Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon – oddlužení stav k (zákon č. 217/2009 Sb. )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon – oddlužení stav k (zákon č. 217/2009 Sb. )"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lukáš Pachl lukas.pachl@gmail.com
Insolvenční zákon – oddlužení stav k (zákon č. 217/2009 Sb. ) Mgr. Lukáš Pachl

2 Oddlužení Způsob řešení tzv. „spotřebitelského úpadku“ „osobní bankrot“ V ČR zcela nový institut úpadkového práva Inspirace – Bankruptcy Code 1978 hlava VII. – zpeněžení majetku hlava XIII. – splátkový kalendář Sanační způsob řešení úpadku dlužníka Po úspěšném splnění oddlužení mohou být dlužníkovi prominuty dluhy, které nebyly v rámci oddlužení uhrazeny – NE AUTOMATICKY „nový začátek“

3 Fáze oddlužení FÁZE I. PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ INS. ŘÍZENÍ A NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE II. POVOLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE III. URČENÍ ZPŮSOBU PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE IV. PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ UKONČENÍ ODDLUŽENÍ

4 Legitimace k podání návrhu
Dlužník, který není podnikatelem – stav v okamžiku podání návrhu, neznamená to, že by podnikatelem nemohl být v minulosti případně v budoucnosti - fyzická osoba, která není podnikatelem - právnická osoba nepodnikatel (neziskovky) - návrh nikdy nemůže podat věřitel - nemůže se na tomto způsobu řešení úpadku usnést ani schůze věřitelů (§ 150 an. IZ)

5 Výkladové stanovisko č. 2
Dlužníkem, který není podnikatelem se rozumí taková právnická nebo fyzická osoba, která není podle zákona považována za podnikatele a zároveň nemá závazky vzešlé z jejího podnikání.

6 29 NSČR 3/2009 (KSOS 34 INS 625/2008) To, zda existuje rozumný důvod nepokládat při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za překážku bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, insolvenční soud uváží vždy především s přihlédnutím k : době vzniku konkrétního dlužníkova závazku z podnikání, době ukončení dlužníkova podnikání, četnosti neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání, výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků, tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení (např. neuplatní výhradu proti schválení oddlužení založenou na argumentu, že jeho pohledávka je dlužníkovým dluhem z podnikání)

7 Lhůty pro podání návrhu
Podává-li insolvenční návrh dlužník – musí návrh na povolení oddlužení podat současně s insolvenčním návrhem - formulář Podal-li insolvenční návrh věřitel – musí návrh na povolení oddlužení dlužník podat do 30 dnů od okamžiku kdy mu byl insolvenční návrh věřitele insolvenčním soudem doručen ( o tom musí být soudem výslovně poučen)

8 2 VSPH 184/2008 (MSPH 95 INS ) Usnesení jímž insolvenční soud dlužníkovi uložil, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, neobsahovalo v rozporu s § 390 odst. 1 poučení o tom, že je ve lhůtě 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu oprávněn podat návrh na povolení oddlužení. Toto poučení mu insolvenční soud poskytl až dodatečně v rozhodnutí o úpadku, v němž navázal počátek běhu 30 denní lhůty k podání návrhu na povolení oddlužení na doručení tohoto rozhodnutí. Dle názoru odvolacího soudu napravil soud prvního stupně tímto způsobem své pochybení a zjištěná vada řízení nemohla mít za následek nesprávnost napadeného usnesení.

9 Chybně podaný návrh Opožděný návrh na povolení oddlužení nebo návrh podaný někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne. Např. návrh podá dlužník, který je podnikatel Odvolání je přípustné Je-li odmítnut insolvenční návrh – lze jej podat znovu včetně návrhu na povolení oddlužení

10 Návrh na povolení oddlužení
Lze jej podat pouze na formuláři – náležitosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení Formulář návrhu na povolení oddlužení je dostupný na nebo na podatelnách krajských soudů Označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat Údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech Údaj o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

