Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda canisterapie při práci se školní třídou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda canisterapie při práci se školní třídou"— Transkript prezentace:

1 Metoda canisterapie při práci se školní třídou
III. Dny KVP 10. – Bc. Darina Rájová

2 Co se skrývá pod označením canisterapie?

3 CANISTERAPIE Slovo canisterapie pochází z latinského slova canis (pes) a řeckého slova terapie (léčba). Autorkou tohoto termínu se stala v roce 1993 PhDr. Jiřina Lacinová, která byla zároveň se sdružením Filia průkopníkem a osvětovým pracovníkem v tomto oboru. Tento termín, původně pro domácí použití, se v ČR ujal jak u laické, tak i odborné veřejnosti, a dokonce se rozšířil i do zahraničí. Dalo by se tedy říci, že canisterapie je pozitivní působení na zdraví člověka, při níž se efektivně využívá etologie (chování) a fyziologie (vlastnosti, tvar, velikost, teplota, pohyb…) psa. (Zdraví je zde myšleno dle WHO) Hundetherapie, La thérapie avec le chien, Dogtherapy

4 Canisterapie svou povahou spadá pod zooterapii
Hiporehabilitace Felinoterapie Ornitoterapie Delfinoterapie Lamaterapii Farmingterapie Caviaterapie insektoterapie Zooterapie využívají pozitivního vlivu zvířat při aktivní či pasivní interakci na psychickou, fyzickou a sociální pohodu člověka. Jejich využití v sociální oblasti je tudíž velmi smysluplné. Zooterapie -je léčba pomocí zvířat (péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, komunikace přes zvíře. Je to poměrně nový obor, který si pomalu začíná získávat své místo ve spektru léčení a pomoci lidem. Člověk je součástí přírody a vždy žil v kontaktu se zvířetem již v dávné minulosti a proto je pro nás přirozené je chovat a mít je ve své blízkosti, podvědomě cítíme, jak nám pomáhají, jsou věrní společníci, mají terapeutický účinek. V jejich přítomnosti mnohdy zapomeneme na starosti a nezaobíráme se sami sebou. Zvířata se doporučují lidem jako prevence proti některým onemocněním.

5 Canisterapie Canisterapie patří v současné době k nejrozšířenějšímu a nejvyužívanějšímu typu zooterapie. Pes má totiž naprosto výjimečné dispozice pro spolupráci a interakci s člověkem. Jeho způsob smečkového života, potřeba spolupracovat a vytvářet blízké sociální vazby jsou skvělým předpokladem pro začlenění do lidské smečky (rodiny). Navíc, pes je zvíře, které je relativně dostupné, snadné na přepravu i manipulaci. Díky tomu má skutečně široké využití u nejrůznějších cílových skupin.

6 Definice canisterapie
Různé definice – vždy s ohledem na oblast využití Obecně se jedná o podpůrnou, speciální metodu využívající pozitivního působení psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku jedince Důležitým aspektem této metody je předpoklad psa jako motivačního prvku

7 Zakotvení pojmu canisterapie
náš právní řád tento pojem nezná nejsou jednotná pravidla pro realizaci této metody zaštiťující organizace nefunguje nejednotnost podmínek přezkušování psů nejednotnost, resp. absence podmínek zdělání osob realizujících CT v praxi Poznámka: Co se týče právních aspektům provozování zooterapie. Canisterapie není definována v našem právní řádě, nejedná se tedy dle právního řádu o žádný typ léčby. Tento pojem by mohl být v budoucnu obsažen, dle Mgr Aleny Klikové ( katedra správní vědy právnické fakulty MU Brno), která měla svůj příspěvek na Mezinárodním semináři o zooterapiích v Brně , v zákonu o péči zdraví č Sb., ale v žádném případě to nebude v brzké době. Canisterapie by měla spadat do zdravotní výchovy obyvatelstva, kterou mohou plnit i občanská sdružení. Náš právní řád nezná také pojem asistenční pes, jen vyhláška o hygienických požadavcích na prodej potravin – která říká že asistenční a vodící pes může do obchodů. Pojem vodící pes se objevuje i v prováděcí vyhlášce o sociálním zabezpečení. V posledních třech letech se objevuje reálná možnost zakotvení této metody v rámci zákona o sociálních službách, jako speciální podpůrné, odborné , aktivizační metody. Na Slovensku se již podařilo do obdobného zákona tento termín včlenit, to je však jediný úspěch, podmínky realizace této metody v praxi jednotně stanoveny nejsou, stejně tak nároky na vzdělání osob či přezkušování psů. V současné době také vyvstává otázka možnosti docházení dobrovolníků s canisterapeutickými psy do zařízení SS. Tato zařízení jsou nucena řídit se standardy SS, které vycházejí ze zákona o SS, dle kterého nemůže s klientem pracovat, resp. získávat o něm jakékoliv anamnestické údaje osoba, která nesplňuje požadavky na vzdělání a odbornost podle výše zmíněného zákona. Domnívám se, že dobrovolnictví a realizace návštěvní formy CT v zařízeních SS je ohrožena a jen otázkou času, kdy bude některé zařízení SS, které spolupracuje s dobrovolníky ohledně CT, postižena. Pokud nezačne opět aktivně působit CTA nebo obdobná zaštiťující organizace a nebudou stanoveny jednotné podmínky pro realizaci této metody, zohledňující jak vzdělání odborníků, tak přezkušování a přípravy zvířat, nepodaří se nikdy tuto metodu začlenit do právního řádu. Kritická je také situace ohledně dostatečně informovaných odborníků, často kolují nesprávné informace….. Canisterapie v sociálních službách – cesta k profesionalizaci a zakotvení této metody?

