Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství 2006."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství 2006

2 P R O G R A M 1)Stručné představení Programu Partnerství 2) Doporučení OPK MV k realizaci osvědčených a úspěšných projektů 3)Formulář žádosti o státní účelovou dotaci 4)Zásady financování 5)Konzultace a diskuse nad konkrétními problémy

3 Historie ● Inovace „Programu prevence kriminality na místní úrovni“ - původně Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni = KSP ● KSP byl v letech 1996 - 2004 postupně realizován v 95 městech ČR s počtem obyvatel nad 10 tisíc. ● V rámci programů těchto měst bylo podpořeno přes 3 tisíce projektů v celkové částce přes 550 mil. Kč.

4 Legislativní opora ● Program Partnerství byl poprvé přijat vládou ČR usnesením č. 362/2003 ● Jeho plnohodnotná realizace byla schválena usnesením vlády ČR č. 393/2004 ke “Strategii prevence kriminality na léta 2004 až 2007” ● V letošním roce vláda ČR přijala pokračování programu Partnerství usnesením č. 427/2005

5 Metodická opora ● Metodika přípravy Programu Partnerství ● Metodiku schválil 28. dubna 2005 Republikový výbor pro prevenci kriminality ● Metodiku byla přijata Rozkazem policejního prezidenta č. 61 ze dne 29. června 2005. ● Text metodiky je zveřejněn na internetu MV www.mvcr.cz (bezpečnost a prevence) www.mvcr.cz

6 Harmonogram realizace ● I. fáze – výběr lokality a identifikace problémů (červen – 14. září 2005) ● II. fáze – příprava na řešení identifikovaných problémů ve vybraných lokalitách – tvorba programu (říjen 2005 – 10. leden 2006) ● III. fáze - realizace projektů (březen – prosinec 2006)

7 Cíle ● zvyšovat pocit bezpečí občanů, ● rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy v konkrétních lokalitách a tím snižovat míru a závažnost trestné činnosti, ● předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti.

8 Východiska ● Partnerský vztah spolupráce mezi Policií ČR, obcemi, krajskými úřady, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími právnickými subjekty (škola, bezpečnostní služby, pojištovny a dal.) ● Komplexní řešení bezpečnostní situace v lokalitách. ● Příprava programu a dílčích projektů s cílem minimalizovat kriminogenní podmínky a pozitivně ovlivňovat pocit bezpečí občanů.

9 Institucionální předpoklady ● Jmenování manažera prevence kriminality obce. ● Konstituování pracovní skupiny. ● Vícefaktorová analýza situace v obci. ● Zpracování návrhu programu (včetně dílčích projektů). ● Schválení zastupitelstvem obce.

10 Bezpečnostní analýza ● Analýza kriminality obce/lokality. – Při plánování programů prevence kriminality je zejména důležité popsat počet, typy trestné činnosti, strukturu pachatelů a nejčastější objekty kriminality v dané lokalitě. – Analýzu zpracuje Policie ČR a městská (obecní) policie.

11 Sociálně-demografická analýza ● Počet obyvatel, sociální složení obyvatelstva, určení velikosti skupiny dospívající mládeže, žen … ● Analýza příčin nárůstu kriminality a prokriminogenní podmínky v konkrétní lokalitě (počet nezaměstnaných, složení sociálně handicapovaných skupin, migrace, informace o regionu, charakter zástavby apod.).

12 Zmapování dosavadních aktivit ● Zmapování dosavadních aktivit orgánů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucí působících v oblasti sociální a situační prevence. ● Vyhodnocení činnosti jednotlivých subjektů sociálního, represivního, preventivního a výchovně vzdělávacího systému v obci. ● Provázanost činností jednotlivých institucí, míra vzájemné informovanosti, kvalitu spolupráce a vytipování event. duplicitních, neefektivních, případně chybějících aktivit a služeb.

