Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Tomáš Staněk, CSc. Odbor obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí Jednání KRLNP ÚHUL Brandýs nad Labem 2. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Tomáš Staněk, CSc. Odbor obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí Jednání KRLNP ÚHUL Brandýs nad Labem 2. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1

2

3 Ing. Tomáš Staněk, CSc. Odbor obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí Jednání KRLNP ÚHUL Brandýs nad Labem 2. prosince 2014 Informace o čerpání finančních prostředků OPŽP (2007-2013) na opatření zamřená na zlepšování přírodních poměrů v lesích

4

5 6.3 Oblast podpory – Obnova krajinných struktur Zaměření a zdůvodnění Tato oblast podpory se zaměřuje na posílení ekologické stability krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, budováním prvků územních systémů ekologické stability, zvyšováním stability lesních ekosystémů. Tato oblast podpor napomůže k realizaci chybějících prvků územních systémů ekologické stability, regeneraci a zlepšení druhové a věkové skladby lesů a zvýšení počtu krajinných prvků. Celkový efekt opatření významně přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny. Realizace této oblasti podpory je součástí naplňování cílů stanovených ve Státní politice životního prostředí 2004-2010, Státním programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Strategii udržitelného rozvoje České republiky. Operační cíle podpory -zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability, -zlepšení přírodních poměrů v lesích, -zlepšení stavu lesních půd.

6 Vhodné/podporované aktivity Předmětem podpory je: -realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, -příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, -zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy, -opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů odpovídající místním přírodním podmínkám, -realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000. Forma podpory Nevratná finanční pomoc

7 Realizační orgány Řídícím orgánem bude Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí (SFŽP). Odborné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny vydává k projektovým žádostem Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), která rovněž zajišťuje příjem žádostí. Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů a vymezení jejich rozhraní, styčných bodů, synergií či doplňkovosti OP Životní prostředí je zaměřeno na aktivity, které nejsou podporovány Programem rozvoje venkova nebo podporuje příjemce, kteří nejsou v rámci Programu rozvoje venkova přijatelní. OP Životní prostředí neumožňuje podporu formou kompenzace dlouhodobého závazku k určitému typu hospodaření „forest-environmental payments“ vymezené v Programu rozvoje venkova. V Programu rozvoje venkova nemohou být příjemci podpory – s výjimkou opatření ke zmírnění škod způsobených kalamitami - subjekty hospodařící na státních pozemcích (státní podnik Lesy ČR, správy národních parků). Opatření k likvidaci následků kalamit není z OP Životní prostředí podporováno. V případě OP Životní prostředí se jedná pouze o intervence, které mají environmentální charakter a výrazně přispějí ke zvýšení biodiverzity území. Jejich vymezení je dáno vymezením způsobilých výdajů na tento typ opatření tak, jak jsou definovány v Implementačním dokumentu OP Životní prostředí. V případě nelesních opatření v oblasti podpory 6.3 jsou pro pozemkové úpravy definováni příjemci s výjimkou pozemkových úřadů, které jsou podporovány z Programu rozvoje venkova. Ostatní nelesní opatření nejsou v této podobě z Programu rozvoje venkova podporována. Pokud jde o platby v rámci Natura 2000, jsou ušlý příjem a dodatečné náklady hrazeny z Programu rozvoje venkova. Tyto platby nejsou předmětem podpory v rámci OP Životní prostředí.

8 Přehled realizovaných opatření 2007-2013 žadatelnázev projektustručný obsah projektu 1 MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves Předmětem podpory je realizace opatření zaměřených na zvýšení procentního zastoupení původních a ohrožených druhů dřevin a diverzifikaci věkové a prostorové skladby lesních porostů v k.ú. Oldřichov v Hájích, Mníšek u Liberce, Fojtka a Nová Ves u Chrastavy. V rámci realizace akce budou provedeny výsadby dřevin a jejich ochrana a výchovné zásahy cílené na podporu přírodě blízké druhové a prostorové skladby lesních porostů. 2 Lesy České republiky, s.p. Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo II. Předmětem podpory je obnova větrolamů na Lesní správě Znojmo. V rámci realizace akce proběhne odstranění dřevin, odstranění dřevin, výsadba nových vegetačních prvků. 3 Jan Kolowrat- Krakowský Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - I. etapa Předmětem podpory jsou opatření vedoucí ke změně stávající druhové skladby vysokohorských lesů směrem k přirozené druhové skladbě v k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří, Kunštát u Orlického Záhoří a Říčky v Orlických horách. V rámci realizace akce budou odstraněny přípravné porosty borovice kleče a na jejich místě bude provedena výsadba dřevin v navrženém druhovém složení. Pro ochranu vysazených dřevin budou vybudovány dřevěné oplocenky a bude prováděno vyžínání založených porostů. 4 Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace Lesní úřad Děčín - Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v lesích města Děčína Předmětem podpory jsou lesnické činnosti realizované v k.ú. Horní Oldřichov, Hoštice nad Labem, Chrochvice, Krásný Studenec, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Martiněves u Děčína, Nebočady, Podmokly, Prostřední Žleb, Vilsnice. V rámci realizace budou provedeny výsadby původních zcela chybějících nebo málo zastoupených lesních dřevin (buku, borovice, dubu, jedle, jilmu a lípy) a provedena následná péče o ně ve formě ochrany proti poškození zvěří, ale i proti nežádoucí konkurenční bylinné vegetaci. 5Obec Libouchec Obec Libouchec - Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v lesích obce Libouchec Předmětem podpory jsou lesnické činnosti realizované v lesních porostech obce Libouchec v k.ú. Libouchec. V rámci realizace budou provedeny výsadby původních zcela chybějících nebo málo zastoupených lesních dřevin (buku, borovice, dubu, jedle) a provedena následná péče o ně ve formě ochrany proti poškození zvěří, ale i proti nežádoucí konkurenční bylinné vegetaci. 6Lesy České republiky, s.p. Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát Předmětem podpory je postupná přeměna geograficky nepůvodních a nesmíšených modřínových porostů podsadbou cílovou, stanovištně vhodnou dřevinou - bukem lesním a následnou ochranu mladých lesních porostů na území CHKO Křivoklátsko.

