Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně – patologický jev, dlouhodobě opakující se  psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit ŠIKANAŠIKANA šikanování pomocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně – patologický jev, dlouhodobě opakující se  psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit ŠIKANAŠIKANA šikanování pomocí."— Transkript prezentace:

1 sociálně – patologický jev, dlouhodobě opakující se  psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit ŠIKANAŠIKANA šikanování pomocí elektrotechnických prostředků (mobilní telefon, internet apod.) KYBERŠIKANAKYBERŠIKANA Definice kyberšikany

2 Kyberšikana je forma šikany ZNAKY ŠIKANY ZNAKY KYBERŠIKANY DLOUHODOBÝ ÚTOKPOSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK OPAKUJÍCÍ SE ÚTOKPOSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOKPOUZE PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU NENÍ ANONYMNÍANONYMNÍ I NEANONYMNÍ VÝSKYT VE SKUPINĚNEOMEZENÝ VÝSKYT ROLE SE NEMĚNÍMOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A OBĚTI URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYTNEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

3 Možné postupy školy v případě zjištění 1. Zjištění všech skutečností související s útoky – ! Vyhledat všechny agresory útoku ! 2. Ochrana oběti – př. psycholog 3. Zjistit příčinu narušení klima třídy 4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv... NIC NEZAMLČET! 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam. 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

4 Možné postupy školy v případě zjištění 6. Informace rodičům – vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to face“ 7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. „červeného tlačítka“ 8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami 9. Spravedlivý a rychlý trest

5 A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př. přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd. B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy Spravedlivý a rychlý trest 9. Spravedlivý a rychlý trest

6 C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb. Soud pro mládež Správní orgán Možné postupy OČTŘ v případě zjištění

7 C) Nejzávaznější formy Mladiství 15 - 18 let: Mladiství 15 - 18 let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b)Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně C) Nejzávaznější formy Mladiství 15 - 18 let: Mladiství 15 - 18 let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b)Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb. Soud pro mládež Správní orgán Možné postupy OČTŘ v případě zjištění

8 Škola nebo školské zařízení jsou: Povinnosti školy v případě zjištění Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta 50.000,-Kč (FO,PO) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)

9 Právní kvalifikace kyberšikany Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny: v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin vydírání dle § 175 TrZ (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí. Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle § 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle § 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle § 182 TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 TrZ Porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 TrZ Pomluva.

10 Právní kvalifikace kyberšikany Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním. Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití lidí, trestný čin dle § 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, dle § 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

11 Právní kvalifikace kyberšikany Přestupkové jednání

12 S možností zapojit se do výzkumného šetření bylo osloveno přes 4 000 škol (ZŠ a SŠ) z celého území ČR. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili 12 533 respondenti. Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého kraje (15,04 %), následováni žáky ze Středočeského (12,84 %) a Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak nejméně respondentů bylo z Prahy a Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) – viz Graf. Statistiky kyberšikany Staženo z http://www.ebezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy Nebezpečí elektronické komunikace 2

13 Staženo z http://www.ebezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a 50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek rozdělen do 2 věkových kategorií, které odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce respondentů tvořili žáci ve věku 11-14 let (62,49 %) – viz graf. Statistiky kyberšikany

14 Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než polovina dětí (59,38 %) se setkala s kyberšikanou v pozici oběti. Sledované projevy se však mohou lišit svou intenzitou a délkou. V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly útoky na oběť jednorázové nebo se opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla oběť podrobena několika útokům (z pohledu různých spolu nesouvisejících útočníků) ani to zda byly útoky na oběť kombinací různých projevů kyberšikany. Statistiky kyberšikany Staženo z http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy

15 Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele. 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí. Statistiky kyberšikany Kyberšikana učitelů Staženo z http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/269

16 PŘÍPADY KYBERŠIKANY Patrick Ryan Halligan (13 let, USA) Ghyslain Raza (14 let, Canada) Jessica Renee Logan (18 let, USA) Kazuistiky kyberšikany en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan http://www.hollywoodcelebgossips.com/2009/03/06/ jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/ http://www.defamer.com.au/2010/06/ stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/

