Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny odchylek- základní pravidla a speciální případy tvorby zúčtovací ceny Smluvní zajištění regulační energie Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny odchylek- základní pravidla a speciální případy tvorby zúčtovací ceny Smluvní zajištění regulační energie Pavel Šolc, ČEPS, a.s."— Transkript prezentace:

1 Ceny odchylek- základní pravidla a speciální případy tvorby zúčtovací ceny Smluvní zajištění regulační energie Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

2 Obsah Zásadní principy a zásady systému zúčtování
Vývoj zúčtovacího systému Obstarání regulační energie a tvorba ceny odchylky Příklady zúčtování a tvorby ceny odchylky Změny pro rok 2008 a další vývoj zúčtovacího mechanismu

3 Shrnutí vývoje Zúčtování od července 2001
2001 ČEPS Od 2002 OTE Vývoj cenotvorby a modelů zúčtování 2001 : individuální cena, neúplný clearing, příjmově deficitní (náklady ČEPS, řádově 30 mil. Kč/r) 2002 :systémová cena (OKO), Ereg-nabídková cena, příjmově neutrální 2003:systémová cena (Ereg), Ereg – Marginální cena ,příjmově neutrální 2007: min. zúčt.cena záporné odch,odchylka = marginální cena, Ereg = nabídková cena => příjmově přebytkový systém (zdroj výnosů pro krytí systémových služeb- limitovaný rozsah)

4 Úlohy zúčtování Kompenzace neplánovaných dodávek a odběrů
Dodávky elektřiny na principu take or pay Zajištění úhrady neplánovaných dodávek a odběrů mezi účastníky – pres 50 % odchylek se vzájemně kompenzuje Veškerá měřená elektřina musí být zúčtována Zajištění zdrojů na úhradu regulační energie (a části PpS) Dostatek zdrojů pro obstarání regulacní energie ze zdrojů Pps i na volném trhu Motivace k minimalizaci odchylek V našem systému neexistuje povinnost minimalizovat odchylky – pouze ekonomické stimuly Při otevřeném vnitrodenním obchodování omezení možností dovozu/vývozu odchylek proti zájmům rovnováhy ES Potenciál dodávky regulačních schopností na straně účastníků trhu

5 Naplnění úloh Kompenzace dodávek v plném rozsahu
V případě záporné odchylky subjektu Nákup dodatečné elektřiny za okamžité tržní ceny v případě záporné odchylky soustavy (převis poptávky) Obstarání „přebytečné“ elektřiny (odčerpání přebytku) + úhrada za regulační schopnosti v případě kladné odchylky soustavy (převis nabídky) V případě kladné odchylky subjektu Prodej „přebytečné/dodatečné“ elektřiny za okamžité tržní ceny v případě záporné odchylky soustavy (převis poptávky) Úhrada nákladů na zmaření/likvidaci přebytečné elektřiny při kladné odchylce soustavy (převis nabídky)

6 Zdroje pro regulační energii a PpS
Neomezený finanční zdroj pro obstarání regulační elektřiny Garance pro dodavatele Stabilita pro PPS a zúčtovatele Umožňuje obstarat část nákladů na rezervní výkony Částečná adresnost systému a snížení míry solidarity Umožňuje stabilizovat tarify SyS (pokles v relativním vyjádření)

7 Ekonomická motivace Rozhodující úloha systému zúčtování
Statisticky prokázaný významný vliv cen odchylek na chování účastníků trhu Při otevření přeshraničního intraday nedošlo ke znatelnému vlivu na odchylky ES Stimuluje k harmonizaci chování individuálních subjektů zúčtování a zájmů celé ES Minimalizace odchylek při vyšších nerovnováhách Poskytování regulačních schopností – cílené řízení odchylek proti chování ES tam kde je to možné

8 Obecné zkušenosti se zúčtovacím systémem
Rutinní provoz zúčtování úspěšný a rychlý start Spolehlivost zúčtováni a dostupnost dat Zvládnutí plného otevření trhu a přechodu na TDD Poměrně málo subjektů zúčtování Jištění, transakční náklady Nízké ceny v první vlně liberalizace Poměrně složitý mechanismus opředený mýty Nedostatek informací Nezřetelné cenové signály („náhodnost“ cen)

