Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu František HRDLIČKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu František HRDLIČKA."— Transkript prezentace:

1 Činnost Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu František HRDLIČKA

2  Vznik Komise USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. ledna 2007 č. 77 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. ledna 2007 č. 77 o zřízení Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu o zřízení Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Vláda Vláda I. zřizuje Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu jako poradní orgán vlády (dále jen „Komise“); I. zřizuje Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu jako poradní orgán vlády (dále jen „Komise“); II. jmenuje Václava Pačese, předsedu Akademie věd České republiky, předsedou Komise; II. jmenuje Václava Pačese, předsedu Akademie věd České republiky, předsedou Komise; III. pověřuje předsedu Komise oslovit politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s žádostí o nominaci dvou nezávislých odborníků do Komise; III. pověřuje předsedu Komise oslovit politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s žádostí o nominaci dvou nezávislých odborníků do Komise; IV. ukládá IV. ukládá 1. vedoucímu Úřadu vlády a předsedovi Komise vypracovat a předložit vládě návrh statutu Komise, 2. vedoucímu Úřadu vlády zajistit pro potřeby Komise technické a administrativní zázemí včetně tajemníka Komise.

3  Složení Komise Josef Bubeník Vladimír Dlouhý Aleš Doležal(Petr Moos) František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Otčenášek Václav Pačes (předseda) Edvard Sequens Vladimír Vlk tajemník Hynek Beran

4  1.Snížit měrnou energetickou náročnost ČR 2.Uspokojit rozvoj společnosti energiemi 3.Stanovit rizika, přednosti a motivace k investicím do špičkových inovací a snížení emisí 4.Omezit rizika spojená se zásobováním ČR energiemi Motivy pro vypracování nové koncepce

5  Profesionalita Profesionalita  Všichni členové dlouhodobě působili nebo působí v oboru energetiky. Předseda nemá tyto zkušenosti, zabezpečí nezávislost a objektivitu výsledku práce Komise Nezávislost a nadrezortní pohled Nezávislost a nadrezortní pohled  V jednotlivých rezortech a firmách existuje řada studií a informací, avšak neexistuje jejich objektivní posouzení a integrace  Komise je složena z odborníků sice jmenovaných politickými stranami, ale na stranách nezávislých  Jednání Komise jsou uzavřená, ale výsledky jednání jsou zveřejňovány  Data a informace pouze ze spolehlivých zdrojů, s důrazem na data státní správy  Části studie zpracované externími subjekty jsou posouzeny nezávislými odborníky a oponovány Styl práce Komise /1

6  Integrující přístup Integrující přístup  Scénáře již vytvořené jsou pro Komisi odborným vstupem, avšak Komise tyto scénáře prověřuje se snahou odstranit případné rozpory  Na jednotlivých rezortech existují výsledky, které si v některých případech odporují (příklad: biomasa, bilance užití jednotlivých primárních energií, nutnost výstavby nového jaderného zdroje …)  Prověřuje se nejen výpočtový model jednotlivých studií, který bývá mnohdy kvalitní, ale i použité vstupní údaje, okrajové podmínky i interpretace výsledků Styl práce Komise /2

7  Časový harmonogram a zajištění činnosti Komise (historie)  Komise založena usnesením vlády 24.ledna 2007  Personální složení Komise konstituováno po jednáních v dubnu 2007  Odborná činnost zahájena v květnu 2007  Bylo provedeno zejména zmapování a revize datových a informačních zdrojů ve státní správě  Prostředky přiděleny vládou 12. září 2007  Komise má ujasněno konkrétní zadání, které již realizuje

8  Provedena hrubá analýza základních datových a informačních zdrojů ve všech odpovídajících rezortech Provedena hrubá analýza základních datových a informačních zdrojů ve všech odpovídajících rezortech Inventura chybějících informací a rozporů v údajích Inventura chybějících informací a rozporů v údajích  Příklady: bilance tepla, dostupná kapacita a možnosti využití biomasy, začlenění větrné energie do elektrizační soustavy, použití domácího uranu jako primárního zdroje… Vyjasněno a konkretizováno zadání úkolu Vyjasněno a konkretizováno zadání úkolu  Konkrétní odborný podíl všech členů Komise  Spolupráce s vládní projektovou kanceláří  Dvouhodinová odborná schůzka celé Komise s premiérem za účelem vyjasnění odborného záběru Komise a požadavků na výsledky Časový harmonogram a zajištění činnosti Komise (historie)

