Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intervenční centra: pomoc osobám ohroženým domácím násilím zahajovací konference k projektu „Společně za život bez násilí“ Magistrát hl. města Prahy 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intervenční centra: pomoc osobám ohroženým domácím násilím zahajovací konference k projektu „Společně za život bez násilí“ Magistrát hl. města Prahy 5."— Transkript prezentace:

1 Intervenční centra: pomoc osobám ohroženým domácím násilím zahajovací konference k projektu „Společně za život bez násilí“ Magistrát hl. města Prahy 5. března 2013

2 IC jako jeden z pilířů v systému  Intervenční centra: v ČR od r. 2007 na základě zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb, o soc. službách, nyní ca 20, v každém kraji min. 1 IC, např. Stř. kraj více IC  některá IC v Asociaci pracovníků IC – více na www.domaci-nasili.cz, existuje od r. 2008 www.domaci-nasili.cz  IC nabízí pomoc na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu (ZoP), osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby, a to nejpozději do 48 hod. od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožené osobě násilným chováním dozví.  Sociální služba v intervenčním centru je poskytována jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová.  Osoba ohrožená: ženy, muži, děti, senioři, osoby s handicapem, cizinci…  koordinace interdisciplinární spolupráce - velmi úzká spolupráce se všemi partnery zejména policií, justicí a OSPOD, soc. odbory, NNO atd.  Prioritou IC je INDIVIDUÁLNÍ a PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUPU k případu, resp. osobě ohrožené

3 Nabídka pomoci Intervenčního centra Prahy  Tým IC: vedoucí, 4 SP, 1 právnička, 2 psychologové + 2 externí advokáti  IC Praha spadá pod Centrum sociálních služeb Praha, p.o.  nabídka služeb IC:  sociálně-právní poradenství,  psychologická pomoc  zprostředkování kontaktů na instituce a pomoc se základní orientací v situaci (krizová intervence),  sestavení bezpečnostního plánu,  zprostředkování dalších služeb (např. ubytování, lékař, advokát),  pomoc se sepisováním návrhů PO atd., právní poradenství – právnička a externí advokáti  doprovod na instituce, vyžaduje-li to klient a umožňuje kapacita IC (např. policie, soud, soc.odbor atd.)  základní poradenství v případech Nebezpečného pronásledování (ů354 TZ) nebo-li stalking…  …  Sociálně právní pomoc pro OO – návrh na PO na prodloužení doby vykázání o 1 měsíc, poté návrh na prodloužení PO na 6 měsíců až 1 rok; žaloby na rozvod, návrh svěření dětí do péče, úpravu výživného, žaloby na vyklizení bytu, zrušení společného nájmu apod.  Psychologická pomoc – individuální jednorázové nebo opakované konzultace  Socioterapeutická skupina pro ženy, které mají problémy ve vztazích – partnerské násilí, vztahy mezi rodiči a dětmi (důraz na návrat do běžného života)

4 Nabídka pomoci IC Praha (pokr.)  koordinace interdisciplinární spolupráce – navazujeme na praxi IDT, již se uskutečnila 2 setkání IDT týmů v Praze – noví klienti, konzultace s policií, apod., zájem o kazuistiky  IC Praha je zastoupeno ve vládním Výboru pro prevenci domácího násilí  v srpnu ukončen mezinárodní projekt o sdílení dobré praxe s Německem a Slovenskem – odborné publikace k PSP, DN a migranti; připravuje se cizojazyčný leták  nyní nový dvouletý mezinárodní projekt – partneři z Rakouska, Itálie a Velké Británie – sdílení dobré praxe  více také www.intervencnicentrum.cz a našem novém Bulletinu www.intervencnicentrum.cz

5 Statistiky IC Praha  v ČR je Praha stále na předních místech v počtech případů DN – celkový počet klientů v roce 2012 - 420 (z toho 45 mužů)  v r. 2012 bylo evidováno 139 vykázání (z toho 93 domácností s nezl. dětmi)  v r. 2011 to bylo 123 oproti r. 2007 zaznamenáno pouze 59 vykázání, někdy opakované.  Nejvíce OO je ve věku od 30 - 50 let, s 1-2 dětmi, častější případy žen, jejichž partneři jsou cizinci (např. Etiopie, Vietnam atd.), smíšené manželství – spolupráce s NNO specializ. na migranty  v průměru cca 8-12 vykázání/měsíc, ročně zaznamenáme cca 1800 kontaktů  leden 2013: 9 vykázání, únor 2013: 12 vykázání  narůstá počet případů DN mezi zletilými dětmi a jejich rodiči (transgenerační násilí)

