Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací"— Transkript prezentace:

1 Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací
Mgr. Kateřina Hofmannová OS ZSP ČR ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

2 Byla podepsána v říjnu 2004 v Bruselu:
Evropští sociální partneři: Zástupci zaměstnanců EOK Zástupci zaměstnavatelů UNICE/UEAPME a CEEP Implementace Rámcové dohody do národních politik ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

3 Výskyt pracovního násilí
Dlouho trvající Jednorázový Mezi kolegy Od nadřízených k podřízeným Od zaměstnanců k nadřízenému Od klientů k zaměstnancům Vznik na jakémkoli pracovišti kdykoli ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

4 Cíl dohody Porozumět problematice pracovního násilí (jde o kolektivní ne individuální záležitost) Součinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

5 Pracovní násilí je důsledkem nepřiměřeného chování jedince či více osob vůči jedné i více osobám
ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

6 Formy pracovního násilí
Psychické násilí Verbální ponižování, bossing (nadřízený šikanuje podřízené), mobbing (kolegové), staffing (zaměstnanci nadřízeného), slovní obtěžování (včetně sexuálního) apod. Špatně prokazatelné násilí Fyzické násilí Strkání, kousání, štípání, kopání, fackování, bodání, střílení. Toto násilí je poměrně snadno prokazatelné, na těle oběti zanechává znatelné stopy. ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

7 Předcházení, odhalování a zvládání pracovního násilí
Poskytnout zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům možnost řešení přímo v místě incidentu (vzdělávání, diskuse, zavádění preventivních opatření, postihy agresorů apod.) Proškolování vedoucích pracovníků Zaměstnavatelé musí veřejně postihovat agresory ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

8 Konkrétní opatření Ochrana a podpora oběti a diskrétnost přístupu k ní
Okamžité řešení stížností a podnětů Spravedlivé vyslechnutí a zacházení s oběma stranami Doložení stížností fakty a informacemi Postih nepravdivých obvinění Případná pomoc z vnějšku ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

9 Naplnění dohody Každoroční zpráva o plnění dohody určená Výboru pro sociální dialog EU Plnění dohody členskými organizacemi v jednotlivých zemích Doplnění o směrnice EU o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

10 Důsledky pracovního násilí pro zaměstnance
Psychosomatické poruchy Poruchy spánku, únava, deprese Poruchy koncentrace Sklon k závislostem Poruchy sebehodnocení, sebereflexe, sebedestrukce, myšlenky na sebevraždu Uzavřenost, vyčlenění se z pracovního kolektivu Zhoršování se pracovních výsledků Časté absence, posttraumatické stresové poruchy, fobie, zažívací psychosomatické a zažívací potíže, sociální izolace, rodinné a finanční problémy ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

11 Důsledky pracovního násilí pro zaměstnavatele
Klesající motivace zaměstnanců Vyšší fluktuace zaměstnanců Potíže udržet si stávající odborníky Potíže s náborem zaměstnanců Celkové zhoršení pracovních vztahů Nárůst nemocnosti zaměstnanců (nutnost zástupů) Úbytek klientů Celkový nárůst nákladů (odškodné, zaučení nových pracovníků apod.) Snížená efektivita a produktivita práce, celkový ekonomický propad ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

12 Projekt: CZ:1.04/1.1/02/1/00006 Posilování sociálního dialogu
s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

13 Zdůvodnění potřebnosti projektu
Celospolečenský růst násilí a vzestup agresivity Snižování sociálních jistot Zvyšující se tlak na výkonnost, produktivitu, flexibilitu Globální ekonomické prostředí Zostřující se konkurence Rostoucí hrozba nezaměstnanosti Rozpad tradičních hodnot ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

14 Identifikace nositele projektu
Českomoravská konfederace odborových svazů Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

15 Identifikace partnera projektu
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů České republiky ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

16 Role nositele projektu
Koordinace projektu Realizace výběrových řízení Formální zajištění projektu Oslovení cílové skupiny a kontaktních a klíčových osob Realizace konferencí a seminářů Zajištění publicity projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

17 Role partnera projektu
Výběr organizací, které se aktivně účastní realizace projektu Výběr organizací, které se zúčastní pouze jako příjemci vzdělávacích aktivit Realizace výběrových řízení Zajištění publicity projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

18 Projekt byl schválen na 24 měsíců
Trvání projektu Projekt byl schválen na 24 měsíců Zahájení projektu: Ukončení projektu: ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

19 Realizace Po celém území ČR mimo regionu Praha Asociace nemocnic ČR
Asociace českých a moravských nemocnic Asociace zdravotnických záchranných služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