11 Judikatura č. 1 V posuzované věci dlužník nepodal insolvenční návrh samostatným podáním. Ve formuláři návrhu na povolení oddlužení nevyplnil kolonku 21, která je určena pro současné podání insolvenčního návrhu. Dlužník tedy neuvedl, zda současně s návrhem na povolení oddlužení podává i insolvenční návrh, zda jej podává z důvodu úpadku či hrozícího úpadku a neoznačil ani rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Tyto skutečností nevyplývají ani z obsahu celého návrhu na povolení oddlužení. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 25/2008-A-8 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 24 INS 763/2008

12 Judikatura č. 2 Dlužnice v návrhu na povolení oddlužení (kolonka 21) navrhla, aby soud rozhodl o hrozícím úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení. Rozhodující skutečnosti osvědčující hrozící úpadek popsala tak, že „příjmy manželů nepostačují ke krytí závazků, které narůstají o úroky. Závazky lze vypořádat v poměrné výši za podmínek daných zákonem č. 182/2006 Sb.“. Z tohoto obecného konstatování nevyplývají žádné konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly hrozícímu úpadku dlužnice. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 8/2008-A-8 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 37 INS 294/2008

13 Judikatura č. 3 Dále v návrhu dlužník tvrdí, že má věřitele „a jejich soupis je přílohou návrhu“. Tímto odkazem na přílohu návrhu učinil dlužník součástí návrhu obsah přílohy, v níž jsou přesně označeni jeho věřitelé, výše závazků, jejich důvod a splatnost. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 29/2008-A-9 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 981/2008

14 Judikatura č. 4 Druhá, ze soudem vytčených vad návrhu, jež spočívá ve vadě petitu insolvenčního návrhu, není vadou, která by byla sama o sobě důvodem pro odmítnutí návrhu. Domáhá-li se věřitel prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vyplývá přímo z insolvenčního zákona, že tomuto rozhodnutí musí předcházet rozhodnutí o dlužníkově úpadku. Tato vada návrhu proto nebrání dalšímu pokračování v řízení. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 67/2008-A-9 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008

15 Návrh na způsob oddlužení
Dlužník může, ale nemusí navrhnout způsob oddlužení Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

16 Nižší měsíční splátky - nejpozději v návrhu na povolení oddlužení (k opožděné žádosti se nepřilíží) - uvést výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení odůvodnit svůj návrh i při nižších navrhovaných splátkách musí být schopen zaplatit nejméně 50%, pokud se výslovně nedohodli jinak soud tímto návrhem není vázán soud u návrhu posuzuje: a) důvody, které vedly k úpadku, b) k celkové výši dlužníkových závazků c) k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, d) k opatření, které dlužník učinil k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, e) k doporučení věřitelů (hlasují o tom na schůzi věřitelů)

17 Přílohy návrhu na povolení oddlužení
Seznam majetku a seznam závazků dlužníka - musí obsahovat vedle náležitostí stanovených v § 104/2 IZ ještě údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku (nemovitosti a majetek sloužící k zajištění musí být oceněny znalcem) Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky Výpis z rejstříku trestů

18 Judikatura č. 5 Pokud dlužník v seznamu závazků neuvedl nic o popření v seznamu uvedených pohledávek a neuvedl nic o jejich zajištění, vyplývá z něj, že tyto pohledávky nepopírá a že zajištěny nejsou Údaj o popření a o zajištění, případně o popření zajištění, musí dlužník v seznamu výslovně uvést jen pokud tyto skutečnosti nastaly a není třeba uvádět, že nenastaly, jak vyplývá z dikce ustanovení § 104 odst. 3 insolvenčního zákona. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 72/2008-A-22 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 39 INS 1564/2008

19 Judikatura č. 6 „Nezbytnou přílohou insolvenčního návrhu podaného věřitelem dlužníka je dle § 105 IZ i přihláška jeho pohledávky vůči dlužníku, již lze dle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti a přílohy stanoví § 21 a 22 vyhlášky č.311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a jež je bezplatně přístupný na adrese zřízené Ministerstvem spravedlnosti. Jestliže navrhovatel svůj insolvenční zákon ani přes výzvu insolvenčního soudu o řádnou přihlášku pohledávky nedoplní, musí jej insolvenční soud dle § 128 odst.2 IZ odmítnout.“ Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 7/2008-A-18 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 43 INS 384/2008

