Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační a prezentační dovednosti / C1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační a prezentační dovednosti / C1"— Transkript prezentace:

1 Komunikační a prezentační dovednosti / C1
Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Komunikační a prezentační dovednosti / C1
Cíl a účel kurzu Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních a prezentačních dovedností účastníci kurzu: Seznámí se se zásadami srozumitelné komunikace. Procvičí verbální dovednosti. Pochopí principy neverbálního chování. Uvědomí si význam individuálního přístupu ke komunikačnímu partnerovi. Naučí se připravit efektivní prezentaci. Uvědomí si přednosti asertivního chování. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Sestaví projekt svého image. Účel: Podpora komunikačních dovedností prospěšných v profesním i osobním životě. Snížení stresujících faktorů, vyplývajících z nevhodné komunikace. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

3 Obsah kurzu – témata: Verbální a neverbální komunikace.
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Obsah kurzu – témata: Verbální a neverbální komunikace. Komunikační styly. Přizpůsobování. Prezentační dovednosti – příprava efektivní (nikoliv efektní) komunikace. Fáze EDICT. Profesionální prezentace seminárního úkolu. Asertivita, kritika, konflikt. Osobní image. Témata budou procvičována ve skupinách. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

4 Organizace kurzu Cvičení ve skupinách:
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Organizace kurzu Cvičení ve skupinách: A úterý sudé hod - U44 217 B úterý sudé hod - U44 217 C úterý liché hod - U44 217 D úterý liché hod - U44 217 Uvedený čas = začátek práce, nikoliv příchod. Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet – písemně, test, min. 60 % Požadavky na studenta: Dochvilnost Týmové i individuální seminární úkoly Seminární úkol – profesionální prezentace na dané téma Účast 100 % = prémie, 80 % (tj. 5x) , Při účasti menší, min. však 60 % (tj. 4x), navíc pokutový seminární úkol V případě vážného důvodu lze po dohodě navštívit dané téma jiný týden PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

5 Literatura k tématu Týmová práce
Bělohlávková, V.: Jak porozumět řeči těla, Computer Press ISBN Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press ISBN Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada ISBN Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press ISBN Brinkman, R., Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, Motýl ISBN De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing ISBN Kohout, J.: Rétorika, Management Press ISBN Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna ISBN X. Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing ISBN X. Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing ISBN Mikuláštík, M.: Interpersonální komunikace, UTB ISBN Pease, A.: Řeč těla, Portál ISBN Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada ISBN Praško, J., Prašková, H.: Proti stresu krok za krokem, Grada ISBN  . Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

6 Deset názorů o komunikaci
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Deset názorů o komunikaci JE MOŽNÉ NEKOMUNIKOVAT MLUVÍME SPOLU JEN SLOVY SLOVA A MIMOSLOVNÍ SDĚLENÍ JSOU TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM SLOVY SDĚLUJEME JEN HOLÁ FAKTA NA TOM, JAK TO ŘEKNEME, NEZÁLEŽÍ UMĚNÍ MLUVIT JE VŠEMOCNÉ MUSÍME SI ROZUMĚT, KDYŽ SPOLU MLUVÍME ČESKY DRUZÍ SLYŠÍ PŘESNĚ TO, CO ŘÍKÁM VĚTA PŘESNĚ VYJADŘUJE TO, CO SI MYSLÍM SLOVA JSOU JEN SLOVA - VZDUCH PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

7 Komunikační a prezentační dovednosti / C1
Komunikace Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

8 Co sdělujeme I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace.
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Co sdělujeme I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace. Při přímém kontaktu dochází mezi lidmi k výměně informací nejen prostřednictvím slova mluveného, ale i projevy těla. Tyto mimoslovní projevy komunikace nazýváme souhrnně komunikací neverbální. Některé prameny uvádějí podíl neverbální komunikace až 67 %, tzn., že z celkového množství informací toto množství informací vnímáme z mimoslovního projevu našeho partnera. Pravděpodobně nejznámější výzkum A. Mehrabiana hovoří o  57 % podílu neverbální komunikace a  45 % podílu komunikace verbální (pouhých 7% informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 36 % informací připadá na tón řeči, intonaci, sílu a zbarvení hlasu). PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

9 Komunikační sdělení obsahuje
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Komunikační sdělení obsahuje Výzkum A. Mehrabiana 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 9

10 Co lidé sdělují Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Co si myslí
Fakta – údaj o něčem Myšlenky – vztahy mezi fakty Co si myslí o sobě – jak se cení, za koho se považuje Co si myslí o nás – jak nás cení, za koho nás považuje Co si myslí o našem vztahu – jsme si blízko, rozumíme si nebo nezájem, nepřátelství … Co cítí Své emoce – vyjádřené neverbálně Postoje – jsem pro nebo proti Názory Přesvědčení Co chtějí To je někdy sděleno zašifrovaně, málokdy jasně PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

