Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ POLITIKY ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ POLITIKY ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ POLITIKY ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
Jiří Nantl 14. seminář Hodnocení kvality vysokých škol „Vnitřní systémy zajišťování kvality“ Telč ,

2 Kontext Pojmosloví Historie Zajišťování kvality v EHEA
Vnitřní systém zajišťování kvality (nejen hodnocení, monitoring…) Státní souhlas, akreditace, evaluace, audit Nejednotná a neustálená terminologie v ČR Historie Státní řízení/elitní vysoké školství (u nás do roku 1990) Státní dohled/masifikace a univerzalizace vysokého školství (rozvíjí se samostatně chápaný systém zajišťování kvality) Zajišťování kvality v EHEA Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v EHEA (ESG, 2005) Základním principem je rozlišení vnitřního a vnějšího zajišťování kvality směřující k rozhraní mezi státem a vysokoškolskou institucí Souvislost s Evropským rámcem kvalifikací (přijat rovněž r. 2005) Připravované doporučení Výboru Lisabonské úmluvy (navrhuje předpokládat zajištěnou kvalitu u vysokoškolských diplomů vydaných v zemi, která provedla sebecertifikaci národního kvalifikačního rámce)

3 Trendy Implementace ESG Risk-based quality assurance
posun od programové akreditace k akreditací institucí posilování evaluačních prvků Risk-based quality assurance UK, AUS – od „zajišťování kvality“ k řízení rizik Akreditace jako přechodný fenomén období masifikace vysokého školství?

4 Vývoj v České republice (1/2)
Do r. 1950 Detailní státní kontrola kurikula (a prakticky všech ostatních aspektů vysokoškolského života) Studijní plány a zkušební řády schvalovány ministerstvem Např. podle výnosu ministerstva školství č ze dne bylo ve II. bloku vodohospodářského směru oboru inženýrského stavitelství předepsáno vyučovat předmět Hrazení bystřin (2 hod./týden) 1950 – 1989 Zavedena jednotná soustava studijních oborů vydávaná vládním nařízením

5 Vývoj v České republice (2/2)
1990 – 1998 Decentralizace, stanovení zaměření vysoké školy a studijních oborů přechází do samosprávné působnosti vysokých škol Studijní programy schvaloval akademický senát Implicitní hodnoticí funkce vědecké rady Omezená akreditace (postgraduální studium, habilitační a profesorská řízení) 1998 – Zavedena plná akreditace pro všechny typy studia a habilitační a profesorské řízení Schvalování studijních programů převedeno na vědecké rady (poradní/hodnoticí funkce akademického senátu) Dvoustupňová struktura studijní program/studijní obory (předpokládalo se, že o oborech budou vnitřně rozhodovat vysoké školy)

6 Legislativní návrhy (2009, 2011, 2013)
akreditace oblasti vzdělávání povinnost zavedení vnitřního systému zajišťování kvality a jeho vnějšího hodnocení akreditační komisí (s možností převzetí hodnocení provedeného jinou agenturou v rámci EHEA) v návrhu ne zcela jasný vztah mezi akreditací a evaluací 2011 institucionální akreditace založená na ověření vnitřního systému zajišťování kvality doplněná periodickým vnějším hodnocením vzdělávací činnosti podle oblastí vzdělávání 2013 institucionální akreditace spojená s akreditací oblastí vzdělávání (nebo habilitačních a profesorských řízení) jako alternativa k současně zachovanému systému akreditace studijních programů duální systém (obdobně např. NL)

7 Návrh novely zákona o vysokých školách 2013
Výsledek vyjednávání (expertně-pracovní skupina MŠMT a reprezentace VŠ et al.) Poměrně složitý návrh v oblasti zajišťování kvality, duální/paralelní a víceúrovňový systém Zavádí koncept ESG

8 Návrh novely zákona o vysokých školách 2013 Složky systému zajišťování kvality
Vnitřní systém zajišťování kvality obecná povinnost pro všechny vysoké školy (§ 78 odst. 1) Institucionální akreditace možnost pro vysoké školy s prokázaným vnitřním systémem zajišťování kvality získat odvozené typy akreditace (oblasti vzdělávání, habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem) Akreditace oblasti vzdělávání určení typů studijních programů, které může vysoká škola s institucionální akreditací v dané oblasti uskutečňovat Akreditace studijního programu zůstává alternativou pro vysoké školy bez institucionální akreditace současně představuje referenční bod pro nároky na vnitřní systém zajišťování kvality při vnitřním schvalování a hodnocení studijních programů vysokou školou Akreditace habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem bude podmíněna získáním institucionální akreditace, stejně jako možnost zřizovat pracovní místa mimořádných profesorů