9 Základní východiska pro nastavení současného modelu zúčtování
Nesmí vytvářet prostor pro zneužívání odchylek jako zdroje odběru elektřiny => cena odchylky nesmí být systematicky pod cenou elektřiny Zřetelné a jednoznačné signály – s rostoucí odchylkou roste její cena => umožňuje cílené chování Silné signály - Cena odchylky musí reflektovat okamžitou situaci na trhu v situacích větších nerovnováh => motivuje k cílenému chování

10 Základní principy cenotvorby odchylky
Cena odchylky je obecně stanovena marginální/nejvyšší cenou převažující regulační energie Jistota, že nemůže dojít k situaci kdy je cena dodané regulační energie vyšší než cena odchylky – zabraňuje spekulaci při dodávkách regulační energie Reflektuje okamžitou cenu trhu (i krátkodobé trhy fungují na principu marginality) Všechny zdroje regulační energie se podílejí na tvorbě marginální ceny Dynamika vývoje v oblasti rezerv a jejich užívání Nerespektování vytvářelo anomálie

11 Základní principy cenotvorby odchylky
Cena je vždy kladná pro zápornou systémovou odchylku (odběr elektřiny) a vždy záporná pro kladnou systémovou odchylku (dodávka elektřiny) Je stanovena minimální cena pro systémovou odchylku v závislosti na její velikosti Je stanovena jedna zúčtovací cena pro kladné i záporné odchylky Dodávka regulační energie není odchylkou ale sjednanou dodávkou

12

13

14 Zajišťování regulační energie
Opatřuje ČEPS od účastníků trhu a zahraničních PPS na smluvním základě Regulační energie je elektřina, opatřená PPS za účelem řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou Regulační energie – energie dodaná do ES v příčinné souvislosti a v rozsahu pokynů PPS

15 Zdroje regulační energie
Zdroje poskytující PpS Na základě smlouvy o poskytování PpS s ČEPS a smlovy u úhradě reg. Energie s OTE Regulační energie opatřená ČEPS na VT Na základě smlouvy o přístupu na VT Regulační energie opatřená ze zahraničí Na základě smlouvy s ČEPS o dodávce regulační energie ze zahraničí a a smlovy u úhradě reg. Energie s OTE

16 Regulační energie ze zdrojů PpS - 1
V rozsahu poskytování PpS dle přípravy provozu Na základě a v rozsahu povelů řídícího systému dispečinku (SR, TR, Vltava) nebo povelů dispečera (QS, DZ, SV30, ZZ30) Vyhodnocována denně (ČEPS) a předávána OTE

17 Regulační energie ze zdrojů PpS - 2
Nasazování zdrojů PpS V pásmu okamžité odchylky MW – SR, Vltava – trvale, podle dynamiky zdroje MW/min Při větší odchylce trvající více než 30 min – TR, „neomezená“ doba, podle ceny Při skokové a velké změně odchylky (výpadky zdrojů anebo sítí) – QS, ZZ30, Vltava (krátkodobě = 1 až 4 hodiny) – podle dynamiky a dostupnosti Při velké záporné odchylce nad 300 MW trvající (zatížení) nebo očekávané (avizovaný výpadek zdroje) – DZ „neomezená doba“, podle ceny Při velké kladné odchylce - SV30 „neomezená doba“, podle ceny

18 Regulační energie ze zdrojů PpS - 3
Stanovení ceny regulační energie SR, Vltava – regulovaná cena (energie je nasazována podle dynamiky zdroje) Kladná cena 1990 Kč/MWh (marginální cena plynového zdroje) Záporná cena – 1 Kč/MWh – nulové náklady, omezené výnosy QS, TR, DZ, SV30, ZZ30 = tržní cena Zdroje jsou nasazovány podle cenového žebříčku – využití je nepřímo úměrné ceně Cenu stanovuje dodavatel v denní přípravě provozu pro každou hodinu zvlášť V případě výskytu zjevně nepřiměřených cen může ČEPS se souhlasem ERÚ uplatnit cenový strop ( ve vazbě na krátkodobé tržní ceny elektřiny)