13 Návrh Programu Partnerství ● Program = jeho součástí jsou dílčí projekty, které vycházejí z priorit Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 ● Projekty řeší identifikované problémy obcí nebo vytipovaných rizikových lokalit. ● Při realizaci preventivních programů je efektivní kombinovaný situační a sociální přístup. ● Program může být doplněn o projekty týkající se informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

14 Žádost o dotaci - formulář ➔ Obec zašle 1 originál a 2 kopie v papírové podobě a elektronickou verzi žádosti (e-mailem). ➔ Originál a 2 kopie budou obsahovat všechny povinné přílohy. ➔ Elektronická verze nebude obsahovat dokumenty, které nelze získat v elektronické podobě (např. vyjádření policie, projektová dokumentace, dluhová služba).

15 Žádost o dotaci - formulář ➔ Na internetových stránkách OPK MV bude viset jedna vzorová žádost města o poskytnutí dotace včetně příloh a řazení listů. ➔ Tímto krokem dojde k eliminaci nedostatků v žádosti, k odstranění chybějících dokumentů a k snadnější orientaci v žádosti.

16 Termín podání žádosti - obec/město Obec / město podává žádost o státní účelovou dotaci na rok 2006 do 10. ledna 2006 (rozhoduje poštovní razítko podání žádosti nebo razítko podatelny Ministerstva vnitra).

17 Kraje ● Krajské úřady mají možnost poprvé požádat o státní účelovou dotaci na prevenci kriminality na rok 2006. ● Kraje mohou realizovat neinvestiční projekty. ● Podmínky pro realizaci a splnění požadavků na dotaci jsou shodné s obcemi. ● Bližší podrobnosti upravují „Zásady pro poskytování dotací...“

18 Kraje – role manažerů ● Ustavili funkci manažera prevence kriminality ● Manažeři jsou rotujícími členy Výběrové komise ● Všichni manažeři budou přizváni na jednání Výběrové komise ● Představí kraj, jeho strategii PK, bezpečnostní rizika, sociálně patologická specifika apod.

19 Kraje – role manažerů ● Představí a popíší jednotlivé lokality žádající o dotaci ● Plní funkci zpravodajů jednotlivých projektů ● Mají možnost ovlivnit výši přidělené dotace ● Mají úzké vazby na manažery prevence kriminality na obcích a městech

20 Termín podání žádosti – kraj Kraj podává žádost o státní účelovou dotaci na rok 2006 do 20. ledna 2006 (rozhoduje poštovní razítko podání žádosti nebo razítko podatelny Ministerstva vnitra).

21 Možnosti prevence kriminality ● situační prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti), – kamerové systémy- bezpečnost v dopravě – osvětlení – PCO – spojovací technika – technická zařízení – výpočetní technika

22 Možnosti prevence kriminality ● sociální prevence (vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti), – krizová a poradenská zařízení (azylové bydlení, linky důvěry, nízkoprahová zařízení, pomoc obětem TČ, streetwork, alternativní tresty) – klubová činnost – osvětová činnost – sportovní aktivity (hřiště, sportovní areály, sportovní plácky, sportovní vybavení, školní hřiště)

23 Možnosti prevence kriminality ● Sociální prevence – výchovná zařízení – vzdělávací aktivity (profesní, v rámci školy) – zájmové aktivity (dlouhodobé pobyty, jedrázové akce, klubové akce, krátkodobé pobyty, tématické činnosti)

24 Možnosti prevence kriminality ● informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností (prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb). – informace pro občany - audio, video, ochrana před TČ, servis služeb, tiskoviny.

25 Ministerstvo vnitra Odbor prevence kriminality Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 tel.: 974 83 22 55 fax: 974 833 504 e-mail: sekropk@mvcr.czsekropk@mvcr.cz ředitelka odboru: Mgr. Jitka Gjuričová vedoucí oddělení oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby : Mgr. Radek Jiránek konzultant: JUDr. Tomáš Koníček


Stáhnout ppt "Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google