20 Podepsání návrhu Dlužník
Dlužníkův manžel – musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí (dává tím souhlas k využití SJM pro oddlužení) Osoba, která se zavazuje jako spoludlužník nebo ručitel Všechny podpisy musí být úředně ověřeny – návrh nelze podat elektronicky

21 Spoludlužník a ručitel
Přílohou návrhu by mělo být samostatné prohlášení ručitele nebo spoludlužníka Ručitel – ručí pouze za částky, které je v době podání návrhu schopen odvádět dlužník Spoludlužník – navyšuje o částku, se kterou vstupuje do oddlužení, sumu peněz, kterou je dlužník schopen odvádět svým nezajištěným věřitelům

22 Odstranění vad NPO !!! Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou dvě různá podání !!! § 128 – vady insolvenčního návrhu se neodstraňují – soud návrh automaticky odmítá Soud nejprve zkoumá insolvenční návrh – odmítne-li jej k návrhu na povolení oddlužení se nepřihlíží – není to překážka podle § 395/2 písm. a) IZ - na odstranění vad návrhu na povolení oddlužení nebo jeho příloh insolvenční soud dlužníka vyzývá

23 Výzvy na odstranění vad NPO
Nemá-li všechny náležitosti, je nesrozumitelný, neurčitý nebo neobsahuje-li všechny požadované přílohy Lhůta max. 7 dnů Poučení jak má být oprava nebo doplnění provedeno Není-li na výzvu soudu splněno – insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne - KONKURS Odvolání je přípustné

24 Záloha na náklady insolvenčního řízení
- může být uložena i v případě podaného návrhu na povolení oddlužení - Je ukládána zejména tehdy pokud je zřejmé, že návrh na povolení oddlužení není způsobilý k tomu, aby oddlužení bylo povoleno

25 Judikatura č. 7 Z tohoto výpočtu vyplývá, že dlužnice, pokud by jejímu návrhu na povolení oddlužení bylo vyhověno, by ze svého příjmu byla schopna hradit nejen závazky vůči věřitelům, ale také náklady spojené s výkonem funkce insolvenčního správce. Zákon pro dlužníky, kteří nejsou podnikateli upravuje možnost oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě budou náklady na řízení a odměnu insolvenčního správce vznikat postupně v jednotlivých měsících. Jestliže dlužník podle obsahu návrhu na povolení oddlužení bude schopen hradit tyto náklady ze svých budoucích příjmů, není důvod klást mu jako další podmínku přístupu k oddlužení složení zálohy na náklady insolvenčního řízení pro případ, že jeho úpadek bude následně řešen zpeněžením majetkové podstaty nebo konkursem. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 57/2008-A-16 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 46 INS 1209/2008

26 Zpětvzetí návrhu Je možné do okamžiku kdy soud rozhodne o schválení oddlužení - !!! i po rozhodnutí o povolení oddlužení !!! KONKURS Pokud je vzat zpět IN i NPO – soud řízení zastaví Není možné následně podat návrh na povolení oddlužení znovu (v identickém řízení) – je to překážka podle § 395/2 písm. a) IZ

27 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení I.
Insolvenční soud zamítne návrh jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat: že je návrhem sledován nepoctivý záměr: - jestliže ohledně dlužníka probíhalo v posledních 5 letech insolvenční nebo jiné obdobné řízení (řízení podle ZKV) – nevztahuje se na případy kdy bylo rozhodnuto o zastavení řízení, odmítnutí návrhu, zamítnutí návrhu apod. - v posledních 5 letech byl pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy

28 Judikatura č. 8 Okolnosti uvedené v tomto ustanovení jsou demonstrativním výčtem případů, o nepoctivém záměru může svědčit i celá řada jiných skutečností. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 181/2008-A-14 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 40 INS 3720/2008

29 Judikatura č. 9 Výčet případů nepoctivého záměru je sice demonstrativní, avšak to nic nemění na skutečnosti, že nelze s ohledem na slova uvozující věty „lze usuzovat zejména tehdy“ dospět k jinému závěru než že případy pod § 395 odst. 3 písm. a) a b) jsou „zejména“ případy takového nepoctivého záměru bez dalšího. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 5/2008-A-16 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 34 INS 110/2008

