Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Kateřina Hofmannová OS ZSP ČR ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000061.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Kateřina Hofmannová OS ZSP ČR ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000061."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Kateřina Hofmannová OS ZSP ČR ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000061

2  Evropští sociální partneři:  Zástupci zaměstnanců EOK  Zástupci zaměstnavatelů UNICE/UEAPME a CEEP ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000062 Implementace Rámcové dohody do národních politik

3  Dlouho trvající  Jednorázový  Mezi kolegy  Od nadřízených k podřízeným  Od zaměstnanců k nadřízenému  Od klientů k zaměstnancům ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000063  Vznik na jakémkoli pracovišti kdykoli

4 1. Porozumět problematice pracovního násilí (jde o kolektivní ne individuální záležitost) 3. Součinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000064

5 5

6  Psychické násilí  Verbální ponižování, bossing (nadřízený šikanuje podřízené), mobbing (kolegové), staffing (zaměstnanci nadřízeného), slovní obtěžování (včetně sexuálního) apod.  Špatně prokazatelné násilí Fyzické násilí  Strkání, kousání, štípání, kopání, fackování, bodání, střílení.  Toto násilí je poměrně snadno prokazatelné, na těle oběti zanechává znatelné stopy. ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000066

7  Poskytnout zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům možnost řešení přímo v místě incidentu (vzdělávání, diskuse, zavádění preventivních opatření, postihy agresorů apod.)  Proškolování vedoucích pracovníků  Zaměstnavatelé musí veřejně postihovat agresory ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000067

8  Ochrana a podpora oběti a diskrétnost přístupu k ní  Okamžité řešení stížností a podnětů  Spravedlivé vyslechnutí a zacházení s oběma stranami  Doložení stížností fakty a informacemi  Postih nepravdivých obvinění  Případná pomoc z vnějšku ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000068

9  Každoroční zpráva o plnění dohody určená Výboru pro sociální dialog EU  Plnění dohody členskými organizacemi v jednotlivých zemích  Doplnění o směrnice EU o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000069

10  Psychosomatické poruchy  Poruchy spánku, únava, deprese  Poruchy koncentrace  Sklon k závislostem  Poruchy sebehodnocení, sebereflexe, sebedestrukce, myšlenky na sebevraždu  Uzavřenost, vyčlenění se z pracovního kolektivu  Zhoršování se pracovních výsledků  Časté absence, posttraumatické stresové poruchy, fobie, zažívací psychosomatické a zažívací potíže, sociální izolace, rodinné a finanční problémy ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000610

11  Klesající motivace zaměstnanců  Vyšší fluktuace zaměstnanců  Potíže udržet si stávající odborníky  Potíže s náborem zaměstnanců  Celkové zhoršení pracovních vztahů  Nárůst nemocnosti zaměstnanců (nutnost zástupů)  Úbytek klientů  Celkový nárůst nákladů (odškodné, zaučení nových pracovníků apod.)  Snížená efektivita a produktivita práce, celkový ekonomický propad ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000611

12 Projekt: CZ:1.04/1.1/02/1/00006 Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000612

13 Celospolečenský růst násilí a vzestup agresivity Snižování sociálních jistot Zvyšující se tlak na výkonnost, produktivitu, flexibilitu Globální ekonomické prostředí Zostřující se konkurence Rostoucí hrozba nezaměstnanosti Rozpad tradičních hodnot ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000613

14 Českomoravská konfederace odborových svazů ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky 14

15 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 15

16  Koordinace projektu  Realizace výběrových řízení  Formální zajištění projektu  Oslovení cílové skupiny a kontaktních a klíčových osob  Realizace konferencí a seminářů  Zajištění publicity projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000616

17  Výběr organizací, které se aktivně účastní realizace projektu  Výběr organizací, které se zúčastní pouze jako příjemci vzdělávacích aktivit  Realizace výběrových řízení  Zajištění publicity projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000617

18 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006 Projekt byl schválen na 24 měsíců Zahájení projektu: 1.2.2010 Ukončení projektu: 31.1.2012 18

19  Po celém území ČR mimo regionu Praha  Asociace nemocnic ČR  Asociace českých a moravských nemocnic  Asociace zdravotnických záchranných služeb  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000619