19 Regulační energie z VT - 1
Dosud málo využívaná oblast Nabídky dodávky energie (kladná reg. Energie) nebo odběru energie (záporná reg. Energie) účastníků VT Cena je rovna zúčtovací ceně (na rozdíl od odchylky mám jistotu ceny) Účastníkem trhu může být každý SZ nebo RÚT (se souhlasem svého SZ), nevyžaduje žádné zeřízení, certifikaci apod.. Umožňuje prodej disponibilní regulační energie a prodej odchylky (ale využití je nízké) Load management Dodávka malých zdrojů Otevření nabídek H-2, uzavření H-30´ Poptává ČEPS

20 Regulační energie z VT - 2
V současné době jsou připravovány významné změny ve fungování VT s předpokládaným zavedením v druhé polovině roku směřující ke zvýšení likvidity VT Poptávka ČEPS bude definována mezní cenou = cenový signál pro cenovou nabídku ČEPS bude poptávat vždy když očekávaná systémová odchylka bude větší než cca 150 MW = indikace likvidity a predikce poptávky

21 Regulační energie ze zahraničí-1
Regulační energie salda (ACE) Implicitní zdroj Ereg Dodávka obvykle v řádu jednotek MWh/h Oceněno cenou SR  neovlivňuje cenu odchylky a v dlouhodobějším cyklu se zhruba vyrovnává Havarijní výpomoci Na základě smlouvy se sousedními TSO Zásah v prvních momentech po velkém výpadku (do 15 až 30 min) Omezená doba čerpání (minimalizace doby, reciproční) Oceněno cenou odchylky v dodávající soustavě – může významně ovlivnit cenu odchylky je –li v zahraniční soustavě také deficit = integruje trhy

22 Regulační energie ze zahraničí-2
Smluvně zajišťovaná od účastníků trhu Na základě smlouvy o dodávce regulační energie ze zahraničí, Cca 6 dodavatelů Aktivována v případě velké (> 300 MWh/h) očekávané odchylky (tj. predikce na několik hodin dopředu) Dodávky v řádu desítek až stovek MWh/h Nabídková cena , Elektronické „výběrové řízení“  výběr podle ceny Doba trvání řádově hodiny (do deseti hodin) V rozsahu disponibilních kapacit (směrově) , má „přednost“ před přeshraničními bilaterálními vnitrodenními obchody Významně může ovlivnit cenu odchylky, integruje trhy s regulační energií a vnitrodenní trhy

23 Důsledky - 1 Je-li v soustavě deficit, je dodatečný odběr ze soustavy formou odchylky v zásadě vždy dražší než nákup elektřiny na spotovém trhu Je-li v soustavě přebytek elektřiny, je neodběr ze soustavy nebo dodatečná dodávka penalizována V závislosti na velikosti systémové odchylky (tržní nerovnováhy) roste cena za odběr nebo penalizace „nechtěné dodávky“ rychlejším tempem než na spotovém trhu

24 Důsledky - 2 V případě větších odchylek (nad 600 MWh) ovlivňuje cenu odchylky situace a okamžité ceny v zahraničí Cena odchylky má větší dynamiku než cena elektřiny Odchylka a cena odchylky představuje jak ohrožení a prvek rizika, tak i příležitost Ocenění odchylky a převzetí odpovědnosti je obvykle nadhodnocováno

25

26 Příklady 1 Čtvrtek 17.1.2008 – hodiny mezi 8 a 20
Průměrná systémová odchylka -15 MWh/h (+16,5 až – 107 MWh/h)  nebyla aktivována žádná služba kromě SR anebo Vltavy Špičková cena elektřiny (OTE) = 2457 Kč/MWh Cena dodavatele = 2100 Kč/MWh Zúčtovací cena průměrná = 1160 Kč/MWh Cena záporné odchylky (platba za odběr) = 1160 Kč/MWh (úspora 1297 Kč/MWh) Cena kladné odchylky (kompenzace na neodběr) = , více náklady na záp. Odchylku = cena elektřiny – kompenzace = 2100 – 1160 = 940 Kč/MWh Odhadovaná Spotřeba 10 MWh/h , Odchylkovost 10%, 60% záporná, 40% kladná, skutečná spotřeba 122,6 MWh Náklady za elektřinu (take or pay) = 257,5 tis. Kč = 2100 Kč/MWh Vč odpověd. Za odchylku = 2160,4 Kč/MWh

