Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPT. ING. KATEŘINA BLAŽKOVÁ, PH.D. Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPT. ING. KATEŘINA BLAŽKOVÁ, PH.D. Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR."— Transkript prezentace:

1 KPT. ING. KATEŘINA BLAŽKOVÁ, PH.D. Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR

2 Ročně vyjíždíme k tisícům událostí s úniky nebezpečných látek 12 x závažná havárie v režimu zákona o prevenci závažných havárií Roste počet nehod a skoronehod Zanedbává se údržba a omezují provozní náklady Umírají lidé Je ohrožováno obyvatelstvo

3 Osnova: 1.Role HZS v oblasti prevence závažných havárií 2.Havarijní plánování 3.Připravenost území na závažné havárie 4.Příprava na SEVESO III direktivu

4 1. Role HZS v oblasti prevence závažných havárií HZS ČR v oblasti havarijního plánování odpovídá za:  přípravu na mimořádné události,  integrovaný záchranný systém,  ochranu obyvatelstva. Mimo jiné:  garantuje zpracování HPK, VnHP, PP IZS,  organizuje součinnost při jejím zpracování,  zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičením,  provádí opatření k minimalizaci následků havárie a ochraně lidských životů a zdraví, životního prostředí a majetkových hodnot,  zabezpečuje varování a vyrozumění,  koordinuje záchranné a likvidační práce.

5 1. Role HZS v oblasti prevence závažných havárií Co hledáme v bezpečnostní dokumentaci? Údaje o nebezpečných látkách Způsob skladování a manipulace Informace o preventivních opatřeních Pravděpodobné následky havárií Plánovaný způsob likvidace Analýza SaP provozovatelů, i vnějších Informační a organizační toky Systém identifikace havarijních stavů Systémy varování a informování, evakuace, popřípadě ukrytí vlastních zaměstnanců Územní vazby

6 1. Role HZS v oblasti prevence závažných havárií Integrovaná kontrola a systém Validace získaných údajů / poznatků Možnost rekognoskace a fyzická kontrola Ověření dodržování dokumentovaných pravidel Audit systému Provázanost toků uvnitř podniku k OPIS a složkám IZS

7 Osnova: 1.Role HZS v oblasti prevence závažných havárií 2.Havarijní plánování 3.Připravenost území na závažné havárie 4.Příprava na SEVESO III direktivu

8 2. Havarijní plánování Objektové havarijní plány: Vnitřní havarijní plán Plán opatření Provozní předpisy Územní havarijní plány Vnější havarijní plán Havarijní plán kraje Co? Kdo? Čím? Jak? Kde? Kdy?

9 2. Havarijní plánování Posouzení rizik  Identifikace rizik  Analýza rizik, včetně dominoefektů v území  Hodnocení rizik  Ošetření rizika

10 2. Havarijní plánování Využívání výstupů posuzování rizik: „Různorodost přístupů v rámci ČR i regionu“  Přístup k analýze (deterministický, probabilistický)  Volba scénáře (kolik unikne, za jaký čas, v jakém skupenství, jaký účinek hodnotím, jaké meteo….)

11 2. Havarijní plánování

12 Únik amoniaku ze zásobníku Meteorologické podmínkyRupturaPozice rupturyKoncentraceDosah (m) NeutrálníPlná (DN200)Nad hladinouIDLH (300 ppm) 3 500 ERPG-2 (150 ppm) 5 100 V poloviněIDLH (300 ppm) 6 300 ERPG-2 (150 ppm) 8 600 Částečná (10%)Nad hladinouIDLH (300 ppm) 100 ERPG-2 (150 ppm) 150 V poloviněIDLH (300 ppm) 1 000 ERPG-2 (150 ppm) 1 500 KritickéPlnáNad hladinouIDLH (300 ppm) 3 600 ERPG-2 (150 ppm) 4 900 V poloviněIDLH (300 ppm) 6 400 ERPG-2 (150 ppm) 8 300 ČástečnáNad hladinouIDLH (300 ppm) 400 ERPG-2 (150 ppm) 550 V poloviněIDLH (300 ppm) 1 200 ERPG-2 (150 ppm) 1 900 2. Havarijní plánování

13 Využívání výstupů posuzování rizik: „Různorodost přístupů v rámci ČR i regionu“  Metodické postupy MŽP, MV  Závaznost postupů = vyšší efektivita plánování opatření, jednotnost  Vazba na bezpečné vzdálenosti a územní plánování

14 2. Havarijní plánování Včasné identifikaci havarijního stavu => včasný zásah => snížení následků Opatření na zdroji => množství uniklé => intenzitu => následky pro obyvatelstvo Řízení havárie => Odpovědnosti Včasné vyrozumění o havárii Včasné varování a informování obyvatelstva Realizace opatření k ochraně obyvatelstva Realizace opatření k zamezení havarijních projevů Uvnitř Vně

15 2. Havarijní plánování Varování a informování obyvatelstva  Obousměrný systém ovládání a monitorování KPV a KPM  Přenos mezi OPIS a KPV, KPM Ukrytí  s využitím ochranných vlastností budova Improvizovaná ochrana  Dýchacích cest a povrchu těla Evakuace  Dýchacích cest a povrchu těla

16 Osnova: 1.Role HZS v oblasti prevence závažných havárií 2.Havarijní plánování 3.Připravenost území na závažné havárie 4.Příprava na SEVESO III direktivu

17 3. Připravenost území na závažné havárie Veřejná správa a IZS ObčanProvozovatelé zdrojů rizik