9  Časový harmonogram a zajištění činnosti Komise (výhled) Činnost Komise je plánována do konce roku 2008. Do konce roku 2007 Inventura základních datových zdrojů Zadání dílčích studií (výběrová řízení) Ustavení odporných poradních sborů Předběžná informace o výsledcích (tisková konference) Do konce června 2008 Materiál odevzdán vládě Do konce roku 2008 Odborný seminář s diskusí

10  Odborné okruhy  Bilance (analýza zdrojů a potřeb)  Ekonomie  Legislativa  Bezpečnost síťových odvětví  Úspory  Technologie  Výzkum

11  Primární suroviny Primární suroviny Uhlí / Plyn / Ropa / Uran Obnovitelné zdroje (voda, vítr, sluce, biomasa, geotermální energie…) Druhy energií Druhy energií Elektřina / Teplo / Energie na dopravu Další energie s podílem surovinových vstupů (chemie polotovarů a spotřebitelských produktů) Spotřebitelé energií a primárních surovin Spotřebitelé energií a primárních surovin Domácnosti Průmysl včetně zemědělství Doprava Bilance ― inventura

12  Bilance ― prognóza Hlavní otázka: Jak se bude vyvíjet Česká republika v letech 2020 až 2040? Hlavní otázka: Jak se bude vyvíjet Česká republika v letech 2020 až 2040? Spotřeba jednotlivých zdrojů a energií v segmentech Spotřeba jednotlivých zdrojů a energií v segmentech Možnost substituce jednotlivých zdrojů a energií Možnost substituce jednotlivých zdrojů a energií Topení uhlím nebo plynem? Doprava železniční nebo silniční? Biomasa pro výrobu tepla a elektřiny nebo jako biopalivo pro dopravu? Výstupy bilance nejsou jen technické jednotky Výstupy bilance nejsou jen technické jednotky Závislost nebo nezávislost České republiky na zdrojích Životní prostředí Sociální jevy, zaměstnanost, odborná úroveň práceschopného obyvatelstva

13  Ekonomické, národohospodářské a finanční otázky  Prognóza základních makroekonomických parametrů  Vývoj cen energií a primárních surovin  Cenová elasticita spotřeby  Závislost růstu HDP a spotřeby energie  Náklady na výrobu jednotlivých druhů energie v jednotlivých zdrojích  Varianty energetického mixu a jejich ekonomické důsledky  Export a import a jejich možné národohospodářské důsledky  Predikce komparativních výhod české energetiky

14  Legislativa  Vývoj legislativy EU a jeho dopad do národní legislativy  Možnosti a očekávaný vývoj národní legislativy  Nástroje národní vlády, regulace na úrovni národní a na úrovni EU  Regulace a další nástroje státu na řízení odvětví  Nástroje trhu, vliv státu na tyto nástroje, možnost nepřímého ovlivnění dalšího vývoje  Energetická bezpečnost státu a možnosti řízení energetiky v krizových scénářích (spolupráce s komisí MZV)

15  Bezpečnost síťových odvětví  Bezpečnost v oblasti ropy a plynu ve spolupráci s MZV  Bezpečnost a zabezpečenost elektriz. soustavy ČR Spolehlivost naší elektrizační soustavy v mezinárodním měřítku Možnosti lokálních a ostrovních provozů Zabezpečení stability soustavy při výstavbě nových zdrojů (větrné elektrárny, nové bloky v soustavě o velkém instalovaném výkonu)  Problematika tepla Centrální zásobování teplem a jeho budoucnost Drobní spotřebitelé tepla, domácnosti Krizové scénáře (ve spolupráci s MZV)

16  Úspory  Určení celkového potenciálu úspor při udržení současného standardu společnosti  Úspory jednotlivých druhů energií v jednotlivých segmentech jejich spotřeby  Určení rozumného potenciálu úspor (ve srovnání s cenou úspor)  Možnosti ovlivnění úspor Úspory plánované (například státní dotace úsporám) Úspory neplánované (například odchod průmyslu se zvyšováním cen energií)  Sociální důsledky úspor

17  Další okruhy zájmu Centralizovaná a decentralizovaná energetika Centralizovaná a decentralizovaná energetika  Úspory  Bezpečnost  Ekologie Nové technologie Nové technologie  Vodík  Jaderné štěpení, jaderná fůze  Sluneční energie… Lidské faktory Lidské faktory  Odborná úroveň inženýrských odvětví v ČR a její udržení  Podpora výzkumu jako zásadního faktoru při uplatňování rozvoje a nových technologií  Sociální aspekty — zaměstnanost, rekvalifikace…