9 7 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zvýšení biodiverzity lesních porostů v evropsky významné lokalitě Hradiště Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k zlepšení druhové skladby a zvýšení ekologické stability lesních porostů ve Vojenském újezdu Hradiště v k.ú. Bražec u Hradiště, Doupov u Hradiště, Radošov u Hradiště a Tureč u Hradiště. V rámci realizace akce bude provedena výsadba dřevin vhodné druhové skladby a po dobu tří let bude prováděna jejich mechanická a chemická ochrana. 8 Lesy České republiky, s.p. Zvýšení druhové rozmanitosti v porostech NPR Jizerskohorské bučiny Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k zvýšení druhové rozmanitosti lesních porostů v NPR Jizerskohorské bučiny. V rámci realizace akce bude provedena výsadba dřevin cílové druhové skladby včetně zajistění jejich mechanické ochrany. 9 Lesy České republiky, s.p. Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k zlepšení druhové skladby a zvýšení ekologické stability lesních porostů v CHKO České středohoří. V rámci realizace akce bude provedena výsadba dřevin vhodné druhové skladby včetně zajistění jejich mechanické ochrany. 10 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zvýšení biodiverzity lesních porostů ve Vojenském újezdu Březina Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k zlepšení druhové skladby a zvýšení ekologické stability lesních porostů ve Vojenském újezdu Březina v k.ú. Kotáry, Doubrava u Březiny a Žbánov. V rámci realizace akce bude provedena výsadba dřevin vhodné druhové skladby a prořezávky zaměřené na podporu růstu melioračních a zpevňujích dřevin, které se již v porostu vyskytují. 11 Správa Národního parku České Švýcarsko Podpora biodiverzity - odstranění borovice vejmutovky Předmětem podpory je odstranění geograficky nepůvodního druhu borovice vejmutovky na území NP České Švýcarsko. V rámci realizace bude odstraněna borovice vejmutovka z nejméně zasažených částí NP a současná izolace ohnisek jejího výskytu, kde je již plně rozvinutá invaze. 12 Lesy České republiky, s.p. Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Bučovice. Předmětem podpory je obnova větrolamů na Lesní správě Bučovice. V rámci realizace akce proběhne odstranění dřevin, odstranění dřevin, výsadba nových vegetačních prvků. 13Město Jirkov Město Jirkov - Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2010-2013 Předmětem podpora je přeměna porostů náhradních dřevin. V rámci realizace budou provedeny lesnické činnosti od odstranění porostu náhradních dřevin, přes přípravu půdy včetně rozhrnutí starých valů s biomasou, výsadbu cílových dřevin až po následnou péči o ně (ochrana proti nežádoucí konkurenční lesní vegetaci i proti zvěři). 14Správa Národního parku České Švýcarsko Úpravy druhové skladby lesních ekosystémů NPČŠ Předmětem projektu je úprava druhové skladby lesních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů borovice vejmutovky, modřínu opadavého, douglasky a dubu červeného.

