Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Jilemnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Jilemnice"— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Jilemnice
1.jednání Koordinační skupiny

2 1. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Strategický plán Města Jilemnice 1. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 12. prosince 2007 Městský úřad Jilemnice

3 Program jednání 13:00 – 13:15 ÚVOD – představitel města
13:15 – 13:45 SEZNÁMENÍ S PROCESEM TVORBY – CEP 13:45 – 14:00 VIZE MĚSTA 14:00 – 14:30 DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ 14:30 – 15:00 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

4 Strategický plán města Jilemnice
Zadavatel: Město Jilemnice Zhotovitel a konzultant: Centrum evropského projektování Ve spolupráci s MěÚ Jilemnice, KS, PS, podnikatelským a neziskovým sektorem, veřejností Koordinátor: Ing. Martin Šnorbert

5 Proč strategický plán města? 1/2
Koncepční plán rozvoje města do r.2020– řeší základní směry rozvoje města v delším časovém horizontu přesahující volební období Plán, který bude nezávislý na změně politické situace ve městě Vychází z detailního poznání současné skutečné situace – pomáhá jasně si uvědomit slabiny i přednosti města Představuje dohodu obyvatel města, zástupců jednotlivých zájmových skupin, podnikatelů a zastupitelů – zapojení široké laické i odborné veřejnosti do jeho zpracování Možnost prohloubení partnerství a spolupráce mezi městem, podnikateli a neziskovými organizacemi

6 Proč strategický plán města? 2/2
Zaručuje návaznost jednotlivých akcí a vyvolání synergického efektu (pozitivní vzájemný vliv výsledků jednotlivých akcí) – zamezuje nepromyšleným výdajům z rozpočtu Vychází z principů MÍSTNÍ AGENDY 21 (proces udržitelného rozvoje na místní úrovni), propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí Postup podporovaný EU a příprava na podpůrné zdroje - uznatelný podklad při předkládání žádosti o finanční pomoc (dotace z EU)

7 Jak se SPM tvoří? je vytvářen na základě partnerství místní správy s veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem musí být sdílen veřejností a zohledňuje tak konkrétní regionální potřeby získané od všech partnerů dlouhodobý a složitý proces tvorby, trvající několik měsíců – důkladné analýzy, pracovní jednání expertních skupin, zapojení veřejnosti SPRM se skládá z analytické části, SWOT analýzy, návrhové (strategické) části a implementační části (akční plán) smyslem a výsledkem úspěšného strategického plánování je realizace SPRM – „živý dokument“

8 Fáze procesu tvorby a harmonogram

9 Organizační struktura při tvorbě SPM
Zpracovatel a konzultant Neziskový sektor Podnikatelský sektor Veřejnost Koordinační výbor Pracovní skupina(y) Řídící výbor (Rada města) Zastupitelstvo města

10 Struktura hlavních vstupů a výstupů
při tvorbě SPM Vize města Jilemnice

11 Analytická část – profil města
Sociogeografická charakteristika města (dle tématických oblastí) Historie města Sídelní a administrativní struktura Obyvatelstvo Bydlení Ekonomika Hospodaření města Občanská vybavenost Kultura, sport a volnočasové aktivity Cestovní ruch Zemědělství a lesní hospodářství Životní prostředí a ochrana přírody a krajiny Doprava Technická infrastruktura První návrh do

12 Struktura strategické části
Vize - ideální situace cílového stavu Globální cíl - čeho dosáhnout v dlouhodobém horizontu Prioritní oblasti (priority) - cíle v dané prioritě Opatření – kterými se budou cíle naplňovat Akční plán Projekty – kdo , kdy, za kolik Realizace Monitoring Aktualizace

13 Schéma strategické části
VIZE GLOBÁLNÍ CÍL PRIORITA Prioritní cíl OPATŘENÍ SPECIFICKÉ CÍLE Projekty

14 STRATEGICKÁ VIZE VIZE MĚSTA stručně popisuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobém horizontu Do roku 2025 ZM na svém 23. zasedání dne 23. září 2004 schválila znění vize (usnesení ZM č. 149/04)

