Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (CŽU) Zpracoval: PhDr. Pavel Beňo Tel.: 222711362 n. 602349848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (CŽU) Zpracoval: PhDr. Pavel Beňo Tel.: 222711362 n. 602349848"— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (CŽU) Zpracoval: PhDr. Pavel Beňo Tel.: 222711362 n. 602349848 E-Mail: 222711362@praceavztahy.cz

2 Lisabonská strategie CŽU Na jaře roku 2000 přijala Evropská rada tzv. lisabonskou strategii, nazvanou podle místa, kde byl tento nový strategický cíl všemi patnácti členskými zeměmi schválen. EU se má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“ (do roku 2010)

3 KONCEPT CŽU  Nový přístup ke vzdělávání  Veškeré učení „ od kolébky do hrobu“  Přijata Vládou ČR  Usnesení č. 761 ze dne 11.7.2007

4 7 strategických směrů 1. uznávání a prostupnost 2.rovný přístup 3. funkční gramotnost 4.sociální partnerství 5.stimulace poptávky 6.kvalita 7.poradenství

5 7 strategických směrů… (pokrač.)  Uznávání, prostupnost Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení  Rovný přístup Podporovat dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během celého životního cyklu  Funkční gramotnost Rozvíjet funkční gramotnost a další klíčové kompetence včetně schopnosti učit se v průběhu celého života

6 7 strategických směrů… (pokrač.)  Sociální partnerství Spoluprací se sociálními partnery podporovat soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického, environmentálního a sociálního rozvoje  Stimulace poptávky Stimulovat poptávku po vzdělávání u všech skupin populace v průběhu celého života  Kvalita Podporovat zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí  Poradenství Rozvíjet informační a poradenské služby

7 Opatření pro další vzdělávání

8  navrhnout ucelený systém finančních nástrojů zaměřených na jednotlivce a působících na zvýšení účasti na vzdělávání;  posílit pozitivní i negativní stimulaci nezaměstnaných k vyššímu zapojování do rekvalifikací, zvýšit účinnost rekvalifikací;  vyhodnotit efektivitu stávajících finančních nástrojů zaměřených na zaměstnavatele a navrhnout jejich ucelený systém. A. Zvyšování účasti v DV

9  podpořit vytvoření nezbytných předpokladů pro uvedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání do praxe (Národní soustava kvalifikací, kvalifikační standardy, hodnoticí standardy, autorizace osob oprávněných k ověřování odborné způsobilosti atd.) a zajistit informační kampaň zaměřenou na jednotlivce i instituce;  zajistit průchodnost mezi dalším a počátečním vzděláváním získáváním a uznáváním kreditů B. Ověřování a uznávání

10  rozvíjet organizační a metodickou činnost při slaďování nabídky dalšího vzdělávání s požadavky trhu práce, provádět sledování současných a předvídání budoucích kvalifikačních potřeb;  vyhodnocovat trendy v nabídce a poptávce po vzdělávání, poskytovat informace o těchto trendech všem zainteresovaným subjektům, pro potřeby vyhodnocování zavést systematické (statistické) zjišťování informací o dalším vzdělávání  sledovat a zpracovávat informace o nabídce vzdělávání. C. Sladění nabídky s trhem práce

11  založit výzkum a vývoj pro další vzdělávání,  finančně podporovat vznik a realizaci programů specificky zaměřených na znevýhodněné skupiny  zkvalitnit a více individualizovat nabídku vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání podle potřeb klientů,  zajistit dostupnost dalšího vzdělávání;  rozvíjet podpůrné služby usnadňující účast dospělých na dalším vzdělávání (např. péče o závislé členy rodiny, asistenční služby apod.); D. Rozvoj nabídky a dostupnost DV