10 15 Lesy České republiky, s.p. Vnášení původních dřevin do porostů CHKO Jizerské hory Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k zvýšení biodiverzity a odolnosti horských lesů na území CHKO Jizerské hory a jejich přiblížení přírodním podmínkám. V rámci realizace akce budou provedeny především výsadby a prosadby dřevin přirozené druhové skladby v porostech náhradních dřevin a jejich mechanická a chemická ochrana. Součástí projektu je rovněž vyvěšováním ptačích budek či doplňování živin poškozených lesních půd 16 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Děčín Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k přeměna odumírajících porostů náhradních dřevin na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Děčín. V rámci realizace akce bude provedena likvidace a proředění porostů náhradních dřevin, příprava půdy pro zajištění následné obnovy lesa a výsadba dřevin cílové druhové skladby a jejich mechnická a chemická ochrana. 17 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Litvínov Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k přeměna odumírajících porostů náhradních dřevin na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Litvínov. V rámci realizace akce bude provedena likvidace a proředění porostů náhradních dřevin, příprava půdy pro zajištění následné obnovy lesa a výsadba dřevin cílové druhové skladby a jejich mechnická a chemická ochrana. 18 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Klášterec Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k přeměna odumírajících porostů náhradních dřevin na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Klášterec. V rámci realizace akce bude provedena likvidace a proředění porostů náhradních dřevin, příprava půdy pro zajištění následné obnovy lesa a výsadba dřevin cílové druhové skladby a jejich mechnická a chemická ochrana. 19 Městys Polešovice Lesní LBK z LBC Slínky do LBC Nivy Předmětem podpory je realizace opatření prvku ÚSES – lesní LKB: LBC Slínky a LBC Nivy, k.ú. Polešovice. V rámci akce bude provedena výsadba stromů, keřů a osetí travní směsí. 20 Čmelák - Společnost přátel přírody Zlepšení prostorové, druhové a věkové struktury lesních porostů v regionálním biocentru č. 1270 - Stříbrník Předmětem podpory jsou lesopěstební činnosti v RBC Stříbrník, k.ú. Žibřidice. V rámci akce bude provedena výsadba listnatých dřevin a jedle s oplocením. 21Čmelák - Společnost přátel přírody Zlepšení druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů v EVL Vápenice - Basa - 2. etapa Předmětem podpory je realizace lesopěstebních opatření v EVL Vápenice - Basa, k.ú. Javorník u Českého Dubu a Proseč pod Ještědem. V rámci akce bude provedena rekonstrukce nepůvodních smrkových porostů - skácení smrků, jejich ponechání v porostu k zetlení a budou provedeny nové výsadby s oplocením.

11 22 Lesy České republiky, s.p. Oplocení NPR Karlovské bučiny Předmětem podpory je vybudování dočasného oplocení NPR Karlovské bučiny a lesopěstební činnosti v k.ú. Machnín a k.ú. Kryštofovo Údolí. V rámci akce bude kromě oplocení provedena výsadba listnatých dřevin a jedle. 23 Lesy Horňácko, s.r.o. Obohacení druhové skladby borových lesů na vátých píscích Předmětem podpory je zvýšení druhové rozmanitosti borových lesů na vátých píscích, k.ú. Rohatec. V rámci akce bude provedena výsadba listnatých stromů s oplocením. Do projektu je zahrnuta dvouletá následná péče. 24Město Strážnice Rekonstrukce nepůvodních smrkových porostů na území CHKO Bílé Karpaty a vytvoření bělokarpatských luk v lesích města Strážnice Předmětem podpory je rekonstrukce porostů nepůvodního smrku a vytvoření bělokarpatské louky, k.ú. Radějov u Strážnice. V rámci akce bude provedena výsadba listnatých stromů a výsev bělokarpatské travní směsi.Projekt zahrnuje následnou péči na 2 roky. 25 Lesy České republiky, s.p. Úprava biotopu pro tokaniště tetřívka obecného na LS Litvínov Předmětem podpory je soubor opatření pro podporu populací tetřívka obecného, k.ú. Nová Ves u Oseka a Dlouhá Louka. V rámci akce bude provedena příprava půdy a v návaznosti na to výsadba vhodných druhů lesních dřevin a osev travní směsí. 26 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti CHKO Labské pískovce Předmětem podpory je přeměna lesních porostů náhradních dřevin a porostů s nevyhovující dřevinnou skladbou, k.ú. Bělá u Děčína, Bynov, Maxičky a Sněžník. V rámci akce bude provedena likvidace porostů náhradních dřevin a výsadba lesnických dřevin stanovištně původních druhů, dále bude provedena výstavba lesnických oplocenek. 27Lesy České republiky, s.p. Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří - II.fáze Předmětem podpory je přeměna lesních porostů s nevhodnou druhovou skladbou, k.ú. Babiny I., Bedřichův Světec, Boreč u Lovosic, Brusov, Církvice, Děkovka, Dobrčice u Skršína, Dolní Chobolice, Držovice, Dřevce, Heřmanice u Žandova, Hetov, Hlupice, Homole u Panny, Horní Chobolice, Horní Týnec, Hostovice u Ústí nad Labem, Chrášťany u Dřemčic, Chudoslavice, Chvalov, Janovice u Kravař, Jenčice, Konojedy u Úštěku, Korozluky, Kostomlaty pod Milešovkou, Koštov, Kravaře v Čechách, Lbín, Levín u Litoměřic, Lhota u Medvědic, Lhotka nad Labem, Loučky u Verneřic, Lovečkovice, Lukov u Bíliny, Malé Žernoseky, Malečov, Medvědice, Milešov u Lovosic, Mrzlice, Muckov, Mukov, Němčí u Malečova, Nová Ves, Oparno, Páleč u Milešova, Pohořany, Radejčín, Radostice u Vchynice, Rýdeč, Řepčice, Skalice u Žitenic, Skršín, Soběnice, Srdov, Stadice, Stebno u Dubic, Sutom, Štěpánov u Lukova, Tašov, Trnobrany, Velká Javorská a Žichov. V rámci akce budou provedeny prořezávky ve stávajích lesních porostech s nevhodnou druhovou skladbou, příprava půdy, výsadba stanovištně vhodných druhů lesních dřevin a jejich oplocení.

