Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice kyberšikany ŠIKANA KYBERŠIKANA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice kyberšikany ŠIKANA KYBERŠIKANA"— Transkript prezentace:

1 Definice kyberšikany ŠIKANA KYBERŠIKANA
sociálně – patologický jev, dlouhodobě opakující se psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit KYBERŠIKANA šikanování pomocí elektrotechnických prostředků (mobilní telefon, internet apod.)

2 Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou
Kyberšikana je forma šikany ZNAKY ŠIKANY ZNAKY KYBERŠIKANY DLOUHODOBÝ ÚTOK POSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK OPAKUJÍCÍ SE ÚTOK FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOK POUZE PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU NENÍ ANONYMNÍ ANONYMNÍ I NEANONYMNÍ VÝSKYT VE SKUPINĚ NEOMEZENÝ VÝSKYT ROLE SE NEMĚNÍ MOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A OBĚTI URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYT NEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT

3 Možné postupy školy v případě zjištění
1. Zjištění všech skutečností související s útoky – ! Vyhledat všechny agresory útoku ! 2. Ochrana oběti – př. psycholog 3. Zjistit příčinu narušení klima třídy 4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv... NIC NEZAMLČET! 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

4 Možné postupy školy v případě zjištění
6. Informace rodičům – vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to face“ 7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. „červeného tlačítka“ 8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami 9. Spravedlivý a rychlý trest

5 Spravedlivý a rychlý trest
A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př. přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd. B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy

6 Trestný čin, provinění, čin jinak trestný
Možné postupy OČTŘ v případě zjištění C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova Soud pro mládež Správní orgán Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.

7 Trestný čin, provinění, čin jinak trestný
Možné postupy OČTŘ v případě zjištění C) Nejzávaznější formy Mladiství let: Mladiství let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně Soud pro mládež Správní orgán Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.

8 Škola nebo školské zařízení jsou:
Povinnosti školy v případě zjištění Škola nebo školské zařízení jsou: Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta ,-Kč (FO,PO) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)

9 Právní kvalifikace kyberšikany
Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny: v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin vydírání dle § 175 TrZ (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí. Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle § 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle § 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle § 182 TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 TrZ Porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 TrZ Pomluva.

10 Právní kvalifikace kyberšikany
Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním. Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití lidí, trestný čin dle § 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, dle § 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

11 Právní kvalifikace kyberšikany
Přestupkové jednání § 49 Přestupky proti občanskému soužití Přestupku se dopustí ten, kdo: a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný´.

12 Nebezpečí elektronické komunikace 2
Statistiky kyberšikany Nebezpečí elektronické komunikace 2 S možností zapojit se do výzkumného šetření bylo osloveno přes škol (ZŠ a SŠ) z celého území ČR. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili respondenti. Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého kraje (15,04 %), následováni žáky ze Středočeského (12,84 %) a Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak nejméně respondentů bylo z Prahy a Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) – viz Graf. Staženo z

13 Statistiky kyberšikany
Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a 50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek rozdělen do 2 věkových kategorií, které odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce respondentů tvořili žáci ve věku let (62,49 %) – viz graf. Staženo z

14 Statistiky kyberšikany
Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než polovina dětí (59,38 %) se setkala s kyberšikanou v pozici oběti. Sledované projevy se však mohou lišit svou intenzitou a délkou. V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly útoky na oběť jednorázové nebo se opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla oběť podrobena několika útokům (z pohledu různých spolu nesouvisejících útočníků) ani to zda byly útoky na oběť kombinací různých projevů kyberšikany. Staženo z

15 Statistiky kyberšikany
Kyberšikana učitelů Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele. 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí. Staženo z

16 PŘÍPADY KYBERŠIKANY Kazuistiky kyberšikany
Ghyslain Raza (14 let, Canada) Patrick Ryan Halligan (13 let, USA) stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/ en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/ Jessica Renee Logan (18 let, USA)