12  zavádění podnikových systémů rozvoje lidských zdrojů, modulových vzdělávacích programů, přípravy podnikových lektorů;  podpořit progresivní vzdělávací aktivity podniků při rozšiřování výroby, zavádění nových technologií, inovačních změnách apod.;  poskytovat finanční a organizační podporu restrukturalizujícím se podnikům pro DV E. DV zaměstnanců podniků

13  podpořit systém externího hodnocení kvality nabídky prostřednictvím certifikace lektorů a akreditace vzdělávacích programů, které jsou realizovány v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z veřejného rozpočtu;  podporovat informačně, metodicky a finančně různé formy podpůrných aktivit vedoucí ke zkvalitnění nabídky;  podněcovat vývoj a zavádění kritérií a postupů při sebehodnocení vzdělávacích institucí. F. Kvalita DV

14  propojit dosud oddělené databáze vzdělávacích příležitostí do komplexního informačního systému;  zajistit kvalitu (věrohodnost) informací a jejich pravidelnou aktualizaci;  zajistit zvyšování kvality poradenských služeb;  rozšířením kapacit poradenských služeb a provázáním jejich jednotlivých složek zajistit komplexnost poradenských služeb a jejich dostupnost pro všechny zájemce ve všech fázích jejich studijního i pracovního života. G. Informační a poradenský systém

15 Program CŽU v EU Rozpočet programu je € 7 000 milionů na celé období 2007-2013. Cílem nového programu je přispět pomocí podpory celoživotního vzdělávání k rozvoji EU jako rozvinuté znalostní společnosti, s trvale udržitelným ekonomickým rozvojem, s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností. Program usiluje o podporování a pěstování interakce, kooperace a mobility mezi vzdělávacím a výcvikovým systémem v rámci EU, tak že se stanou v rámci vzdělávání světovým měřítkem kvality.

16 Vzdělávací programy … Comenius - výukové a vzdělávací potřeby osob v předškolním a školním vzdělávání až po úroveň ukončení vyššího středního vzdělání a výukovými a vzdělávacími potřebami institucí a organizací zajišťujících toto vzdělávání; Erasmus - výukové a vzdělávací potřeby všech osob ve formálním vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a profesní přípravě na terciární úrovni bez ohledu na délku příslušného studia nebo kvalifikace a včetně doktorského studia a výukovými a vzdělávacími potřebami institucí a organizací zajišťujících toto vzdělávání a přípravu;

17 Vzdělávací programy … Leonardo da Vinci - zabývá se výukovými a vzdělávacími potřebami všech osob v odborném vzdělávání a profesní přípravě včetně počátečního a dalšího odborného vzdělávání jiného než dalšího odborného vzdělávání a profesní přípravy na terciární úrovni, stejně jako výukovými a vzdělávacími potřebami institucí a organizací zajišťujících nebo podporujících toto vzdělávání a přípravu; Grundtvig - zabývá se výukovými a vzdělávacími potřebami osob ve všech formách vzdělávání dospělých stejně jako výukovými a vzdělávacími potřebami institucí a organizací zajišťujících nebo podporujících toto vzdělávání.

18 Vzdělávací program EU Socrates … klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. SOCRATES dává možnosti jak vzdělávacím institucím tak i jednotlivým studentům a učitelům a to v celé oblasti vzdělávání a rovněž i dalších subjektům zapojených do vzdělávacího procesu včetně neziskových organizací působících v této oblasti.

19 Adresy, kontakty … EACEA Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Avenue du Bourget 1 BOUR BE-1140 Brussels Email: eacea-info@ec.europa.eueacea-info@ec.europa.eu Website: http://eacea.ec.europa.euhttp://eacea.ec.europa.eu Národní agentura NA Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Senovážné náměstí 24 116 47 Praha 1 Tel.: +420 234 621 100 Fax: +420 234 621 144 E-mail: info@naep.czinfo@naep.cz Web: http://www.naep.cz


Stáhnout ppt "STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (CŽU) Zpracoval: PhDr. Pavel Beňo Tel.: 222711362 n. 602349848"

Podobné prezentace


Reklamy Google