12 28 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Litvínov - II.fáze Předmětem podpory je obnova lesa v imisní oblasti Krušných hor, k.ú. Gabrielina Huť, Kálek, Načetín I, Načetín u Kálku, Radenov, Český Jiřetín, Dlouhá Louka, Fláje, Klíny II, Košťany, Mackov, Moldava, Nová Ves u Oseka a Nové Město u Mikulova. V rámci akce bude provedena likvidace porostů náhradních dřevin, příprava půdy a v návaznosti na to výsadba stanovištně vhodných druhů dřevin. Součástí projektu je i výstavba oplocení. 29 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Klášterec - II.fáze Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k přeměně porostů náhradních dřevin na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Klášterec, k.ú. Černý Potok, Háj u Loučné pod Klínovcem, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Nová Ves u Křimova, Osvinov, Rusová, Vykmanov u Měděnce a Výsluní. V rámci akce bude provedena rekonstrukce porostů náhradních dřevin, výsadba stanovištně vhodných druhů lesních dřevin. Bude provedena výstavba oplocenek, alejová výsadba a výroba a umístění ptačích budek pro sovy jako prostředku biologické ochrany sazenic. 30 OBEC MALŠOVICE Dosažení druhové a prostorové skladby porostů odpovídající místním přírodním podmínkám v lesích obce Malšovice Předmětem podpory je úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Javory, Malšovice, Hliněná u Děčína a Borek u Děčína. V rámci akce bude provedena výsadba lesnických sazenic vhodných druhů dřevin a výstaba lesnických oplocenek. 31 Lesy České republiky, s.p. Podpora přirozené druhové a prostorové skladby lesních porostů na území CHKO Lužické hory Předmětem podpory je podpora přirozené druhové a prostorové skladby lesních porostů na území CHKO Lužické hory, k.ú. Brtníky, Dolní Falknov, Dolní Chřibská, Dolní Prysk, Falknov, Horní Kamenice, Jedlová, Kerhartice, Kytlické Mlýny, Líska, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Rybniště, Studánka u Rumburku a Studený u Kunratic. V rámci akce bude provedena příprava půdy a v návaznosti na to výsadba lesnických sazenic vhodné druhové skladby, dále budou vybudovány oplocenky. 32 Lesy České republiky, s.p. Změna druhové a prostorové skladby porostů ve prospěch stanovištně vhodných dřevin na LS Nižbor Předmětem podpory je změna druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Hudlice, Svatá, Černín u Zdic, Žloukovice, Roztoky u Křivoklátu, Běleč a Bratronice u Kladna. V rámci akce bude provedena příprava půdy a výsadba lesnických sazenic stanovištně vhodných druhů dřevin. Dále bude provedena výstavba oplocenek. 33Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Děčín - II.fáze Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k přeměně porostů náhradních dřevin na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Děčín, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, Horní Krupka, Fojtovice u Krupky a Cínovec. V rámci akce bude provedena rekonstrukce porostů náhradních dřevin, příprava půdy, výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin a jejich oplocení.

13 34 Lesy České republiky, s.p. Zlepšení přírodních poměrů v lesích v ZCHÚ na LS Choceň 2011-2013 Předmětem podpory je zlepšení druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Srbce u Skutče a Proseč u Skutče. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných dřevin a jejich oplocení. 35 Lesy České republiky, s.p. Rekonstrukce porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou v CHKO Lužické hory Předmětem podpory je rekonstrukce lesních porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou v CHKO Lužické hory, k.ú. Dolní Světlá pod Luží, Falknov, Heřmanice v Podještědí, Kněžice v Lužických horách, Krompach, Petrovice v Lužických horách, Polevsko a Svor. V rámci akce bude provedena rekonstrukce porostů náhradních dřevin, příprava půdy, výsadba stanovištně vhodných druhů lesních a ovocných dřevin a keřů a jejich oplocení. 36Město Jirkov Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015 Předmětem podpory je obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova, k.ú. Mezihoří u Chomutova a Svahová. V rámci akce bude provedena rekonstrukce porostů náhradních dřevin, příprava půdy, výsadba stanovištně vhodných sazenic lesních dřevin a jejich oplocení. 37 Správa Národního parku České Švýcarsko Výsadba cílových druhů dřevin na území NP České Švýcarsko Předmětem podpory je zlepšení druhové skladby lesních porostů v NPČŠ, k.ú. Mezná u Hřenska, Vysoká Lípa, Jetřichovice u Děčína, Rynartice a Doubice. V rámci akce bude provedena výsadba lesnických sazenic stanovištně vhodných druhů dřevin a jejich oplocení. 38 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Výchova lesních porostů se zaměřením na podporu melioračních a zpevňujících dřevin v oblasti Doupovské hory Předmětem podpory je realizace souboru opatření, jejichž cílem je podpora melioračních a zpevňujících dřevin v oblasti Doupovské hory, k.ú. Bražec u Hradiště, Radošov u Hradiště, Doupov u Hradiště, Žďár u Hradiště a Tureč u Hradiště. V rámci realizace akce budou provedeny výchovné zásahy v lesních porostech pro podporu listnatých dřevin a jedle a výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin. 39 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zvýšení biodiverzity lesních porostů u nadregionálního biocentra a regionálních biocenter v oblasti Drahanské vrchoviny Předmětem podpory je změna nevhodné druhové skladby lesních porostů Drahanské vrchoviny, k.ú. Kotáry a Žbánov. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných druhů lesních dřevin a prořezávky pro podporu listnatých dřevin a jedle. 40 Košťany Holdings spol. s r.o. Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří Předmětem podpory je přeměna lesních porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou v Českém středohoří, k.ú. Lukov u Bíliny, Lužice u Mostu, Mirošovice, Mukov a Řisuty u Libčevsi. V rámci akce bude provedena příprava půdy, výsadba lesnických sazenic stanovištně vhodných druhů dřevin a jejich oplocení. 41Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v lesích města Děčína - 2 Předmětem podpory je úprava druhové skladby lesů města Děčína, k.ú. Bynov, Děčín, Krásný Studenec, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Martiněves u Děčína, Nebočady a Vilsnice. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných druhů lesních dřevin a jejich oplocení.