18  BILANCE 1

19  BILANCE 2 Černé uhlí Hnědé uhlí tis. tun % % Spotřeba na výrobu elektřiny 2 782,630,8 35 392,5 75,1 Spotřeba na výrobu tepla - velké zdroje 1 838,620,27 102,715,1 Malospotřeba + technologická spotřeba 4 418,848,94 655,89,8 Celkem spotřeba 9 040,0 100,047 151,0100,0

20  BILANCE 3

21  TEPLO NEBUDE Z UHLÍ Výroba tepla spočívá z cca 38% na hnědém uhlí, 16% černém uhlí, 0ZE z 10%. Kapalné paliva se podílejí cca 8% a plynné paliva 27%

22  OZE

23  Emise pro vybrané stabilizační scénáře dle sektorů (Mt CO 2 ekv. ) Scénář 450 ppm CO 2ekv 550 ppm CO 2ekv 650 ppm CO 2ekv Sektor202020502020205020202050 výroba elektřiny 45-515-2654-648-3860-7325-63 výroba tepla 21-243-1225-304-1829-3412-30 průmysl10-111-612-142-914-166-14 doprava15-172-817-213-1320-248-20 obytné budovy 3-41-44-51-34-52-5 nevýrobní podnikatelská sféra; administrativní budovy; budovy občanské vybavenosti 7-81-49-102-610-124-10 ostatní energetické procesy 6-71-47-91-58-103-9 ostatní sektory 9-101-510-132-812-155-13 SUMA116-13215-69138-16623-100157-18965-164

24  VÝROBA ELEKTŘINY V ČESKÉ REPUBLICE

25  ZDROJE NA UHLÍ S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ

26  PRIORITY K PODPOŘE VaV V oblasti spotřeby V oblasti spotřeby  Nízkoenergetické a pasivní domy  Nízkoenergetické technologie V oblasti přenosu a distribuce energie V oblasti přenosu a distribuce energie  Inteligentní a sebeuzdravující sítě (Smart grids)  Zvyšování odolnosti kritické infrastruktury (Resilience)  Technologie skladování energie pro vyrovnávání denních a sezónních výkyvů spotřeby i výroby  Vodík jako nosič energie budoucnosti V oblasti získávání energie a energetických přeměn V oblasti získávání energie a energetických přeměn  Technologie pro využívání obnovitelných zdrojů energie 7 mld.let  Palivové články doprava i energetika  Zachycování uhlíku v uhelné energetice 250 let  Nové generace jaderné energetiky 85  ? let

27  Závěrem Problematika řešená Komisí je natolik komplexní, že ji nelze řešit v časové tísni. Problematika řešená Komisí je natolik komplexní, že ji nelze řešit v časové tísni. Komise si uvědomuje jistý politický tlak a očekávání jejích výsledků. Výsledek však musí zůstat na odborné úrovni. Komise si uvědomuje jistý politický tlak a očekávání jejích výsledků. Výsledek však musí zůstat na odborné úrovni. Komise bere do úvahy i možné, ale nepředvídatelné budoucí ekonomické problémy. Komise bere do úvahy i možné, ale nepředvídatelné budoucí ekonomické problémy. Přes skutečnost, že má být výstup Komise podkladem pro politické rozhodnutí, zachovává Komise při jeho tvorbě důslednou politickou neutralitu. Přes skutečnost, že má být výstup Komise podkladem pro politické rozhodnutí, zachovává Komise při jeho tvorbě důslednou politickou neutralitu. Výstupy Komise budou v alternativách. Výstupy Komise budou v alternativách.

28  Uvádění věcí na pravou míru: emise CO 2 - Vzduch vydechovaný z plic obsahuje cca 5 % CO 2 - S rostoucí zátěží se zvětšuje dechová frekvence, vyměněný objem vzduchu i produkce CO 2 klidný dech 0,65 g CO 2 /min velmi velká zátěž 14 CO 2 /min - Průměrné auto vypouští cca 170 g CO 2 / km Na zvládnutí 1 km: auto + 5 osob vyprodukuje 170 + 5 x 0,65, tj. 173 g CO 2 5 osob usilovně běží 5 (osob) x 6 (min) x 14, tj. 420 g CO 2 Závěr: jezdit autem, neběhat

29


Stáhnout ppt "Činnost Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu František HRDLIČKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google