9 Návrh novely zákona o vysokých školách 2013 Důležité obecně platné změny
Povinnost vysoké školy zavést vnitřní systém zajišťování kvality zásady by měl upravit statut, podrobnosti další vnitřní předpisy povinnost vysoké školy mít zřízen orgán pro vnitřní hodnocení kvality a přijmout standardy vnitřního hodnocení kvality činností vysoké školy (§ 16a, resp. § 41 odst. 1 ) Ruší se institut garanta studijního programu předpokládá se však, že řízení a odpovědnost na úrovni studijního programu v rámci vysoké školy upraví vnitřní systém zajišťování kvality Posílení role vnitřního hodnocení nově vždy povinným podkladem pro kterýkoli z typů akreditace pro reakreditace studijního programu zavedeno již novelizací vyhlášky č. 42/1999 Sb. provedenou vyhláškou č. 312/2011 Sb. od 1. listopadu 2011

10 Návrh novely zákona o vysokých školách 2013 Otevřené otázky
Vztah vnitřního a vnějšího hodnocení vnitřní hodnocení a vnější hodnocení Národní akreditační agenturou je povinným podkladem pro institucionální akreditaci NAA může převzít hodnocení externí hodnoticí agenturou provedené na podnět a náklady vysoké školy z textu návrhu nevyplývá, že by vnější hodnocení oblasti vzdělávání bylo povinné z toho lze dovodit prioritu institucionální akreditace Vztah studijní program/studijní obor při předchozích legislativních návrzích se předpokládalo odstranění dvojúrovňovosti program/obor. návrh novely toto nemění, ale není zřejmá role oborů u programů uskutečňovaných v rámci institucionální akreditace Praktický význam profilů studijních programů pro akreditace zejména pro institucionální akreditaci a akreditace oblastí vzdělávání není zcela jasné, jak se budou kombinovat požadavky vyplývající z typu vysoké školy s požadavky na profil studijního programu

11 Návrh novely zákona o vysokých školách 2013 Otevřené otázky
Standardy pro akreditace navrhuje se vydání formou vyhlášky, tedy možná bude pouze konkretizace požadavků vyplývajících již ze zákona v rámci jeho znění standardy pro institucionální akreditaci se mohou opřít o ESG u standardů pro akreditaci oblastí vzdělávání možnost propojení s připravovanou novou metodou hodnocení výsledků vědy (přístup typu Research Assessment Exercise) standardy pro akreditaci studijních programů? Soustava oblastí vzdělávání jak sloučit tento koncept se současným stavem akademických disciplín, které se již nerozvíjí a nečlení jednoznačně lineárně? oblast vzdělávání se nejeví jako jednoznačně ohraničená kategorie (proti tomu požadavky na správní rozhodování o akreditaci)

12 Vnitřní systém zajišťování kvality Vymezení v návrhu novely 2013
Za kvalitu vysokoškolského vzdělávání poskytovaného v rámci studijních programů odpovídá vysoká škola. K tomu účelu je povinna zavést, udržovat a v pravidelných obdobích hodnotit vnitřní systém zajišťování kvality vysoké školy, který je založen na součinnosti orgánů vysoké školy v postupech upravených jejími vnitřními předpisy při tvorbě, uskutečňování a hodnocení kvality studijních programů a při tvorbě, organizaci a využívání personálního, materiálního a dalšího zabezpečení vysokoškolského vzdělávání poskytovaného vysokou školou v souvislosti s její vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností. - § 78 odst. 1 dle návrhu novely

13 Vnitřní systém zajišťování kvality Principy přístupu dle návrhu novely 2013
Odpovědnost vysoké školy „Za kvalitu vysokoškolského vzdělávání poskytovaného v rámci studijních programů odpovídá vysoká škola.“ Komplexní přístup nejde jen o hodnocení! vnitřní systém zajišťování kvality se nachází „v postupech upravených vnitřními předpisy při tvorbě, uskutečňování a hodnocení kvality studijních programů…“ týká se celého „životního cyklu“ studijního programu

14 Vnitřní systém zajišťování kvality Principy přístupu dle návrhu novely 2013
Integrace do běžné činnosti „…je založen na součinnosti orgánů vysoké školy…“ při budování vnitřního systému zajišťování kvality by se primárně mělo využít existujících kompetencí podle právní úpravy platné již od r. 1998 Synergie předpokladů, činností a výstupů „…a při tvorbě, organizaci a využívání personálního, materiálního a dalšího zabezpečení vysokoškolského vzdělávání poskytovaného vysokou školou v souvislosti s její vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností.“ předpokládá strategické vedení vysoké školy jako celku a racionální představu o zaměření (profilaci) vysoké školy

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VÝVOJ POLITIKY ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google