14 42 Lesy České republiky, s.p. Obnova větrolamu Čejč - Čejkovice Předmětem podpory je tvorba protierozních opatření - větrolamů, k.ú. Čejč. V rámci akce bude provedeno skácení nefunkčních stávajích větrolamů, výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin a jejich oplocení. 43Pátá lesní a.s. Systém ekologické péče o les a nelesní území v podmínkách soukromého majetku na území CHKO Beskydy (lokalita Benešky) Předmětem podpory je zlepšení druhové a prostorové skladby lesa na území CHKO Beskydy a výsadba zeleně mimo les, k.ú. Velké Karlovice. V rámci akce bude provedeno kácení dřevin nevhodného druhového složení, úprava prostorové skladby lesních porostů (rozčlenění porostních skupin a výchovné zásahy), výsadba stanovištně vhodných druhů lesních dřevin a jejich oplocení. Dále bude provedena výsadba ovocných a neovocných sazenic na nelesní půdu. 44 Lesy České republiky, s.p. Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo III. Předmětem podpory je tvorba protierozních opatření - větrolamů, k.ú. Oleksovice, Miroslav, Dolenice, Litobratřice, České Křídlovice, Břežany u Znojma, Pravice, Tasovice nad Dyjí, Dyje, Hevlín, Vrbovec, Oblekovice, Nečeratice a Slup. V rámci akce bude provedeno pokácení nefunkčních stávajích větrolamů, výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin a jejich oplocení. 45 Čmelák - Společnost přátel přírody Zlepšení druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů v EVL Vápenice - Basa - 3. etapa Předmětem podpory je změna druhové, věkové a prostorové skladby lesa v EVL Vápenice - Basa v BC Padouchov, k.ú. Javorník u Českého Dubu. V rámci akce bude provedeno odstranění náletu, těžba dřeva s odkorněním, úklid klestu a výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin. Výsadby budou oploceny. 46 Jan Kolowrat- Krakowský Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa Předmětem podpory je obnova lesních porostů ve vrcholových partiích Orlických hor, k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří, Kunštát u Orlického Záhoří, Deštné v Orlických horách, Říčky v Orlických horách a Malá Zdobnice. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných druhů lesních dřevin a jejich oplocení. Součástí akce je i ožínání sazenic a ochrana neoplocených sazenic nátěry proti ukusu. 47 Lesy České republiky, s.p. Zlepšení přírodních poměrů v lesích EVL Rychnovský vrch Předmětem podpory je změna druhové skladby lesa na území EVL Rychnovský vrch, k.ú. Rychnov na Moravě. V rámci akce bude provedeno skácení chřadnoucího lipového porostu a výsadba dřevin vhodného druhového složení odpovídajícího stanovištním podmínkám. V rámci projektu bude provedeno oplocení nových výsadeb a jejich pravidelné ožínání. 48Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant Předmětem podpory je realizace lesopěstebních opatření pro posílení ekologické stability krajiny v Jizerských horách na LHC Frýdlant, k.ú. Arnoltice u Bulovky, Bílý Potok pod Smrkem, Dětřichovec, Dolní Pertoltice, Frýdlant, Hajniště pod Smrkem, Hejnice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Kunratice u Frýdlantu, Oldřichov v Hájích, Poustka u Frýdlantu a Předlánce. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin, jejich oplocení a ožínání.