17 Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“, vyloučení z komunity ! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu 1. www.horkalinka.cz 2. www.linkabezpeci.cz 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzek a seminářů ve škole 1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“ – hrozí vyloučení z komunity! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.czwww.horkalinka.czwww.linkabezpeci.cz 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.czwww.horkalinka.czwww.linkabezpeci.cz 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole Postupy rodičů v případě zjištění

18 Kyberšikana je forma šikany ZNAKY ŠIKANY ZNAKY KYBERŠIKANY DLOUHODOBÝ ÚTOKPOSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK OPAKUJÍCÍ SE ÚTOKPOSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOKPOUZE PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU NENÍ ANONYMNÍANONYMNÍ I NEANONYMNÍ VÝSKYT VE SKUPINĚNEOMEZENÝ VÝSKYT ROLE SE NEMĚNÍMOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A OBĚTI URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYTNEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

19 Možné postupy školy v případě zjištění 1. Zjištění všech skutečností související s útoky – ! Vyhledat všechny agresory útoku ! 2. Ochrana oběti – př. psycholog 3. Zjistit příčinu narušení klima třídy 4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv... NIC NEZAMLČET! 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam. 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

20 Možné postupy školy v případě zjištění 6. Informace rodičům – vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to face“ 7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. „červeného tlačítka“ 8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami 9. Spravedlivý a rychlý trest

21 A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př. přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd. B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy Spravedlivý a rychlý trest 9. Spravedlivý a rychlý trest

22 C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb. Soud pro mládež Správní orgán Možné postupy OČTŘ v případě zjištění

23 C) Nejzávaznější formy Mladiství 15 - 18 let: Mladiství 15 - 18 let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b)Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně C) Nejzávaznější formy Mladiství 15 - 18 let: Mladiství 15 - 18 let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b)Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb. Soud pro mládež Správní orgán Možné postupy OČTŘ v případě zjištění

24 Škola nebo školské zařízení jsou: Povinnosti školy v případě zjištění Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta 50.000,-Kč (FO,PO) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)

25 Právní kvalifikace kyberšikany Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny: v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin vydírání dle § 175 TrZ (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí. Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle § 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle § 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle § 182 TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 TrZ Porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 TrZ Pomluva.

26 Právní kvalifikace kyberšikany Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním. Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití lidí, trestný čin dle § 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, dle § 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

27 Právní kvalifikace kyberšikany Přestupkové jednání

28 S možností zapojit se do výzkumného šetření bylo osloveno přes 4 000 škol (ZŠ a SŠ) z celého území ČR. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili 12 533 respondenti. Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého kraje (15,04 %), následováni žáky ze Středočeského (12,84 %) a Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak nejméně respondentů bylo z Prahy a Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) – viz Graf. Statistiky kyberšikany Staženo z http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy Nebezpečí elektronické komunikace 2

29 Staženo z http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a 50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek rozdělen do 2 věkových kategorií, které odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce respondentů tvořili žáci ve věku 11-14 let (62,49 %) – viz graf. Statistiky kyberšikany

30 Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než polovina dětí (59,38 %) se setkala s kyberšikanou v pozici oběti. Sledované projevy se však mohou lišit svou intenzitou a délkou. V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly útoky na oběť jednorázové nebo se opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla oběť podrobena několika útokům (z pohledu různých spolu nesouvisejících útočníků) ani to zda byly útoky na oběť kombinací různých projevů kyberšikany. Statistiky kyberšikany Staženo z http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy

31 Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele. 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí. Statistiky kyberšikany Kyberšikana učitelů Staženo dne 21.4.2012 z http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/269

32 PŘÍPADY KYBERŠIKANY Patrick Ryan Halligan (13 let, USA) Ghyslain Raza (14 let, Canada) Jessica Renee Logan (18 let, USA) Kazuistiky kyberšikany en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan http://www.hollywoodcelebgossips.com/2009/03/06/ jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/ http://www.defamer.com.au/2010/06/ stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/

33 Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“, vyloučení z komunity ! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu 1. www.horkalinka.cz 2. www.linkabezpeci.cz 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzek a seminářů ve škole 1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“ – hrozí vyloučení z komunity! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.czwww.horkalinka.czwww.linkabezpeci.cz 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.czwww.horkalinka.czwww.linkabezpeci.cz 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole Postupy rodičů v případě zjištění


Stáhnout ppt "Sociálně – patologický jev, dlouhodobě opakující se  psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit ŠIKANAŠIKANA šikanování pomocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google