30 Judikatura č. 10 Odvolací soud je toho názoru, že ani pravomocné odsouzení v rozhodné době před podáním návrhu na povolení oddlužení pro trestný čin majetkové a hospodářské povahy dlužníka zcela nezbavuje možnosti úspěšně se domáhat povolení oddlužení. Musí však tvrdit a prokazovat takové specifické okolnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na to, že i přes existenci odsouzení se u něho o nepoctivý záměr nejedná. Obecně lze říct, že takové okolnosti by mohly spočívat např. v tom, že dlužník uhradil škodu způsobenou trestným činem, zcela výjimečnými okolnostmi případu, jež mohou vyplývat zejména z povahy trestního jednání dlužníka, míry jeho účasti na spáchání činu, následku jeho jednání, výši a druhu uloženého trestu, či v chování dlužníka po vynesení odsuzujícího rozsudku. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 181/2008-A-14 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 40 INS 3720/2008

31 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení II.
b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek (ledaže s tím tito věřitelé souhlasí) - dlužník musí v návrhu na povolení oddlužení podrobně popsat okolnosti, z nichž lze usuzovat výši hodnoty plnění, kterou nezajištění věřitelé obdrží

32 Příklad výpočtu 30% Příklad:
Čistá mzda 8.000,- (manžel, 1 dítě) – na splátky lze použít částku 1.146,- Kč ( nutno odečíst 900,- Kč na odměnu a hotové výdaje správce) nezajištěným věřitelům bude odváděna částka 246 Kč měsíčně ( za 5 let) dluhy mohou být maximálně ve výši cca ,- Kč)

33 Judikatura č. 11 Do splátkového kalendáře dlužníka, který je nutno hodnotit ve smyslu splnění podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře dle § 398 odst. 3 IZ, je možno zahrnout pouze příjem dlužníka samotného. Nelze do něho totiž zahrnout příjmy jeho manželky, neboť ta, jak vyplývá z obsahu spisu, se nezavázala poskytovat dlužníkovi pravidelný finanční obnos právně závazným způsobem a soudně vynutitelným právním úkonem a její příjem proto může být postižen výkonem rozhodnutí na základě návrhu společných věřitelů dlužníka i jeho manželky. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 68/2008-A-24 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 27 INS 323/2008

34 Judikatura č. 12 Soud při této úvaze zcela správně vyšel z hodnocení soudem určené vyživovací povinnosti dlužníka jako jeho opakujícího se peněžitého plnění v budoucnu, které je postaveno na roveň pohledávkám za podstatou ( § 169 odst. 1 písm. e) IZ). Proto je správný závěr, že pohledávky na výživném, které vzniknou až po rozhodnutí o schválení oddlužení, musí být uspokojeny z majetkové podstaty. Závěr soudu, že o částku soudem určeného výživného je třeba při možnosti schválit navržené oddlužení, je třeba snížit hodnotu celkového plnění, které by při plnění splátkového kalendáře nezajištění věřitelé mohli obdržet je zcela správný. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 66/2009-B-25 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 37 INS 4592/2008.

35 Judikatura č. 13 Příspěvek na péči lze u osoby pečující považovat za příjem, který je možno využít pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 218/2009-A-12 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 32 INS 3370/2009

36 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení III.
c) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto - odmítnut (v rámci identického insolvenčního řízení), zamítnut (kdykoliv jindy) - týká se pouze návrhů na povolení oddlužení - nevztahuje se na řízení vedené podle ZKV d) dosavadní výsledky insolvenčního řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení - týká se to pouze insolvenčního řízení – nikoliv osobního života (gamblerství, alkoholismus)

37 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení IV.
v případech a) a d) záleží na uvážení insolvenčního soudu v případech b) a c) musí insolvenční soud zamítnout vždy Odvolání je přípustné – pouze dlužník Zamítnutí návrhu - KONKURS

38 Rozhodnutí o povolení oddlužení
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka § 148/3 – je-li insolvenční návrh podán dlužníkem – současně s rozhodnutím o úpadku dlužníka § 149/2 – je-li insolvenční návrh podán věřitelem a dlužník podává návrh na povolení oddlužení – samostatné rozhodnutí do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku dlužníka – nemusí předcházet schůze věřitelů Odvolání není přípustné