15 48 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant Předmětem podpory je realizace lesopěstebních opatření pro posílení ekologické stability krajiny v Jizerských horách na LHC Frýdlant, k.ú. Arnoltice u Bulovky, Bílý Potok pod Smrkem, Dětřichovec, Dolní Pertoltice, Frýdlant, Hajniště pod Smrkem, Hejnice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Kunratice u Frýdlantu, Oldřichov v Hájích, Poustka u Frýdlantu a Předlánce. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných lesních dřevin, jejich oplocení a ožínání. 49 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Tvorba lesních hospodářských plánů pro lesy ve správě Krkonošského národního parku Předmětem podpory je tvorba lesních hospodářských plánů (LHP) pro lesy ve správě Krkonošského národního parku (KRNAP). Zpracování LHP bude probíhat v rozdělení dle lesních hospodářských celků (Harrachov, Vrchlabí, Maršov) v lesích vlastněných státem resp. nájemních lesích Správy KRNAP. LHP budou zařízeny způsobem navazujícím na Metodiku tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace (IFER 2004) a na podkladě závěrečné zprávy řešení projektů VaV/640/04/03 a VaV/640/04/00. 50 Správa Národního parku Podyjí Tvorba lesního hospodářského plánu v Národním parku Podyjí Předmětem podpory je tvorba lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesy ve správě Národního parku Podyjí a jeho ochranné pásmo. LHP bude zařízeno způsobem navazujícím na Metodiku tvorby LHP na podkladě provozní inventarizace (IFER 2004) a na podkladě závěrečné zprávy řešení projektů VaV/640/04/03 a VaV/640/04/00. 51 Město Krupka Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v lesích města Krupka Předmětem podpory je realizace komplexu lesnických opatření, které povedou k obnovení stanovištně vhodného lesního porostu, k.ú. Fojtovice u Krupky. V rámci akce bude provedena příprava půdy pro výsadbu, samotná výsadba vhodných lesních dřevin a jejich ochrana. 52 Lesy České republiky, s.p. Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Klášterec -III.fáze Předmětem podpory je opatření vedoucí k přeměně porostů náhradních dřevin (PND) na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Klášterec, k.ú. Kryštofovy Hamry, Nová Ves u Křímova, Výsluní, Černý potok, Kovářská, Háj u Loučné pod Klínovcem, Vykmanov u Měděnce. V rámci akce bude provedena rekonstrukce PND s ponecháním hmoty na místě, příprava půdy pro výsadbu lesních dřevin, samotná výsadba a ochrana sazenic. 53 Jan Kolowrat- Krakowský Zlepšování stavu lesů Orlických hor - III.etapa Předmětem podpory je změna stávající druhové skladby horských lesů směrem k přirozené druhové skladbě odpovídající převládajícím souborům lesních typů, k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří, Nebeská Rybná, Souvlastní, Říčky v Orlických horách, Kunštát u Orlického Záhoří. V rámci akce bude provedena výsadba vhodných lesních dřevin a jejich následná ochrana po dobu 2 let. 54 Sdružení spoluvlastníků singulárního lesa Dubník Zlepšení druhové skladby v lesích Sdružení vlastníku lesa Dubník Předmětem podpory je zlepšení druhového složení lesů ve II. zóně CHKO Bílé Karpaty, k.ú. Hroznová Lhota. V rámci akce bude provedena výsadba vhodných lesních dřevin spolu s jejich ochranou a dvouletou následnou péčí.