18 3. Připravenost území na závažné havárie  Preventivně výchovná činnost / Příprava obyvatel  Koncepce OO  Informace pro obyvatelstvo v ZHP  Územní plánování – bezpečná vzdálenosti a SEVESO III  Při ohrožení  Varování a informování obyvatelstva Člověk = ohrožený prvek + aktivní součást systému ochrany

19 3. Připravenost území na závažné havárie Role veřejné správy:  Krajský úřad – informuje obyvatelstvo v ZHP  HZS kraje – seznamuje obce, PO, PFO s charakterem ohrožení obyvatel a připravovanými opatřeními  Obce a zaměstnavatel – seznamují PO a fyzické osoby s charakterem ohrožení a připravovanými opatřeními a ochrannou obyvatelstva Nástroje:  Hromadné informační prostředky  Letáky a informační brožury  Ukázky činností IZS  Besedy s obyvatelstvem Člověk = ohrožený prvek + aktivní součást systému ochrany

20 3. Připravenost území na závažné havárie Realizované aktivity: 1.Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 2.Školy v zónách ohrožení 3.Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ 4.Chemon – významné ohrožené objekty 5.Kampaň proti únikům plynů a požárů 6.Vzdělávání starostů 7.Příprava techniků, specialistů a preventistů OO

21 Osnova: 1.Role HZS v oblasti prevence závažných havárií 2.Havarijní plánování 3.Připravenost území na závažné havárie 4.Příprava na SEVESO III direktivu

22 1.Podklady provozovatelů 2.Vazba na území 3.Příčiny havárií a stanovená opatření po haváriích 4.Příprava obyvatelstva k sebeochaně … aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ?

23 4. Příprava na SEVESO III direktivu 1.Podklady provozovatelů  AHR, vč. dominoefektů – vstup pro územní analýzu rizik a pro plánování opatření k ochraně obyvatelstva, vazba na koordinaci postupů  Lze uzákonit povinnost společných VHP pro průmyslové areály např. ve vazbě na domino?  Je využíváno koordinace postupů, povinností a zahrnování opatření do BD a havarijních postupů?  VHP – pojítko k VnHP, poskytovány přes KÚ nepřímo  Víme o aktualizacích?  „Podklady“ - poskytovány přes KÚ nepřímo  Kdy má probíhat jejich aktualizace? Víme o aktualizacích … aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ?

24 4. Příprava na SEVESO III direktivu 2.Vazba na území  Zóna havarijního plánování  Nový postup pro stanovení ZHP  Cesta k sjednocení přístupů k posuzování rizik  Provázat z přípravou obyvatelstva?  Možnost provázat s územním plánováním?  VnHP/HPK  Provázanost s postupy provozovatele  Obsah a forma zpracování VnHP  Provázanost územních havarijních plánů … aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ?

25 4. Příprava na SEVESO III direktivu 3.Příčiny havárií a stanovená opatření po haváriích  Chybějící legislativní vazba:  Provázanost postupů vyšetřování – vazba k zjišťování příčin požárů HZS, vyšetřování inspektorátu práce a vyšetřování PČR  KÚ vydává rozhodnutí bez souladu s vyšetřováním 4.Příprava obyvatelstva k sebeochraně  Veřejné projednání  Informování obyvatelstva způsobem v místě obvyklým x praxe  Informace veřejnosti v ZHP … aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ?

26 4. Příprava na SEVESO III direktivu 1.Projekty bezpečnostního výzkumu MV ČR 2.Příprava nové vyhlášky pro stanovení ZHP a vypracování VHP 3.Efektivnější nastavení systému havarijního plánování 4.Příprava na zahrnutí podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách … současné aktivity …

27 4. Příprava na SEVESO III direktivu 1.Projekty bezpečnostního výzkumu MV ČR  OPTIZON  Nový způsob stanovení ZHP  KOMRISK  Preventivní informování obyvatelstva v dikci zákona o PZH  Cíl – příprava obyvatelstva  Výstup – metodika … současné aktivity …

28 4. Příprava na SEVESO III direktivu 2.Příprava nové vyhlášky pro stanovení ZHP a vypracování VHP  Certifikovaná metodika pro stanovení ZHP  Definovatelné a srovnatelné limity na hranici ZHP  Využitelnost výstupů AHR provozovatelů  Využitelnost pro podlimitní zdroje … současné aktivity …

29 4. Příprava na SEVESO III direktivu 3.Efektivnější nastavení systému havarijního plánování  Nevyhovující rozsah VnHP  Duplicitní data, nutná provázanost s IZS  Požadavky na VnHP:  identifikaci havarijního scénáře  Toky informací  Postupy zasahujících … současné aktivity …

30 4. Příprava na SEVESO III direktivu 4.Příprava na zahrnutí podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách  Spolupráce s provozovateli zařízení  Smlouva s pravidly spolupráce  Poskytování údajů, včetně GIS vrstev  Nastavení informačních toků  Nový metodický list BŘ JPO P46 Plynárenská zařízení – Těžební sondy  Definuje scénáře, úkoly a postupy pro řešení havárie  Popisuje specifika a zvláštnosti … současné aktivity …

31 „KDYŽ NEVÍM CO DĚLAT!“ Co je největší pohroma? 31

32 Dotazy ? Kpt. Ing. Kateřina BLAŽKOVÁ, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava-Zábřeh T: 950 739 245 F: 950 739 292 E: katerina.blazkova@hzsmsk.czkaterina.blazkova@hzsmsk.cz Kpt. Ing. Kateřina BLAŽKOVÁ, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava-Zábřeh T: 950 739 245 F: 950 739 292 E: katerina.blazkova@hzsmsk.czkaterina.blazkova@hzsmsk.cz


Stáhnout ppt "KPT. ING. KATEŘINA BLAŽKOVÁ, PH.D. Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google