27 Příklady 2 Stejná situace, odchylkovost 15%, záporné odchylky 70%, kladné odchylky 30% Celková spotřeba 127,7 MWh Cena elektřiny(komodity) = 2100 Kč/MWh cena elektřiny vč. Odchylky = 2135,9 Kč/MWh

28 Příklady 3 Sobota 12.1.2008 – hodiny mezi 8 a 20
Průměrná systémová odchylka -592 MWh/h (-341 až – 803 MWh/h)  nebyla aktivovány Dispečerské zálohy a TR Špičková cena elektřiny (OTE) = 1717 Kč/MWh Cena dodavatele = 2100 Kč/MWh Zúčtovací cena průměrná = 5758 Kč/MWh Cena záporné odchylky (platba za odběr) = 5758 Kč/MWh (Vícenáklady 3658Kč/MWh) Cena kladné odchylky (kompenzace na neodběr) = , úspora na záp. Odchylku = cena elektřiny – kompenzace = 2100 – 5758= Kč/MWh Odhadovaná Spotřeba 10 MWh/h , Odchylkovost 10%, 60% záporná, 40% kladná, skutečná spotřeba 122,6 MWh Náklady za elektřinu (take or pay) = 257,5 tis. Kč = 2100 Kč/MWh Vč odpověd. Za odchylku = 2254,1 Kč/MWh

29 Příklady 4 Stejná situace jako v příkladu 3
Odchylkovost 10 %, záporné odchylky 40%, kladné odchylky 60 % Průměrná cena komodity = 2100 Kč/MWh Cena vč. Odpov. Za odchylku = 2069, 5 Kč/MWh

30

31

32 Novinky v roce 2008 Změny v modelu Cíle změn
Minimální cena odchylky i v pásmu kladných odchylek – symetrizace Linearizace čáry minimálních cen Regulovaná cena Vltavy Zrušení vícenákladů – cena odchylky = zúčtovací cena (vícenáklady zústávají vnitřní nákladovou položkou ČEPS) Cíle změn Zjednodušení mechanismu, transparentnost Jednoznačné a silné signály Symetrizace

33

34 Zúčtování odchylek ve stavech nouze
Speciální případ zúčtování (výjimečná situace) Veškeré odchylky jsou rovny nule Dodávka i odběr jsou zúčtovány za regulované ceny Použije se ve stavech nouze a ve stavech předcházení stavům nouze Použití ve stavech předcházení indikuje ČEPS a to podle rozsahu odchylek a dopadů použití standardního zúčtovacího systému

35 Další vývoj Pravděpodobné směry vývoje
Možný přechod zúčtování na čtvrthodinové úseky  větší spojitost odchylek a jejich cen v čase (2011?) Větší vliv negarantované regulační energie (VT, zahraničí)  omezení výskytů cen nad pásmem minimálních cen ( ) Větší cenové extrémy při velkých odchylkách, menší četnost výskytu velkých odchylek Růst minimálních cen ve vazbě na růst cen špičkové elektřiny Zvýšení příspěvku na systémové rezervy (adresnost plateb za držení PpS)

36 Závěr Zúčtování je nedílnou součástí systému TPA (přístup k sítím, obchod s elektřinou) Mechanismus zúčtování je v současné době „vyladěn“ nicméně může být dále vyvíjen a měněn ve vazbě na vývoj trhu a chování účastníků Ceny odchylky představují riziko – pro nepřipravené ohrožení , pro připravené příležitost- součást řízení rizik firmy Rostoucí prostor pro load management

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ceny odchylek- základní pravidla a speciální případy tvorby zúčtovací ceny Smluvní zajištění regulační energie Pavel Šolc, ČEPS, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google