16 55 Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v lesích města Děčína - 3 Předmětem podpory je úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Bělá u Děčína, Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Děčín, Horní Oldřichov, Chlum u Děčína, Chrochvice, Křešice u Děčína, Martiněves u Děčína, Nebočady. V rámci akce bude provedena výsadba původních chybějících nebo málo zastoupených lesních dřevin a jejich ochrana po dobu 2 let. 56OBEC ŠAKVICE Obnova lužního lesa u vodní nádrže Nové Mlýny Předmětem podpory je obnova lužního lesa u vodní nádrže Nové Mlýny, k.ú. Šakvice. V rámci akce bude provedena výsadba dřevin a vytvoření mokřadu. Součástí projektu je i dvouletá následná péče o výsadby. 57 Lesy České republiky, s.p. Přeměna porostů náhradních dřevin v CHKO Jizerské hory Předmětem podpory je přeměna porostů náhradních dřevin v CHKO Jizerské hory, v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Bedřichov u Jablonce nad Nisou a Hejnice. V rámci projektu budou provedeny výřezy náhradních dřevin, výsadba stanovištně vhodných druhů dřevin a jejich ochrana. 58 Lesy České republiky, s.p. Změna druhové skladby jehličnatých monokultur na Lesní správě Křivoklát - II. etapa Předmětem podpory je přeměna nesmíšených nepůvodních jehličnatých porostů podsadbou stanovištně vhodných listnatých dřevin, k.ú. Branov, Karlova Ves, Skryje nad Berounkou. V rámci akce bude provedena výsadba vhodných lesních dřevin a jejich oplocení a chem. ochrana. 59 Kinský dal Borgo, a.s. NRBC "Žehuňská obora" - Projekt zlepšování druhové skladby lesních porostů Předmětem podpory je jsou opatření vedoucí ke zlepšení druhové skladby a zvýšení ekologické stability lesních porostů v NRBC "Žehuňská obora", k.ú. Kněžičky a Lovčice. V rámci akce bude provedena rekonstrukce porostů s převahou jasanu napadených houbovým patogenem "Chalara fraxinea" a změna druhové skladby nepůvodních porostů smrku a borovice. Součástí projektu bude výsadba dřevin vhodné druhové skladby a bude provedena jejich mechanická a chemická ochrana. 60 Lesy České republiky, s.p. Skupinová stabilizace mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník Předmětem podpory je zvýšení odolnostního potenciálu, ekologické stability a biodiverzity dotčených lesních porostů v NPR Králický Sněžník, k.ú. Horní Morava, Velká Morava, Stříbrnice, Sklené u Malé Moravy. V rámci akce budou provedeny výchovné zásahy v lesních porostech, výsadba vhodných lesních dřevin a jejich ochrana. 61 Lesy České republiky, s.p. Zlepšení přírodních poměrů v lesích, revír Albrechtice, Buková hora Předmětem podpory je zlepšení druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Orličky, Čenkovice, Valteřice u Výprachtice. V rámci akce bude provedena výsadba stanovištně vhodných dřevin a jejich oplocení. 62Lesy České republiky, s.p. Soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboř. Předmětem podpory je soubor opatření pro podporu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) ve Slavické oboře, k.ú. Licibořice. V rámci akce bude provedeno ošetření stromů v oboře, výsadba nových dřevin a následná péče o výsadby po dobu 1 roku.

17 63Obec Vacenovice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Vacenovice Předmětem podpory je zlepšení druhové skladby lesních porostů obce Vacenovice, k.ú. Vacenovice. V rámci akce bude provedena výsadba vhodných lesních dřevin a jejich ochrana a následná péče po dobu 2 let 64 Košťany Holdings spol. s r.o. Košťany Holdings - Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří - 2 Předmětem podpory je výsadba původních chybějících nebo málo zastoupených lesních dřevin v CHKO České Středohoří, k.ú. Lukov u Bíliny, Lužice u Mostu, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Páleč u Milešova, Radovesice u Bíliny, Řisuty u Libčevsi, Tvrdín, Žichov. V rámci akce bude provedena příprava půdy pro výsadby, samotné výsadby vhodných lesních dřevin a jejich ochrana po dobu 2 let. 65 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zvýšení biodiverzity lesních porostů ve vojenském újezdu Libavá Předmětem podpory je realizace pěstebních opatření biologického charakteru k nastartování procesu regenerace lesních ekosystémů odumírajících vlivem působení václavky smrkové (Almillaria ostoyae), k.ú. Město Libavá, Domašov nad Bystřicí, Podlesí nad Odrou, Guntramovice, Rudoltovice, Čermná u Města Libavá, Velká Střelná. V rámci akce bude provedena výsadba vhodných lesních dřevin a jejich ochrana. 66 OBEC BORŠICE U BLATNICE Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Předmětem podpory je zlepšení druhové skladby lesních porostů v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, k.ú. Boršice u Blatnice. V rámci akce bude provedeno nahrazení nepůvodních smrkových porostů původními listnatými dřevinami včetně obohacení druhové skladby o vzácné dřeviny. Součástí projektu je i následná péče o vysazené dřeviny po dobu 2 let. 67 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zvýšení biodiverzity lesních porostů v biocentrech na území VLS ČR, s.p. divize Plumlov Předmětem podpory je zvýšení biodiverzity a ekologické stability v oblasti Drahanské vrchoviny na území, které obhospodařuje státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Plumlov, k.ú. Žbánov, Doubrava u Březiny, Stříbrná u Březiny, Dědice u Vyškova, Rychtářov, Podomí, Krásensko. V rámci akce budou provedeny výchovné zásahy, výsadba vhodných lesních dřevin a jejich ochrana. 68Lesy České republiky, s.p. Zlepšování biotopu a výstavba odchovny pro tetřeva hlušce Předmětem podpory je zlepšení biotopu tetřeva hlušce v Beskydech a výstavba odchovny, k.ú. Trojanovice, Malenovice, Staré Hamry, Bílá, Ostravice 2, Čeladná, Ostravice 1, Mosty u Jablunkova, Horní Lomná, Dolní Lomná, Košařiska, Mosty u Jablunkova, Tyra, Komorní Lhotka, Řeka, Morávka, Krásná p. Lysou Horou. V rámci akce budou provedena praktická lesnická opatření na zlepšení biotopu tetřeva hlušce, zejména intenzivní výchovné zásahy v porostech do 40 let. Součástí projektu je i výstavby odchovny tetřeva hlušce - novostavba technicko-provozního areálu včetně vnitřního vybavení, slaboproudých technologií (kamerové a zabezpečovací systémy) a další nezbytné infrastruktury sloužící pro odchov a následné posílení přežívající populace tetřeva hlušce v Moravskolezských Beskydech a nákup chovného hejna 4 kohoutů a 8 slepic tetřeva hlušce karpatského původu.