17 Postupy rodičů v případě zjištění
Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“, vyloučení z komunity ! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzek a seminářů ve škole Postupy rodičů v případě zjištění 1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“ – hrozí vyloučení z komunity! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole

18 Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou
Kyberšikana je forma šikany ZNAKY ŠIKANY ZNAKY KYBERŠIKANY DLOUHODOBÝ ÚTOK POSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK OPAKUJÍCÍ SE ÚTOK FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOK POUZE PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU NENÍ ANONYMNÍ ANONYMNÍ I NEANONYMNÍ VÝSKYT VE SKUPINĚ NEOMEZENÝ VÝSKYT ROLE SE NEMĚNÍ MOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A OBĚTI URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYT NEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT

19 Možné postupy školy v případě zjištění
1. Zjištění všech skutečností související s útoky – ! Vyhledat všechny agresory útoku ! 2. Ochrana oběti – př. psycholog 3. Zjistit příčinu narušení klima třídy 4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv... NIC NEZAMLČET! 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

20 Možné postupy školy v případě zjištění
6. Informace rodičům – vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to face“ 7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. „červeného tlačítka“ 8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami 9. Spravedlivý a rychlý trest

21 Spravedlivý a rychlý trest
A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př. přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd. B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy

22 Trestný čin, provinění, čin jinak trestný
Možné postupy OČTŘ v případě zjištění C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova Soud pro mládež Správní orgán Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.

23 Trestný čin, provinění, čin jinak trestný
Možné postupy OČTŘ v případě zjištění C) Nejzávaznější formy Mladiství let: Mladiství let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně Soud pro mládež Správní orgán Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.

24 Škola nebo školské zařízení jsou:
Povinnosti školy v případě zjištění Škola nebo školské zařízení jsou: Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta ,-Kč (FO,PO) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)

25 Právní kvalifikace kyberšikany
Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny: v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin vydírání dle § 175 TrZ (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí. Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle § 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle § 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle § 182 TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 TrZ Porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 TrZ Pomluva.

26 Právní kvalifikace kyberšikany
Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním. Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití lidí, trestný čin dle § 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, dle § 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

27 Právní kvalifikace kyberšikany
Přestupkové jednání § 49 Přestupky proti občanskému soužití Přestupku se dopustí ten, kdo: a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný´.

28 Nebezpečí elektronické komunikace 2
Statistiky kyberšikany Nebezpečí elektronické komunikace 2 S možností zapojit se do výzkumného šetření bylo osloveno přes škol (ZŠ a SŠ) z celého území ČR. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili respondenti. Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého kraje (15,04 %), následováni žáky ze Středočeského (12,84 %) a Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak nejméně respondentů bylo z Prahy a Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) – viz Graf. Staženo z

29 Statistiky kyberšikany
Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a 50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek rozdělen do 2 věkových kategorií, které odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce respondentů tvořili žáci ve věku let (62,49 %) – viz graf. Staženo z

30 Statistiky kyberšikany
Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než polovina dětí (59,38 %) se setkala s kyberšikanou v pozici oběti. Sledované projevy se však mohou lišit svou intenzitou a délkou. V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly útoky na oběť jednorázové nebo se opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla oběť podrobena několika útokům (z pohledu různých spolu nesouvisejících útočníků) ani to zda byly útoky na oběť kombinací různých projevů kyberšikany. Staženo z

31 Statistiky kyberšikany
Kyberšikana učitelů Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele. 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí. Staženo dne z

32 PŘÍPADY KYBERŠIKANY Kazuistiky kyberšikany
Ghyslain Raza (14 let, Canada) Patrick Ryan Halligan (13 let, USA) stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/ en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/ Jessica Renee Logan (18 let, USA)

33 Postupy rodičů v případě zjištění
Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“, vyloučení z komunity ! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzek a seminářů ve škole Postupy rodičů v případě zjištění 1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“ – hrozí vyloučení z komunity! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole


Stáhnout ppt "Definice kyberšikany ŠIKANA KYBERŠIKANA"

Podobné prezentace


Reklamy Google