6 Statistiky intervenčních center v ČR   Celkem bylo v ČR za rok 2012 provedeno přes 1400 vykázání, ve 192 případech se jednalo o vykázání opakované. Nejvíce vykázání evidují kraje Ústecký, JmK, Praha, Moravskosl.   V období od 1. 1. 2007 do 31. 12.2011 bylo realizováno, dle evidence intervenčních center v ČR celkem 4 818 vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Nejvyšší počet vykázání je evidován v roce 2011, nejnižší v roce 2008, kdy počet vykázání dosahuje přibližně poloviny vykázání ve srovnání s rokem 2011.   Nejčastěji docházelo v r. 2012 k násilnému chování ve svazcích manželských (566), dále pak mezi druhy (446). Třetí nejpočetnější kategorií v tomto směru jsou vztahy mezigenerační, kdy násilnou osobou bylo zletilé dítě vůči rodiči.   Celkem bylo v České republice za rok 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí, ochráněno 2051 ohrožených osob. Z toho 1467 žen, 164 mužů a 420 dětí.   Pomoc intervenčních center v ČR vyhledalo v r. 2012 celkem přes 7000 uživatelů Zdroj APIC, www.domaci-nasili.czwww.domaci-nasili.cz

7 Děti a domácí násilí  IC Praha s dětmi jako osobami ohroženými přímo nepracuje, pouze v rámci spolupráce s OSPOD (orgánem sociálněprávní ochrany dětí)  i když se dětí DN bezprostředně netýká, jsou vystaveny psychickému týrání, policisté mají uvádět do úředního záznamu o vykázání děti v domácnosti jako ohrožené osoby (=oběti DN)  IC Praha - většina ohrožených osob jsou ženy mezi 30-40 lety, v rodině bývají zpravidla 1-2 děti, někdy více  Práce s dětmi zasaženými DN jakou součást terapie – Dětské krizové centrum, ACORUS, ROSA…atd.  Preventivní programy pro děti a mládež na zákl. a středních školách – MP, ROSA

8 Kazuistika  žena vietnamské národnosti,  2 nezl. děti, NO manžel  2 vykázání v průběhu měsíce září,  Telefonický kontakt se nedaří > byl jí zaslán dopis s nabídkou služeb IC ve vietnamštině (vrátil se později jako nevyzvednutý),  policie spolupracovala s 8 letým synem, který rozumí česky  za 3 dny po skončení 1. vykázání byla NO vykázána znovu  napadený byl i jeden z nezl. synů,  případ předán kriminální policii,  IC přes PČR zaslalo další dopis ve vietnamštině s nabídkou služeb  navázána spolupráce s OSPOD - proběhlo šetření v rodině  bylo navázáno spojení s OO  OO na schůzku do IC nepřišla…?  proběhla dobrá spolupráce s OSPOD a o.s. InBáze Berkat

9 Co se daří  zvyšuje se citlivost odborníků (OSPOD, PČR, přestupkových oddělení, linek důvěry, občanských poraden a organizací pro seniory) k rozeznávání případů DN, rychleji přeposílají klienty do IC Praha  v některých případech funguje OSPOD, soc. odbor, kurátoři velmi dobře x někdy velmi složitá cesta k hledání možností spolupráce  potřeba síťování a znalost kompetencí  do IC posílá stále více organizací klienty, kteří se chtějí poradit k situaci doma, podle DONA linky se snižuje doba, po kterou OO tolerují násilí (dříve 6 let, nyní 4 roky) - a DN neřeší

10 Nedostatky systému  přístup OO k soc. dávkám - finanční podpora  možnosti bydlení pro OO – krizová lůžka…  neprovázanost služeb  umístění osob vykázaných zdravotně postižených či osob s psychiatrickou diagnosou - pomoc OO ze strany takto agresivních osob  komplexní řešení situace  práce s násilnou osobou

11 Co plánujeme  lokální kampaň k tématu DN v Praze  zefektivnění spolupráce s justicí, policií, soc. odbory  navázání spolupráce se nemocnicemi, mateřskými centry atd.  získání nových poznatků a zkušeností v rámci mezinárodního projektu…

12 Děkuji za pozornost Otázky ?? Mgr. Barbora Holušová E-mail: barbora.holusova@csspraha.czbarbora.holusova@csspraha.cz Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Centrum sociálních služeb Praha Modřínová 1699/1, Praha 8 – Kobylisy 182 00 www.csspraha.cz www.intervencnicentrum.cz tel.: 281 861 580, 281 911 883


Stáhnout ppt "Intervenční centra: pomoc osobám ohroženým domácím násilím zahajovací konference k projektu „Společně za život bez násilí“ Magistrát hl. města Prahy 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google