18 69Obec Hrobčice Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří - Hrobčice Předmětem podpory je úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů obce Hrobčice, k.ú. Červený Újezd u Mukova, Mukov a Radovesice u Bíliny. V rámci akce bude provedena příprava půdy s následnou výsadbou vhodných lesních dřevin. Součástí akce je i ochrana výsadeb proti zvěři a následná péče. 70 Městys Polešovice Vybudování lesního biokoridoru ÚSES 3 Předmětem projektu je založení lokálního biokoridoru ÚSES 3, k.ú. Polešovice. V rámci akce bude provedena příprava půdy s následnou výsadbou dřevin. Součástí akce je i ochrana sazenic proti zvěři a následná péče. 71Město Jirkov Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015 Předmětem podpory je obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova, k.ú. Svahová. V rámci akce bude provedena příprava půdy a následně výsadba vhodných lesních dřevin. Součástí akce je i ochrana výsadeb proti zvěři a následná péče. 72 Košťany Holdings spol. s r.o. Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří - 3 Předmětem podpory je úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Lukov u Bíliny, Lužice u Mostu, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Radovesice u Bíliny, Řisuty u Libčevsi, Tvrdín a Žichov. V rámci akce bude provedena příprava půdy s následnou výsadbou vhodných lesních dřevin. Součástí projektu je i ochrana výsadeb proti zvěři a následná péče. 73 Košťany Holdings spol. s r.o. Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů Lesy Sever Předmětem podpory je úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů, k.ú. Košťany a Nové Město u Mikulova. V rámci akce bude provedena příprava půdy a následná výsadba vhodných lesních dřevin. Součástí projektu je i ochrana výsadeb proti zvěři a následné péče. 74Lesy České republiky, s.p. Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách Předmětem podpory je zlepšení stavu přírodních stanovišť v Jizerských horách s populací tetřívka obecného (Tetrao tetrix), k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, Hejnice, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Fojtka, Bílý Potok, Jizerka, Polubný. V rámci realizace akce budou provedeny výchovné a těžební zásahy ve vybraných lesních porostech vrcholových partií Jizerských hor. Součástí akce je i výsadba vhodných lesních dřevin včetně ochrany proti poškození zvěří a úprava vodního režimu - vytvoření malých tůní.

19 75 Statutární město Olomouc Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví poškozených kalamitním výskytem škod způsobených patogenem Chalara fraxinea (nekróza jasanu) Předmětem podpory je obnova 2 porostních skupin v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví, k.ú. Grygov, Horka nad Moravou. V rámci realizace akce bude proveden úklid klestu a výsadba lesních dřevin. Součástí akce je i ochrana sazenic proti poškození dřevin zvěří. 76 Jan Kolowrat- Krakowský Zlepšování stavu lesů Orlických hor - IV. etapa Předmětem podpory je zlepšení struktury lesa vrcholových partií Orlických hor, k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, Černá Voda u Orlického Záhoří, Nová Ves v Orlických horách. V rámci realizace akce bude provedena výsadba vhodných lesních dřevin a jejich ochrana proti poškození zvěří. 77 Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře-2.etapa Předmětem podpory je úprava porostů ve Slavické oboře pro podporu populace páchníka hnědého, k.ú. Licibořice. V rámci akce bude provedeno ošetření stromů, výsadba nových ovocných i neovocných dřevin včetně ochrany proti zvěři a následné péče. Na části území bude založen trávník. 78Šumárník, o.p.s.Zalesnění plochy LES 6 v k.ú. Lipov Předmětem podpory je vytvoření biotopu výmladkového lesa s označením LES 6 v k.ú. Lipov. V rámci akce bude provedena příprava půdy pro výsadbu, samotná výsadba lesních dřevin včetně ochrany proti zvěři a následné péče.

20

21

22 PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl 3: Posílit přirozené funkce krajiny Část opatření je zaměřena na zlepšení odolnosti lesních porostů a podporu dalších společensky významných funkcí lesů prostřednictvím postupné změny druhové, věkové a prostorové struktury lesů a přechodu k přírodě bližším formám hospodaření. Podporované aktivity v rámci specifického cíle 4.3 - budou: zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, Přínos k naplnění stanovených cílů: opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů spočívajícív přiblížení přirozené struktury a nastolení systému hospodaření souladu s přírodními procesy, což povede ke zvýšení odolnosti proti abiotickým a biotickým vlivům, zvýší se jejich stabilita a biodiverzita a potenciál jejich celospolečensky významných funkcí. Hlavní cílové skupiny: vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků. Cílová území: území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

23 Děkuji za pozornost Tomas.Stanek@mzp.cz


Stáhnout ppt "Ing. Tomáš Staněk, CSc. Odbor obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí Jednání KRLNP ÚHUL Brandýs nad Labem 2. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google