20 Dílčí cíle Zmapování aktuálního stavu výskytu a vývoje násilí na pracovištích Prevence rizik - vývoj nástrojů a postupů, odhalování a zvládání pracovního násilí (osvěta, vzdělávání, propagace, pracovní právo, BOZP, rozvoj lidských zdrojů) Vytvoření akreditovaných vzdělávacích textů – MZ, MPSV ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

21 Zlepšení kultury a bezpečí na pracovišti
Hlavní cíle Zlepšení kultury a bezpečí na pracovišti Zvýšení adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů z oblasti zdravotnictví a sociální péče Vytvoření akreditovaného kurzu funkčního i mimo dané obory ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

22 Vzdělávací moduly 4 vzdělávací moduly
Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace Základy sebeobrany Management prevence násilí Vyrovnaný podíl teoretické a praktické výuky Vysoká odbornost a aktuálnost ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

23 Profesionální zásahové týmy
Klíčové osoby z řad zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů z 5 – 8 organizací Odborníci na problematiku BOZP, sebeobranu, pracovní právo, psychologii, ekonomii, zdravotničtí pracovníci a prac. sociální péče Budou poskytovat metodickou a poradenskou činnost pro sociální partnery i zaměstnance Stanou se školiteli cílové skupiny ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

24 Schopny tvořit nejrůznější doporučení a preventivní opatření
Naučí se pracovat s obětí pracovního násilí a řešit posttraumatické reakce po fyzickém útoku Dostanou návod jak rozpoznat osoby se sklony k agresi a pracovat s nimi Naučí se bezprostředně zasáhnout v krizových situacích při výskytu fyzického útoku Schopny tvořit nejrůznější doporučení a preventivní opatření Zahájení červen 2010, ukončení říjen 2010 ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

25 Úkoly fáze A Oslovení cílové skupiny – zaměstnavatelé a zaměstnanci zdravotnictví a sociálních služeb Zajištění distribuce dotazníků cílové skupině (1500 osob) Zajištění sběru dat od cílové skupiny Příprava vzdělávacích modulů ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

26 Úkoly fáze B Zajištění proškolení klíčových osob – 60
Proškolení účastníků vzdělání - 800 Zajištění zázemí pro vzdělávání Osvětová činnost na pracovišti na téma prevence násilí na pracovišti (při kolektivním vyjednávání nebo jiné formě sociálního dialogu) ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

27 Dobrovolné zásahové týmy
Jsou tvořeny proškolenou cílovou skupinou (800 účastníků) Délka trvání kurzu 80 hodin Jsou školeny klíčovými osobami Zahájení činnosti na počátku 8. měsíce a ukončení na konci 23. měsíce trvání projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

28 Diagnostické šetření Zmapování stavu, vývoje a celková objektivizace problematiky pracovního násilí - dotazníkové šetření, statistické šetření, statistická analýza, stanovení požadavků na další úrovně Oslovení 1500 respondentů cílové skupiny (zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách ČR Vznik akreditovaných vzdělávacích textů Zpracování a tisk závěrečné zprávy Zahájení ve 3. měsíci a ukončení na konci 6. měsíce trvání projektu ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

29 Publicita Zajistí ji nositel projektu
Cílem je informovat cílovou skupinu a veřejnost o účelu a přínosu projektu pro pracovníky a zaměstnavatele ve zdravotnictví a sociálních službách Oslovení odborné veřejnosti a veřejnosti obecně Využití internetu, konferencí, inzerce v odborných periodikách Zdravotnických novinách, Tribune, Sondách, odborovém Bulletinu, účast na odborných diskusích, monitorovací zpráva, informační letáky ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

30 Závěrečná konference Zhodnocení projektu, jeho realizace, závěry a úspěšnost budou prezentovány na závěrečné konferenci (únor 2012), která se bude konat za účasti nejen účastníků projektu, ale rovněž široké odborné veřejnosti, vzdělavatelů a zaměstnavatelů. O průběhu a výsledcích projektu bude vydán sborník. Závěrečná konference má za cíl předat výsledky a zkušenosti z průběhu projektu a svěřit další průběh vzdělávání jednotlivým organizacím, ve kterých vzdělávání probíhalo a zástupcům vzdělávacích institucí, které byly do projektu zapojeny. ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

31 Celoživotní i profesního vzdělávání
zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách zabraňuje prohlubování problému pramenícího z neznalosti příčin, stresu, projevů a následků pracovního násilí. ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006

32 Více o projektu:. ttp://osz. cmkos. cz/. - Vzdělávání
Více o projektu: ttp://osz.cmkos.cz/ - Vzdělávání - Projekt – Násilí na pracovišti Dotazník: - Zakázka ČMKOS ESF - CZ:1.04/1.1/02/1/00006


Stáhnout ppt "Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací"

Podobné prezentace


Reklamy Google