Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2013-14

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Cíl a účel kurzu Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních a prezentačních dovedností účastníci kurzu: Seznámí se se zásadami srozumitelné komunikace. Procvičí verbální dovednosti. Pochopí principy neverbálního chování. Uvědomí si význam individuálního přístupu ke komunikačnímu partnerovi. Naučí se připravit efektivní prezentaci. Uvědomí si přednosti asertivního chování. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Sestaví projekt svého image. Účel: Podpora komunikačních dovedností prospěšných v profesním i osobním životě. Snížení stresujících faktorů, vyplývajících z nevhodné komunikace.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Obsah kurzu – témata: Komunikační a prezentační dovednosti / C1 1.Verbální a neverbální komunikace. 2.Komunikační styly. Přizpůsobování. 3.Prezentační dovednosti – příprava efektivní (nikoliv efektní) komunikace. Fáze EDICT. 4.Profesionální prezentace seminárního úkolu. 5.Asertivita, kritika, konflikt. 6.Osobní image. Témata budou procvičována ve skupinách.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Organizace kurzu Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Cvičení ve skupinách: A úterý sudé 10-12 hod - U44 217 B úterý sudé 12-14 hod - U44 217 C úterý liché 10-12 hod - U44 217 D úterý liché 12-14 hod - U44 217 Uvedený čas = začátek práce, nikoliv příchod. Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet – písemně, test, min. 60 % Požadavky na studenta: Dochvilnost Týmové i individuální seminární úkoly Seminární úkol – profesionální prezentace na dané téma Účast 100 % = prémie, 80 % (tj. 5x), Při účasti menší, min. však 60 % (tj. 4x), navíc pokutový seminární úkol V případě vážného důvodu lze po dohodě navštívit dané téma jiný týden

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Literatura k tématu Týmová práce Bělohlávková, V.: Jak porozumět řeči těla, Computer Press 2001. ISBN 80-7226-156-8. Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press 1999. ISBN 80-7226-156-8. Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada 1994. ISBN 80-7169-082-1. Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press 2000. ISBN 80-85943-81-6. Brinkman, R., Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, Motýl 1999. ISBN 80-88978-10-6. De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing 2002. ISBN 80-7169-988-8. Kohout, J.: Rétorika, Management Press 1995. ISBN 80-85603-92-6. Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna 1993. ISBN 80-7168-063-X. Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing 1995. ISBN 80-85605-49-X. Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing 2000. ISBN 80-86419-03-7. Mikuláštík, M.: Interpersonální komunikace, UTB 2001. ISBN 80-7318-047-2. Pease, A.: Řeč těla, Portál 2001. ISBN 80-7178-582-2. Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada 1996. ISBN 80-7169-334-0. Praško, J., Prašková, H.: Proti stresu krok za krokem, Grada 2001. ISBN 80-247-0068-9. Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing 2002. ISBN 80-88978-10-6.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Deset názorů o komunikaci Komunikační a prezentační dovednosti / C1 1.JE MOŽNÉ NEKOMUNIKOVAT 2.MLUVÍME SPOLU JEN SLOVY 3.SLOVA A MIMOSLOVNÍ SDĚLENÍ JSOU TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM 4.SLOVY SDĚLUJEME JEN HOLÁ FAKTA 5.NA TOM, JAK TO ŘEKNEME, NEZÁLEŽÍ 6.UMĚNÍ MLUVIT JE VŠEMOCNÉ 7.MUSÍME SI ROZUMĚT, KDYŽ SPOLU MLUVÍME ČESKY 8.DRUZÍ SLYŠÍ PŘESNĚ TO, CO ŘÍKÁM 9.VĚTA PŘESNĚ VYJADŘUJE TO, CO SI MYSLÍM 10.SLOVA JSOU JEN SLOVA - VZDUCH

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Komunikace Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte.

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co sdělujeme Komunikační a prezentační dovednosti / C1 I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace. Při přímém kontaktu dochází mezi lidmi k výměně informací nejen prostřednictvím slova mluveného, ale i projevy těla. Tyto mimoslovní projevy komunikace nazýváme souhrnně komunikací neverbální. Některé prameny uvádějí podíl neverbální komunikace až 67 %, tzn., že z celkového množství informací toto množství informací vnímáme z mimoslovního projevu našeho partnera. Pravděpodobně nejznámější výzkum A. Mehrabiana hovoří o 57 % podílu neverbální komunikace a 45 % podílu komunikace verbální (pouhých 7% informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 36 % informací připadá na tón řeči, intonaci, sílu a zbarvení hlasu).