15 "Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš.
VIZE MĚSTA JILEMNICE "Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš. Je přirozeným správním centrem regionu a také městem s bohatou tradicí běhu na lyžích. Jilemnice chce stavět svoji prosperitu vedle nabídky kvalitního vzdělávání, zdravotní péče a služeb, také na odpočinkových aktivitách sportovního a kulturního rázu jak pro usedlíky a občany spádových obcí, tak i pro návštěvníky západních Krkonoš. Chce být městem harmonicky se rozvíjejícím s dobrými podmínkami pro rozvoj výrobních služeb, lehkého a zpracovatelského průmyslu a potravinářství".

16 Dotazníková šetření Realizace: prosinec 2007 - leden 2008
Zpracování: leden - únor 2008 Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace seznam celkem 33 NNO Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy výběr cca 30 podnik. subjektů Názorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice cca domácností

17 Dotazníková šetření Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace Počet: seznam 33 NNO Termín: do Distribuce: písemná a elektronická forma MěÚ Jilemnice (Romana Martincová) Kontaktní osoby: Romana Martincová - Jilemnice Jana Kuchyňková - CEP

18 Dotazníková šetření Názorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice Počet: do každé domácnosti (cca 2100 ks) Termín: do Distribuce: písemná (do schránek) a elektronická forma (web) MěÚ Jilemnice (Petra Therová) Sběrná místa: MěÚ, škola, knihovna, pošta, IC, obchod,…? Kontaktní osoby: Petra Therová- Jilemnice Marie Prouzová - CEP

19 Dotazníková šetření Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy Počet: výběr cca 30 podnikatel.subjektů Termín: do Distribuce: elektronická forma, řízené osobní pohovory CEP (Monika Malínská) Kontaktní osoby: Martin Šnorbert - Jilemnice Monika Malínská - CEP

20 Komunikační strategie
Analýza stakeholderů Kdo je stakeholder – „podílník“? jedinec, skupina, organizace ten, kdo může ovlivnit nebo může být ovlivněn (pozitivně i negativně) výsledkem rozhodnutí, plánu, programu nebo i procesem, který k výsledku vede stakeholder má na procesu nebo jeho výsledku nějaký vědomý nebo potenciální zájem stakeholdeři jsou současně cílovými skupinami komunikace

21 Komunikační strategie
Kdo může být stakeholderem? představitelé vedení obce/města/regionu, zastupitelé, úředníci členové zájmových a profesních sdružení, NNO, odborných institucí provozovatelé služeb – podnikatelé, městské/regionální organizace, státní instituce, zaměstnavatelé, zaměstnanci

22 Komunikační strategie
Postup při analýze stakeholderů vypracovat co nejúplnější seznam stakeholderů analýza z hlediska důležitosti, vlivu ..... kategorizovat stakeholdery dle potřebnosti v projektu a z hlediska kapacity na práci s nimi analyzovat jejich potřeby a motivovat vybrat zástupce hlavních skupin a zahájit cílenou komunikaci a spolu s nimi určit formy komunikace i pro další cílové skupiny

23 Komunikační strategie spolupracující subjekty
všechny členy cílových skupin nelze do procesu zapojit najednou vytipovat ty nejdůležitější – tzv. klíčové stakeholdery a poté doplňovat dalšími skupinami iniciační skupina klíčoví partneři spolupracující subjekty širší společenství veřejnost

24 Vytváření databáze projektových záměrů
Sběr projektových záměrů od následujících subjektů: Město Jilemnice NNO Podnikatelé - název projektu, obsah projektu, nositel projektu, předběžný termín realizace, předpokládané náklady, stav připravenosti

25 Děkujeme za pozornost a účast Centrum evropského projektování
Zita Kučerová Ladislav Mlejnek Monika Malínská Centrum evropského projektování Hradec Králové


Stáhnout ppt "Strategický plán města Jilemnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google