20  Zmapování aktuálního stavu výskytu a vývoje násilí na pracovištích  Prevence rizik - vývoj nástrojů a postupů, odhalování a zvládání pracovního násilí (osvěta, vzdělávání, propagace, pracovní právo, BOZP, rozvoj lidských zdrojů)  Vytvoření akreditovaných vzdělávacích textů – MZ, MPSV ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000620

21 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006 1.Zlepšení kultury a bezpečí na pracovišti 2.Zvýšení adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů z oblasti zdravotnictví a sociální péče 3.Vytvoření akreditovaného kurzu funkčního i mimo dané obory 21

22  4 vzdělávací moduly  Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti  Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace  Základy sebeobrany  Management prevence násilí  Vyrovnaný podíl teoretické a praktické výuky  Vysoká odbornost a aktuálnost ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000622

23 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006  Klíčové osoby z řad zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů z 5 – 8 organizací  Odborníci na problematiku BOZP, sebeobranu, pracovní právo, psychologii, ekonomii, zdravotničtí pracovníci a prac. sociální péče  Budou poskytovat metodickou a poradenskou činnost pro sociální partnery i zaměstnance  Stanou se školiteli cílové skupiny 23

24 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006  Naučí se pracovat s obětí pracovního násilí a řešit posttraumatické reakce po fyzickém útoku  Dostanou návod jak rozpoznat osoby se sklony k agresi a pracovat s nimi  Naučí se bezprostředně zasáhnout v krizových situacích při výskytu fyzického útoku  Schopny tvořit nejrůznější doporučení a preventivní opatření  Zahájení červen 2010, ukončení říjen 2010 24

25 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006  Oslovení cílové skupiny – zaměstnavatelé a zaměstnanci zdravotnictví a sociálních služeb  Zajištění distribuce dotazníků cílové skupině (1500 osob)  Zajištění sběru dat od cílové skupiny  Příprava vzdělávacích modulů Úkoly fáze A 25

26  Zajištění proškolení klíčových osob – 60  Proškolení účastníků vzdělání - 800  Zajištění zázemí pro vzdělávání  Osvětová činnost na pracovišti na téma prevence násilí na pracovišti (při kolektivním vyjednávání nebo jiné formě sociálního dialogu) ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000626

27 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006  Jsou tvořeny proškolenou cílovou skupinou (800 účastníků)  Délka trvání kurzu 80 hodin  Jsou školeny klíčovými osobami  Zahájení činnosti na počátku 8. měsíce a ukončení na konci 23. měsíce trvání projektu 27

28  Zmapování stavu, vývoje a celková objektivizace problematiky pracovního násilí - dotazníkové šetření, statistické šetření, statistická analýza, stanovení požadavků na další úrovně  Oslovení 1500 respondentů cílové skupiny (zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách ČR  Vznik akreditovaných vzdělávacích textů  Zpracování a tisk závěrečné zprávy  Zahájení ve 3. měsíci a ukončení na konci 6. měsíce trvání projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000628

29  Zajistí ji nositel projektu  Cílem je informovat cílovou skupinu a veřejnost o účelu a přínosu projektu pro pracovníky a zaměstnavatele ve zdravotnictví a sociálních službách  Oslovení odborné veřejnosti a veřejnosti obecně  Využití internetu, konferencí, inzerce v odborných periodikách Zdravotnických novinách, Tribune, Sondách, odborovém Bulletinu, účast na odborných diskusích, monitorovací zpráva, informační letáky ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000629

30 Zhodnocení projektu, jeho realizace, závěry a úspěšnost budou prezentovány na závěrečné konferenci (únor 2012), která se bude konat za účasti nejen účastníků projektu, ale rovněž široké odborné veřejnosti, vzdělavatelů a zaměstnavatelů. O průběhu a výsledcích projektu bude vydán sborník. Závěrečná konference má za cíl předat výsledky a zkušenosti z průběhu projektu a svěřit další průběh vzdělávání jednotlivým organizacím, ve kterých vzdělávání probíhalo a zástupcům vzdělávacích institucí, které byly do projektu zapojeny. ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000630

31 Celoživotní i profesního vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách zabraňuje prohlubování problému pramenícího z neznalosti příčin, stresu, projevů a následků pracovního násilí. ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000631

32 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/0000632


Stáhnout ppt "Mgr. Kateřina Hofmannová OS ZSP ČR ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/000061."

Podobné prezentace


Reklamy Google