39 Povinnosti insolvenčního správce
Provedení soupisu majetkové podstaty dlužníka Sestavení seznamu přihlášených pohledávek Insolvenční správce není osobou s dipozičními oprávněními Vždy je osobou oprávněnou nakládat s majetkem, který slouží k zajištění Pouze v případě kdy bude oddlužení řešeno prodejem majetku je insolvenční správce osobou oprávněnou nakládat s majetkem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – není však osobou s dipozičními oprávněními v celém rozsahu

40 Přihlášky pohledávek + přezkum – věřitelský návrh
v rozhodnutí o úpadku dlužníka – lhůta pro podávání přihlášek - 30 dnů – 2 měsíce Přezkum se musí konat nejpozději do 2 měsíců po uplynutí lhůty k podávání přihlášek Insolvenční správce musí seznam přihlášených pohledávek odevzdat nejpozději 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání (30 až 60) + max. 60 – min. 15 = max. 45 dnů – na kontrolu přihlášek a odstranění jejich vad od okamžiku uplynutí lhůty pro podávání přihlášek

41 Přihlášky + přezkum – dlužnický návrh
pokud je rozhodnuto podle § 148/3 – přihlášky se podávají ve lhůtě 30 dnů přezkum se musí konat do 15 dnů po skončení lhůty Insolvenční správce musí seznam přihlášených pohledávek odevzdat nejpozději 3 dny před konáním přezkumu (30) + max. 15 – min. 3 = max. 12 dnů od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek

42 Způsoby oddlužení I. Prodejem majetku
Postupuje se jako při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu Zpeněžení provádí insolvenční správce Nevztahuje se na majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení prodejem majetku

43 Způsoby oddlužení II. Splátkový kalendář
dlužník je povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky částka se rozvrhne prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele poměrně podle výše jejich pohledávek

44 Způsoby oddlužení III. Splátkový kalendář
Pohledávky za podstatou nebo jim na roveň postavené se uspokojují přednostně v celém rozsahu ( měsíční výživné stanovené soudem, poměrná část odměny insolvenčního správce (750,-) + paušál na náklady(150,-)) !!!! Zajištění věřitelé se uspokojují z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění!!! – provádí insolvenční správce – zvláštní složka odměny

45 Rozhodování o způsobu oddlužení I.
- O způsobu oddlužení rozhodují pouze nezajištění věřitelé !!! – zajištění věřitelé nikdy nehlasují!!! - hlasují - na schůzi věřitelů - prostřednictvím hlasovacích lístků (hlasovací lístek doručují insolvenčnímu soudu – mohou hlasovat i před zahájením insolvenčního řízení – k hlasování se přihlédne jen přihlásí-li svoji pohledávku (hlasovací lístek doručují dlužníkovi – ten jej předá insolvenčnímu soudu) - současně hlasují i o doporučení k návrhu dlužníka na nižší splátky DŘÍVE - Pokud se dlužník bez omluvy nedostaví na schůzi věřitelů, která má hlasovat o způsobu oddlužení, má se za to, že vzal svůj návrh zpět - KONKURS – zrušeno ÚS (Nález ÚS Pl.ÚS 42/08)

46 Rozhodování o způsobu oddlužení II.
Rozhodnutí o způsobu oddlužení je přijato hlasovala-li pro něj prostá většina přihlášených nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek. Jestliže není rozhodnutí přijato – rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud. Nejsou-li přihlášeni žádní nezajištění věřitelé – rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud. Insolvenční soud rozhodne o způsobu oddlužení do konce schůze věřitelů, která byla za účelem zvolení způsobu oddlužení svolána.

47 Skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
Pokud existují skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí insolvenčního návrhu, ale nebyly soudu v době rozhodování o povolení oddlužení známy a: insolvenční správce na ně věřitele upozorní před rozhodováním schůze věřitelů o způsobu oddlužení věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení podají námitku k insolvenčnímu soudu do konce schůze věřitelů, na které bylo hlasováno o způsobu oddlužení – soud pro jejich projednání nařídí zvláštní jednání shledá-li námitky důvodné - rozhodnutí o neschválení oddlužení – KONKURS - odvolání je přípustné jsou-li námitky nedůvodné, nebo nejsou-li podány, vydá insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení soud nemá možnost zrušit usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení

48 Judikatura č. 14 V daném případě se žádný ze 4 přihlášených nezajištěných věřitelů nezúčastnil schůze věřitelů a ani nehlasoval o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů. Tímto svým postojem ovšem nezajištění věřitelé nejenže rezignovali na své právo zúčastnit se prostřednictvím hlasování rozhodnutí o způsobu, jakým má být oddlužení provedeno, ale dali tak rovněž najevo, že žádné námitky ze stran nepřípustnosti oddlužení nehodlají uplatnit, a že ani nereflektují na možnost s případnými novými zjištěními v tomto směru se seznámit. Za této situace je nutno dovodit, že nezajištění věřitelé nemají zájem revidovat naplnění podmínek pro povolení oddlužení, jež jsou podle § 405 IZ rozhodné i pro jeho schválení, a že jsou srozuměni s tím, že úpadek dlužnice bude řešen oddlužením. Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 170/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 70 INS 2162/2008.

49 Judikatura č. 15 Insolvenční soud je ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení oprávněn rozhodnout o tom, že oddlužení neschvaluje, a to v případech, kdy dodatečně vyšly najevo skutečnosti, pro něž je v předcházející fázi insolvenčního řízení třeba zamítnout návrh na povolení oddlužení. V daném případě však žádné nové skutečnosti oproti těm, jež byly soudu známy v době, kdy rozhodoval o povolení oddlužení , najevo nevyšly: zjištění o majetkové situaci dlužnice popsané v insolvenčním návrhu, v návrhu na povolení oddlužení a v listinách k nim připojených nedoznalo žádných změn, skutečnost, že její majetek nepostačuje na uspokojení 30% pohledávek věřitelů, byla od počátku řízení zjevná a způsob, jakým v minulosti využila vypůjčené finanční prostředky, je pro posouzení existence důvodů vedoucích k neschválení oddlužení irelevantní. Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 2 VSPH 7/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 59 INS 167/2008

50 Všichni nezajištění věřitelé hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků
Soud není povinen svolat schůzi věřitelů, nebo svolanou schůzi zruší Výsledky hlasování zveřejní vyhláškou Do 15 dnů vydá – (rozhodnutí o způsobu oddlužení) - rozhodnutí o schválení oddlužení - rozhodnutí o návrhu dlužníka na nižší splátky - rozhodnutí o neschválení oddlužení Na skutečnosti jinak odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení upozorní insolvenční správce nezajištěné věřitele do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení mohou námitky k insolvenčnímu soudu podávat do 10 dnů od zveřejnění výsledků hlasování

51 Zajištění věřitelé Mají právo zvolit
a) zda budou v průběhu oddlužení uspokojeni z majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávky neuhrazenou část přihlášených pohledávek nelze dále uspokojovat ani v rámci splátkového kalendáře ani z prodeje dalšího majetku dlužníka – na konci oddlužení od ní bude dlužník osvobozen je úplně jedno kolik na svou přihlášenou pohledávku dostanou – může to být i méně než 30% b) posečkají s uspokojováním své pohledávky do skončení oddlužení (na zajištěnou pohledávku se nevztahuje osvobození dlužníka od placení pohledávek) je jedno, který ze způsobů oddlužení bude zvolen

52 Rozhodnutí o schválení oddlužení – zpeněžením majetku
uvede informaci o tom, kdo je insolvenční správce, označí majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty – pouze ten může správce zpeněžovat označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jejich pohledávky a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se věřitelé s dlužníkem dohodli

53 Příklad výroku soudu Soud schvaluje oddlužení dlužníka Iveta Hlavinková, r.č /4466, bytem Stařechovice 125, okr. Prostějov, PSČ: , zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenčním správcem dlužníka je Ing. Jiří Kocvrlich, Žerotínovo nám. 12, Přerov 2. Do majetkové podstaty dlužníka náleží ke dni vydání tohoto rozhodnutí nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka zapsaný na LV č. 267 u Katastrálního úřadu v Prostějově pro k.ú. Určice, obec Určice a to: parcela č. 312 o výměře 160 m2, zahrada, parcela č. 313 o výměře 316 m2, zastavěná plocha, objekt k bydlení č.p. 243, na parcele č. 313