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Výzkum A. Mehrabiana Komunikační sdělení obsahuje

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co lidé sdělují Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Co si myslí Fakta – údaj o něčem Myšlenky – vztahy mezi fakty Co si myslí o sobě – jak se cení, za koho se považuje Co si myslí o nás – jak nás cení, za koho nás považuje Co si myslí o našem vztahu – jsme si blízko, rozumíme si nebo nezájem, nepřátelství … Co cítí Své emoce – vyjádřené neverbálně Postoje – jsem pro nebo proti Názory Přesvědčení Co chtějí To je někdy sděleno zašifrovaně, málokdy jasně

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Umíte mluvit? Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Veďte pouze slovy svého komunikačního partnera, který je k vám zády, aby co nejrychleji nakreslil obrazec. Oba partneři se k sobě neotáčejí, nesmějí kontrolovat postup úkolu zrakem. Cílem cvičení je prověřit u obou partnerů dovednost verbálně komunikovat, naslouchat a klást otázky. Poznatky shrňte a prezentujte v odpovědích: Co dělá řeč srozumitelnou? Čeho je třeba vyvarovat se v jazykovém projevu?

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co dělá řeč srozumitelnou Komunikační a prezentační dovednosti / C1 j ednoduchost - jasně se vyjadřovat - srozumitelné výrazy, názornost podání, vysvětlení neznámých slov, dodržování pravidel o dělání přestávek a pauz v řeči, správné kladení větného důrazu, krátkost projevu přehlednost sdělení - zdůrazňovat, co je podstatné, ohlášení toho, co bude, rozčlenění podle jednotlivých témat, logická vazba slovního projevu, navazování nového na to, co už bylo řečeno, shrnutí nejpodstatnějších věcí výstižnost - volba nejvhodnějších slov, hovoření k věci, soustředění se na podstatné a vynechávání nepodstatného podnětnost - používání příkladů, vyhýbání se neosobnímu způsobu řeči, používání modelů, příměrů a podobenství

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Vyvarujte se při rozhovoru: Komunikační a prezentační dovednosti / C1 mluvit nesrozumitelně, monotónně, únavně a dlouho, stále opakovat totéž, nepřinášet nové informace, používat fráze a klišé, hovořit namyšleně, vnášet do hovoru napětí, mluvit příliš rychle nebo pomalu, plést páté přes deváté, nepustit druhého ke slovu, mluvit v dlouhých blocích, skákat do řeči, zachovávat při hovoru kamennou tvář nebo dívat se při hovoru jinam. Vyhýbejte se slůvku JÁ, používejte slova VY, argumentujte užitkem pro posluchače, používejte co nejméně cizích slov a nepoužívejte silných slov.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Opravdu umíte mluvit? Komunikační a prezentační dovednosti / C1 ???

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Ještě jednou… Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Řeč těla – základní prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C1 pohledy - množství a kvalita pohledů odpovídá našemu zájmu o člověka výraz obličeje - štěstí a neštěstí, překvapení, strach a bázeň, radost a smutek, klid a rozčilení, zájem a nezájem.... gesta - kývání hlavou, zvednutý prst pohyby - mimovolné pohyby postoje a pozice - přiklonění se nebo odklonění, přizpůsobení se podání ruky - dotykem sdělujeme neuvěřitelné množství informací, důležitost pohlazení: děti, staří lidé, blízký člověk úprava, zjev - zvoleným oblečením se řadíme do určité referenční skupiny …uniformy úprava prostředí - vedoucí dává úpravou kanceláře najevo, kdo je,.....auto, přiblížení se k druhému člověku Interpretace neverbální komunikace je výrazně kulturně podmíněná. Sledujeme vždy tři prvky.

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Vzdálenost mezi komunikačními partnery Komunikační a prezentační dovednosti / C1 intimní do 15 a 15 - 45 cm objímání, útěcha, ochrana nebo lékař či jiná péče, zdrojem informací vjemy hmatové a čichové, vstup umožněn i příbuzným, blízkým přátelům narušení této zóny cizími vyvolává vzrušení - úzkost, hněv, podrážděnost, strach osobní 45 - 90, 75 - 120 cm do této zóny mohou vstupovat přátelé (lidé oddělují se taškami v čekárnách) obchodní přátelé, kolegové, sousedé, lidé v dobrých, ale ne důvěrných vztazích společenská 120 - 370 cm setkání s cizími lidmi a neosobní jednání v interiéru, schůze, diskuze veřejná 370 cm a více bezpečná vzdálenost pro jednání s cizími lidmi v exteriéru

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Jak na to? Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Čtěte signály, které vysílá váš partner. Vy sami vysílejte kontrolované signály. Nesnažte se zneužívat svých neverbálních komunikačních dovedností (nátlakové jednání). Pomáhejte rozhovoru přizpůsobováním. Důležité je umět člověku správně naslouchat (to je víc, než slyšet, co říká). Tak zjistíme, co skutečně sděluje.

19 19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Nezbytné předpoklady komunikace Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Naslouchání a empatie. Vytvoření a podporování příznivého prostředí. Přizpůsobování se. Respektování odlišností komunikačního partnera. Vytváření vztahů. Vše snadněji zvládnete, vyznáte-li se v lidech. Je třeba poznat komunikační styl vašeho partnera a používat způsob komunikace, který je pro tento typ vhodný. A o tom příště…


Stáhnout ppt "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C1 Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google