8 Formy canisterapie Terénní forma, Ambulantní forma Pobytová forma
Rezidentní forma

9 Metody canisterapie: V 80. letech 20. století byla v Pensylvánii vydána bibliografická studie, která zavedla nové termíny pro označení dvou základních metod zooterapie: AAA (Animal Assisted Activities) - aktivity za pomoci zvířat AAT(Animal Assisted Therapy) - terapie za pomoci zvířat. AAE (Animal Assisted Education) - vzdělávání za pomocí zvířat AACR(Animal Assisted Crisis Response) - krizová intervence za pomoci zvířat. Animal Assisted Activities (AAA) Přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života klienta nebo na přirozený rozvoj jeho sociálních dovedností. Efekt této metody lze vyjádřit pouze v pocitech radosti, spokojenosti a štěstí. Animal Assisted Therapy (AAT) Cílený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta. Při AAT je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu. Výsledky této metody jsou objektivně měřitelné. Tato forma zooterapie je velmi úspěšně praktikována v zahraničí. V České republice je průkopnicí metody AACR ředitelka občanského sdružení ELVA HELP Andrea Tvrdá. Zástupci sdružení ELVA HELP se od roku 2004 aktivně účastní secvičování složek integrovaného záchranného systému (IZS). Od roku 2009 je sdružení ELVA HELP na základě "Dohody o plánované pomoci na vyžádání" součástí IZS ČR. Na základě "Dohody o plánované pomoci na vyžádání" je v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), a podle § 15 písm. a) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů se od roku 2009 ELVA HELP, o. s. stala ostatní složkou IZS podle § 4 odst. 2 zákona o IZS a je zařazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje. (http://www.aacr.estranky.cz/) Na základě "Dohody o plánované pomoci na vyžádání" je v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), a podle § 15 písm. a) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů se od roku 2009 ELVA HELP, o. s. stala ostatní složkou IZS podle § 4 odst. 2 zákona o IZS a je zařazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje. (http://www.aacr.estranky.cz/)

10 formy canisterapie v závislosti na stanovené délce programu
jednorázové aktivity krátkodobé – do 3 měsíců střednědobé – do 6 měsíců dlouhodobé – více jak 6 měsíců

11 Význam CT při práci s dětmi a mládeží
rozvoj dětské fantazie uspokojování citových potřeb, potřeby tělesného kontaktu nehodnotící vztah přispívá k psychické rovnováze dětí, k řešení konfliktů, k uvědomění si svého já ovlivnění tělesného rozvoje (jemná a hrubá motorika) nácvik a fixace správných pohybových vzorců -docílení větší samostatnosti a nezávislosti

12 ovlivnění životního stylu dětí
zajímavá volnočasová aktivita prevence vzniku sociálně negativních jevů posílení sebevědomí motivace k delšímu soustředění a vytrvalosti zmírnění neklidu posílení odpovědnosti osvojování určitých vědomostí, dovedností a návyků rozvoj smyslové a rozumové výchovy rozšiřování slovní zásoby rozvoj verbální a nonverbální komunikace

13 Efekty canisterapie při práci se třídou
Vytržení ze stereotypu, navození pozitivní atmosféry Nastartování pozitivních procesů ve skupině nadšení  motivace  ochota ke spolupráci  důvěra  bezpečí


Stáhnout ppt "Metoda canisterapie při práci se školní třídou"

Podobné prezentace


Reklamy Google