Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha PPS při zajištění bezpečnosti a dostupnosti energie Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Jarní konference AEM 22.3.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha PPS při zajištění bezpečnosti a dostupnosti energie Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Jarní konference AEM 22.3.2007."— Transkript prezentace:

1 Úloha PPS při zajištění bezpečnosti a dostupnosti energie Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Jarní konference AEM 22.3.2007

2 Základní úlohy PPS Zajištění rovnováhy výroby a spotřeby = systémové služby Zajištění přenosů elektřiny = přenosové služby

3 Zajištění rovnováhy

4 Směrnice 05/89/EC „ členské státy požadují po provozovatelích přenosových soustav, aby zajistili dostupnou přiměřenou úroveň výrobní rezervní kapacity pro účely udržování rovnováhy nebo přijali rovnocenná opatření vyplývající z trhu“. „rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou“ se rozumí uspokojování předvídatelné poptávky spotřebitelů po elektřině, aniž by bylo třeba uplatnit opatření na snížení spotřeby“.

5 Úlohy PPS – rovnováha I Rezervovat dostupnou přiměřenou úroveň rezerv Trh s podpůrnými službami provozovaný PPS –Okruh poskytovatelů na straně výroby již téměř plný –Okruh poskytovatelů na straně spotřeby limitovaný spotřebními charakteristikami (versus garantovaností) Možnosti rezervace jsou dány dostupným výkonem v soustavě –Není v možnostech ani povinnostech PPS zajistit dlouhodobou dostupnost výrobních výkonů v soustavě Mezinárodní výměny PpS –Limitovány přenosovou kapacitou – soupeří s obchodem a přednostním právem přístupu OZE

6 Požadavky na rezervní výkony sumárně

7 Závislost ceny nákupu PpS na požadované spolehlivosti cena nákupu PpS [miliardy Kč] r dP [%] požadovaná úroveň spolehlivosti r dE [%] vysoká spolehlivost 3,2 4,6 8,54

8 Úlohy PPS – rovnováha II „nebo přijali rovnocenná opatření vyplývající z trhu“ Způsoby oceňování odchylek – iniciativy ČEPS k vývoji mechanismu zúčtování a jeho změnám v roce 2002 i v roce 2006 = stimulace účastníků trhu k „samoregulaci „ Podpora rozvoje vnitrodenních tržních mechanismů –Intraday na profilu se SEPS od 5/06 –Jednání o Intraday s VET –Změny v pravidlech vyrovnávacího trhu – snaha o větší likviditu

9 Porovnání odchylek Změny ve velikosti odchylek 2005, 2006 vs. 2007 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Odchylka průměr kladná Odchylka průměr záporná 2005 2006 2007

10 Rizika dalšího vývoje Expanze zdrojů VtE –Zvýšení potřeb PpS pro vyrovnání odchylek –Snížení dostupnosti točivých rezerv v ČR (vytlačování tepelných zdrojů výrobou z větru) –Možný odliv regulačních výkonů při otevření regionálního trhu s PpS (deficitní Slovensko a a Maďarsko již dnes, v budoucnu Německo)

11

12 Rizika dalšího vývoje Cenový vývoj –Růst cen elektřiny vyvolá obdobný růst cen PpS –Cenový „polštář“ z počátku otevírání trhu s PpS je již vyčerpán  další pokles nákladů na PpS není realistický –Zvýšení cen regulační energie (vyšší podíl plynových zdrojů na regulaci odchylek)

13 Možnosti řešení Větší důraz na fungování tržních mechanismů Zvýšení likvidity krátkodobých trhů (vnitrodenní, vyrovnávací) Otevření vnitrodenních trhů se zahraničím Další zvýšení motivační role zúčtovacího mechanismu –Rozevření nůžek mezi cenami regulační energie a odchylky nebo –Úhrada části fixních nákladů PpS prostřednictvím zúčtování odchylek

14 Přenosové služby

15 Směrnice 05/89/EC „členské státy požadují po provozovatelích přenosových soustav, aby udržovali náležitou úroveň provozního zabezpečení sítí“ „provozním zabezpečením sítě“ se rozumí nepřetržitý provoz přenosové a případně i distribuční sítě za předvídatelných okolností“

16 Směrnice 05/89/EC Členské státy vytvoří regulační rámec, který: –„ poskytuje provozovatelům přenosových i distribučních soustav investiční signály k rozvíjení jejich soustav tak, aby pokryli předvídatelnou poptávku na trhu“ –usnadňuje údržbu a v případě nutnosti obnovu jejich soustav

17 Energetická politika pro Evropu (COM(2007) 1 final ) Návrh komise, aby členské státy zajistily schvalovací procedury infrastrukturních investic do 5 let Návrh na jmenování evropských koordinátorů pro klíčové projekty

18 Současný stav v rozvoji PS Kompenzační mechanismus pro přeshraniční přenosy (ITC), který nahradil přeshraniční tarify poskytuje „zvrácené“ ekonomické signály a nemotivuje PPS ke správným investicím Povolovací procedury prakticky znemožňují postavit nové vedení v čase pod 10 let (klíčový projekt v Rakousku je v projednávání již od roku 1989)

19 Současný stav v provozu PS Provoz sítí blízko technickým limitům Snížení predikovatelnosti provozu –Rozšiřování krátkodobých operací –Nárůst „intermitent generation“ (zdrojů s proměnlivou a obtížně predikovatelnou výrobou) –Změny na trzích s elektřinou vyvolávají významné změny směru a objemu toků elektřiny

20 Možnosti řešení V oblasti provozu ES –Vyšší míra provozních rezerv, omezení dlouhodobých rezervací kapacit a větší důraz na denní a vnitrodenní operace –Větší spolupráce PPS (výměna informací, predikční modely, výpomoci, společné řešení bilančních i síťových problémů)

21 Možnosti řešení V oblasti rozvoje Jasné ekonomické signály pro užívání přepravních dálnic  mýto (regulovaný přenosový tarif pro přeshraniční přenos = revize Reg.1228/2003/EC) Status veřejně prospěšných staveb pro liniové stavby v elektroenergetice –Omezení blokování schvalovacích procedur –Výjimky při průchodu rezervacemi a přírodními parky –Práva přístupu k pozemkům (povinný výkup, věcná břemena ze zákona apod)

22 Klíčové pro střední Evropu Evropský Koordinátor pro výstavbu vnitrostátních vedení v Rakousku a Německu (úzká hrdla střední Evropy) Mezinárodní tlak na urychlení výstavby klíčových vedení v těchto státech („klíčová evropská energetická infrastruktura – TransEuropeanNetwork“)

23 Úzká hrdla v Německé síti

24 Kritické úzké hrdlo v Rakouské síti 380-kV-line Kainachtal - Südburgenland 380-kV-line St. Peter - Tauern 2006  2008

25 Děkuji za pozornost solcova@ceps.cz


Stáhnout ppt "Úloha PPS při zajištění bezpečnosti a dostupnosti energie Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Jarní konference AEM 22.3.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google