54 Rozhodnutí o schválení oddlužení – splátkový kalendář I.
uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou podle § 398 z příjmů, které získá po schválení oddlužení Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení,

55 Rozhodnutí o schválení oddlužení – splátkový kalendář II.
označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první splátku označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Rozhodne o případném návrhu dlužníka na stanovení nižších měsíčních splátek

56 Rozhodnutí o schválení oddlužení – splátkový kalendář III.
Přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen „plátce mzdy dlužníka“), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

57 Srovnání úpravy do a od Plátce mzdy dlužník věřitel dlužník Plátce mzdy insolvenční správce věřitel

58 Problém z praxe Co když je více zdrojů příjmů dlužníka
Až do celkového součtu příjmů dlužníka ve výši ,- Kč čistého se nezabavitelná částka mění Dlužník současně podniká Plátce mzdy v zahraničí

59 Příklad výroku soudu I. Zaměstnavateli dlužníka, kterým je v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí společnost MIKROS, a.s., IČ: , se sídlem Palackého třída 2850/56, Brno, nebo plátci jiného příjmu dlužníka se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci, srážet ze mzdy dlužníka částky postižitelné výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (výrok II. tohoto rozhodnutí), srážené částky nevyplácet dlužníkovi, ale vyplácet je k rukám insolvenční správkyně Mgr. Ivany Kleiblové, advokátky, AK Štefánikova 16, Brno.

60 Způsob výpočtu částky, která dlužníkovi zůstane I.
A) Stanoví se základní částka tj. částka, která nesmí být dlužníkovi sražena z čisté měsíční mzdy. Základní částka je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od – obyvatel (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ) !!! dále jen nezabavitelná částka!!!! a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné (Nařízení vlády č.595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto usnesení).

61 Způsob výpočtu částky, která dlužníkovi zůstane II.
B) od čisté mzdy se odečte základní částku, výsledek zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Tento výsledek vydělí třemi. C) Výsledek výpočtu podle písm. B) se připočte k základní částce stanovené podle písm. A).

62 Uspokojení věřitelů při splátkách
insolvenční správce 750,- a 150,- Kč, celkem tedy 900,- Kč + 171,- Kč, jako odměnu insolvenčního správce, náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a daň z přidané hodnoty z odměny a hotových výdajů, výživné ve výši 2.000,- Kč měsíčně, dle rozhodnutí Okresního soudu zbytek částky určené k uspokojení nezajištěných věřitelů rozvrhne insolvenční správce mezi nezajištěné věřitele při každé splátce v tomto poměru: Všeobecná zdravotní pojišťovna ,27 % Česká podnikatelská pojišťovna, ,99 % Finanční úřad ,09 % Komerční banka, % ČSOB ,30 % T – MOBILE ,35 %

63 Rozhodnutí o schválení oddlužení – splátkový kalendář III.
Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze: - věřitel, který hlasoval proti přijatému způsobu oddlužení - věřitel jehož námitkám, že nebyly splněny podmínky pro povolení oddlužení soud nevyhověl - dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl - věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval

64 Doručení rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
Insolvenční správce Dlužník Věřitelský výbor Plátce mzdy (o právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.)

65 Změna schváleného splátkového kalendáře
Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Odvolání – věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí

66 Dispoziční oprávnění Dispoziční oprávnění má vždy dlužník – tyto dispoziční oprávnění jsou zákonem omezeny ve prospěch insolvenčního správce: 1) majetek sloužící k zajištění (oba způsoby, ale pouze tehdy pokud zajištěný věřitel požádá o zpeněžení) 2) příjmy dlužníka nad rámec nepostižitelné částky (od okamžiku schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře) 3) Majetek dlužníka uvedený v rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (majetek, který dlužník vlastnil k okamžiku vydání rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty)

67 Účinky popření pohledávky dlužníkem
Od okamžiku schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ( !!! NE PRODEJEM MAJETKU !!!) má popření nezajištěné pohledávky dlužníkem stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem Pokud se přezkum konal před rozhodnutím o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře – lhůta pro podání žaloby (výzvy na žalobu) začíná běžet od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku

68 Účinky popření pohledávky dlužníkem – schéma
Počátek běhu 30 denní lhůty pro Podání incidenční žaloby u věřitele, který se přezkumu osobně účastnil Přezkumné jednání Povinnost IS vyrozumět věřitele o popření jeho pohledávky pokud se přezkumu neúčastnil Schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

69 Problémy z praxe Kdo má podat žalobu při popření vykonatelné pohledávky Proti komu má směřovat žaloba při popření nevykonatelné pohledávky

70 Úhrada popřené pohledávky
Částky připadající na popřené pohledávky insolvenční správce zadržuje v majetkové podstatě (po novele neřešeno) Poté kdy bude zjištěna skutečná výše pohledávky insolvenční správce buď: - vyplatí příslušnou částku věřiteli jehož pohledávka byla popřena a následně zjištěna - rozdělí tuto částku poměrně mezi ostatní nezajištěné věřitele – mimořádná splátka

71 Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře I.
vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře

72 Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře II.
bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,

73 neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře III. nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

74 Povinnosti insolvenčního správce v průběhu oddlužení plnění splátkového kalendáře
Vykonává dohled nad činností dlužníka - zda si dlužník udržuje pravidelný příjem - jestli si aktivně hledá zaměstnání (nezaměstnaný) - jestli nezatajuje své příjmy - odvádět věřitelům předepsanou část příjmů Pravidelně ( 1* za 3 měsíce – ze zákona) podává zprávy insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru

75 Rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení
Dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení Se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit V důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti To navrhne dlužník Insolvenční soud může rozhodnutí vydat jen do okamžiku, kdy vezme na vědomí splnění oddlužení Insolvenční soud současně rozhodne , že dlužník jde do KONKURSU

76 Rozhodnutí o splnění oddlužení
splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím odvolání není přípustné Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce funkce

77 Osvobození dlužníka od placení pohledávek
1) jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení 2) dlužník podá návrh soud rozhodne o osvobození vždy jsou-li splněny podmínky 1+2 Osvobození se týká placení pohledávek – pohledávky nezanikají Odvolat se může pouze věřitel jehož pohledávka nebyla v oddlužení zcela uspokojena

78 Pohledávky, kterých se osvobození týká
Neuhrazené části nezajištěných pohledávek zahrnutých do oddlužení Neuhrazené části zajištěných pohledávek pokud věřitel požádal v oddlužení o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění Pohledávky, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo Pohledávky, které nebyly v insolvenčním řízení přihlášeny Vztahuje se i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu

79 Hodnota plnění poskytnutá dlužníkem nezajištěným věřitelům je menší než 30%
je-li hodnota plnění, které dlužník poskytl nezajištěným věřitelům nižší než 30% jejich zjištěných pohledávek Nemá insolvenční soud povinnost dlužníka od placení pohledávek osvobodit Obvykle návrh na osvobození zamítne ???? Odvolat se může pouze dlužník

80 Osvobození dlužníka i když nebylo nezajištěným věřitelům uhrazeno alespoň 30%
Insolvenční soud může dlužníka osvobodit od placení pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení pokud: - dlužník podá návrh a prokáže, že - požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které dlužník nezavinil (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání a snaha najít si novou práci) - částka, kterou nezajištění věřitelé obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem Nelze prominout pohledávky, které do oddlužení nebyly zahrnuty Odvolání může podat věřitel jehož pohledávka nebyla zcela uspokojena

81 Odejmutí osvobození dlužníka od placení
Insolvenční soud osvobození dlužníkovi odejme jestliže: - na základě návrhu podaného některým z věřitelů dlužníka jehož pohledávka byla osvobozením dotčena vyjde do 3 let od jeho pravomocného přiznání najevo, 1) že ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, 2) že dlužník poskytl zvláštní výhody některému z věřitelů Návrh nelze podat pokud věřitel mohl tuto námitku uplatnit již před přiznáním osvobození

82 Zánik osvobození byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 1) kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, 2) kterým jinak poškodil věřitele Odejmutí osvobození ani zánik osvobození se nevztahuje na věřitele, kteří se sami účastnili podvodných jednání s dlužníkem nebo nedovolených výhod


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon – oddlužení stav k (zákon č. 217/2009 Sb. )"

Podobné prezentace


Reklamy Google