propojení zdravotní a sociální, ústavní a komunitní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

70  multidisciplinární spolupráce a koordinace činností poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb  možnost výběru služeb  diskrétnost  individuální přístup  účelnost nákladů pro vytvoření a udržení komunitního systému Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

71 Komunitní plánování Komunitní plánování je proces zjišťování potřeb členů v komunitě. Cílem je najít vhodná řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám a na podkladě toho vytvářet fungující systém zdravotních a sociálních služeb. Tento cíl spočívá ve spolupráci a zapojení uživatelů služeb, jejich poskytovatelů a zadavatelů. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

72 Komunitní plánování je založeno na těchto jednotlivých fázích:  vyhledávání skupin  určení věkové struktury a stanovení potřeb  zhodnocení stávajících služeb a možností  posouzení situace a stanovení společné koncepce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

73 Funkce, struktura a činnost WHO 4 hlavní funkce WHO:  nabízet celosvětové poradenství v oblasti zdravotnictví  ustanovovat globální standardy pro zdraví  spolupracovat s vládami při rozvoji národních zdravotních programů  rozvíjet a šířit vhodné zdravotnické technologie, informace a standardy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

74 Struktura WHO a hlavní orgány‘:  Světové zdravotnické shromáždění – je nejvyšší orgán – setkává se každoročně, sídlem je Ženeva, hlavní funkcí je schvalovat programový rozpočet, řeší klíčové otázky politiky WHO  výkonný výbor – schází se dvakrát ročně, má 32 zvolených členů, hlavní činností je uvádět do praxe rozhodnutí a politiku shromáždění a koordinovat činnost WHO Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

75  sekretariát – je tvořen přibližně 3800 zdravotnickými a dalšími odborníky v jednotlivých zemích a generálním ředitelem, členové sekretariátu pracují v 6 úřadovnách na území 6 států Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

76 Aktuální úkoly WHO:  boj proti infekčním chorobám  odborná pomoc vládám  materiální technická pomoc  podpora výzkumu zdravotnické problematiky  výchova a vysílání odborníků do potřebných oblastí  pomoc při výchově zdravotnických pracovníků  pořádání odborných konferencí a zasedání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

77  monitorování epidemiologické situace  definování mezinárodního názvosloví  péče o matku a dítě  péče o životní prostředí  zdravotní výchova obyvatelstva  zajišťování stipendií a školení zdravotnických pracovníků  publikační činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

78 Zdraví pro všechny v 21. století Struktura programu Zdraví 21  jeden stálý záměr – snaha o to, aby všichni dosáhli plného zdravotního potenciálu  dva hlavní cíle pro zlepšení zdraví ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život snížení incidence hlavních nemocí a úrazů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

79  tři etické hodnoty programu zdraví jako základní lidské právo ekvita – spravedlnost ve zdraví a solidarita mezi jednotlivými zeměmi a skupinami lidí uvnitř jednotlivých zemích spoluúčast a odpovědnost jednotlivců, skupin, společenství a institucí, organizací a resortů za rozvoj zdraví Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

80  4 základní postupy pro realizaci programu s využitím vědeckých, ekonomických, sociálních a politických podmínek meziresortní strategie příprava a realizace programů zaměřených na zdravotní výsledky a důsledky hodnocení investic do zdraví z hlediska jejich přínosu integrovaná základní zdravotní péče zaměřená na rodinu a celé společenství a podporována nemocničním systémem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

81 participační zdravotní rozvoj Zaměření 21 cílů pro 21. století  solidarita ve zdraví v evropském regionu  spravedlnost ve zdraví  zdravý start do života  zdraví mladých  zdravé stárnutí  zlepšení duševního zdraví  snížení výskytu infekčních onemocnění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

82  snížení výskytu neinfekčních onemocnění  snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy  zdravé a bezpečné přírodní prostředí  zdravější životní styl  snížení škod způsobovaných alkoholem, drogami a tabákem  zdravé místní životní podmínky  společná odpovědnost různých odvětví za zdraví Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

83  integrovaný rezort zdravotnictví  řízení v zájmu kvality péče  financování zdravotních služeb a rozdělování zdrojů  příprava zdravotnických pracovníků  výzkum a znalosti pro zdraví  mobilizace partnerů pro život  opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

84 V České republice program Zdraví 21 funguje jako Národní akční plán zdraví a životního prostředí – NEHAP, který byl schválen usnesením vlády ČR – s hlavním záměrem Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

85 Cílem bylo:  zlepšovat zdraví národa a vyrovnat nežádoucí rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých skupin  reagovat na ekonomické a politické změny po roce 1989  minimalizovat rizika vlivu životního prostředí na zdraví obyvatelstva  harmonizovat politiku ochrany zdraví a životního prostředí s politikou Evropské unie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

86  reagovat na podněty vzešlé z významných mezinárodních aktivit posledních let Na základě analýzy příčin nemocnosti a úmrtnosti a potencionálního ohrožení byly stanoveny zdravotní problémy:  srdeční a cévní choroby  úrazy  nádorová onemocnění  narušování přirozené obměny populace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

87  patologické změny imunity  duševní nemoci  drogové závislosti  HIV/AIDS a jiné významné infekce  vrozené a systémové vady u dětí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

88 Systém sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, kterým se předchází, zmírňují nebo odstraňují následky sociálních událostí. Zajišťuje poskytování ochrany a pomoci jedincům v těchto situacích:  ohrožení zdraví a nemoci  stáří  nezaměstnanost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

89  úmrtí živitele  mateřství  rodičovství  zdravotní poškození a invalidita  pracovní úrazy a nemoci z povolání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

90 Sociální zabezpečení je tvořeno 3 základními pilíři:  sociální pojištění  státní sociální podpora  sociální pomoc Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google