11 Komunikační a prezentační dovednosti / C1
Umíte mluvit? Veďte pouze slovy svého komunikačního partnera, který je k vám zády, aby co nejrychleji nakreslil obrazec. Oba partneři se k sobě neotáčejí, nesmějí kontrolovat postup úkolu zrakem. Cílem cvičení je prověřit u obou partnerů dovednost verbálně komunikovat, naslouchat a klást otázky. Poznatky shrňte a prezentujte v odpovědích: Co dělá řeč srozumitelnou? Čeho je třeba vyvarovat se v jazykovém projevu? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

12 Co dělá řeč srozumitelnou
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Co dělá řeč srozumitelnou jednoduchost - jasně se vyjadřovat - srozumitelné výrazy, názornost podání, vysvětlení neznámých slov, dodržování pravidel o dělání přestávek a pauz v řeči, správné kladení větného důrazu, krátkost projevu přehlednost sdělení - zdůrazňovat, co je podstatné, ohlášení toho, co bude, rozčlenění podle jednotlivých témat, logická vazba slovního projevu, navazování nového na to, co už bylo řečeno, shrnutí nejpodstatnějších věcí výstižnost - volba nejvhodnějších slov, hovoření k věci, soustředění se na podstatné a vynechávání nepodstatného podnětnost - používání příkladů, vyhýbání se neosobnímu způsobu řeči, používání modelů, příměrů a podobenství PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

13 Vyvarujte se při rozhovoru:
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Vyvarujte se při rozhovoru: mluvit nesrozumitelně, monotónně, únavně a dlouho, stále opakovat totéž, nepřinášet nové informace, používat fráze a klišé, hovořit namyšleně, vnášet do hovoru napětí, mluvit příliš rychle nebo pomalu, plést páté přes deváté, nepustit druhého ke slovu, mluvit v dlouhých blocích, skákat do řeči, zachovávat při hovoru kamennou tvář nebo dívat se při hovoru jinam. Vyhýbejte se slůvku JÁ, používejte slova VY, argumentujte užitkem pro posluchače, používejte co nejméně cizích slov a nepoužívejte silných slov. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

14 Opravdu umíte mluvit? Komunikační a prezentační dovednosti / C1 ???
PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

15 To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte.
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Ještě jednou… Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

16 Řeč těla – základní prvky
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Řeč těla – základní prvky pohledy - množství a kvalita pohledů odpovídá našemu zájmu o člověka výraz obličeje - štěstí a neštěstí, překvapení, strach a bázeň, radost a smutek, klid a rozčilení, zájem a nezájem.... gesta - kývání hlavou, zvednutý prst pohyby - mimovolné pohyby postoje a pozice - přiklonění se nebo odklonění, přizpůsobení se podání ruky - dotykem sdělujeme neuvěřitelné množství informací, důležitost pohlazení: děti, staří lidé, blízký člověk úprava, zjev - zvoleným oblečením se řadíme do určité referenční skupiny …uniformy úprava prostředí - vedoucí dává úpravou kanceláře najevo, kdo je, auto, přiblížení se k druhému člověku Interpretace neverbální komunikace je výrazně kulturně podmíněná. Sledujeme vždy tři prvky. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

17 Vzdálenost mezi komunikačními partnery
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Vzdálenost mezi komunikačními partnery intimní do 15 a cm objímání, útěcha, ochrana nebo lékař či jiná péče, zdrojem informací vjemy hmatové a čichové, vstup umožněn i příbuzným, blízkým přátelům narušení této zóny cizími vyvolává vzrušení - úzkost, hněv, podrážděnost, strach osobní , cm do této zóny mohou vstupovat přátelé (lidé oddělují se taškami v čekárnách) obchodní přátelé, kolegové, sousedé, lidé v dobrých, ale ne důvěrných vztazích společenská cm setkání s cizími lidmi a neosobní jednání v interiéru, schůze, diskuze veřejná 370 cm a více bezpečná vzdálenost pro jednání s cizími lidmi v exteriéru PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

18 Jak na to? Čtěte signály, které vysílá váš partner.
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Jak na to? Čtěte signály, které vysílá váš partner. Vy sami vysílejte kontrolované signály. Nesnažte se zneužívat svých neverbálních komunikačních dovedností (nátlakové jednání). Pomáhejte rozhovoru přizpůsobováním. Důležité je umět člověku správně naslouchat (to je víc, než slyšet, co říká). Tak zjistíme, co skutečně sděluje. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

19 Nezbytné předpoklady komunikace
Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Nezbytné předpoklady komunikace Naslouchání a empatie. Vytvoření a podporování příznivého prostředí. Přizpůsobování se. Respektování odlišností komunikačního partnera. Vytváření vztahů. Vše snadněji zvládnete, vyznáte-li se v lidech. Je třeba poznat komunikační styl vašeho partnera a používat způsob komunikace, který je pro tento typ vhodný. A o tom příště… PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,


Stáhnout ppt "Komunikační a prezentační dovednosti / C1"

Podobné prezentace


Reklamy Google